Download  Print this page

AEG A51020HSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
NL
Gebruikershandleiding
EN
User Manual
FR
Notice d'utilisation
DE
Benutzerhandbuch
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
TR
Kullanma Kılavuzu
2
14
26
38
50
62
A51010HSW0
A51020HSW0

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A51020HSW0

  Summary of Contents for AEG A51020HSW0

 • Page 1 Gebruikershandleiding A51010HSW0 User Manual A51020HSW0 Notice d’utilisation Benutzerhandbuch Εγχειρίδιο χρήσης Kullanma Kılavuzu...
 • Page 2: Table Of Contents

  12. MILIEUBESCHERMING ....................13 WE DENKEN AAN U Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u erop vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor instal- latie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •...
 • Page 4: Veiligheidsinstructies

  4 www.aeg.com • Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplos- middelen of metalen voorwerpen. • Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat. • Als de voedingskabel is beschadigd, moet de...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.3 Toepassing 2.4 Onderhoud en reiniging WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden of Gevaar voor letsel of schade aan elektrische schokken. het apparaat. • Schakel het apparaat uit en trek de • De specificatie van het apparaat mag stekker uit het stopcontact voordat u niet worden veranderd.
 • Page 6: Bediening

  6 www.aeg.com 3. BEDIENING 3.1 Inschakelen A) THERMOSTAATKNOP B) ACTIEF C) ALARM D) STROOM 3.3 Temperatuurregeling 1. Steek de stekker in het stopcontact. 2. Draai de thermostaatknop naar de volgeladen positie en wacht 24 uur De temperatuur in het apparaat wordt...
 • Page 7: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS De maximale hoeveelheid voedsel die Omdat het deksel is uitgerust met een in 24 uur kan worden ingevroren wordt strak sluitende afsluiting, is het niet aangegeven op het typeplaatje. gemakkelijk om hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm Het invriesproces duurt 24 uur: vries tij- dat aan de binnenkant wordt gevormd) dens deze periode geen ander voedsel in.
 • Page 8: Onderhoud En Reiniging

  8 www.aeg.com 6.2 Tips voor het bewaren van • Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes ingevroren voedsel luchtdicht zijn. • Leg vers, nog niet ingevroren voedsel Om de beste resultaten van dit apparaat...
 • Page 9: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 7.3 Periodes dat het apparaat 3. Laat het deksel open, haal de dop van de dooiwaterafvoer en vang al niet wordt gebruikt het dooiwater op in een bak. Gebruik een schraper om het ijs snel te ver- Als het apparaat niet in gebruik is gedu- wijderen.
 • Page 10 10 www.aeg.com Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het deksel gaat De pakkingen van het dek- Maak de pakkingen van het moeilijk open. sel zijn vies of plakkerig. deksel schoon. De compressor werkt De temperatuur is niet Raadpleeg het hoofdstuk continu. goed ingesteld.
 • Page 11: Installatie

  NEDERLANDS 8.2 Klantenservice Om snel geholpen te kunnen worden is het van belang dat u het model en serienummer van uw apparaat doorgeeft. Als het apparaat nog steeds niet naar be- Deze kunt u vinden op het garantiebe- horen werkt na uitvoeren van de boven- wijs of op het typeplaatje aan de rechter- staande controles, neem dan contact op kant aan de buitenkant van het apparaat.
 • Page 12: Geluiden

  12 www.aeg.com 10. GELUIDEN Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB!
 • Page 13: Technische Informatie

  NEDERLANDS 11. TECHNISCHE INFORMATIE 11.1 Technische gegevens Hoogte Breedte Diepte Maximale bewaartijd bij stroomuitval Spanning Volt 220-240 Frequentie De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de buiten- of binnenkant van het apparaat en op het energielabel. 12. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool .
 • Page 14 12. ENVIRONMENTAL CONCERNS ................25 WE ARE THINKING OF YOU Thank you for choosing this AEG product. You have chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you will get great results every time.
 • Page 15: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety •...
 • Page 16: Safety Instructions

  16 www.aeg.com • Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. • If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarlyqualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 17 ENGLISH 2.3 Use 2.5 Disposal WARNING! WARNING! Risk of injury, burns, electrical Risk of injury or suffocation. shock or fire. • Disconnect the appliance from the mains supply. • Do not change the specification of this • Cut off the mains cable and discard it. appliance.
 • Page 18: Operation

