Silvercrest SAR 28 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SAR 28 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SAR 28 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

CAR RADIO SAR 28 A1
CAR RADIO
Operating instructions
AUTORADIO
Bedienungsanleitung
IAN 106770
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAR 28 A1

 • Page 1 CAR RADIO SAR 28 A1 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CAR RADIO Οδηүίες χρήσης Operating instructions AUTORADIO Bedienungsanleitung IAN 106770...
 • Page 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τις δυο σελίδες με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 5: Table Of Contents

  Importer ............. 26 SAR 28 A1...
 • Page 6: Introduction

  Congratulations on the purchase of your new device. You have decided to purchase a high-quality product. These operating instructions are part of the SAR 28 A1 car radio (hereafter referred to as the device) and provide you with important instructions pertaining to the intended use, safety, installation, connection and operation of the device.
 • Page 7: Warnings

  Only use the device for its intended purpose. ► Observe the procedures described in these operating instructions. Claims of any kind for damage arising as a result of non-intended use are excluded. The user is the sole bearer of the risk. SAR 28 A1...
 • Page 8: Safety

  Only remove or insert the face plate when the vehicle is parked. ► Set the volume to a moderate level so that the acoustic sirens of police vehicles, fi re trucks and other emergency service vehicles can be heard in good time. SAR 28 A1...
 • Page 9: Package Contents (See Fold-Out

  NOTE ► If possible, keep the device's original packaging during the warranty period so that, in the event of a warranty claim, you can package the device properly for its return. SAR 28 A1...
 • Page 10: Controls

  Figure C: ISO block connection B Automotive blade type fuse 7.5 A ISO block connection A SUBW: Audio cinch output for subwoofer LINE OUT: Audio cinch output L/R for amplifi er Antenna socket for DIN antenna plug SAR 28 A1...
 • Page 11: Installation

  The view of the plug connector is from behind. Assignment Not used Not used Not used Steady plus 12 V ISO A (terminal 30) (power supply Antenna control voltage assignment) Not used Ignition circuit positive 12 V (terminal 15) Negative (-) ground (terminal 31) SAR 28 A1...
 • Page 12 (blue) and push the contact into the appropriate duct of the ISO Block A socket. For more information on wiring, refer to the instruction manual of your vehicle. SAR 28 A1...
 • Page 13: Installation

  ISO mounting bay, contact your local specialist workshop, local dealer or the technical department of a general store. NOTE ► Connect up the cables before fi nally installing the device. Ensure that it is plugged in properly and that the system works correctly. SAR 28 A1...
 • Page 14 The vehicle-specifi c ISO adapters you may require can be sourced from a specialist workshop, from a local dealer or from a general store’s technical department. ♦ If required, connect the audio cinch cable of an external amplifi er to the socket on the device. LINE OUT SAR 28 A1...
 • Page 15: Removing The Device

  Insert the right and left keys into their respective slots on the sides of the device. Ensure that the elevations on the spanners are facing outwards (The tabs are now bent back). ♦ Pull the device out. SAR 28 A1...
 • Page 16: Using The Device

  Removing the face plate ♦ Press the button to unlock the face plate. The left-hand side of the face plate jumps forwards slightly. ♦ Remove the face plate by its left-hand side fi rst, then by its right-hand side. SAR 28 A1...
 • Page 17: Handling And Use

  (TUNER), card reader (CARD), USB port (USB) and audio input (AUX). NOTE The CARD and USB operating modes can only be enabled once the appro- ► priate medium has been inserted. SAR 28 A1...
 • Page 18: Radio Reset (Reset)

  fi rst time, ▯ after connecting the cables, ▯ when not all function buttons are working, ▯ when an error message is shown on the display, ▯ if there is an obvious malfunction in the device. SAR 28 A1...
 • Page 19 Turn the multi-controller to select one of the FLAT, CLASSIC, ROCK, POP or ♦ EQ OFF settings. No equaliser is enabled if EQ OFF is set. The equaliser setting is shown at the bottom of the display. SAR 28 A1...
 • Page 20 ► The radio cannot be operated while you receive traffi c announcements (display TRAFFIC). Only the „Volume“, „Mute“ and „Switch on/off “ func- tions can be selected. SAR 28 A1...
 • Page 21: Radio Functions

