Download  Print this page

AEG A51100HSW0 User Manual

Chest freezer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
A51100HSW0
NL VRIESKIST
EN CHEST FREEZER
FR CONGÉLATEUR COFFRE
DE GEFRIERTRUHE
EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
2
18
33
49
65

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A51100HSW0

  Summary of Contents for AEG A51100HSW0

 • Page 1 A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING EN CHEST FREEZER USER MANUAL FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 6 Bediening 7 Bedieningspaneel 8 Het eerste gebruik 8 Dagelijks gebruik 9 Nuttige aanwijzingen en tips 10 Onderhoud en reiniging 11 Problemen oplossen 14 Technische gegevens 14 Montage 15 Geluiden 17 Het milieu In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen...
 • Page 4: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiks- aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissin- gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzienin- gen.
 • Page 5: Dagelijks Gebruik

  Veiligheidsinformatie Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren •...
 • Page 6: Onderhoud En Reiniging

  Bediening • IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat gecon- sumeerd worden. Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- werkzaamheden verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. •...
 • Page 7 Bedieningspaneel Het controlelampje gaat aan. Draai de thermostaatknop naar rechts op een gemiddelde stand. Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat het alarmlampje branden. Uitschakelen Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de OFF positie. Temperatuurregeling De temperatuur wordt automatisch geregeld.
 • Page 8: Alarm Hoge Temperatuur

  Het eerste gebruik De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld door op de Frostmatic-schakelaar. De Frostmatic-lampje gaat uit. Alarm hoge temperatuur Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aan- geduid door het gaan branden van het alarmlampje Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer.
 • Page 9: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  Nuttige aanwijzingen en tips De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmid- delen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevro- ren.
 • Page 10: Tips Voor Het Bewaren Van Ingevroren Voedsel

  Onderhoud en reiniging • leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorko- men dat dit laatste warm wordt; • smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;...
 • Page 11: De Vriezer Ontdooien

  Problemen oplossen De vriezer ontdooien Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 10-15 mm bereikt heeft. Het beste moment om de vriezer te ontdooien is wanneer deze geen of weinig voedsel be- vat. Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen: Schakel het apparaat uit.
 • Page 12 Problemen oplossen Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit). Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat maakt lawaai Het apparaat wordt niet goed Controleer of het apparaat stabiel ondersteund staat (alle vier de voetjes moeten op de vloer staan) De compressor werkt con- De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in...
 • Page 13 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het deksel wordt geblokkeerd Rangschik de verpakkingen op de door voedselverpakkingen juiste wijze, zie de sticker in het apparaat Het deksel gaat moeilijk De pakkingen van het deksel zijn Maak de pakkingen van het deksel open vies of plakkerig schoon...
 • Page 14: Technische Gegevens

  Technische gegevens Om snel geholpen te kunnen worden is het van belang dat u het model en serienummer van uw apparaat doorgeeft. Deze kunt u vinden op het garantiebewijs of op het typeplaatje aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte (mm):...
 • Page 15 Geluiden Ventilatievereisten Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig oppervlak. De kist moet op alle vier de voetjes staan. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de zijkanten 5 cm is. De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
 • Page 16 Geluiden BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK!
 • Page 17: Het Milieu

  Het milieu HET MILIEU Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
 • Page 18 Please spend a few minutes reading to get the very best from it. ACCESSORIES AND CONSUMABLES In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories...
 • Page 19: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 20 Safety information 22 Operation 23 Control panel 24 First use 24 Daily use 25 Helpful hints and tips 26 Care and cleaning 27 What to do if… 29 Technical data 29 Installation 30 Noises 32 Environmental concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your...
 • Page 20: User Manual

  Safety information SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the ap- pliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
 • Page 21 Safety information – thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. WARNING! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
 • Page 22: Operation

  Operation Installation For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraph. • Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appli- ance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
 • Page 23: Control Panel