  18 www.aeg.com 3. OPERATION 3.1 Switching on A) TEMPERATURE REGULATOR B) RUNNING C) ALARM D) POWER 3.3 Temperature regulation 1. Insert the electrical plug into a wall socket. 2. Turn the Temperature Regulator The temperature within the appliance is to the Full Loaded position and let...
 • Page 19: Hints And Tips

  ENGLISH The maximum amount of food that can As the lid is equipped with a tightly clos- be frozen in 24 hours is specified on the ing seal, it is not easy to reopen it shortly rating plate. after closing (due to the vacuum formed inside).
 • Page 20: Care And Cleaning

  20 www.aeg.com 6.2 Hints for storage of frozen • Do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, food thus avoiding a rise in temperature of the latter. To obtain the best performance from this • Lean foods store better and longer appliance, you should: than fatty ones;...
 • Page 21: Troubleshooting

  ENGLISH 7.3 Periods of non-operation 3. Leave the lid open, remove the plug from the defrost water drain and col- lect all defrost water on a tray. Use a When the appliance is not in use for long scraper to remove ice quickly. periods, take the following precautions: 4.
 • Page 22 22 www.aeg.com Problem Possible cause Solution The lid is difficult to The lid gaskets are dirty or Clean the lid gaskets. open. sticky. The compressor op- Temperature is set incor- Refer to “Operation” chapter. erates continually. rectly. Many food products, to be...
 • Page 23: Installation

  ENGLISH 8.2 Customer Service appliance which can be found either on the guarantee certificate or on the rating plate located on the external right side If your appliance is still not working of the appliance. properly after making the above checks, contact the nearest service centre.
 • Page 24: Noises

  24 www.aeg.com 10. NOISES There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB!
 • Page 25: Technical Information

  ENGLISH 11. TECHNICAL INFORMATION 11.1 Technical data Height Width Depth Rising Time Hours Voltage Volts 220-240 Frequency The technical information are situated in the rating plate, on the external orin- ternal side of the appliance and in the energy label. 12.
 • Page 26 12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ........37 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'an- nées d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
 • Page 27: Informations Sur La Sécurité

  FRANÇAIS INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneuse- ment les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez tou- jours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 28: Consignes De Sécurité

  28 www.aeg.com • Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil. • Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Uti- lisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récu- rer, de solvants ni d'objets métalliques.
 • Page 29 FRANÇAIS • Utilisez toujours une prise antichoc • Ne retirez pas et ne touchez pas les correctement installée. éléments du compartiment congé- • N'utilisez pas d'adaptateurs multi- lateur avec les mains mouillées ou prises ni de rallonges. humides. • Veillez à ne pas endommager les com- •...
 • Page 30: Fonctionnement

  30 www.aeg.com 3. FONCTIONNEMENT 3.1 Mise en marche A) THERMOSTAT B) EN SERVICE C) ALARME D) ALIMENTATION 3.3 Réglage de la température 1. Branchez l'appareil sur une prise murale. 2. Placez le thermostat sur la position La température à l'intérieur de l'appareil Charge pleine et attendez 24 heures est contrôlée par un thermostat situé...
 • Page 31: Conseils

  FRANÇAIS La quantité maximale d'aliments frais Le couvercle est équipé d'un joint que vous pouvez congeler par tranche d'étanchéité qui empêche l'humidité de 24 heures est indiquée sur la plaque de pénétrer dans la cuve et de nuire à signalétique. la production de froid.
 • Page 32: Entretien Et Nettoyage

  32 www.aeg.com 6.2 Conseils pour le stockage • Préparez la nourriture en petites quan- tités pour une congélation rapide et des aliments surgelés uniforme, adaptées à l'importance de la consommation. Pour obtenir les meilleures performances • Enveloppez les aliments dans des...
 • Page 33: Résolution Des Problèmes En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS 7.3 En cas de non-utilisation Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu prolongée chargé (ou vide). 1. Mettez à l'arrêt l'appareil. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de 2. Sortez les denrées congelées, enve- longues périodes, prenez les précautions loppez-les dans plusieurs feuilles de suivantes : papier journal et conservez-les dans...
 • Page 34 34 www.aeg.com Symptôme Cause probable Solution Le couvercle est Les joints du couvercle sont Nettoyez les joints du couvercle. difficile à ouvrir. sales ou collants. Le compresseur La température n'est pas Reportez-vous au chapitre fonctionne en per- correctement réglée. « Fonctionnement ».
 • Page 35: Installation

