Makita DCL184 Instruction Manual

Makita DCL184 Instruction Manual

Cordless cleaner
Hide thumbs Also See for DCL184:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Cleaner
Sladdlös dammsugare
SV
Batteridrevet støvsuger
NO
FI
Akkukäyttöinen pölynimuri
DA
Akku støvsuger
Bezvadu tīrītājs
LV
Belaidis siurblys
LT
ET
Juhtmeta käsitolmuimeja
RU
Аккумуляторный пылесос
DCL184
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
8
15
22
29
36
43
51
59
66

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Makita DCL184

 • Page 1 Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL Sladdlös dammsugare BRUKSANVISNING Batteridrevet støvsuger BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen pölynimuri KÄYTTÖOHJE Akku støvsuger BRUGSANVISNING Bezvadu tīrītājs LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis siurblys NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta käsitolmuimeja KASUTUSJUHEND РУКОВОДСТВО ПО Аккумуляторный пылесос ЭКСПЛУАТАЦИИ DCL184...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.13 Fig.9 Fig.14 Fig.10 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4 Fig.20 Fig.16 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.19...
 • Page 5 Fig.26 Fig.23 Fig.27 Fig.24 Fig.28 Fig.29 Fig.25...
 • Page 6 Fig.30 Fig.34 Fig.35 Fig.31 Fig.36 Fig.32 Fig.37 Fig.33...
 • Page 7 Fig.38 Fig.39 Fig.40...
 • Page 8: Specifications

  Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. SPECIFICATIONS Model: DCL184 Capacity with a dust bag 500 mL with a paper filter 330 mL...
 • Page 9: Safety Warnings

  21. Follow all charging instructions and do not SAFETY WARNINGS charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instruc- tions. Charging improperly or at temperatures Cordless cleaner safety warnings outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
 • Page 10: Functional Description

  If the cartridge does not slide in easily, it is have been altered, may result in the battery bursting not being inserted correctly. causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. 10 ENGLISH...
 • Page 11 Tool / battery protection system NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. The tool is equipped with a tool/battery protection sys- tem. This system automatically cuts off power to the Switch action motor to extend tool and battery life.
 • Page 12: Installing The Shoulder Strap

  Insert the protrusion of the dust bag into the Installing the shoulder strap groove on the dust stopper as shown in the figure. The dust bag does not have distinction between the CAUTION: Be careful not to get the shoulder upper and lower sides.
 • Page 13: Maintenance

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should When using the dust bag be performed by Makita Authorized or Factory Service Remove the dust stopper and empty the dust bag. Centers, always using Makita replacement parts.
 • Page 14: Troubleshooting

  CAUTION: These accessories or attachments • Seat nozzle are recommended for use with your Makita tool spec- ified in this manual. The use of any other accessories • Crevice nozzle or attachments might present a risk of injury to persons.
 • Page 15 Barn ska inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. SPECIFIKATIONER Modell: DCL184 Kapacitet utan dammpåse 500 mL med pappersfilter 330 mL Kontinuerlig användning...
 • Page 16 21. Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte SÄKERHETSVARNINGAR batteripaketet eller maskinen utanför det tem- peraturintervall som anges i instruktionerna. Felaktig laddning, eller vid temperaturer utanför Säkerhetsvarningar för sladdlös det angivna intervallet, kan skada batteriet och dammsugare öka risken för brand. SPARA DESSA ANVISNINGAR.
 • Page 17 Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet. batterikassetten 12. Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita. Att använda bat- FÖRSIKTIGT: terierna med ej godkända produkter kan leda till Stäng alltid av maskinen innan brand, överdriven värme, explosion eller utläck- du monterar eller tar bort batterikassetten.
 • Page 18 Skyddssystem för maskinen/ OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig batteriet lätt från den faktiska batterikapaciteten. Maskinen är utrustad med ett maskin-/batteriskyddssys- Avtryckarens funktion tem. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga maskinens och batteriets livslängd. ►...
 • Page 19 Sätt i den utskjutande delen på dammpåsen i Montering av bärsele dammstoppets spår. Se bilden. Dammpåsen har ingen distinkt skillnad mellan den övre FÖRSIKTIGT: Var försiktig så att inte bärse- och undre sidan. Du kan sätta i dess utskjutande del på len fastnar i föremål i din omgivning.
 • Page 20 ► Fig.26 dammiga områden. FÖRSIKTIGT: Använd inga andra mun- Borttagning av damm stycken än de som levereras av Makita. FÖRSIKTIGT: Töm dammpåsen eller byt ut Montering eller demontering av pappersfiltret innan det blir fullt. Annars blir sug-/ blåstillbehör blåseffekten sämre.
 • Page 21: Valfria Tillbehör