  Control panel To operate the appliance, proceed as follows: • turn the Temperature regulator towards obtain the minimum coldness. • turn the Temperature regulator towards obtain the maximum coldness. A medium setting is generally the most suitable. However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on: •...
 • Page 24: First Use

  First use FIRST USE Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand- new product, then dry thoroughly. Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
 • Page 25: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips Hang the baskets on the upper edge of the freezer (X) or place them inside the freezer (Y). Turn and fix the handles for these two positions as shown in the picture. The baskets will slide into each other. The following pictures show how many baskets can be placed inside the various freezer models.
 • Page 26: Care And Cleaning

  Care and cleaning • make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retail- • be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time; • not open the lid frequently or leave it open longer than absolutely necessary. •...
 • Page 27: What To Do If

  What to do if… Reload the previously removed food into the compartment. Never use sharp metal tools to scrape off frost as you could damage the appliance. Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer.
 • Page 28 What to do if… Problem Possible cause Solution Food placed in the appliance Allow food to cool to room tem- was too warm perature before storing The temperature of the room Try to reduce the temperature in that contains the appliance is the room where the appliance too high for efficient operation stands...
 • Page 29: Technical Data

  Technical data Problem Possible cause Solution The lid has been opened often Try to not open the lid often The lid has been opened for a Do not leave the lid open longer long time. than necessary It is too cold inside the The temperature is not set cor- Set a warmer temperature freezer...
 • Page 30: Noises

  Noises Climate class Ambient temperature +10°C to + 32°C +16°C to + 32°C +16°C to + 38°C +16°C to + 43°C Electrical connection Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate corre- spond to your domestic power supply. The appliance must be earthed.
 • Page 31 Noises BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 32: Environmental Concerns

  Environmental concerns SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! ENVIRONMENTAL CONCERNS The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
 • Page 33 Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité...
 • Page 34 Sommaire SOMMAIRE 35 Consignes de sécurité 38 Fonctionnement 38 Bandeau de commande 39 Première utilisation 39 Utilisation quotidienne 40 Conseils utiles 41 Entretien et nettoyage 43 En cas d'anomalie de fonctionnement 45 Caractéristiques techniques 45 Installation 46 Bruits 48 En matière de sauvegarde de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:...
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cet- te notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
 • Page 36 Consignes de sécurité • Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflam- mable. Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
 • Page 37 Consignes de sécurité • Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'ap- pareil. Consultez les instructions respectives. • Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment con- gélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
 • Page 38: Fonctionnement

  Fonctionnement FONCTIONNEMENT Mise en fonctionnement Branchez l'appareil à une prise murale. Le voyant de test clignote. Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne. Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, le voyant Alarme clignote. Mise à...
 • Page 39: Première Utilisation

  Première utilisation Fonction Frostmatic Vous pouvez activer la fonction Frostmatic en appuyant sur Frostmatic. Le voyant Frostmatic s'allume. Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment en appuyant sur Frostmatic. Le voyant Frostmatic s'éteint. Alarme haute température Une augmentation de la température dans le congélateur (par exemple à cause d'une panne de courant) est indiquée par l'allumage du voyant Alarme Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment à...
 • Page 40: Paniers De Rangement

  Conseils utiles Calendrier des aliments congelés Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents ty- pes d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation. Paniers de rangement Accrochez les paniers en haut du congélateur (X) ou placez-les à...
 • Page 41: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage • enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez- vous que les emballages sont étanches ; • ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers. •...
 • Page 42 Entretien et nettoyage Il n'est pas nécessaire de nettoyer la zone du compresseur. Dégivrage du congélateur Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 10-15 mm. Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu chargé (ou vide). Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous : Mettez l'appareil à...
 • Page 43: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ATTENTION Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le. La résolution des problèmes, non mentionnés dans la présente notice, doit être exclusive- ment confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente. Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont nor- maux.
 • Page 44 En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Remède Le bouchon de la gouttière Placez-le correctement d'évacuation de l'eau de dégi- vrage n'est pas bien placé Le couvercle ne ferme pas Il y a trop de givre et de glace Procédez au dégivrage de l'appa- correctement reil...
 • Page 45: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Anomalie Cause possible Remède L'appareil ne fonctionne L'appareil n'est pas correcte- Branchez correctement l'appareil pas du tout. Ni la réfrigé- ment branché ration ni l'éclairage ne fonctionne L'appareil n'est pas alimenté Vérifiez l'alimentation électrique électriquement en branchant un autre appareil électrique sur la prise Le dispositif de réglage de tem- Mettez l'appareil en fonctionne-...
 • Page 46: Bruits

