Table of Contents
 • Montering Och Inställningar
 • Transport Och Förvaring
 • Tekniska Data
 • Transport Og Oppbevaring
 • Tekniske Data
 • Transport Og Opbevaring
 • Kuljetus Ja Säilytys
 • Tekniset Tiedot
 • Montage und Einstellungen
 • Transport und Aufbewahrung
 • Wartung
 • Technische Daten
 • Montage en Instellingen
 • Transport en Opbergen
 • Technische Gegevens
 • Montage et Réglages
 • Transport et Rangement
 • Entretien
 • Caractéristiques Techniques
 • Montaje y Ajustes
 • Transporte y Almacenamiento
 • Mantenimiento
 • Datos Técnicos
 • Datos Tecnicos
 • Transporte E Armazenagem
 • Especificações Técnicas
 • Trasporto E Rimessaggio
 • Manutenzione
 • Caratteristiche Tecniche
 • Mıszaki Adatok
 • Mùszaki Adatok
 • Transport I Przechowywanie
 • Dane Techniczne
 • Transport Ja Hoiustamine
 • Tehnilised Andmed
 • Tehniskie Dati
 • Techniniai Duomenys
 • Technické Údaje
 • Prevoz in Shranjevanje
 • Tehniãni Podatki
 • Tehniâni PODATKI
 • Tehniãki Podaci
 • Tehniâki PODACI
 • Teknik Bilgiler
 • Tekn‹K B‹Lg‹Ler
 • Date Tehnice

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 22

Quick Links

SE
Användarguide
NO
Brukerveiledning
DK
Produktbrugervejledning
FI
Tuotteen käyttöopas
Product user guide
GB
(page 21)
Benutzerhandbuch des Produkts
DE
(seite 25)
NL
Producthandleiding
Manuel d'utilisation du produit
FR
(page 33)
Guía del usuario del producto
ES
(página 37)
Guia do utilizador do produto
PT
(página 41)
IT
Guida utente
Termékhasználati útmutató
HU
(49 oldal)
Instrukcja obsługi produktu
PL
(strona 53)
Toote käitusjuht
EE
Produkta lietotāja rokasgrāma-
LV
ta
(lappuse 61)
Produkto naudojimo vado-
LT
vas
(puslapis 65)
Návod na použitie výrobku
SK
(strana 69)
(sida 5)
(side 9)
(side13)
(sivu 17)
(pagina 29)
(pagina 45)
(lehekülg 57)
Navodila za uporabo izdelka
SI
(stran 73)
CZ
Návod k pouÏívání
Korisnički vodič uređaja
HR
(Stranica 81)
Uputstvo za upotrebu proiz-
RS
voda
(Stranica 85)
Korisnički priručnikza proizvod
BA
(Stranica 89)
MK
(
93
85)
RU
BG
(
TR
Ürün kullanıcı kılavuzu
GR
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
Ghidul de utilizator al pro-
RO
dusului
(Pagina 61)
JP
ユーザーガイド
1156096-38
(strana 77)
(
. 57)
98
65 )
103
(sayfa 108)
(ÛÂÏ›‰· 112)
117
(ページ 129)
121

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Husqvarna H300

 • Page 1 1156096-38 Navodila za uporabo izdelka Användarguide (sida 5) (stran 73) Návod k pouÏívání Brukerveiledning (strana 77) (side 9) Korisnički vodič uređaja Produktbrugervejledning (side13) (Stranica 81) Uputstvo za upotrebu proiz- Tuotteen käyttöopas (sivu 17) voda (Stranica 85) Korisnički priručnikza proizvod Product user guide (Stranica 89) (page 21) Benutzerhandbuch des Produkts...
 • Page 3 Användarguide 2 – Svenska...
 • Page 4 Användarguide Svenska – 3...
 • Page 5 Användarguide 4 – Svenska...
 • Page 6: Montering Och Inställningar

  Användarguide Användning och allmänna Nätvisir säkerhetsinstruktioner VIKTIGT! Nätvisir är ingen ersättning för skyddsglasögon eller säkerhetsglasögon. Skydda Allmänt ögonen med skyddsglasögon eller säkerhetsglasögon som uppfyller standarden EN 166. VARNING! Läs alla säkerhetsinstruktioner och varningar. Nätvisir avser att skydda ansiktet mot kringflygande Skyddsutrustningen ska endast sågspån från sågkedjan men ersätter inte användas till de tillämpningar den är...
 • Page 7: Transport Och Förvaring

  Hör selskydd Hjälm, modell Storleksklass Skötsel, slitage och kassering T ype 2 H300 M, L Skyddsutrustningens kondition ska undersökas Nätvisir regelbundet. Skadad utrustning ska alltid bytas ut. Arbetsläge (Bild 9) Följ lokala bestämmelser för omhändertagande och återvinning.
 • Page 8: Tekniska Data

  TEKNISKA DATA Tekniska data Ansvarig tillverkare: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel +46-36-146500. Skyddshjälm - Modell H300 Följande standarder har tillämpats: EN 397 Anmält organ: 0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås. Hjälmen är godkänd att användas tillsammans med nätvisiret V300.
 • Page 9 TEKNISKA DATA Nätvisir/visirhållare V 300 Följande standarder har tillämpats: EN 1731:2006. Anmält organ: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Produkten är märkt med information om prestanda och användningsområde. VIKTIGT! Om visir och hållare inte har likadana beteckningar för användningsområde ska den lägre prestandanivån gälla för skyddet i sin helhet.
 • Page 10 Brukerveiledning Bruks- og generelle Montering av hygienetrekk på tetningsringene kan påvirke hørselvernets akustiske egenskaper. sikkerhetsinstruksjoner VIGTIG! Hørselvernets støydempende egenskaper Generelt svekkes vesentlig hvis hørselsvernet ikke brukes og vedlikeholdes i samsvar med produsentens ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler instruksjoner. og instruksjoner. Verneutstyret må bare brukes til bruksområdet det er ment for.
 • Page 11: Transport Og Oppbevaring

  Hjelmen må også kastes hvis den har vært utsatt for en Hør selsvern Hjelm, modell Størrelse ulykke eller hendelse, selv om det ikke finnes synlige T ype 2 H300 M, L skader. Hjelmen blir raskere gammel når den utsettes for Nettingvisir ultrafiolette stråler. Hjelmen har en fargeindikator som viser når den har nådd maksimal levetid og bør kastes.
 • Page 12: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data Ansvarlig produsent: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46-36-146500. Vernehjelm - Modell H300 Følgende standarder er blitt tillempet: EN 397 Kontrollorgan: 0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Sverige. Hjelmen er godkjent for bruk med nettingvisirene V300.
 • Page 13 TEKNISKE DATA Nettingvisir/visirholder V 300 Følgende standarder er blitt tillempet: EN 1731:2006. Kontrollorgan: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Produktet er merket med informasjon om egenskaper og bruksområder. OBS! Hvis visir og holder ikke har samme vilkår for bruk, skal det laveste spesifikasjonsnivået gjelde hele verneutstyret.
 • Page 14 Produktbrugervejledning Anvendelse og generelle Der skal altid bæres høreværn i støjende omgivelser. De skal tages på, inden man bevæger sig ind i det støjfyldte sikkerhedsinstruktioner område. Montering af hygiejnisk beskyttelse på forseglingsringene Generelt kan påvirke høreværnets akustiske egenskaber. ADVARSEL! Læs alle VIGTIGT! Høreværnenes støjhæmmende egenskaber sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
 • Page 15: Transport Og Opbevaring