  Använd endast tillbehö- • Dammpåse ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. • Dammpåse med hög prestanda Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- • Mjuk väska ver ytterligare information om dessa tillbehör. • Makitas originalbatteri och -laddare •...
 • Page 22: Tekniske Data

  Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn. TEKNISKE DATA Modell: DCL184 Kapasitet med en støvpose 500 mL med et papirfilter...
 • Page 23 21. Følg alle ladeinstruksjoner, og ikke lad batte- SIKKERHETSADVARSEL riet eller verktøyet utenfor temperaturområdet som er angitt i instruksjonene. Feil lading eller ved temperaturer utenfor det angitte området, kan Sikkerhetsadvarsler for trådløs skadet batteriet og øke faren for brann. støvsuger TA VARE PÅ...
 • Page 24 FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita- batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.
 • Page 25 Batterivernsystem for verktøy/batteri MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen. Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verktøy/ batteri. Dette systemet slår automatisk av strømmen til Bryterfunksjon motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk hvis verktøyet eller bat- ►...
 • Page 26 Sette inn støvpose Sette på skulderstroppen Bruk støvstopperen når du setter inn støvposen. Pass på så du FORSIKTIG: Vær forsiktig slik at skulder- ikke forveksler oversiden og undersiden, da de er forskjellige. stroppen ikke setter seg fast i gjenstander i ►...
 • Page 27 Hvis du bruker munnstykket til andre mate- FORSIKTIG: Ikke bruk andre munnstykker rialer kan overflaten skrapes opp. enn munnstykkene som er levert av Makita. Støvsuge uten munnstykke Sette på eller ta av blåsertilbehøret Du kan støvsuge uten munnstykket.
 • Page 28: Valgfritt Tilbehør

  Tilbehør og verktøy må kun • Syklontilbehør brukes til det formålet det er beregnet på. • Støvpose Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du • Støvpose med stor kapasitet trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Myk veske •...
 • Page 29: Tekniset Tiedot

  Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. TEKNISET TIEDOT Malli: DCL184 Kapasiteetti pölypussilla 500 mL paperipussilla 330 mL Jatkuva käyttö...
 • Page 30 21. Noudata kaikkia latausohjeita, äläkä lataa TURVAVAROITUKSET akkua tai työkalua ohjeissa määritettyjen läm- pötilarajojen ulkopuolella. Väärin tai ohjeissa määritettyjen lämpötilarajojen ulkopuolella suori- Akkukäyttöisen pölynimurin tettu lataus voi aiheuttaa akkuvaurion ja kasvattaa turvallisuusohjeet tapaturmavaaraa. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. VAROITUS: LUE HUOLELLISESTI kaikki tur- LISÄTURVALLISUUSOHJEITA vavaroitukset ja käyttöohjeet ENNEN KÄYTTÖÄ.
 • Page 31: Toimintojen Kuvaus

  Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyt- HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- töikää katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilan- akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja...
 • Page 32 Ylikuormitussuoja Kytkimen käyttäminen Kun työkalua käytetään tavalla, joka saa sen kulut- ► Kuva4: 1. ON/nopeudenvaihtopainike tamaan epätavallisen paljon virtaa, työkalu pysähtyy 2. OFF-painike automaattisesti ja merkkivalo syttyy noin 60 sekunniksi. Katkaise tässä tilanteessa työkalusta virta ja lopeta Käynnistä imuri painamalla ON/nopeudenvaihtopaini- työkalun ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö.
 • Page 33 Pölypussin kiinnitys Olkahihnan kiinnittäminen Käytä pölytiivistettä, kun asennat pölypussin. Varmista, HUOMIO: Varo, ettei olkahihna jää kiinni että pölytiiviste tulee oikeinpäin, sillä sen ylä- ja alareu- lähellä oleviin esineisiin. nat ovat erilaisia. HUOMIO: ► Kuva5: 1. Pölytiivisteen yläosa 2. Pölytiivisteen Varo, ettei olkahihna pääse luista- alaosa maan olaltasi, kun käytät pölynimuria.
 • Page 34 Istuinsuutin Käyttäminen puhaltimena Tässä suuttimessa on istuinpintojen puhdistamiseen sopiva nukkaharja. Suuttimen sivuharja on hyödyllinen HUOMIO: Älä suuntaa suutinta muita ihmisiä pölyn irrottamisessa saumoista. kohti. ► Kuva24: 1. Istuinsuutin 2. Sivuharja HUOMIO: Pölyn sisäänhengittämisen vält- Mattosuutin tämiseksi käytön aikana on suositeltavaa avata ikkunat ja käyttää...
 • Page 35 Paperipussi • Vapaa suulake HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suo- • Istuinsuutin sitellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita- työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden • Rakosuulake käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita • Syklonilisävaruste ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.
 • Page 36 Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn. SPECIFIKATIONER Model: DCL184 Kapacitet med en støvpose 500 ml med et papirfilter 330 ml...
 • Page 37 21. Følg alle instruktioner vedrørende opladning, SIKKERHEDSADVARSLER og undlad at oplade akkuen eller maskinen uden for det temperaturinterval, der er angivet i instruktionerne. Opladning, der udføres forkert Sikkerhedsadvarsler for akku støvsuger eller ved temperaturer uden for det angivne tem- peraturinterval, kan beskadige batteriet og med- føre øget risiko for brand.
 • Page 38 Vær påpasselig med ikke at komme til at kort- FORSIGTIG: Brug kun originale batterier slutte akkuen: fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller Rør ikke ved terminalerne med noget batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre ledende materiale. brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, per- Undgå...
 • Page 39 Beskyttelsessystem til maskine/batteri BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en smule fra den faktiske ladning. Maskinen er forsynet med et beskyttelsessystem til maskine/batteri. Systemet afbryder automatisk strømmen Afbryderbetjening til motoren for at forlænge maskinens og batteriets levetid. Maskinen stopper automatisk under driften, hvis maski- ►...
 • Page 40 Sæt fremspringet på støvposen ind i rillen på Installation af skulderselen støvstopperen som vist i figuren. Støvposen har ikke en forskel mellem over- og under- FORSIGTIG: Sørg for, at skulderselen ikke siden. Du kan indsætte fremspringet på begge sider i griber fat i genstande i omgivelserne.
 • Page 41 For at opretholde produktets SIKKERHED og Ved brug af støvposen PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller Fjern støvstopperen, og tøm støvposen. justering kun udføres af et autoriseret Makita ser- ► Fig.29: 1. Støvstopper 2. Støvpose vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele.
 • Page 42 Frit mundstykke FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og ekstraudstyr • Møbelmundstykke er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet til- • Revnemundstykke behør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. •...
 • Page 43 Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrī- šanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DCL184 Tilpums ar putekļu maisu 500 mL ar papīra filtru 330 mL Nepārtraukta lietošana...
 • Page 44: Drošības Brīdinājumi

  18. Nepareizas lietošanas gadījumā no akumula- Paredzētā lietošana tora var iztecēt šķidrums; nepieskarieties tam. Ja nejauši pieskārāties šķidrumam, skarto Šis darbarīks ir paredzēts sausu putekļu savākšanai. vietu noskalojiet ar ūdeni. 19. Ja akumulatora bloks vai darbarīks ir bojāts vai pārveidots, nelietojiet to.Bojāti vai pārveidoti DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI akumulatori var darboties nepareizi, izraisot aiz- degšanos, sprādzienu vai traumu.
 • Page 45 Neglabājiet un neizmantojiet darbarīku un uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate- akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F). un lādētāja garantija. Nededziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā...
 • Page 46 Aizsardzība pret pārkaršanu FUNKCIJU APRAKSTS Kad darbarīks/akumulators ir pārkarsis, darbarīks auto- mātiski pārstāj darboties un apmēram 60 sekundes deg UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai akumulatora indikators. Darbarīks nesāk darboties pat tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, tad, ja mēģināt to ieslēgt. Šādā gadījumā ļaujiet akumu- ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne latoram atdzist pirms atkārtotas darbarīka ieslēgšanas.
 • Page 47 MONTĀŽA PIEZĪME: Ja tīrītājā nav ievietots putekļu maiss, nevar pilnībā aizvērt putekļu nodalījuma pārsegu. Papīra filtra uzstādīšana UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. Putekļu aizturi izmantojiet arī tad, kad liekat papīra filtru. Uzmanieties, lai kļūdas dēļ...
 • Page 48 Vienmēr paklāju uzgali izmantojiet šanas vai pūšanas atveri. paklāju tīrīšanai. Ja paklāju uzgalis tiek izmantots UZMANĪBU: citiem materiāliem, tas var saskrāpēt virsmu. Izmantojiet tikai Makita apstipri- nātos uzgaļus. Tīrīšana bez uzgaļa Tīrīšanu var veikt arī bez uzgaļa. ► Att.26 48 LATVIEŠU...
 • Page 49 Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas. aizdegšanos. Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU dar- ► Att.39 bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram, BRĪDINĀJUMS: Akumulatora kasetnes un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. lādēšanai nekad neizmantojiet automašīnas Tīrīšana...
 • Page 50: Kļūmju Novēršana

  Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Pagarinājuma caurule (taisna caurule) •...
 • Page 51 žiūrimi arba instruktuojami apie tai, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supras atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prie- taisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir tech- niškai prižiūrėti šį prietaisą. SPECIFIKACIJOS Modelis: DCL184 Pajėgumas su dulkių maišeliu 500 mL su popieriniu filtru 330 mL Nepertraukiamas naudojimas 1 (įprasto greičio režimas)
 • Page 52: Saugos Įspėjimai

  17. Kai akumuliatorių blokas nėra naudojamas, Numatytoji naudojimo paskirtis laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų, Šis įrankis skirtas sausoms dulkėms surinkti. raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
 • Page 53 Jei numesite ar sutrenksite siurblį, prieš nau- 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais dojimą atidžiai patikrinkite, ar jis neįskilo ir gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius nesugedo. gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektrolitas. Nenaudokite įrankio arti viryklės ar kitų šilu- mos šaltinių.
 • Page 54: Veikimo Aprašymas

  Apsauga nuo perkaitimo VEIKIMO APRAŠYMAS Jeigu įrankis / akumuliatorius perkaista, įrankis automatiškai išsi- jungia ir maždaug 60 sekundžių šviečia akumuliatoriaus indikato- PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami reguliuoti rius. Bandant įjungti įrankį, jis neįsijungia. Tokiu atveju palaukite, arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai kol akumuliatorius atvės, paskui vėl galite įjungti įrankį.
 • Page 55 Visiškai uždarykite dulkių rinktuvo dangtį. SURINKIMAS ► Pav.10: 1. Dulkių rinktuvo dangtis PASTABA: Kai dulkių maišelis nėra įdėtas į siurblį, PERSPĖJIMAS: Prieš darydami ką nors dulkių rinktuvo dangtis užsidaro nevisiškai. įrankiui visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė – nuimta. Popierinio filtro įdėjimas Dulkių...
 • Page 56 Kai dirbate dulkėtoje vietoje, būkite atsargūs, antgalį kilimėliams. Antgalį kilimėliams naudojant kad neužkimštumėte įsiurbimo angos dulkėmis arba kitoms medžiagoms galima subraižyti jo paviršių. nešvarumais. Valymas nenaudojant antgalio PERSPĖJIMAS: Naudokite tik „Makita“ pateiktus antgalius. Vakuuminį valymą galite atlikti be antgalio. ► Pav.26 56 LIETUVIŲ KALBA...
 • Page 57: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą ► Pav.39 turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamin- ĮSPĖJIMAS: Niekada nekraukite akumuliato- tas atsargines dalis. riaus kasetės, naudodami transporto priemonės inverterį.
 • Page 58: Trikčių Šalinimas

  Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- tės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą. • Ilginamasis vamzdis (tiesus vamzdis) • Antgalis •...
 • Page 59: Tehnilised Andmed

  õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi sead- mega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta. TEHNILISED ANDMED Mudel: DCL184 Mahutavus tolmukotiga 500 ml paberfiltriga 330 ml Pidev kasutamine 1 (tavalise kiiruse režiim)
 • Page 60 21. Pidage kinni kõigist laadimisjuhistest ja ärge laa- OHUTUSHOIATUSED dige akupaketti ega tööriista väljaspool juhendis märgitud temperatuurivahemikku. Valesti või väljas- pool märgitud temperaturivahemikku laadimine võib Juhtmeta tolmuimeja ohutusnõuded kahjustada akupaketti ja suurendada süttimisohtu. HOIDKE JUHEND ALLES. HOIATUS: ÄÄRMISELT OLULINE ON ENNE OHUTUSE LISAEESKIRJAD KASUTAMIST lugeda tähelepanelikult läbi kõik ohutushoiatused ja juhised.
 • Page 61 Kui kassett ei lähe kergesti originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või sisse, pole see õigesti paigaldatud. muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu- dab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii. 61 EESTI...
 • Page 62 Tööriista/aku kaitsesüsteem Lüliti funktsioneerimine ► Joon.4: 1. Nupp SEES / kiiruse valimine 2. Nupp Tööriist on varustatud tööriista/aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lüli- VÄLJAS tab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku eluiga. Tööriist seiskub käitamise ajal automaatselt, kui töö- Tolmuimeja sisselülitamiseks vajutage lihtsalt nuppu riista ja/või aku kohta kehtib üks järgmistest tingimus- SEES / kiiruse valimine.
 • Page 63 Lükake tolmukoti väljaulatuv serv tolmustopperi Õlarihma paigaldamine soonde nii, nagu on joonisel kujutatud. Tolmukoti ülemise ja alumise poole vahel pole erine- ETTEVAATUST: Jälgige tähelepanelikult, et vusi. Koti väljaulatuva serva võib tolmustopperi soonde õlarihm ei jääks ümbritsevate esemete taha kinni. lükata mõlemalt poolt. ►...
 • Page 64 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb Eemaldage tolmustopper ja tühjendage tolmukott. vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleeri- ► Joon.29: 1. Tolmustopper 2. Tolmukott mistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Paberfiltri kasutamisel Makita varuosi.
 • Page 65 Paberfilter • Eraldi otsak ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on • Istme otsak soovitav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasuta- mist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute • Praootsak ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. • Tsüklontarvik Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.
 • Page 66: Технические Характеристики

  зованию инструмента и осознают возможные опасности. Не разрешайте детям играть с инструментом. Детям запрещается проводить чистку и обслуживание без контроля со стороны взрослых. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCL184 Производительность с пылесборным мешком 500 мл с бумажным фильтром 330 мл Продолжительное использование...
 • Page 67: Меры Безопасности

  Проявляйте особую осторожность при Только для стран ЕС Ni-MH чистке на лестницах. Не выбрасывайте электрооборудование Li-ion или аккумуляторы вместе с бытовым 10. Не используйте для сбора огнеопасных или мусором! В соответствии с европей- воспламеняющихся жидкостей, например скими директивами об утилизации бензина, и...
 • Page 68 зации аккумуляторного блока. устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) 12. Используйте аккумуляторы только с про- инструменте, работающем от аккумулятор- дукцией, указанной Makita. Установка акку- ного блока. муляторов на продукцию, не соответствующую Не разбирайте блок аккумулятора и не требованиям, может привести к пожару, пере- меняйте...
 • Page 69: Описание Работы

  упора так, чтобы он зафиксировался на месте с дению имущества. Это также автоматически анну- небольшим щелчком. Если вы можете видеть крас- лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное ный индикатор на верхней части клавиши, адаптер устройство Makita. аккумулятора не полностью установлен на месте.
 • Page 70 Защита от перегрузки Действие выключателя При работе в режиме, чрезмерно повышающем потре- ► Рис.4: 1. Кнопка "Вкл."/изменения скорости бление тока, инструмент автоматически остановится, 2. Кнопка "Выкл." а индикатор загорится приблизительно на 60 секунд. В этом случае выключите инструмент и прекратите Для...
 • Page 71 Поместите одновременно заглушку для пыли и Установка пылесборного мешка бумажный фильтр в углубление в пылесосе в направ- лении стрелки на заглушке для пыли. Вставьте их до При установке пылесборного мешка используйте упора в слоты углубления в пылесосе. заглушку для пыли. Будьте внимательны, чтобы не ►...
 • Page 72 снизится. допускайте засорения всасывающего или выпуск- ного отверстия воздуходувки пылью или грязью во ВНИМАНИЕ: Закрывая крышку пылеза- время работы на пыльных участках. щитного кожуха, следите за тем, чтобы не ВНИМАНИЕ: защемить пальцы. Используйте только насадки, предоставленные компанией Makita. 72 РУССКИЙ...
 • Page 73 Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и ния. Закупорка вентиляционного отверстия может НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое привести к выделению дыма или возгоранию. техобслуживание или регулировку необходимо про- изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita ► Рис.39 или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. ОСТОРОЖНО: Не...
 • Page 74: Устранение Неполадок

  Не пытайтесь чинить пылесос самостоятельно. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению.
 • Page 76 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885803-986 EN, SV, NO, FI, DA, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20200406...

Table of Contents