  FRANÇAIS 8.2 Service après-vente Pour obtenir un service rapide, il est es- sentiel qu'au moment où vous appelez le service après-vente vous communiquiez Si, malgré toutes les vérifications le modèle et le numéro de série de votre ci-dessus, le problème persiste et une appareil.
 • Page 36: Bruits

  36 www.aeg.com 10. BRUITS L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Page 37: Caractéristiques Techniques

  FRANÇAIS 11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 11.1 Caractéristiques techniques Hauteur Largeur Profondeur Temps de montée en heures température Tension Volts 220-240 Fréquence Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté à l'extérieur ou à l'intérieur de l'ap- pareil et sur l'étiquette énergétique. 12.
 • Page 38 12. UMWELTTIPPS......................49 WIR DENKEN AN SIE Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation ste- hen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 39: Sicherheitshinweise

  GERMAN SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem ersten Gebrauch des Geräts die mitgelieferte Anleitung sorgfältig durch. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Ver- letzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Gerät für den zukünftigen Gebrauch auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen •...
 • Page 40: Sicherheitsanweisungen

  40 www.aeg.com • Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. • Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Be- nutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungs- schwämme, Lösungsmittel oder Metallgegenstände. • Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
 • Page 41 GERMAN • Schließen Sie das Gerät unbedingt • Berühren Sie nicht den Kompressor an eine ordnungsgemäß installierte oder den Kondensator. Sie sind heiß. Schutzkontaktsteckdose an. • Nehmen keine Gegenstände aus dem • Verwenden Sie keine Mehrfachsteck- Gefrierfach oder berühren Sie diese dosen oder Verlängerungskabel.
 • Page 42: Betrieb

  42 www.aeg.com 3. BETRIEB 3.1 Einschalten des Geräts A) TEMPERATURREGLER B) BETRIEB C) ALARM D) POWER 3.3 Temperaturregelung 1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. 2. Drehen Sie den Temperaturregler auf Die Temperatur im Gefrierraum wird „Volle Beladung“ und lassen Sie das durch den Temperaturregler, der sich auf Gerät 24 Stunden lang in Betrieb, da-...
 • Page 43: Tipps Und Hinweise

  GERMAN Die maximale Menge an Lebensmitteln, Da der Deckel mit einer sehr gut schlie- die in 24 Stunden eingefroren werden ßenden Dichtung ausgestattet ist, kann kann, ist auf dem Typschild angegeben. das Gerät direkt nach dem Schließen nur sehr schwer geöffnet werden (da sich im Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Innern ein Vakuum bildet) Bitte warten Legen Sie während dieses Zeitraums...
 • Page 44: Reinigung Und Pflege

  44 www.aeg.com 6.2 Hinweise zur Lagerung • Die einzufrierenden Lebensmittelporti- onen sollten stets luftdicht in Alumini- gefrorener Lebensmittel umfolie oder Gefrierbeutel verpackt werden. So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit • Achten Sie beim Hineinlegen von fri- Ihrem Gerät: schen, noch ungefrorenen Lebensmit- •...
 • Page 45: Fehlersuche

  GERMAN 7.3 Stillstandzeiten 2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Bei längerem Stillstand des Geräts Sie es an einem kühlen Ort. müssen Sie folgende Vorkehrungen 3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen treffen: Sie den Stopfen aus dem Tauwasser- 1.
 • Page 46 46 www.aeg.com Problem Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel lässt Die Deckeldichtungen sind Reinigen Sie die Deckeldichtun- sich nur schwer verschmutzt oder klebrig. gen. öffnen. Der Kompressor Die Temperatur ist nicht richtig Siehe hierzu „Betrieb“. arbeitet ständig. eingestellt. Es wurden zu große Mengen...
 • Page 47: Montage

  GERMAN 8.2 Kundendienst Bitte geben Sie beim Kundendienst Modell und Seriennummer Ihres Gerätes an. Sie finden diese Daten Wenn Ihr Gerät noch immer nicht korrekt entweder auf der Garantiekarte oder auf arbeitet, nachdem Sie die oben ge- dem Typschild außen rechts am Gerät. nannten Prüfungen durchgeführt haben, kontaktieren Sie bitte den nächsten Kundendienst.
 • Page 48: Geräusche

  48 www.aeg.com 10. GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Page 49: Technische Daten