  Hjelm, model Størrelse, kategori impliceret i en ulykke eller et uheld, også selv om den ikke har synlige skader. Type 2 H300 M, L Hjelmen slides hurtigere, hvis den udsættes for ultraviolette stråler. Hjelmen har en farveindikator, der Ansigtsværn med netvisir angiver, når den har nået sin maksimale levetid og bør...
 • Page 16 TEKNISKE DATA Tekniske data Ansvarshavende producent: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46 36 146500. Beskyttelseshjelm - Model H300 Følgende standarder er opfyldt: EN 397 Udpeget organ: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Boks 857, 501 15 Borås, Sverige.
 • Page 17 TEKNISKE DATA Netvisir/visirholder V 300 Følgende standarder er opfyldt: EN 1731:2006. Udpeget organ: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Produktet er mærket med oplysninger vedrørende effektivitet og anvendelsesområder. FORSIGTIG! Hvis visirer og holdere ikke har samme anvendelsesvilkår, skal det laveste effektivitetsniveau betragtes som gældende for beskyttelsesudstyret samlet set.
 • Page 18 Tuotteen käyttöopas Yleiset käyttö- ja turvaohjeet Verkkovisiiri HUOM! Verkkovisiiri ei korvaa visiiriä tai turvalaseja. Yleistä Suojaa silmäsi visiirillä tai turvalaseilla, jotka ovat EN166-standardin mukaisia. VAROITUS! Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet. Suojavarustusta saa Verkkovisiirit suojaavat kasvoja teräketjusta lentävältä käyttää vain tarkoitettuun sahanpurupölyltä, mutta ne eivät korvaa visiiriä...
 • Page 19: Kuljetus Ja Säilytys

  Tarkista varusteet säännöllisesti! Kuulonsuojaimet Kypärä, malli Kokoluokka Suojakypärä, jossa havaitaan sen suojaominaisuuksia Type 2 H300 M, L mahdollisesti heikentäviä vaurioita kuten murtumia tai naarmuja, on hävitettävä. Kypärä on hävitettävä myös silloin, jos sitä on käytetty Verkkovisiiri onnettomuudessa tai tapaturmassa, vaikka siinä ei Työasento (Kuva 9)
 • Page 20: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot Tuotteesta vastaava valmistaja: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46-36-146500. Suojakypärä - Malli H300 Seuraavia standardeja on sovellettu: EN 397 Ilmoitettu elin: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sweden.
 • Page 21 TEKNISET TIEDOT Verkkovisiiri/visiirin pidike V 300 Seuraavia standardeja on sovellettu: EN 1731:2006. Ilmoitettu elin: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Tuotteeseen on merkitty tehoa ja käyttöalueita koskevat tiedot. HUOM! Jos visiirien ja niiden pidikkeiden käyttöehdot poikkeavat toisistaan, suojavarustukseen kokonaisuudessaan sovelletaan alempaa tehotasoa.
 • Page 22: Assembly And Settings

  Product user guide Use and general safety IMPORTANT! The noise attenuation capability of the instructions hearing protectors is considerably reduced if the hearing protectors are not used and maintained General according to the manufacturer's instructions. WARNING! Read all safety warnings and Mesh visor all instructions.
 • Page 23: Transport And Storage

  A protective helmet that shows signs of damage, e.g. Hearing protection Helmet, model Size class cracks or scratches, that might reduce its protective Type 2 H300 M, L capabilities, must be disposed of. The helmet should also be disposed of if it has been Mesh visor involved in an accident or incident, even if it does not have any visual damage.
 • Page 24: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data Responsible manufacturer: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500. Protective helmet - Model H300 The following standards have been applied: EN 397 Notified body: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sweden.
 • Page 25 TECHNICAL DATA Mesh visor/visor holder V 300 The following standards have been applied: EN 1731:2006. Notified body: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. The product is labelled with information regarding performance and areas of application. CAUTION! If visors and holders do not have the same terms for use, the lower performance level should apply for the protective equipment in its entirety.
 • Page 26: Montage Und Einstellungen

  Benutzerhandbuch des Produkts Verwendung und allgemeine WICHTIG! Die Geräuschdämpfung des Gehörschutzes Sicherheitshinweise verringert sich erheblich, wenn der Gehörschutz nicht nach Herstelleranweisungen verwendet und gewartet Allgemeines wird. Netzvisier WARNUNG! Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen durch. Die Schutzausrüstung darf nur für ACHTUNG! Ein Netzvisier ist kein Ersatz für eine die Anwendungszwecke eingesetzt Schutzbrille.
 • Page 27: Transport Und Aufbewahrung

  Gehörschutz Helm, Modell Größe Der Helm wird schneller abgenutzt, wenn er UV-Strahlen Type 2 H300 M, L ausgesetzt ist. Der Helm verfügt über eine Farbanzeige, Netzvisier die angibt, wenn der Helm seine maximale Lebensdauer erreicht hat und entsorgt werden soll. Diese Farbanzeige Betriebsposition (Abbildung 9) beginnt mit Rot und ändert sich mit dem Grad an...
 • Page 28: Technische Daten

  TECHNISCHE DATEN Technische Daten Verantwortungsbewusster Hersteller: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500. Schutzhelm - Modell H300 Folgende Normen wurden angewendet: EN 397 Die angemeldete Prüfstelle: 0402, SP Technisches Forschungsinstitut von Schweden, Postfach 857, 501 15 Borås, Schweden. Der Helm ist für die Verwendung mit einem Netzvisier V300 zugelassen.
 • Page 29 TECHNISCHE DATEN Netzvisier/Visierhalter V 300 Folgende Normen wurden angewendet: EN 1731:2006. Die angemeldete Prüfstelle: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Das Produkt ist mit Informationen zu Leistung und Anwendungsgebiet gekennzeichnet. ACHTUNG! Wenn für Visier und Halter nicht dieselben Nutzungsbedingungen gelten, gelten für die gesamte Schutzausrüstung die niedrigeren Leistungsmerkmale.
 • Page 30: Montage En Instellingen

  Producthandleiding Gebruik en algemene BELANGRIJK! Het geluiddempende vermogen van de veiligheidsinstructies gehoorbeschermers wordt aanzienlijk verlaagd wanneer de gehoorbeschermers niet worden gebruikt Algemeen en onderhouden overeenkomstig de instructies van de fabrikant. WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en Gaasvizier instructies door. Gebruik de beschermingsuitrusting enkel voor de toepassingen waarvoor ze bedoeld is.
 • Page 31: Transport En Opbergen

  Gehoorbeschermers Helm, model Formaatklasse De helm veroudert sneller als deze wordt blootgesteld Type 2 H300 M, L aan ultraviolette straling. De helm is voorzien van een kleurindicator die aangeeft wanneer hij zijn maximale Gaasvizier levensduur heeft bereikt en moet worden afgevoerd.
 • Page 32: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens Verantwoordelijke fabrikant: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, telefoon: +46-36-146500. Veiligheidshelm - Model H300 De volgende normen zijn van toepassing: EN 397 Aangemelde instantie: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Zweden.
 • Page 33 TECHNISCHE GEGEVENS Gaasvizier/vizierhouder V 300 De volgende normen zijn van toepassing: EN 1731:2006. Aangemelde instantie: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Het product is voorzien van een label met informatie over de prestaties en de toepassingsgebieden. VOORZICHTIG! Wanneer voor vizier en houder verschillende gebruiksvoorwaarden gelden, is het laagste prestatieniveau van toepassing op de gehele beschermingsuitrusting.
 • Page 34: Montage Et Réglages