  Bruits dont la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque si- gnalétique de l’appareil : Classe climatique Température ambiante + 10 °C à + 32 °C + 16 °C à + 32 °C + 16 °C à + 38 °C + 16 °C à...
 • Page 47 Bruits BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 48: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
 • Page 49 Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu...
 • Page 50: Benutzerinformation

  Inhalt INHALT 51 Sicherheitshinweise 53 Betrieb 54 Bedienfeld 55 Erste Inbetriebnahme 55 Täglicher Gebrauch 56 Praktische Tipps und Hinweise 57 Reinigung und Pflege 59 Was tun, wenn … 61 Technische Daten 61 Montage 62 Geräusche 64 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur...
 • Page 51: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Feh- lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicher- heitsvorschriften vertraut sind.
 • Page 52 Sicherheitshinweise Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kompo- nenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs: – Offene Flammen und Zündfunken vermeiden – Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften •...
 • Page 53: Betrieb

  Betrieb Reinigung und Pflege • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen. • Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät. Benutzen Sie einen Kunststoffschaber.
 • Page 54: Bedienfeld

  Bedienfeld Wenn die Temperatur im Innern des Gerätes zu hoch ist, leuchtet die Alarmleuchte auf. Ausschalten des Geräts Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position OFF. Temperaturregelung Die Temperatur wird automatisch geregelt. Bedienen Sie das Gerät wie folgt: •...
 • Page 55: Erste Inbetriebnahme

  Erste Inbetriebnahme Temperaturwarnung Ein Anstieg der Temperatur im Gefriergerät (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird durch das Blinken der Alarmleuchte angezeigt Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmittel in das Gefriergerät ein. Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte automatisch aus.
 • Page 56: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise Die Zahlen geben die Lagerdauer in Monaten für das Gefriergut an. Es hängt von der Quali- tät der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem Einfrieren ab, ob der obere oder der untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt. Einsatzkörbe Hängen Sie die Körbe auf die Oberkante des Ge- friergeräts (X) oder in das Innere des Geräts (Y).
 • Page 57: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach; • werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der Haut führen; •...
 • Page 58 Reinigung und Pflege Abtauen des Gefriergeräts Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm er- reicht hat. Die beste Zeit zum Abtauen für das Gefriergerät ist dann, wenn es nur wenig oder keine Lebensmittel enthält.
 • Page 59: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … WAS TUN, WENN … VORSICHT! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose. Eine Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt wer- den.
 • Page 60 Was tun, wenn … Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Temperatur ist nicht richtig Stellen Sie eine höhere Tempera- eingestellt. tur ein. Der Stopfen des Tauwasserab- Stecken Sie den Stopfen des Tau- laufs sitzt nicht richtig. wasserablaufs richtig ein. Der Deckel schließt nicht Es bildet sich zu viel Reif oder Entfernen Sie den Frost.
 • Page 61: Technische Daten

  Technische Daten Problem Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät bekommt keinen Versuchen Sie, ein anderes elekt- Strom. risches Gerät an die Steckdose anzuschließen. Das Gerät ist nicht eingeschal- Schalten Sie das Gerät ein. tet. Es liegt keine Spannung an der Rufen Sie einen Elektriker. Netzsteckdose an (versuchen Sie bitte, ob ein anderes Gerät dort funktioniert).
 • Page 62: Geräusche

