Download  Print this page

AEG A52000GNW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
A52000GNW0
NL VRIEZER
EN FREEZER
FR CONGÉLATEUR
DE GEFRIERGERÄT
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
18
34
50

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A52000GNW0

  Summary of Contents for AEG A52000GNW0

 • Page 1 NL VRIEZER A52000GNW0 GEBRUIKSAANWIJZING EN FREEZER USER MANUAL FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 7 Bedieningspaneel 8 Het eerste gebruik 8 Dagelijks gebruik 9 Handige aanwijzingen en tips 10 Onderhoud en reiniging 11 Problemen oplossen 13 Technische gegevens 13 Montage 17 Het milieu In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.
 • Page 4: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiks- aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissin- gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzienin- gen.
 • Page 5 Veiligheidsinformatie Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren • Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op eni- gerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
 • Page 6 Veiligheidsinformatie Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- werkzaamheden verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. • Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
 • Page 7 Bedieningspaneel BEDIENINGSPANEEL Alarmlampje FROSTMATIC-controlelampje FROSTMATIC -toets Resettoets alarm Controlelampje Temperatuurknop Inschakelen Steek de stekker in het stopcontact. Draai de thermostaatknop met de klok mee op een gemiddelde stand, er klinkt een geluids- signaal. Het controlelampje gaat branden. Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat het alarmlampje knipperen en klinkt er een alarmsignaal.
 • Page 8: Frostmatic Functie

  Het eerste gebruik FROSTMATIC functie De functie FROSTMATIC versnelt het vriesproces van verse producten en,beschermt tegelij- kertijd de reeds ingevroren levensmiddelen tegen ongewenst warmer worden. Volg onderstaande aanwijzingen om de functie te activeren: 1. Druk op de schakelaar FROSTMATIC. 2. Het lampje FROSTMATIC gaat branden. Volg onderstaande aanwijzingen om de functie te deactiveren: 1.
 • Page 9: Het Bewaren Van Ingevroren Voedsel

  Handige aanwijzingen en tips Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voed- sel toe. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
 • Page 10: Tips Voor Het Bewaren Van Ingevroren Voedsel

  Onderhoud en reiniging • bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft; • wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;...
 • Page 11: Het Ontdooien Van De Vriezer

  Problemen oplossen Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat ver- beteren en het elektriciteitsverbruik besparen. Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt. Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen.
 • Page 12: De Deur Sluiten

  Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat krijgt geen stroom. Sluit een ander elektrisch appa- Er staat geen spanning op het raat aan op het stopcontact. stopcontact. Neem contact op met een gekwa- lificeerd elektricien. Het controlelampje knip- Het apparaat werkt niet goed. Neem contact op met een gekwa- pert.
 • Page 13: De Verdamper Schoonmaken

  Technische gegevens 3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afde- ling. De verdamper schoonmaken Schakel het apparaat uit. Trek de stekker uit het stopcontact. Haal alle levensmiddelen uit de vriezer en leg ze op een koele plaats. Verplaats het apparaat ver weg van de muur.
 • Page 14 Montage Location Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., van- daan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje en de muur ten minste 100 mm bedragen om de beste prestatie te garanderen.
 • Page 15: Elektrische Aansluiting

  Montage Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over- eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel.
 • Page 16 Montage Verwijder het klik-in ventilatierooster (D). Verwijder het onderste scharnier (E) door de drie bevestigingsschroeven los te draaien, laat de pakking van het scharnier (X) zitten. Schuif de deur van de pen (G). Schroef de pen (G) los en monteer deze op de andere kant.
 • Page 17: Het Milieu

  Het milieu Schroef het handvat los. Verwijder de dop met een drevel. Installeer het hand- 180° vat op de dop op de andere kant. Haal de twee doppen uit het zakje met de ac- cessoires en maak de na de verwijdering van het handvat overgebleven gaten hiermee dicht.
 • Page 18 Please spend a few minutes reading to get the very best from it. ACCESSORIES AND CONSUMABLES In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories...
 • Page 19: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 20 Safety information 22 Control panel 24 First use 24 Daily use 25 Helpful Hints and Tips 26 Care and cleaning 27 What to do if… 29 Technical data 29 Installation 32 Environmental concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to...
 • Page 20: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the ap- pliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
 • Page 21 Safety information • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. WARNING! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
 • Page 22: Control Panel

  Control panel Installation For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs. • Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appli- ance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
 • Page 23: Switching Off

  Control panel Temperature regulator Switching on Insert the plug into the wall socket. Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting and a sound appear. The pilot light will light up. If the temperature inside the appliance is too high the Alarm light will light up and an alarm will sound.
 • Page 24: First Use