  3 seconds. After the channel search, the 6 saved stations are played successively for around 5 seconds, and at the same time the memory slot number blinks. The search continues automatically when weak stations are found. SAR 28 A1...
 • Page 22 Vocal style POP M, ROCK M NEWS, AFFAIRS, INFO EASY M, LIGHT M SPORT, EDUCATE, DRAMA CLASSICS, OTHER M CULTURE, SCIENCE, VARIED JAZZ, COUNTRY WEATHER, FINANCE, CHILDREN NATION M SOCIAL, PHONE IN FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT SAR 28 A1...
 • Page 23: Usb Port

  (see also Section “Removing the face plate”). ♦ Push a memory card into the memory card slot with the lettering pointing upwards until it engages. SAR 28 A1...
 • Page 24: Mp3 / Wma Playback Functions

  RPT DIR: All titles in the current directory are repeated. – RPT ALL: All titles on the storage medium are repeated. If the RPT ONE or RPT DIR function is enabled, RPT is shown on the display. SAR 28 A1...
 • Page 25 Turn the multi-controller until the desired character or digit appears. ♦ Press the ▸▸I or I◂◂ button to confi rm the character set and to display all titles beginning with the required character. ♦ Press the 1/PAU button to commence playback of the title displayed. SAR 28 A1...
 • Page 26: Connecting An External Audio Device To The Device

  2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Dispose of the device through an approved disposal centre or at your community waste facility. Please observe currently applicable regulations. Please contact your waste disposal centre should you be in any doubt. SAR 28 A1...
 • Page 27: Fault Rectifi Cation

  Set the station manually. weak. not working The station Connector 4 in ISO Block A Check the cable connections. Please memory is not (steady plus) is not con- refer to the "Connections" section. working nected correctly. SAR 28 A1...
 • Page 28: Appendix

  +5 - +40 °C Storage temperature 0 - +50 °C Humidity (no condensation) ≤ 75 Dimensions (L x W x H) approx. 18.6 x 12.7 x 5.7 Weight including accessories approx. 700 Device fuse Automotive blade type fuse SAR 28 A1...
 • Page 29: Ec Declaration Of Conformity Information

  EC Declaration of Conformity information This device satisfi es the fundamental requirements and other relevant regulations of Vehicle Directive 2004/104/EC. The full original Declaration of Conformity is available from the importer. SAR 28 A1...
 • Page 30: Warranty

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SAR 28 A1...
 • Page 31 Warranty Car Radio SAR 28 A1 Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) Please contact the Service hotline E-Mail: kompernass@lidl.co.uk to guarantee free repair. Ensure you IAN 106770 have your sales receipt handy. Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy...
 • Page 33 Εισαγωγέας ............54 SAR 28 A1...
 • Page 34: Εισαγωγή

  Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Αυτές οι οδηγίες χρήσης είναι μέρος του ραδιοφώνου αυτοκινήτου SAR 28 A1 (εφεξής θα περιγράφεται ως συσκευή) και σας δίνουν σημαντικές υποδείξεις για...
 • Page 35: Υποδείξεις Προειδοποίησης

  Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη συσκευή με τρόπο σύμφωνο με τους κανονισμούς. ► Τηρείτε τις περιγραφόμενες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης διαδικασίες. Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους έναντι φθορών από μη σύμφωνη με τους κανο- νισμούς χρήση απορρίπτονται. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. SAR 28 A1...
 • Page 36: Ασφάλεια

  Για να πραγματοποιείτε εκτενείς χειρισμούς, σταθμεύετε σε μια κατάλληλη θέση. ► Απομακρύνετε ή τοποθετείτε το χειριστήριο μόνο με ακινητοποιημένο όχημα. ► Ρυθμίζετε μία κατάλληλη ένταση για να μπορείτε να λαμβάνετε σωστά τα ακουστικά σήματα της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των άλλων υπηρεσιών διάσωσης. SAR 28 A1...
 • Page 37: Σύνολο Αποστολής (Βλέπε Πλευρές Ανοίγματος)

  μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες προδιαγραφές. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Εάν είναι δυνατό φυλάξτε τη γνήσια συσκευασία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για να μπορείτε σε περίπτωση εγγύησης να συσκευάσετε τη συσκευή σωστά. SAR 28 A1...
 • Page 38: Στοιχεία Χειρισμού

  RESET: Επαναφορά της συσκευής Εικόνα C: Σύνδεση μπλοκ ISO Β Επίπεδη ασφάλεια οχήματος 7,5 Α Σύνδεση μπλοκ ISO A SUBW: Έξοδος ήχου Cinch για υπογούφερ LINE OUT: Έξοδος ήχου Cinch L/R (Α/Δ) για ενισχυτή Υποδοχή κεραίας για βύσμα κεραίας DIN SAR 28 A1...
 • Page 39: Εγκατάσταση

  Κατανομή των συνδέσεων ISO Όπισθεν άποψη των βυσμάτων. Κατανομή Ελεύθερο Ελεύθερο ISO A Ελεύθερο (Κατανομή Συνεχές θετικό 12 V (Ακρ. 30) παροχής Τάση ελέγχου κεραίας ρεύματος) Ελεύθερο Θετικό ανάφλεξης 12 V (Ακρ. 15) Αρνητικό (-) γείωση (Ακρ. 31) SAR 28 A1...
 • Page 40 συνδεθεί μεταξύ τους οι ζεύξεις (κόκκινος και κίτρινος αγωγός). Διαφορε- τικά υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Σύνδεση τάσης ελέγχου κεραίας ΠΡΟΣΟΧΗ Πιθανές βλάβες στη συσκευή! ► Ποτέ μην επιβαρύνετε τη σύνδεση για την τάση ελέγχου κεραίας με το καλώδιο ρεύματος του μοτέρ της κεραίας ή με άλλους καταναλωτές. SAR 28 A1...
 • Page 41: Τοποθέτηση

  ISO A Εξωτερικός ενισχυτής Τοποθέτηση Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε πρότυπη υποδοχή τοποθέτησης ISO. Εάν το όχημά σας δεν έχει υποδοχή τοποθέτησης ISO, απευθυνθείτε στο συνεργείο σας, στο εξειδικευμένο κατάστημα ή στα εξειδικευμένα τμήματα των πολυκαταστημάτων. SAR 28 A1...
 • Page 42 Λυγίστε τις γλωττίδες του πλαισίου τοποθέτησης με ένα κατσαβίδι, ώστε αυτό να σταθεροποιηθεί σωστά στην υποδοχή τοποθέτησης (βλ. Εικόνα). ♦ Ελέγξτε τη σταθερότητα του πλαισίου τοποθέτησης. ♦ Συνδέστε το μπλοκ υποδοχών ISO της συσκευής με τα δύο βύσματα ISO του οχήματος σας. SAR 28 A1...
 • Page 43: Απεγκατάσταση Της Συσκευής

  Εισάγετε το δεξί και το αριστερό κλειδί στην εκάστοτε υποδοχή στις πλευρές της συσκευής. Προσέχετε ώστε τα ανασηκωμένα σημεία στα κλειδιά να δείχνουν προς τα έξω (Οι γλωττίδες έχουν τώρα λυγίσει προς τα πίσω.). ♦ Τραβήξτε τώρα τη συσκευή προς τα έξω. SAR 28 A1...
 • Page 44: Θέση Σε Λειτουργία

  δυσλειτουργίες κατά το χειρισμό της συσκευής. Αφαίρεση του χειριστηρίου ♦ Πιέστε το πλήκτρο για την απασφάλιση του χειριστηρίου. Το χειριστήριο πετάγεται στην αριστερή πλευρά ελαφρώς προς τα μπροστά. ♦ Τραβήξτε το χειριστήριο πρώτα στην αριστερή και μετά στη δεξιά πλευρά. SAR 28 A1...
 • Page 45: Χειρισμός Και Λειτουργία