  Manuel d’utilisation du produit Instructions d'utilisation et de IMPORTANT! Les propriétés d'atténuation du bruit des sécurité générale protecteurs d'oreilles sont considérablement réduites si les protecteurs ne sont pas utilisés et entretenus Généralités conformément aux instructions du fabricant. AVERTISSEMENT! Lire toutes les Visière grillagée consignes et instructions de sécurité.
 • Page 35: Transport Et Rangement

  Le casque est doté d’un indicateur de couleur Type 2 H300 M, L qui spécifie quand le casque a atteint sa durée de service maximum et doit être mis au rebut. Cet indicateur de Visière grillagée couleur est d’abord rouge, mais change en fonction du...
 • Page 36: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques Fabricant responsable : Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél: +46-36-146500. Casque de protection - Modèle H300 Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: EN 397 L’organisme notifié: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Suède.
 • Page 37 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Visière grillagée/support de visière V 300 Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: EN 1731:2006. L’organisme notifié: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Le produit comporte une étiquette sur laquelle figurent des informations concernant la performance et les domaines d'application.
 • Page 38: Montaje Y Ajustes

  Guía del usuario del producto Siga las instrucciones generales Visera de malla de seguridad. ¡NOTA! La visera de malla no debe sustituir las gafas Generalidades protectoras ni las de seguridad. Protéjase los ojos con gafas protectoras o de seguridad que cumplan la norma ¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias e EN 166.
 • Page 39: Transporte Y Almacenamiento

  El casco tiene un indicador de color que señala cuando se ha alcanzado el fin de la vida Type 2 H300 M, L útil y debe desecharse. El color original del indicador es rojo pero varía con el grado de radiación al que se expone Visera de malla el casco.
 • Page 40: Datos Técnicos

  DATOS TECNICOS Datos técnicos Fabricante responsable: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel. +46-36-146500. Casco protector - Modelo H300 Se han aplicado las siguientes normas: EN 397 Organismo inscripto: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås (Suecia).
 • Page 41 DATOS TECNICOS Visera de malla / soporte del visor V 300 Se han aplicado las siguientes normas: EN 1731:2006. Organismo inscripto: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. El producto está...
 • Page 42 Guia do utilizador do produto Instruções de utilização e de IMPORTANTE! A capacidade de atenuação do ruído segurança geral dos protectores acústicos é consideravelmente reduzida se os protectores acústicos não forem Noções gerais utilizados ou conservados de acordo com as instruções do fabricante.
 • Page 43: Transporte E Armazenagem

  O capacete possui um acústicos indicador de cor que mostra quando atinge a vida útil Type 2 H300 M, L máxima e deve ser descartado. Este indicador de cor começa a vermelho, mas vai alterando-se de acordo com Viseira de rede o grau de radiação ao qual é...
 • Page 44: Especificações Técnicas

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações técnicas Fabricante responsável: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, telefone n° +46-36-146500. Capacete de protecção - Modelo H300 Foram respeitadas as normas seguintes: EN 397 Entidade competente: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Suécia.
 • Page 45 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Viseira de rede/suporte da viseira V 300 Foram respeitadas as normas seguintes: EN 1731:2006. Entidade competente: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. O produto está etiquetado com informação relativa ao desempenho e áreas de aplicação. CUIDADO! Se as viseiras e os suportes não tiverem os mesmos termos de utilização, aplica-se o nível de desempenho mais baixo para o equipamento de protecção no seu conjunto.
 • Page 46 Guida utente Istruzioni di sicurezza e per l'uso IMPORTANTE! La capacità di attenuazione del rumore generali delle cuffie protettive è notevolmente ridotta se le cuffie non vengono utilizzate e mantenute conformemente Generalità alle istruzioni del produttore. AVVERTENZA! Leggere attentamente Visiera a rete tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni.
 • Page 47: Trasporto E Rimessaggio

  Questo indicatore è inizialmente Type 2 H300 M, L rosso, ma cambia colore in base al livello di radiazioni cui è esposto il casco. Visiera a rete Posizione di funzionamento (Figura 9) (Figura 17) Una volta che l’indicatore cromatico ha perso...
 • Page 48: Caratteristiche Tecniche

  CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche Produttore responsabile: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel +46-36-146500. Elmo protettivo - Modello H300 Sono state applicate le seguenti norme: EN 397 Organo competente: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Svezia.
 • Page 49 CARATTERISTICHE TECNICHE Visiera a rete/supporto per visiera V 300 Sono state applicate le seguenti norme: EN 1731:2006. Organo competente: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Il prodotto è etichettato con informazioni relative a prestazioni e campi di applicazione. ATTENZIONE! Se le visiere e i supporti non hanno le stesse condizioni di utilizzo, si applica il livello di prestazioni inferiori per l'abbigliamento protettivo nel complesso.
 • Page 50 Termékhasználati útmutató Használat és általános biztonsági Hálós arcvédŒ utasítások FIGYELEM! A hálós arcvédŒ nem váltja ki a védŒ- vagy Általános tudnivalók biztonsági szemüveget. Védje szemét az EN 166 szabványnak megfelelŒ védŒ- vagy biztonsági VIGYÁZAT! Olvassa el az összes szemüveggel. biztonsági figyelmeztetést és az összes utasítást.
 • Page 51 VédŒsisak HallásvédŒ Sisak, típus Méretosztály Ha kopás, ütésnyomok, sérülés vagy anyagkifáradás jelei Type 2 H300 M, L észlelhetŒk a sisak borításán és felfüggesztésén, cserélje ki azt Hálós arcvédŒ a sisak védelmi képességének biztosítása érdekében. Rendszeres ellenŒrzés szükséges. Használati helyzet (9. ábra) Ha a védŒsisakon olyan sérülések (pl.
 • Page 52: Mıszaki Adatok

  MÙSZAKI ADATOK Mıszaki adatok FelelŒs gyártó: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédország, tel.+46-36-146500. VédŒsisak - Modell H300 Alkalmazott szabványok: EN 397 Bejelentett szerv: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Svédország. A sisakhoz jóváhagyott hálós arcvédŒk: V300.
 • Page 53 MÙSZAKI ADATOK Hálós arcvédŒ/arcvédŒtartó V 300 Alkalmazott szabványok: EN 1731:2006. Bejelentett szerv: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. A termék címkéjén fel vannak tüntetve annak jellemzŒi és alkalmazási területei. FIGYELEM! Ha az arcvédŒ...
 • Page 54 Instrukcja obs∏ugi produktu Instrukcje u˝ytkowania i ogólne WA˚NE! ZdolnoÊç t∏umienia ha∏asu ochronników s∏uchu zasady bezpieczeƒstwa mo˝e ulec znaczàcemu pogorszeniu, je˝eli nie sà one u˝ytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcjami Uwagi ogólne producenta. OSTRZE˚ENIE! Przeczytaj dok∏adnie Siatkowa os∏ona twarzy wszystkie ostrze˝enia i instrukcje. Ârodki ochrony osobistej powinny byç...
 • Page 55: Transport I Przechowywanie