  First use High temperature alarm Temperature increase in the freezer compartment (for example due to an earlier power fail- ure or door is open) is indicated by: • Alarm light flashing. • sounding of buzzer. The buzzer can be switched off by pressing the Alarm reset button. When normal conditions are restored the Alarm stop automatically.
 • Page 25: Helpful Hints And Tips

  Helpful Hints and Tips The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods. Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the quality of the foods and treating before freezing. Thawing Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compart- ment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
 • Page 26: Care And Cleaning

  Care and cleaning CARE AND CLEANING CAUTION! Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation. This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians. Periodic cleaning The equipment has to be cleaned regularly: •...
 • Page 27: What To Do If

  What to do if… WHAT TO DO IF… WARNING! Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). Problem Possible cause Solution...
 • Page 28: Closing The Door

  What to do if… Problem Possible cause Solution The product temperature is too Let the product temperature de- high. crease to room temperature be- fore storage. Many products are stored at the Store less products at the same same time. time.
 • Page 29: Technical Data

  Technical data TECHNICAL DATA Dimension of the recess Height 1600 mm Width 600 mm Depth 630 mm Rising Time 21 h The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label. INSTALLATION WARNING! Read the "Safety Information"...
 • Page 30: Electrical Connection

  Installation Positioning WARNING! If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the door, you must ensure that it is made unusable to prevent young children being trapped inside. The appliance shall have the plug accessible after installation. Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the cli- mate class indicated on the rating plate of the appliance: Climate class...
 • Page 31: Door Reversibility

  Installation Rear spacers Inside the appliance you find two spacers which must be fitted as shown in the figure. Slacken the screws and insert the spacer under the screw head, then retighten the screws. Door reversibility WARNING! Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket. To change the opening direction of the door, do these steps: Remove the clip-in ventilation grille (D).
 • Page 32: Environmental Concerns

  Environmental concerns Slide the door off the pin (G). Unscrew the pin (G) and install it on the opposite side. Unscrew the pivot pin (Z) of the hinge (E) and the rear screw (Y) with a spanner of 10 mm and remove the closing device (M).
 • Page 33 Environmental concerns for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
 • Page 34 Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité...
 • Page 35 Sommaire SOMMAIRE 36 Consignes de sécurité 39 Bandeau de commande 40 Première utilisation 40 Utilisation quotidienne 41 Conseils 42 Entretien et nettoyage 43 En cas d'anomalie de fonctionnement 45 Caractéristiques techniques 46 Installation 49 En matière de sauvegarde de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel: Informations importantes pour votre sécurité...
 • Page 36: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cet- te notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
 • Page 37 Consignes de sécurité Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du cir- cuit de refroidissement n'est endommagée. Si tel est le cas : – Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles). – Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil. •...
 • Page 38 Consignes de sécurité • Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment con- gélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil. • Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'ap- pareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
 • Page 39: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande BANDEAU DE COMMANDE Voyant Alarme Voyant FROSTMATIC Touche FROSTMATIC Bouton de réinitialisation d'alarme Voyant Thermostat Mise en fonctionnement Branchez l'appareil à une prise murale. Tournez le dispositif de réglage de température dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position médiane : un signal sonore retentit.
 • Page 40: Première Utilisation

  Première utilisation Fonction FROSTMATIC Cette fonction FROSTMATIC accélère la congélation des aliments frais et protège en même temps les denrées déjà entreposées d'un réchauffement indésirable. Pour activer la fonction, procédez comme suit : 1. Appuyez sur la touche FROSTMATIC. 2. Le voyant FROSTMATIC s'allume. Pour désactiver la fonction, procédez comme suit : 1.
 • Page 41: Conseils

  Conseils Conservation des aliments congelés À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment. En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué...
 • Page 42: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage • ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers. • les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments •...
 • Page 43: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude addi- tionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
 • Page 44: Fermeture De La Porte

  En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Solution Le voyant clignote. L'appareil ne fonctionne pas Faites appel à un électricien qua- correctement. lifié. Le voyant Alarme clignote. La température du congélateur Consultez le paragraphe « Alarme est trop élevée. haute température ».
 • Page 45: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques 2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation". 3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente. Nettoyage de l'évaporateur Mettez l'appareil à l'arrêt. Débranchez l'appareil du secteur. Retirez tous les aliments du compartiment congélateur et placez-les dans un endroit frais.
 • Page 46: Installation