  Πιέστε το πλήκτρο MD/PTY , για εναλλαγή μεταξύ ραδιοφωνικής λήψης (TUNER), αναγνώστη καρτών (CARD), σύνδεσης USB (USB) και εισόδου ήχου (AUX). ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τα είδη λειτουργίας CARD και USB μπορούν να κληθούν μόνο όταν έχει ► τοποθετηθεί το αντίστοιχο μέσο. SAR 28 A1...
 • Page 46: Επαναφορά Ραδιοφώνου (Reset)

  ▯ κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, ▯ μετά τη σύνδεση των καλωδίων, ▯ εάν δεν ανταποκρίνονται όλα τα πλήκτρα λειτουργιών, ▯ κατά την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος στην οθόνη, ▯ σε φανερές ελαττωματικές λειτουργίες της συσκευής. SAR 28 A1...
 • Page 47 ♦ Περιστρέψτε τον ρυθμιστή πολλαπλών χρήσεων , για να επιλέξετε μια από τις ρυθμίσεις FLAT, CLASSIC, ROCK, POP ή EQ OFF . Στη ρύθμιση EQ OFF δεν υπάρχει συνδεδεμένος αντισταθμιστής. Η ρύθμιση αντισταθμιστή εμφανίζεται στην οθόνη κάτω. SAR 28 A1...
 • Page 48 με περιστροφή του ρυθμιστή πολλαπλών χρήσεων. ► Κατά τη διάρκεια της λήψης ραδιοφωνικού σταθμού με ειδήσεις για την κυκλοφορία (Ένδειξη TRAFFIC), δεν μπορεί να γίνει χειρισμός στο ραδιόφωνο. Μπορούν να επιλεγούν μόνο οι λειτουργίες „Ένταση“, „Απενεργοποίηση ήχου“ και „Ενεργο-/Απενεργοποίηση“. SAR 28 A1...
 • Page 49: Ραδιοφωνικές Λειτουργίες

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο A/PS για 3 δευτερόλεπτα. Μετά την αναζήτηση αναπαράγονται οι 6 αποθηκευμένοι πομποί διαδοχικά για περ. 5 δευτερόλεπτα και ταυτόχρονα αναβοσβήνει ο εκάστοτε αριθμός θέ- σης μνήμης. Σε αδύναμους σταθμούς η αναζήτηση συνεχίζεται αυτόματα. SAR 28 A1...
 • Page 50 Είδος ομιλίας POP M, ROCK M NEWS, AFFAIRS, INFO EASY M, LIGHT M SPORT, EDUCATE, DRAMA CLASSICS, OTHER M CULTURE, SCIENCE, VARIED JAZZ, COUNTRY WEATHER, FINANCE, CHILDREN NATION M SOCIAL, PHONE IN FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT SAR 28 A1...
 • Page 51: Σύνδεση Usb

  για την απασφάλιση του χειριστηρίου και απομακρύνετε το από τη συσκευή (δείτε επίσης το Κεφάλαιο „Αφαίρεση του χειριστηρίου“). ♦ Ωθήστε μια κάρτα μνήμης με την επιγραφή προς τα επάνω και με κατεύθυνση προς την υποδοχή καρτών, έως ότου κουμπώσει. SAR 28 A1...
 • Page 52: Λειτουργίες Αναπαραγωγής Μρ3/Wma

  – RPT DIR: Όλοι οι τίτλοι του τρέχοντος καταλόγου επαναλαμβάνονται. – RPT ALL: Όλοι οι τίτλοι στο μέσο αποθήκευσης επαναλαμβάνονται. Εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες RPT ONE ή RPT DIR, τότε στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο RPT. SAR 28 A1...
 • Page 53 ή I◂◂ , για να επιβεβαιώσετε το ρυθμισμένο χαρακτήρα και για να προβάλλετε όλους τους τίτλους, οι οποίοι αρχίζουν με τον αναζητούμενο χαρακτήρα. ♦ Πιέστε το πλήκτρο 1/PAU, για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή του προ- βαλλόμενου τίτλου. SAR 28 A1...
 • Page 54: Σύνδεση Εξωτερικής Συσκευής Ήχου Στη Συσκευή