  Ochronniki s∏uchu Kask, model WielkoÊç byç usuni´ty. Type 2 H300 M, L Kask powinien byç równie˝ usuni´ty, je˝eli bra∏ udzia∏ w Siatkowa os∏ona twarzy wypadku lub zajÊciu, nawet je˝eli nie ma widocznych Êladów uszkodzenia.
 • Page 56: Dane Techniczne

  DANE TECHNICZNE Dane techniczne Producent odpowiedzialny: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, telefon +46-36-146500. Kask ochronny - Model H300 Zastosowano nast´pujàce normy: EN 397 Zg∏oszony organ: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Szwecja. Kask jest dopuszczony do u˝ycia wraz z os∏onà twarzy V300.
 • Page 57 DANE TECHNICZNE Siatkowa os∏ona twarzy/uchwyt os∏ony twarzy V 300 Zastosowano nast´pujàce normy: EN 1731:2006. Zg∏oszony organ: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Do produktu do∏àczona jest informacja o jego w∏aÊciwoÊciach oraz obszarach zastosowania. OSTRO˚NIE! Je˝eli os∏ona twarzy i uchwyt nie majà...
 • Page 58 Toote kasutusjuhend Kasutamine ja ohutuseeskirjad Võrgust näokaitse Üldised näpunäited ETTEVAATUST! Võrgust näokaitse ei asenda kaitse- ega ohutusprille. Kaitske oma silmi heakskiidetud kaitse- või ohutusprillidega, mis vastavad EN 166 standardile. ETTEVAATUST! Loe läbi kõik ohutusteated ja kõik eeskirjad. Kaitsevarustust tuleb kasutada ainult Võrgust näokaitsmed kaitsevad saeketi küljest lenduva seoses nende rakendustega, mille tarvis saepuru eest, kuid ei asenda kaitse- ega ohutusprille.
 • Page 59: Transport Ja Hoiustamine

  Kiiver, mudel Suurusklass Kaitsekiiver, millel on märke kahjustustest, näiteks praod või kriimustused, mis võivad vähendada kiivri kaitsevõimet, tuleb Type 2 H300 M, L kasutusest kõrvaldada. Võrgust näokaitse Kiiver tuleb kasutusest kõrvaldada ka juhul, kui see on sattunud õnnetusse, isegi kui sellel ei ole nähtavaid märke kahjustusest.
 • Page 60: Tehnilised Andmed

  TEHNILISED ANDMED Tehnilised andmed Vastutav tootja: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel. +46-36-146500. Kaitsekiiver - Mudel H300 Järgitud on alljärgnevaid standardeid: EN 397 Kontrollorgan: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sweden. See kiiver on heaks kiidetud kasutamiseks koos võrgust näokaitsmega V300.
 • Page 61 TEHNILISED ANDMED Võrgust näokaitse/näokaitse hoidik V 300 Järgitud on alljärgnevaid standardeid: EN 1731:2006. Kontrollorgan: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Sellele tootele on kantud silt teabega toote tööjõudluse ja kasutusalade kohta. ETTEVAATUST! Kui näokaitsmetel ja hoidikutel ei ole samu kasutustingimusi, tuleb rakendada madalamat töökindluse taset tervele kaitsevarustusele.
 • Page 62 Produkta lietotÇja rokasgrÇmata Lieto‰anas pamÇc¥ba un vispÇr¥gÇs Sazobes aizsargs dro‰¥bas instrukcijas UZMAN±BU! Sazobes aizsargs nav aizsargbril∫u vai dro‰¥bas VispÇrïji bri∫∫u aizstÇjïjs. AizsargÇjiet savas acis ar aizsargbrillïm vai dro‰¥bas brillïm, kas atbilst standartam EN 166. BR±DINÅJUMS! Izlasiet visus dro‰¥bas norÇd¥jumus un instrukcijas. Izmantojiet Sazobes aizsargs nodro‰ina aizsardz¥bu pret zÇÆu skaidÇm, dro‰¥bas apr¥kojumu tikai tam kas var izlidot no zÇÆa ˙ïdes, tomïr tas neaizstÇj aizsargbrilles...
 • Page 63 μivere, modelis Izmïra klase vai ‰v¥kas, kas varïtu samazinÇt tÇs aizsargspïjas, ir jÇizn¥cina. Type 2 H300 M, L μiveri ir jÇizn¥cina ar¥ tad, ja tÇ tika lietota negad¥juma vai incidenta laikÇ, pat ja tai nav nekÇdu redzamu bojÇjumu. Sazobes aizsargs μivere nodilst ÇtrÇk, ja tiek pak∫auta ultravioletajiem stariem.
 • Page 64: Tehniskie Dati

  TEHNISKIE DATI Tehniskie dati Atbild¥gais raÏotÇjs: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tel. +46-36-146500. Aizsarg˙ivere - Modelis H300 Izmantoti sekojo‰i standarti: EN 397 Pieteikuma iesniedzïjs: 0402, SP Zviedrijas TehniskÇs izpïtes institts, pastkast¥tes Nr: 857, 501 15, Boras, Zviedrija. μivere ir apstiprinÇta lieto‰anai kopÇ ar sazobes aizsargu V300.
 • Page 65 TEHNISKIE DATI Sazobes aizsargs/viziera turïtÇjs V 300 Izmantoti sekojo‰i standarti: EN 1731:2006. Pieteikuma iesniedzïjs: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Produkts ir mar˙ïts ar informÇciju par lietojam¥bu un pielieto‰anas jomÇm. UZMAN±BU! Ja vizieriem un turïtÇjiem nav vienu un to pa‰u lieto‰anas nosac¥jumu, zemÇko lieto‰anas l¥meni ir jÇpiemïro dro‰¥bas apr¥kojumam kopumÇ.
 • Page 66 Produkto naudojimo vadovas Naudojimo ir bendrosios saugos Tinklinis apsauginis skydelis nurodymai ØSPñJIMAS! Tinklinis apsauginis skydelis nòra apsaugini˜ Bendra informacija akini˜ pakaitalas. Apsaugokite akis apsauginiais arba saugos akiniais, kurie atitinka EN 166 standartà. PERSPñJIMAS! Perskaitykite visus saugumo ∞spòjimus ir instrukcijas. Tinkliniai apsauginiai skydeliai apsaugo veidà nuo skrendanãi˜ Apsaugos priemonòs turi bti naudojamos grandininio pjklo pjovimo dulki˜, taãiau negali pakeisti tik pagal numatytà...
 • Page 67 PaÏeistà ‰almà, pvz., ∞trkus∞ ar subraiÏytà, dòl ko galòt˜ Apsaugines ausines ·almo modelis Dydis pablogòti jo apsauginòs savybòs, reikia i‰mesti. Type 2 H300 M, L Taip pat reikia i‰mesti ‰almà, kurio naudotojas pateko ∞ nelaimingà atsitikimà, netgi jei ant ‰almo nòra matom˜ Tinklinis apsauginis skydelis paÏeidim˜.
 • Page 68: Techniniai Duomenys