  GERMAN 11. TECHNISCHE DATEN 11.1 Technische Daten Höhe Breite Tiefe Lagerzeit bei Störung Stunden Spannung Volt 220–240 Frequenz Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild auf der Außen- oder Innenseite des Geräts sowie auf der Energieplakette. 12. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Sym- .
 • Page 50 12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ................61 ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμο- ποιείτε, μπορείτε...
 • Page 51: Πληροφοριεσ Ασφαλειασ

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατα- σκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για...
 • Page 52: Οδηγιεσ Για Την Ασφαλεια

  52 www.aeg.com • Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρη- σιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησι- μοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χα- ράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. • Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες στη συσκευή, όπως μεταλλικά δοχεία αερολύματος με εύφλεκτο προ- ωθητικό...
 • Page 53 ΕΛΛΗΝΙΚΑ • Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά • Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή στα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις νωπά, μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, προϊόντα από το θάλαμο καταψύκτη. συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το • Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που Σέρβις...
 • Page 54: Λειτουργια

  54 www.aeg.com 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3.1 Ενεργοποίηση της συσκευής A) ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ B) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ C) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ D) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 3.3 Ρύθμιση θερμοκρασίας 1. Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα. 2. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση πλήρους φορτίου και αφή- Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της...
 • Page 55: Υποδειξεισ Και Συμβουλεσ

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπο- Το καπάκι διαθέτει λάστιχο για ερμητική ρεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρε- σφράγιση και συνεπώς δεν μπορείτε ται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. να το ανοίξετε εύκολα αμέσως μόλις το κλείσετε (λόγω του κενού που σχημα- Η...
 • Page 56: Φροντιδα Και Καθαρισμα

  56 www.aeg.com 6.2 Συμβουλές για την • Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρή- αποθήκευση κατεψυγμένων γορη και πλήρης κατάψυξή τους και τροφίμων το ξεπάγωμα μόνο της απαιτούμενης ποσότητας. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδο- •...
 • Page 57: Αντιμετωπιση Προβληματων

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ποσότητα πάγου στα τοιχώματα της 7. Τοποθετήστε ξανά στο θάλαμο τα συσκευής αυξάνεται όταν το επίπεδο τρόφιμα που είχατε αφαιρέσει. υγρασίας του εξωτερικού χώρου είναι 7.3 Περίοδοι εκτός λειτουργίας υψηλό, καθώς και όταν τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν είναι σωστά συσκευασμένα. Όταν...
 • Page 58 58 www.aeg.com Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση Δεν κλείνει καλά το Το λάστιχο στο καπάκι έχει Καθαρίστε το λάστιχο στο καπάκι. ακαθαρσίες ή κολλάει. καπάκι. Υπάρχει υπερβολικός Απομακρύνετε τον υπερβολικό πάγος. πάγο. Οι συσκευασίες των τροφί- Τοποθετήστε τις συσκευασίες μων εμποδίζουν το καπάκι.
 • Page 59: Εγκατασταση

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση Αποθηκεύετε ταυτόχρονα Αποθηκεύστε λιγότερα προϊόντα μεγάλο αριθμό προϊόντων. ταυτόχρονα. Το πάχος του πάγου ξεπερ- Πραγματοποιήστε απόψυξη της νάει τα 4-5 mm. συσκευής. Ανοίγετε συχνά το καπάκι. Αν χρειάζεται, ανοίξτε το καπάκι. Δεν υπάρχει κυκλοφορία Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλο- κρύου...
 • Page 60: Θορυβοι

  60 www.aeg.com • Σε περίπτωση μη τήρησης των πα- 1. Τοποθετήστε τον καταψύκτη σε οριζό- ραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας, ο ντια θέση και σε σταθερή επιφάνεια. κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο θάλαμος πρέπει να στηρίζεται και • Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις...
 • Page 61: Τεχνικα Στοιχεια

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ύψος Πλάτος Βάθος Χρόνος ανόδου Ώρες Τάση Volt 220-240 Συχνότητα Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην εξωτερική ή εσωτερική πλευρά της συσκευής και στην ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Page 62 12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER ................73 SİZİ DÜŞÜNÜR Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yılların profesyonel deneyimini ve yeniliği içinde barındıran bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.
 • Page 63: Güvenli̇k Bi̇lgi̇leri̇

  TÜRKÇE GÜVENLİK BİLGİLERİ Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanı- mın yaralanma ve hasara neden olması durumunda so- rumluluk kabul etmez. Talimatları daha sonra kullanmak için daima cihazın yakınında bulundurun. 1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği •...
 • Page 64: Güvenli̇k Tali̇matlari