  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών). Απορρίπτετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών επικοινωνείτε με την αρμόδια επιχείρηση απόρριψης. SAR 28 A1...
 • Page 55: Διόρθωση Σφαλμάτων

  Τα σήματα σταθμών είναι σταθμών δε Ρυθμίστε τους σταθμούς χειροκίνητα. πολύ αδύναμα. λειτουργούν Η μνήμη Η σύνδεση 4 στο μπλοκ Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων. Εδώ σταθμών δε ISO Α (συνεχές θετικό) προσέξτε το Κεφάλαιο “Σύνδεση”. λειτουργεί δεν έχει γίνει σωστά. SAR 28 A1...
 • Page 56: Παράρτημα

  +5 - +40 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης 0 - +50 °C Υγρασία (καμία συμπύκνωση) ≤ 75 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) περ. 18,6 x 12,7 x 5,7 εκ. Βάρος συμπεριλ. αξεσουάρ περ. 700 γρ. Ασφάλεια συσκευής Επίπεδη ασφάλεια οχήματος SAR 28 A1...
 • Page 57: Υποδείξεις Για Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Εκ

  Υποδείξεις για τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ Αυτή η συσκευή αντιστοιχεί αναφορικά με τη συμφωνία με τις βασικές απαιτήσεις και με τις άλλες σχετικές προδια- γραφές της Οδηγίας οχημάτων 2004/104/EC. Η πλήρης και γνήσια Δήλωση Συμμόρφωσης διατίθεται από τον εισαγωγέα. SAR 28 A1...
 • Page 58: Εγγύηση

  Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες κατά την αγορά ζημιές και ελλείψεις πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως μετά την αποσυσκευασία, το αργότερο όμως δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης χρεώνονται οι εμφανιζόμενες επισκευές. Εισαγωγέας KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SAR 28 A1...
 • Page 59 Εγγύηση Ραδιόφωνο αυτοκινήτου SAR 28 A1 Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) Για την εξασφάλιση μιας δωρεάν E-Mail: kompernass@lidl.gr διαδικασίας επισκευής, επικοινωνή- IAN 106770 στε με τη γραμμή του σέρβις. Σε αυτήν την περίπτωση έχετε έτοιμη Σέρβις Κύπρος...
 • Page 61 Importeur ............82 SAR 28 A1...
 • Page 62: Einführung

  Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Diese Bedienungs- anleitung ist Bestandteil des Autoradios SAR 28 A1 (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Sicherheit, den Einbau und Anschluss, sowie die Bedienung des Gerätes.
 • Page 63: Warnhinweise

  Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen. ► Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden. ► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SAR 28 A1...
 • Page 64: Sicherheit

  Stelle an, um umfangreiche Bedienungen durchzuführen. ► Entfernen oder bringen Sie das Bedienteil nur bei stehendem Fahrzeug an. ► Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein, damit Sie akustische Signale der Polizei, Feuerwehr und anderen Rettungsdiensten rechtzeitig wahrnehmen. SAR 28 A1...
 • Page 65: Lieferumfang (Siehe Ausklappseiten)

  Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs- materialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. SAR 28 A1...
 • Page 66: Bedienelemente

  Abbildung B: Verriegelung Bedienteil Haltepunkt für Bedienteil Kartenleser für SD/MMC-Karten RESET: Gerät zurücksetzen Abbildung C: ISO-Block Anschluss B Kfz-Flachstecksicherung 7,5 A ISO-Block Anschluss A SUBW: Audio-Cinch-Ausgang für Subwoofer LINE OUT: Audio-Cinch-Ausgang L/R für Verstärker Antennenanschluss für DIN-Antennenstecker SAR 28 A1...
 • Page 67: Installation