  Geräusche Klimaklasse Umgebungstemperatur +16 °C bis + 43 °C Elektrischer Anschluss Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -fre- quenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen. Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet.
 • Page 63 Geräusche BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 64: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
 • Page 65 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας...
 • Page 66 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 67 Πληροφορίες ασφαλείας 70 Λειτουργία 70 Πίνακας χειριστηρίων 71 Πρώτη χρήση 71 Καθημερινή χρήση 72 Χρήσιμες συμβουλές 73 Φροντίδα και καθάρισμα 75 Τι να κάνετε αν... 77 Τεχνικά χαρακτηριστικά 77 Εγκατάσταση 78 Θόρυβοι 80 Περιβαλλοντικά θέματα Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτό...
 • Page 67 Πληροφορίες ασφαλείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπερι- λαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών...
 • Page 68 Πληροφορίες ασφαλείας • Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού της συ- σκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά σε...
 • Page 69 Πληροφορίες ασφαλείας • Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για κατεψυγμένα τρόφιμα. • Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των παρασκευαστών της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες. • Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση στο δο- χείο, το...
 • Page 70 Λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ενεργοποίηση Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας δεξιόστροφα σε μια μέτρια ρύθμιση. Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή, ανάβει η λυχνία συν- αγερμού. Απενεργοποίηση Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση OFF. Ρύθμιση...
 • Page 71 Πρώτη χρήση Λειτουργία Frostmatic Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Frostmatic, πιέζοντας το διακόπτη Frostmatic. Θα ανάψει η λυχνία Frostmatic. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το διακόπτη Frostmatic. Η λυχνία Frostmatic θα σβήσει. Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη (για παράδειγμα λόγω μιας διακοπής ρεύματος) υποδεικνύεται...
 • Page 72 Χρήσιμες συμβουλές Ημερολόγιο κατεψυγμένων τροφίμων Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πόσο ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του εμφανιζόμε- νου χρόνου αποθήκευσης εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων και την επεξεργασία τους...
 • Page 73 Φροντίδα και καθάρισμα • τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι οι συ- σκευασίες είναι αεροστεγείς; • μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμέ- να τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων; •...
 • Page 74 Φροντίδα και καθάρισμα ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λειαντικά προϊόντα, ιδιαίτερα αρωματισμένα προϊόντα καθαρισμού ή γυαλιστικά με κερί για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής. Προστατεύστε το σύστημα ψύξης από τυχόν ζημιά. Ο χώρος του συμπιεστή δεν χρειάζεται καθαρισμό. Απόψυξη του καταψύκτη Ο...
 • Page 75 Τι να κάνετε αν... Εάν ο θάλαμος πρόκειται να παραμείνει ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιο άτομο να ελέγχει το θάλαμο ανά τακτά διαστήματα, ώστε να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτερικό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ... ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρί- ζα.
 • Page 76 Τι να κάνετε αν... Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση Υπάρχει υπερβολικός πά- Τα προϊόντα δεν είναι συσκευα- Συσκευάστε σωστά τα προϊόντα γος σμένα σωστά Το καπάκι δεν κλείνει καλά ή ερ- Ελέγξτε εάν το καπάκι κλείνει κα- μητικά λά και εάν το λάστιχο είναι καθα- ρό...
 • Page 77 Τεχνικά χαρακτηριστικά Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση Η θερμοκρασία στο εσω- Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερ- Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρα- τερικό του καταψύκτη εί- μοκρασία. σία ναι πολύ χαμηλή Η συσκευή δεν λειτουρ- Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά Συνδέστε σωστά το φις τροφοδο- γεί.
 • Page 78 Θόρυβοι Κλιματική κατηγορία Θερμοκρασία περιβάλλοντος +10°C έως + 32°C +16°C έως + 32°C +16°C έως + 38°C +16°C έως + 43°C Ηλεκτρική σύνδεση Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πι- νακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παροχής σας. Η...
 • Page 79 Θόρυβοι BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 80 Περιβαλλοντικά θέματα SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
 • Page 84 804180055-A-122011...