  TECHNINIAI DUOMENYS Techniniai duomenys Atsakingas gamintojas: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedija, tel.: +46-36-146500. Apsauginis ‰almas - Modelis H300 Taikyti ‰ie standartai: EN 397 Notifikuotoji ∞staiga: 0402, SP ·vedijos technini˜ tyrim˜ institutas, pa‰to dòÏutò 857, 501 15 Borås, ·vedija. Patvirtinta, kad ‰almà reikia naudoti su tinkliniu apsauginiu skydeliu V300.
 • Page 69 TECHNINIAI DUOMENYS Tinklinis apsauginis skydelis su skydelio laikikliu V 300 Taikyti ‰ie standartai: EN 1731:2006. Notifikuotoji ∞staiga: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Gaminio Ïenklinimo etiketòje pateikta informacija apie jo eksploatacines savybes ir naudojimo sritis. ØSPñJIMAS! Jeigu skiriasi apsaugini˜...
 • Page 70 Návod na pouÏitie v˘robku PouÏitie a v‰eobecné SieÈov˘ ‰tít bezpeãnostné pokyny UPOZORNENIE! SieÈov˘ ‰tít nie je náhradou za ochranné V‰eobecné okuliare alebo bezpeãnostné okuliare. ChráÀte si zrak ochrann˘mi alebo bezpeãnostn˘mi okuliarmi, ktoré VAROVANIE! Preãítajte si v‰etky vyhovujú norme EN 166. bezpeãnostné...
 • Page 71 Rozmerová trieda praskliny alebo ‰krabance, ktoré by mohli zhor‰iÈ jej ochranné vlastnosti, sa musí zlikvidovaÈ. Type 2 H300 M, L Prilba by sa mala tieÏ zlikvidovaÈ, ak bola súãasÈou nehody SieÈov˘ ‰tít alebo úrazu, aj keì na nej nie je vidno Ïiadne vizuálne po‰kodenie.
 • Page 72: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje Zodpovedn˘ v˘robca: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.: +46-36-146500. Ochrannú prilbu - Model H300 Boli uplatnené nasledovné normy: EN 397 Skú‰obn˘ úrad: 0402, SP ·védsky technick˘ v˘skumn˘ in‰titút, Box 857, 501 15 Borås, ·védsko. Prilba je schválená na pouÏitie spolu so sieÈov˘m ‰títom V300.
 • Page 73 TECHNICKÉ ÚDAJE SieÈov˘ ‰tít/drÏiak ‰títu V 300 Boli uplatnené nasledovné normy: EN 1731:2006. Skú‰obn˘ úrad: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. V˘robok je oznaãen˘ informáciami t˘kajúcimi sa vlastností a oblastí pouÏitia. UPOZORNENIE! Ak ‰títy a drÏiaky nemajú...
 • Page 74 Navodila za uporabo izdelka Navodila za uporabo in splo‰na MreÏasti vizir varnostna navodila POZOR! Uporaba mreÏastega vizirja ne nadomesti uporabe Splo‰no za‰ãitnih ali varnostnih oãal. Zavarujte oãi z za‰ãitnimi ali varnostnimi oãali, ki ustrezajo zahtevam standarda EN 166. OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in vsa navodila.
 • Page 75: Prevoz In Shranjevanje

  Za‰ãitne slu‰alke âelada, model Razred velikosti za‰ãitne zmogljivosti (na primer razpoke ali praske), je treba zavreãi. Type 2 H300 M, L Prav tako je treba ãelado zavreãi, ãe je bila uporabljena v nesreãi ali izrednem dogodku, ãeprav morda ni vidno MreÏasti vizir po‰kodovana.
 • Page 76: Tehniãni Podatki

  TEHNIâNI PODATKI Tehniãni podatki Odgovoren proizvajalec: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel +46-36-146500. Za‰ãitna ãelada - Model H300 Uporabljeni so bili naslednji standardi: EN 397 Prigla‰eni organ: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, ·vedska.
 • Page 77 TEHNIâNI PODATKI MreÏasti vizir/nosilec vizirja V 300 Uporabljeni so bili naslednji standardi: EN 1731:2006. Prigla‰eni organ: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Izdelek je oznaãen s podatki o uãinkovitosti in obmoãjih uporabe. POZOR! âe za vizirje in nosilce ne veljajo isti pogoji uporabe, niÏja raven uãinkovitosti velja za celotno za‰ãitno opremo.
 • Page 78 Návod k pouÏívání Obecné bezpeãnostní pokyny a SíÈov˘ ‰tít pokyny k pouÏití POZOR! SíÈov˘ ‰tít nenahrazuje ochranné br˘le. ChraÀte oãi ochrann˘mi br˘lemi, které splÀují poÏadavky normy EN 166. V‰eobecnû SíÈové ‰títy chrání obliãej pfied pilinami, které odlétávají od V¯STRAHA! Pozornû si pfieãtûte v‰echna pilového fietûzu, ale nenahrazují...
 • Page 79 Pfiilba, model Tfiída velikosti nebo ‰krábance, sniÏující její ochranné vlastnosti, je potfieba zlikvidovat. Type 2 H300 M, L Pfiilbu je rovnûÏ potfieba zlikvidovat v pfiípadû, kdy jí mûl SíÈov˘ ‰tít uÏivatel nasazenou bûhem nehody ãi havárie, i kdyÏ pfiilba samotná nevykazuje Ïádné vizuální známky po‰kození.
 • Page 80 TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje Odpovûdn˘ v˘robce: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.+46-36-146500. Ochranná pfiilba - Model H300 Byly uplatnûny následující standardní normy: EN 397 Registraãní orgán: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, ·védsko.
 • Page 81 TECHNICKÉ ÚDAJE SíÈov˘ ‰tít/drÏák ‰títu V 300 Byly uplatnûny následující standardní normy: EN 1731:2006. Registraãní orgán: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. V˘robek je oznaãen informacemi t˘kajícími se parametrÛ a oblastí pouÏití. POZOR! Pokud ‰títy a drÏáky nemají...
 • Page 82 Korisniãki vodiã ure÷aja Upotreba i opçe sigurnosne upute MreÏasti vizir Opçenito PAÎNJA! MreÏasti vizir ne sluÏi kao zamjena za za‰titne naoãale. Za‰titite oãi za‰titnim naoãalama koje ispunjavaju standard EN 166. UPOZORENJE! PaÏljivo proãitajte sve sigurnosne upute i upozorenja. Za‰titnu opremu treba koristiti iskljuãivo u MreÏasti viziri ‰tite lice od piljevine koja se stvara prilikom propisane svrhe.
 • Page 83 Kaciga, model Veliãina napuknuça ili ogrebotine koje mogu umanjiti njena za‰titna svojstva, odloÏite je u otpad. Type 2 H300 M, L Kacigu treba odloÏiti u otpad i u sluãaju nezgode ili incidenta, MreÏasti vizir ãak i ako nisu vidljivi znakovi o‰teçenja.
 • Page 84: Tehniãki Podaci

  TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci Odgovoran proizvo÷aã: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel +46-36-146500. Za‰titni ‰ljem - Model H300 Naredni standardi su primjenjeni: EN 397 Prijavljen organ: 0402, SP ·vedski institut za tehniãka istraÏivanja, Po‰tanski pretinac 857, 501 15 Borås, ·vedska.
 • Page 85 TEHNIâKI PODACI MreÏni vizir / drÏaã vizira V 300 Naredni standardi su primjenjeni: EN 1731:2006. Prijavljen organ: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Na proizvodu je naljepnica s podacima o radnim karakteristikama i podruãjima primjene. PAÎNJA! U sluãaju da za vizir i drÏaãe ne vrijede isti uvjeti primjene, primjenjuju se slabije radne karakteristike za svu za‰titnu opremu.
 • Page 86 Uputstvo za upotrebu proizvoda Kori‰çenje i op‰ta bezbednosna MreÏasti vizir uputstva OPREZ! MreÏasti vizir nije zamena za za‰titne naoãare ili sigurnosne naoãare. Za‰titite oãi pomoçu za‰titnih ili Op‰te napomene sigurnosnih naoãara koje ispunjavaju standard EN 166. UPOZORENJE! Proãitajte bezbednosna MreÏasti viziri ‰tite lice od leteçih strugotina koje proizvodi upozorenja i uputstva u celosti.
 • Page 87 Klasa veliãine ili ogrebotine, koje bi mogle da umanje moguçnosti za‰tite, ne sme se vi‰e koristiti. Type 2 H300 M, L Tako÷e, ‰lem bi trebalo baciti ako je kori‰çen u sluãajevima MreÏasti vizir nesreçe ili nezgode, ãak i ako nema nikakvih vidljivih o‰teçenja.
 • Page 88 TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci Odgovorni proizvo÷aã: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel. +46-36-146500. Za‰titni ‰lem - Model H300 Sledeçi standardi su primenjeni: EN 397 Organ kome se prijavljuje: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sweden.
 • Page 89 TEHNIâKI PODACI MreÏasti vizir/nosaã vizira V 300 Sledeçi standardi su primenjeni: EN 1731:2006. Organ kome se prijavljuje: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Na proizvodu su oznake sa informacijama o performansama i oblastima primene. OPREZ! Ako ne vaÏe isti uslovi kori‰çenja za vizire i drÏaãe, treba da se primenjuje nivo niÏih performansi za za‰titnu opremu u celosti.
 • Page 90 Korisniãki priruãnik za proizvod Upotreba i op‰ta sigurnosna MreÏasti vizir uputstva OPREZ! MreÏasti vizir ne moÏe zamijeniti za‰titne ili sigurnosne maske. Za‰titite oãi za‰titnom ili sigurnosnom Op‰te maskom koja je u skladu s normom EN 166. UPOZORENJE! Proãitajte sva sigurnosna MreÏasti viziri ‰tite lice od piljevine s motorne pile, ali ne upozorenja i sva uputstva.
 • Page 91 Kaciga, model Klasa veliãine pukotine ili ogrebotine koje mogu smanjiti sposobnost za‰tite, mora se ukloniti. Type 2 H300 M, L Isto vrijedi i u sluãaju ako je kaciga pretrpjela nesreçu ili MreÏasti vizir nezgodu, ãak i ako nema vidljivih o‰teçenja.
 • Page 92 TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci Ovla‰teni proizvo÷aã: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel. +46-36-146500. Za‰titni ‰ljem - Model H300 Sledeçi standardi su primjenjeni: EN 397 Prijavljen organ: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Boræs, ·vedska.
 • Page 93 TEHNIâKI PODACI mreÏni vizir/drÏaã vizira V 300 Sledeçi standardi su primjenjeni: EN 1731:2006. Prijavljen organ: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Na proizvodu se nalaze naljepnice s informacijama o izvedbama i podruãjima primjene. OPREZ! Ako viziri i drÏaãi nemaju iste uslove upotrebe, donja razina izvedbe treba biti primijenjena za za‰titnu opremu u cjelini.
 • Page 94 “ïàòñòâî çà êîðèñíèêîò “ïîòðåáà è îïøòè áåçáåäíîñíè ‡àøòèòà íà ñëóõîò óïàòñòâà …„“…„“‚€¾…! ‡àøòèòíèöèòå íà ñëóõîò ìîæàò äà áëîêèðààò Žïøòî ïîâèöè çà ïðåäóïðåäóâà¿å, àëàðìè è äðóãè âàæíè ñèãíàëè. Šîãà íîñèòå …„“…„“‚€¾…! ðî÷èòàÀòå ãè çàøòèòíèöè çà ñëóõ, ñåêîãàø ñèòå áåçáåäíîñíè ïðåäóïðåäóâà¿à è îáðíóâàÀòå...
 • Page 95 Œîæàò äà áèäàò ïîñòàâåíè ïî äâå âèñèíè çà ñëóõîò ãîëåìèíà îáåñóâà¿å íà øëåìîò è íà ïðåäíàòà è íà T ype 2 H300 M, L çàäíàòà ñòðàíà. ðèëàãîäåòå Àà âèñèíàòà íà âíàòðåøíîñòà íà øëåìîò çà äà ëåæè óäîáíî Œðåæåñò âèçèð íà âàøàòà ãëàâà. (‘ëèêà 3) Žïåðàòèâíà...
 • Page 96 “ïàòñòâî çà êîðèñíèêîò ’ðàíñïîðò è ñêëàäèðà¿å ‚ˆŒ€ˆ…! å ãî êîðèñòåòå øëåìîò ïîäîëãî îä 5 ãîäèíè ïî äàòóìîò íà ïðîèçâîäñòâî Šîãà øëåìîò íå ñå êîðèñòè, ïðåêëîïåòå ãè (‚èäåòå Àà åòèêåòàòà âî âíàòðåøíîñòà íà ñëóøíèòå çàøòèòíèöè íàäîëó è íàâíàòðå. øëåìîò) (‘ëèêà 14) ‡àøòèòåòå...
 • Page 97 ’…•ˆ—Šˆ Ž„€’Ž–ˆ ’åõíè÷êè ïîäàòîöè Žäãîâîðåí ïðîèçâåäóâà÷: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, òåë: +46-36-146500. ‡àøòèòåí øëåì - Œîäåë H300 ðèìåíåòè ñå ñëåäíèâå ñòàíäàðäè: EN 397 ˆçâåñòåíî òåëî: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Bor¾s, ˜âåäñêà.
 • Page 98 ’…•ˆ—Šˆ Ž„€’Ž–ˆ Œðåæåñò âèçèð/äðæà÷ íà âèçèð V 300 ðèìåíåòè ñå ñëåäíèâå ñòàíäàðäè: EN 1731:2006. ˆçâåñòåíî òåëî: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. à ïðîèçâîäîò èìà íàëåïêè ñî èíôîðìàöèè çà ðàáîòàòà è îáëàñòèòå íà íàìåíà. ‚ˆŒ€ˆ…! €êî...
 • Page 99 ˆíñòðóêöèß ïî ýêñïëóàòàöèè çàùèòíûõ áðþê ˆíñòðóêöèß ïî ýêñïëóàòàöèè è ‡àùèòíûå íàóøíèêè îáùèå ïðàâèëà òåõíèêè …„“…†„…ˆ…! ‡àùèòíûå áåçîïàñíîñòè íàóøíèêè ìîãóò áëîêèðîâàòü çâóêîâûå îïîâåùåíèß, àâàðèéíûå è Žáùèå ñâåäåíèß äðóãèå âàæíûå ñèãíàëû. …ñëè âàì ïðèõîäèòñß ðàáîòàòü â çàùèòíûõ íàóøíèêàõ, âñåãäà ñ ïîâûøåííûì …„“…†„…ˆ…! ‚íèìàòåëüíî âíèìàíèåì...
 • Page 100 îáðàçîì. ‡àùèòíûå íàóøíèêè ˜ëåì, ìîäåëü àçìåð • “ñòàíîâèòå êðåïëåíèß äî óïîðà. (èñóíîê 2) Type 2 H300 M, L • îäâåñêà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà íà äâå ðàçëè÷íûå âûñîòû ñïåðåäè è ñçàäè. ™èòîê-ñåòêà Žòðåãóëèðóéòå âûñîòó âíóòðåííåé ñòîðîíû øëåìà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îí óäîáíî...
 • Page 101 ˆíñòðóêöèß ïî ýêñïëóàòàöèè çàùèòíûõ áðþê ’ðàíñïîðòèðîâêà è õðàíåíèå ‚€†Ž! ‡àïðåùàåòñß èñïîëüçîâàòü øëåì â òå÷åíèå áîëåå 5 ëåò ñ äàòû ïðîèçâîäñòâà (ñì. …ñëè øëåì íå èñïîëüçóåòñß, ñëîæèòå çàùèòíûå ïå÷àòü âíóòðè øëåìà) íàóøíèêè âíèç è âíóòðü. (èñóíîê 14) ‡àùèùàéòå îáîðóäîâàíèå îò âíåøíèõ ‡àùèòíûå...
 • Page 102 ’…•ˆ—…‘Šˆ… •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ ’åõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Žòâåòñòâåííûé ïðîèçâîäèòåëü: Husqvarna AB, S…-561 82 Huskvarna, ˜âåöèß, òåëåôîí +46-36-146500. ‡àùèòíûé øëåì - Œîäåëü H300 ûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ñòàíäàðòû: EN 397 ‡àðåãèñòðèðîâàííàß îðãàíèçàöèß: ’åõíè÷åñêèé èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ˜âåöèè, 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 BorŒs, Sweden (˜âåöèß).
 • Page 103 ’…•ˆ—…‘Šˆ… •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ ™èòîê-ñåòêà/äåðæàòåëü V 300 ûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ñòàíäàðòû: EN 1731:2006. ‡àðåãèñòðèðîâàííàß îðãàíèçàöèß: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Œàðêèðîâêà èçäåëèß ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î åãî õàðàêòåðèñòèêàõ è îáëàñòßõ ïðèìåíåíèß. Žáðàòèòå...
 • Page 104 úêîâîäñòâî çà ïîòðåáèòåëß íà ïðîäóêòà “ïîòðåáà è îáùè èíñòðóêöèè €íòèôîíè çà áåçîïàñíîñò …„“…†„…ˆ…! €íòèôîíèòå ìîãàò äà áëîêèðàò ïðåäóïðåäèòåëíè Žñíîâíè ïðèíöèïè âèêîâå, àëàðìè èëè äðóãè âàæíè ñèãíàëè. ‚èíàãè áúäåòå îñîáåíî …„“…†„…ˆ…! ðî÷åòåòå âíèìàòåëíè ñïðßìî îêîëíàòà ñðåäà, âíèìàòåëíî âñè÷êè ïðåäóïðåæäåíèß êîãàòî íîñèòå àíòèôîíè. çà...
 • Page 105 åãóëèðàéòå ðåìúêà íà âðàòà, òàêà ÷å äà • €íòèôîíè Šàñêà, ìîäåë Šëàñ ñïîðåä ðàçìåðà ïðèëåïíå çäðàâî êúì ãëàâàòà íà Type 2 H300 M, L ïîòðåáèòåëß. ’îâà ñå èçâúðøâà ÷ðåç çàâúðòàíå íà êîï÷åòî. (”èãóðà 1) Œðåæåñò ùèò ðîâåðåòå äàëè âñè÷êèòå øåñò òî÷êè íà...
 • Page 106 úêîâîäñòâî çà ïîòðåáèòåëß íà ïðîäóêòà îääðúæêà €íòèôîíè ˜óìîçàãëóøèòåëèòå è îñîáåíî îïîðíèòå î÷èñòâàíå ïðúñòåíè ìîãàò äà áúäàò ïîâðåäåíè îò èçõàáßâàíå è îñòàðßâàíå. ðîâåðßâàéòå î÷èñòâàéòå îáîðóäâàíåòî ñ ìåêà è òîïëà ïåðèîäè÷íî àíòèôîíèòå çà ïóêíàòèíè èëè ñàïóíåíà âîäà. òå÷îâå. ˆçõàáåíèòå èëè ïîâðåäåíè ÷àñòè ñå ‘ïðåéîâå, òå÷íîñòè...
 • Page 107 ’…•ˆ—…‘Šˆ •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ ’åõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè Žòãîâîðåí ïðîèçâîäèòåë: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ˜âåöèß, tel +46-36-146500. ‡àùèòíà êàñêà - Œîäåë H300 ˆçïîëçâàíè ñà ñëåäíèòå ñòàíäàðòè: EN 397 îñî÷åíî âåäîìñòâî: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 BorŒs, Sweden.
 • Page 108 ’…•ˆ—…‘Šˆ •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ „úðæà÷ çà ìðåæåñò ùèò/ùèò V 300 ˆçïîëçâàíè ñà ñëåäíèòå ñòàíäàðòè: EN 1731:2006. îñî÷åíî âåäîìñòâî: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. ðîäóêòúò å îáîçíà÷åí ñ èíôîðìàöèß îòíîñíî ïðîèçâîäèòåëíîñòòà è îáëàñòèòå íà ïðèëîæåíèå. ‚ˆŒ€ˆ…! €êî...
 • Page 109 Ürün kullanıcı kılavuzu Gözenekli siperlik Kullanım ve genel güvenlik talimatları D‹KKAT! Gözenekli siperlik koruyucu gözlüklerin veya Genel güvenlik gözlüklerinin yerine konulmaz. EN 166 standardına uygun koruyucu gözlüklerle veya güvenlik gözlükleriyle UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve birlikte gözlerinizi korur. talimatları okuyun. Koruyucu donanım sadece amacına yönelik olan uygulamalarda Gözenekli siperlikler zincirli testereden sıçrayan testere kullanılmalıdır.
 • Page 110 Atma ve geri dönüflümle ilgili yerel düzenlemeleri uygulayın. Gürültüye karflí kulaklík Kask, model Büyüklük sınıfı Koruyucu mi¤fer M, L Type 2 H300 Malzemenin ilk yıpranma, bozulma, hasar veya eskime iflaretleri görüldü¤ünde kaskın koruma kapasitesini sa¤lamak için kask kabu¤u veya süspansiyonu de¤ifltirilmelidir. Düzenli Gözenekli siperlik flekilde kontrol edin!
 • Page 111: Teknik Bilgiler