  Bei Verwendung anderer Anschlussarten erlischt der Garantieanspruch! Belegung der ISO-Anschlüsse Die Ansicht erfolgt von hinten auf die Stecker. Belegung unbelegt unbelegt unbelegt ISO A (Belegung Dauerplus 12 V (Kl. 30) Stromversorgung) Antennen-Steuerspannung unbelegt Zündungsplus 12 V (Kl. 15) Minus (-) Masse (Kl. 31) SAR 28 A1...
 • Page 68 Adapterkabel verwenden, müssen Sie am Kabel der Antennen-Steuerspan- nung (blau) den Schrumpfschlauch entfernen und den Kontakt in die entspre- chende Führung der ISO-Block A Buchse stecken. Weitere Informationen zur Belegung erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges. SAR 28 A1...
 • Page 69: Einbau

  Ihr Kraftfahrzeug keinen ISO-Einbauschacht besitzen, wenden Sie sich an Ihre Fachwerkstatt, den Fachhandel oder die Fachabteilungen der Warenhäuser. HINWEIS ► Schließen Sie die Kabel an, bevor Sie das Gerät endgültig einbauen. Stellen Sie sicher, dass diese richtig eingesteckt sind und das System richtig funktioniert. SAR 28 A1...
 • Page 70 Gerätes. Den fahrzeugspezifi schen DIN-ISO-Adapter, den Sie gegebenenfalls benötigen, erhalten Sie in Fachwerkstätten, im Fachhan- del oder in den Fachabteilungen der Warenhäuser. ♦ Schließen Sie eventuell das Audio-Cinchkabel eines externen Verstärkers an die LINE OUT Buchsen des Gerätes an. SAR 28 A1...
 • Page 71: Das Gerät Ausbauen

  Führen Sie den rechten un den linken Schlüssel in den jeweiligen Schlitz an den Seiten des Gerätes ein. Achten Sie darauf, dass die Erhöhungen an den Schlüsseln nach außen zeigen (Die Laschen sind nun zurückgebogen.). ♦ Ziehen Sie das Gerät heraus. SAR 28 A1...
 • Page 72: Inbetriebnahme

  Bedienung des Gerätes kommen. Bedienteil abnehmen ♦ Drücken Sie die Taste zum Entriegeln des Bedienteils. Das Bedienteil springt an der linken Seite leicht nach vorne. ♦ Ziehen Sie das Bedienteil erst an der linken, dann an der rechten Seite ab. SAR 28 A1...
 • Page 73: Bedienung Und Betrieb

  ♦ Drücken Sie die Taste MD/PTY , um zwischen Radioempfang (TUNER), Kartenleser (CARD), USB-Anschluss (USB) und Audioeingang (AUX) zu wechseln. HINWEIS Die Betriebsarten CARD und USB lassen sich nur aufrufen, wenn das ► entsprechende Medium eingelegt ist. SAR 28 A1...
 • Page 74: Radio Zurücksetzen (Reset)

  Kapitel „Bedienteil abnehmen“. Setzen Sie das Gerät zurück: ▯ bei der Erstinbetriebnahme, ▯ nach Anschluss der Kabel, ▯ wenn nicht alle Funktionstasten funktionieren, ▯ bei Erscheinen einer Fehlermeldung im Display, ▯ bei off ensichtlichen Fehlfunktionen des Gerätes. SAR 28 A1...
 • Page 75 EQ - Equalizer Drehen Sie den Multiregler, um eine der Einstellungen FLAT, CLASSIC, ROCK, ♦ POP oder EQ OFF zu wählen. Bei der Einstellung EQ OFF ist kein Equalizer zugeschaltet. Die Equalizer Einstellung wird unten im Display angezeigt. SAR 28 A1...
 • Page 76 Wird ein Radiosender mit Verkehrsfunk empfangen, kann durch Drehen des Multireglers der Lautstärkepegel für die Verkehrsfunkübertragung eingestellt werden. Während Sie Verkehrsfunk empfangen (Anzeige TRAFFIC) kann das Radio ► nicht bedient werden. Nur die Funktionen „Lautstärke“, „Stummschaltung“ und „Ein-/Ausschalten“ können gewählt werden. SAR 28 A1...
 • Page 77: Radiofunktionen