  Installation INSTALLATION AVERTISSEMENT Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil. Emplacement L'appareil doit être installé à bonne distance de toute source de chaleur telle que les radia- teurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil.
 • Page 47 Installation Classe climatique Température ambiante +10°C à +32°C +16°C à +32°C +16°C à +38°C +16°C à +43°C Branchement électrique Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. L'appareil doit être relié...
 • Page 48 Installation Enlevez la grille de ventilation enclique- table (D). Démontez la charnière infé- rieure (E) en dévissant les trois vis et gardez le joint de la charnière (X). Glissez la porte pour la faire sortir de la goupille (G). Dévissez la goupille (G) et montez-la sur le côté...
 • Page 49: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement Dévissez la poignée. Retirez le cache avec une pointe. Installez la poignée et 180° le cache sur le côté opposé. Prenez les deux caches fournis du sac d'accessoires et couvrez les orifices restés libres après avoir enlevé...
 • Page 50 Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu...
 • Page 51: Benutzerinformation

  Inhalt INHALT 52 Sicherheitshinweise 55 Bedienblende 56 Erste Inbetriebnahme 56 Täglicher Gebrauch 57 Hilfreiche Hinweise und Tipps 58 Reinigung und Pflege 59 Was tun, wenn … 62 Technische Daten 62 Montage 66 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur Vermeidung von Geräteschäden...
 • Page 52: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Feh- lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicher- heitsvorschriften vertraut sind.
 • Page 53 Sicherheitshinweise Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs: – Offene Flammen und Zündfunken vermeiden – Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften • Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
 • Page 54 Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen. • Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät. Benutzen Sie einen Kunststoffschaber.
 • Page 55: Bedienblende

  Bedienblende BEDIENBLENDE Alarmleuchte FROSTMATIC Anzeige Taste FROSTMATIC Taste zum Rücksetzen des Alarms Kontrolllampe Temperaturwähler Einschalten des Geräts Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung, es ertönt ein Signalton. Die Kontrolllampe leuchtet auf. Wenn die Temperatur im Innern des Gerätes zu hoch ist, leuchtet die Alarmleuchte auf und es ertönt ein Signalton.
 • Page 56: Frostmatic Funktion

  Erste Inbetriebnahme FROSTMATIC Funktion Die FROSTMATIC -Funktion ist eine Schnellgefrierfunktion, die die Tiefkühlung neu hinzu- kommender Lebensmittel beschleunigt und gleichzeitig die bereits tiefgekühlten Lebensmit- tel vor unerwünschter Erwärmung schützt. So schalten Sie die Funktion ein: 1. Drücken Sie die FROSTMATIC-Taste. 2.
 • Page 57: Lagerung Gefrorener Produkte

  Hilfreiche Hinweise und Tipps Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben; eine Plakette befindet sich im Innern des Gerätes. Der Gefriervorgang dauert mindestens 24 Stunden: Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierschrank.
 • Page 58: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen; • die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;...
 • Page 59: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen. Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
 • Page 60 Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät funktioniert Das Gerät ist abgeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein. nicht. Die Kontrolllampe blinkt nicht. Der Netzstecker steckt nicht Stecken Sie den Netzstecker rich- richtig in der Steckdose. tig in die Steckdose. Das Gerät bekommt keinen Testen Sie bitte, ob ein anderes Strom.
 • Page 61: Reinigen Des Verdampfers

  Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die einzufrierenden Packungen Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft liegen zu dicht aneinander. im Gerät zirkuliert und die einge- lagerten Lebensmittel dies nicht verhindern. Im obersten Fach des Ge- Auf dem Verdampfer des Geräts Siehe hierzu „Reinigen des Ver- räts hat sich zu viel Eis ge- hat sich zu viel Reif und Eis ge-...
 • Page 62: Technische Daten

  Technische Daten TECHNISCHE DATEN Abmessung der Aussparung Höhe 1600 mm Breite 600 mm Tiefe 630 mm Ausfalldauer 21 h Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät so- wie auf der Energieplakette. MONTAGE WARNUNG! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleis- ten.
 • Page 63: Elektrischer Anschluss

  Montage Aufstellung WARNUNG! Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu ver- hindern, dass sich spielende Kinder darin einschließen können. Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
 • Page 64 Montage Distanzstücke hinten Im Gerät befinden sich zwei Distanzstücke, die, wie in der Abbildung gezeigt, angebracht wer- den müssen. Lockern Sie dazu die Schrauben etwas und passen Sie die Distanzstücke unter den Schraubenköpfen ein. Anschließend ziehen Sie die Schrauben wieder fest.
 • Page 65 Montage Schieben Sie die Tür vom Bolzen (G) he- runter. Schrauben Sie den Bolzen (G) los und montieren Sie ihn auf der gegen- überliegenden Seite. Schrauben Sie den Gelenkbolzen (Z) des Scharniers (E) und die hintere Schraube (Y) mit einem 10 mm Schlüssel los und nehmen Sie den Schließmechanismus (M) ab.
 • Page 66: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass die Tür- dichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
 • Page 68 222355862-A-382010...