  TEKN‹K B‹LG‹LER Teknik bilgiler Sorumlu üretici: Husqvarna AB,SE-561 82 Huskvarna, ‹sveç, Tel +46-36-146500. Koruyucu mi¤fer - Model H300 Uygulanan standartlar: EN 397 Bildirilen kurum: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sweden. Bu kaskın V300 ızgaralı vizör ile birlikte kullanımı onaylanmıfltır.
 • Page 112 TEKN‹K B‹LG‹LER Gözenekli siperlik/siperlik taflıyıcı V 300 Uygulanan standartlar: EN 1731:2006. Bildirilen kurum: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Ürünün üzerine uygulamanın performansına ve alanlarına uygun bilgi etiketleri yapıfltırılmıfltır. D‹KKAT! Siperlikler ve taflıyıcıları...
 • Page 113 √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Û˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÃÚ‹ÛË Î·È ÁÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·ÎÔ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! √È ˆÙÔ·Û›‰Ë˜ ÌÔÚË› °ËÓÈο Ó· Û·˜ ËÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛËÙË ÚÔËȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ʈӤ˜, Û˘Ó·ÁËÚÌÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο Û‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙ· Ó· ‰›ÓËÙË ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ¢È·ß¿ÛÙË fiÏ˘ ÙȘ ÌËÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ËÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜ ÚÔËȉÔÔÈ‹ÛËȘ ·Û„·ÏË›·˜ Î·È fiÏ˘ ÙȘ fiÙ·Ó...
 • Page 114 ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ï·‚‹˜. (™¯‹Ì· 1) ·ÎÔ‹˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌËÁ¤ıÔ˘˜ • μË‚·ÈˆıË›ÙË fiÙÈ Î·È Ù· ¤ÍÈ ËÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Type 2 H300 M, L ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıË› ÛˆÛÙ¿. • ¶È¤ÛÙ ٷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢ÈÎÙ˘ˆÙfi ÚÔÛÙ·ÙˢÙÈÎfi ÁË›ÛÔ (™¯‹Ì· 2) £¤ÛË ÏËÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (™¯‹Ì· 9) •...
 • Page 115 √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Û˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ªËÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ôı‹ÎˢÛË ™∏M∞¡Δπ∫√! ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 5 ¤ÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ‰ËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ˛ٷÈ, ‰ÈÏÒÓËÙË ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ (∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ô˘ ˆÙÔ·Û›‰Ë˜ ÚÔ˜ Ù· οو Î·È ÚÔ˜ Ù· ̤۷. (™¯‹Ì· 14) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È...
 • Page 116 Δ∏áπ∫∞ ™Δ√πÃ∏π∞ Δ˯ÓÈο ÛÙÔȯ˛· Àˇı˘ÓÔ˜ ηٷÛÎˢ·ÛÙ‹˜: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ™Ô˘Ë‰›·, ÙËÏ.: +46-36-146500. ¶ÚÔÛÙ·ÙˢÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜ - ªÔÓÙ¤ÏÔ H300 ∏Ê·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Ù· ËÍ‹˜ ÚfiÙ˘·: EN 397 √ÚÁ·ÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒıËÎË: 0402, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sweden.
 • Page 117 Δ∏áπ∫∞ ™Δ√πÃ∏π∞ ¢ÈÎÙ˘ˆÙfi ÚÔÛÙ·ÙˢÙÈÎfi ÁË›ÛÔ/ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÚÔÛÙ·ÙˢÙÈÎÔ‡ ÁË›ÛÔ˘ V 300 ∏Ê·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Ù· ËÍ‹˜ ÚfiÙ˘·: EN 1731:2006. √ÚÁ·ÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒıËÎË: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, W ork Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. ΔÔ ÚÔ˚fiÓ Ê¤ÚËÈ ËÙÈΤÙ˘ ÌË ÏËÚÔÊÔڛ˘ Û¯ËÙÈο ÌË ÙȘ ËȉfiÛËȘ Î·È ÙËÓ ËÚÈÔ¯‹ ËÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ¶ƒ√™√Ã∏! ∞Ó...
 • Page 118 Ghidul de utilizare al produsului Utilizare äi instrucöiuni generale de Vizor de protecöie cu plasã siguranöã ATENÖIE! Vizorul de protecöie cu plasã nu reprezintã un Generalitãöi înlocuitor pentru ochelarii de protecöie sau pentru ochelarii de siguranöã. Protejaöi-vã ochii cu ochelari de protecöie sau cu AVERTISMENT! Citiöi toate avertismentele ochelari de siguranöã...
 • Page 119 Protecöia auzului Cascã, model Clasã de mãrimi La primele urme de uzurã, lovituri, deteriorãri sau îmbãtrânire a Type 2 H300 M, L materialului, înveliäul sau suspensia cãätii vor fi înlocuite, pentru a garanta caracteristicile de protecöie ale cãätii. Verificaöi cu regularitate! Vizor de protecöie cu plasã...
 • Page 120: Date Tehnice