  Halten Sie die Taste A/PS für 3 Sekunden gedrückt. Nach dem Such- lauf werden die 6 gespeicherten Sender nacheinander für ca. 5 Sekunden angespielt, zeitgleich blinkt die jeweilige Speicherplatznummer. Bei schwa- chen Sendern läuft der Suchlauf automatisch weiter. SAR 28 A1...
 • Page 78 Musikrichtung Sprachbeiträge POP M, ROCK M NEWS, AFFAIRS, INFO EASY M, LIGHT M SPORT, EDUCATE, DRAMA CLASSICS, OTHER M CULTURE, SCIENCE, VARIED JAZZ, COUNTRY WEATHER, FINANCE, CHILDREN NATION M SOCIAL, PHONE IN FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT SAR 28 A1...
 • Page 79: Usb-Anschluss

  Drücken Sie die Taste zum Entriegeln des Bedienteils und nehmen Sie es vom Gerät ab (siehe auch Kapitel „Bedienteil abnehmen“). ♦ Schieben Sie eine Speicherkarte mit der Beschriftung nach oben zeigend in das Kartenfach ein, bis diese einrastet. SAR 28 A1...
 • Page 80: Funktionen Mp3/Wma-Wiedergabe

  RPT ONE: Der aktuelle Titel wird wiederholt. – RPT DIR: Alle Titel im aktuellen Verzeichnis werden wiederholt. – RPT ALL: Alle Titel auf dem Speichermedium werden wiederholt. Sind die Funktionen RPT ONE oder RPT DIR aktiviert, wird RPT im Display angezeigt. SAR 28 A1...
 • Page 81 Drücken Sie die Tasten ▸▸I oder I◂◂ , um das eingestellte Zeichen zu bestätigen und um alle Titel anzuzeigen, die mit den gesuchten Zeichen beginnen. ♦ Drücken Sie die Taste 1/PAU, um die Wiedergabe des angezeigten Titels zu starten. SAR 28 A1...
 • Page 82: Ein Externes Audiogerät An Das Gerät Anschließen

  Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. SAR 28 A1...
 • Page 83: Fehlerbehebung

  Die Sendersignale sind zu rung funktionie- Stellen Sie die Sender manuell ein. schwach. ren nicht. Der Anschluss 4 im ISO- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Senderspeicher Block A (Dauerplus) ist nicht Beachten Sie hierzu das Kapitel funktioniert nicht. richtig angeschlossen. „Anschluss“. SAR 28 A1...
 • Page 84: Anhang

  4 x 7 Betriebstemperatur +5 - +40 °C Lagertemperatur 0 - +50 °C Feuchtigkeit (keine Kondensation) ≤ 75 Abmessungen (L x B x H) ca. 18,6 x 12,7 x 5,7 Gewicht inkl. Zubehör ca. 700 Gerätesicherung KFZ-Flachsteckersicherung SAR 28 A1...
 • Page 85: Hinweise Zur Eu-Konformitätserklärung

  Rundfunkfrequenzbereiches empfangenen Informationen nicht verwerten, an Dritte weiterleiten oder zweckentfremdet missbräuchlich verwenden dürfen. Hinweise zur EU-Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen rele- vanten Vorschriften der Kfz-Richtlinie 2004/104/EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. SAR 28 A1...
 • Page 86: Garantie

  Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SAR 28 A1...
 • Page 87 Garantie Autoradio SAR 28 A1 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus Um einen kostenlosen Reparaturab- dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) lauf zu gewährleisten, setzen Sie E-Mail: kompernass@lidl.de sich bitte mit der Service-Hotline in IAN 106770 Verbindung. Halten Sie hierfür Ihren Kassenbeleg bereit.
 • Page 88 SAR 28 A1...
 • Page 89 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 11 / 2014 · Ident.-No.: SAR28A1-092014-2 IAN 106770...

This manual is also suitable for:

106770

Table of Contents