  64 www.aeg.com.tr • Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda saklamayın. • Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın meydana gelmesine engel olmak için ilgili değişim üretici, servis merkezi veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
 • Page 65 TÜRKÇE 2.3 Kullanım 2.5 Elden çıkarma UYARI! UYARI! Yaralanma, yanık, elektrik çarpma- Yaralanma ya da boğulma riski. sı ya da yangın riski vardır. • Cihazın fişini prizden çekin. • Elektrik kablosunu kesin ve atın. • Bu cihazın teknik özelliklerini değiştir- •...
 • Page 66: Çaliştirma

  66 www.aeg.com.tr 3. ÇALIŞTIRMA 3.1 Cihazın açılması A) SICAKLIK AYAR DÜĞMESİ B) ÇALIŞIYOR C) ALARM D) GÜÇ 3.3 Sıcaklığın ayarlanması 1. Elektrik fişini prize takın. 2. Sıcaklık Ayar Düğmesini Tam Yüklü konumuna çevirin ve içerisine yiye- Cihazın içerisindeki sıcaklık, kontrol pa- cek koymadan önce doğru sıcaklığa...
 • Page 67: Prati̇k Bi̇lgi̇ler

  TÜRKÇE 24 saatte dondurulabilecek maksimum Kapak çok sıkı kapanan bir conta siste- yiyecek miktarı bilgi etiketinde yazılıdır. miyle donatılmış olduğundan, kapattıktan hemen sonra geri açmak kolay değildir Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre (içinde oluşan vakumdan nedeniyle). boyunca dondurmak üzere başka bir Cihazın kapağını...
 • Page 68: Bakim Ve Temi̇zli̇k

  68 www.aeg.com.tr 6.2 Donmuş yiyeceklerin • Cihazın içindeki sıcaklığın yükselme- sini önlemek için taze veya donmamış muhafazasıyla ilgili yiyeceklerin önceden donmuş yiyecek- tavsiyeler lere temas etmesine izin vermeyin. • Yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere Bu cihazdan en iyi performansı elde oranla daha iyi ve daha uzun süre etmek için aşağıdaki hususlara dikkat...
 • Page 69: Sorun Gi̇derme

  TÜRKÇE 7.3 Kullanım dışı kalma süreleri 1. Cihazı kapayın. 2. Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın, birkaç kat gazete kağıdına sarın ve Cihaz uzun süre kullanılmayacağında serin bir yere koyun. aşağıdaki önlemleri alın: 3. Kapağı açık bırakın, eritilmiş su 1. Cihazın elektrik beslemesini kesin. tahliyesi kanalının kapağını...
 • Page 70 70 www.aeg.com.tr Sorun Muhtemel neden Çözüm Kompresör devamlı Sıcaklık yanlış ayarlan- "Çalıştırma" bölümüne bakın. çalışıyor. mıştır. Dondurmak için donduru- Birkaç saat bekleyin ve sıcaklığı cuya aynı anda çok fazla tekrar kontrol edin. yiyecek konulmuştur. Oda sıcaklığı çok yüksektir. Bilgi etiketindeki iklim sınıfı...
 • Page 71: Montaj

  TÜRKÇE 8.2 Müşteri Hizmetleri Servisin en hızlı şekilde verilmesi için garanti sertifikasında veya cihazın dış sağ tarafında bulunan bilgi etiketinde Yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra yazılı cihaz modelini ve seri numarasını cihazınız hala düzgün çalışmıyorsa size yetkili servise başvurduğunuzda verme- en yakın yetkili servise başvurun. niz önem arz etmektedir.
 • Page 72: Sesler

  72 www.aeg.com.tr 10. SESLER Normal çalışma sırasında bazı sesler gelebilir (kompresör, soğutucu devresi). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Page 73: Tekni̇k Bi̇lgi̇ler

  TÜRKÇE 11. TEKNİK BİLGİLER 11.1 Teknik veriler Yükseklik Genişlik Derinlik Başlatma Süresi Saat Voltaj Volt 220-240 Frekans Teknik bilgiler; bilgi etiketinde, cihazın dış veya iç tarafında ve de enerji etiketinde bulunmaktadır. 12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER simgesine sahip malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
 • Page 74 74 www.aeg.com.tr...
 • Page 75 TÜRKÇE...
 • Page 76 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

A51010hsw0