  DATE TEHNICE Date tehnice Fabricant responsabil: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, telefon +46-36-146500. Cascã de protecöie - Model H300 Au fost aplicate urmãtoarele standarde: EN 397 Organizaöia examinatoare: 0402, SP Institutul suedez de cercetãri tehnice, Box 857, 501 15 Borås, Suedia.
 • Page 121 DATE TEHNICE Vizor de protecöie cu plasã/suport de vizor de protecöie V 300 Au fost aplicate urmãtoarele standarde: EN 1731:2006. Organizaöia examinatoare: 0403, Finnish Institute of Occupational Health, Work Environment Developement, Protection and Product Safety, Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250 Helsinki, Finland. Produsul este etichetat cu informaöii privind performanöele äi domeniile de aplicare.
 • Page 122 製品ユーザーガイ ド 使用方法と一般的な安全上の警告 メッシ ュバイザー はじめに 注意 ! メッシュバイザーは保護ゴーグルや安全ゴーグル の代用になりません。 EN 166 規格に適合する保護ゴー 警告 ! 警告および指示はすべてお読みく ださ グルや安全ゴーグルで目を保護してください。 い。 対象となるアプリケーシ ョンにかなった 身体保護具のみを使用してく ださい。 対象と メッシュバイザーはチェンソーから発生する切りくずから なるアプリケーシ ョンに必要な身体保護具の 顔を保護しますが、 保護ゴーグルや安全ゴーグルの代用に 種類が定かでない場合、 販売店へお問い合 はなりません。 わせく ださい。 メッシュバイザーは溶解金属の飛沫、 熱い物体、 液体の飛 沫、 または電気的なリスクに対する防護機能は持ってい 身体保護具は、 メーカーの指示に従って、 適切に組み立 ません。...
 • Page 123 刺激性のない温めの石けん水で装置を洗浄します。 ヘルメッ トカップの標準ブラケッ トは、 次のヘルメッ トに直 溶剤やアルコールを含むスプレー、 液体、 その他の洗剤は、 接フィ ッ トします。 防護能力を低下させることがあります。 イヤマフ ヘルメッ ト、 モデル サイズクラス メンテナンス、 装着および廃棄 タイプ 2 H300 M、 L 身体保護具の状態は定期的に点検しなければなりません。 損傷した身体保護具は、 かならず交換してください。 メッシ ュバイザー 廃棄とリサイクルに関する地域の条例にしたがってくだ さい。 操作位置 (図 9) 防護ヘルメッ ト • バイザーが清潔で、 破損していないことを確認します。...
 • Page 124 主要諸元 主要諸元 製造責任者 : Husqvarna AB、 SE-561 82 Huskvarna ( スウェーデン) 電話 : +46-36-146500) 防護ヘルメッ ト - モデル H300 次の標準規格にも適合しています。 EN 397 試験機関 : 0402、 SP スウェーデン国技術研究所 (Technical Research Institute of Sweden) 、 Box 857、 501 15 ボラス、 ス ウェーデン...
 • Page 125 主要諸元 メッシ ュバイザー / バイザーホルダー V 300 次の標準規格にも適合しています。 EN 1731:2006 試験機関 : 0403、 フィンランド労働衛生研究所 (Finnish Institute of Occupational Health) 、 労働環境開発 (Work Environ- ment Developement) 、 保護および製品安全 (Protection and Product Safety) 、 Topeliuksenkatu 41a A、 FI-00250 ヘルシ ンキ、 フィンランド 製品には性能や適用分野が記載されているラベルが貼付されます。 注意...
 • Page 128 1156096-38 2014-11-20 Rev 4...

This manual is also suitable for:

Type 2V 300

Table of Contents