Download  Print this page

AEG A52800GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

A52800GSW0
NL
Gebruiksaanwijzing
EN
User Manual
FR
Notice d'utilisation
DE
Benutzerinformation
2
18
32
48

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG A52800GSW0

  Summary of Contents for AEG A52800GSW0

 • Page 1 A52800GSW0 Gebruiksaanwijzing User Manual Notice d'utilisation Benutzerinformation...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TECHNISCHE INFORMATIE................16 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat • te reinigen. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte • doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen •...
 • Page 5 NEDERLANDS • Trek niet aan het netsnoer om het • Bewaar de voedingswaren volgens de apparaat los te koppelen. Trek altijd instructies op de verpakking. aan de stekker. 2.4 Onderhoud en reiniging 2.3 Gebruik WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of schade Gevaar op letsel, aan het apparaat.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 3.1 Productoverzicht Thermostaat Typeplaatje Klepje Maxibox-mandjes Vriezermanden...
 • Page 7: Bediening

  NEDERLANDS 4. BEDIENING 4.1 Bedieningspaneel Alarmlampje Temperatuurknop Signaallampje 4.2 Inschakelen Een gemiddelde instelling is over het algemeen het Steek dan de stekker in het stopcontact. meest geschikt. De exacte Draai de thermostaatknop op een instelling moet echter gemiddelde stand worden gekozen rekening Het controlelampje en het alarmlampje houdend met het feit dat de gaan branden.
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  4.5 Alarm bij hoge LET OP! temperatuur Als de omgevingstemperatuur In het geval van een abnormale stijging hoog is of als het apparaat van de temperatuur in de vriesruimte volledig gevuld is en de (bijv. stroomuitval) gaat het alarmlampje thermostaatknop op de branden.
 • Page 9: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS verlengt in geval van een Bij het terugzetten tilt u de voorkant van stroomonderbreking of stroomuitval de korf een beetje op en schuift u hem gekanteld in de vriezer. Zodra het 5.4 Vriesmandjes uit de vriezer mandje over de eindpunten heen is, kunt u hem terug op zijn plaats schuiven.
 • Page 10: Onderhoud En Reiniging

  • verzeker u ervan dat de commercieel alleen die hoeveelheid laten ingevroren levensmiddelen op ontdooien die u nodig heeft geschikte wijze door de • Wikkel het voedsel in aluminiumfolie detailhandelaar werden opgeslagen;...
 • Page 11: De Vriezer Ontdooien

  NEDERLANDS LET OP! Stel ongeveer 12 uur Zorg ervoor dat u het voordat u gaat ontdooien koelsysteem niet een lagere temperatuur in beschadigt. om voldoende koudereserve op te bouwen voor de onderbreking tijdens de LET OP! werking. Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd verplaatsen, om krassen op...
 • Page 12: Probleemoplossing

  Plaats na drie uur het eerder verwijderde 4. Laat de deur/deuren open staan om voedsel terug in het vriesvak. onaangename luchtjes te voorkomen. 7.5 Periodes dat het apparaat WAARSCHUWING! niet gebruikt wordt Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om...
 • Page 13: De Deur Sluiten

  NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de kli- is te hoog. maatklasse. Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot ka- paraat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het te warm. opslaat. De deur is niet goed Zie 'De deur sluiten'.
 • Page 14: Montage

  9. MONTAGE Voor de beste prestaties kunt u het WAARSCHUWING! apparaat echter beter niet onder een Raadpleeg de hoofdstukken wandkast zetten. De afstelbare voetjes Veiligheid. aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale 9.1 Opstelling uitlijning. Het apparaat moet geïnstalleerd worden...
 • Page 15 NEDERLANDS 2. Plaats de afstandhouder onder de LET OP! schroef. Om de volgende 3. Draai de afstandshouder in de juiste handelingen uit te voeren, positie. raden we aan dit te doen 4. Draai de schroeven opnieuw aan. met de hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig...
 • Page 16: Technische Informatie

  Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat: • Alle schroeven zijn aangedraaid. • De magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast. • De deur goed open en dicht gaat. 9. Plaats de deur terug. Als de 10. Plaats beide onderste scharnieren omgevingstemperatuur laag terug en schroef ze vast.
 • Page 17 NEDERLANDS De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de bonne- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel. 11. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en...
 • Page 18 10. TECHNICAL INFORMATION................31 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 19: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 20: Safety Instructions

  Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol •...
 • Page 21 ENGLISH 2.3 Use • Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains WARNING! plug from the mains socket. Risk of injury, burns, • This appliance contains hydrocarbons electrical shock or fire. in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and •...
 • Page 22: Product Description

  3. PRODUCT DESCRIPTION 3.1 Product overview Thermostat Rating plate Flap Maxibox baskets Freezer baskets...
 • Page 23: Operation

  ENGLISH 4. OPERATION 4.1 Control panel Alarm Light Temperature regulator Pilot Light 4.2 Switching on A medium setting is generally the most suitable. Insert the plug into the wall socket. However, the exact setting Turn the temperature regulator clockwise should be chosen keeping in to a medium setting.
 • Page 24: Daily Use

  4.5 High temperature alarm CAUTION! If the ambient temperature In the event of an abnormal temperature is high or the appliance is rise inside the freezer (e.g. power cut) fully loaded, and the alarm light comes on. appliance is set to the lowest...
 • Page 25: Hints And Tips

  ENGLISH freezer. Once you are over the end points, push the baskets back in their position. 6. HINTS AND TIPS 6.1 Normal operating sounds • freeze only top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs; The following sounds are normal during •...
 • Page 26: Care And Cleaning

  7. CARE AND CLEANING The equipment has to be cleaned WARNING! regularly: Refer to Safety chapters. 1. Clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral 7.1 General warnings soap. 2. Regularly check the door seals and...
 • Page 27: Troubleshooting

  ENGLISH 4. When defrosting is completed, dry WARNING! the interior thoroughly and keep the Do not touch frozen scraper for future use. goods with wet hands. 5. Switch on the appliance. Hands can freeze to the After three hours reload the previously goods.
 • Page 28: Closing The Door

  Problem Possible cause Solution The appliance is not work- Contact a qualified electrician ing properly. or contact the nearest Author- ized Service Centre. The compressor operates Temperature is set incor- Refer to "Operation" chapter. continually. rectly. Many food products were Wait some hours and then put in at the same time.
 • Page 29: Installation

  ENGLISH 2. If necessary, adjust the door. Refer to 3. If necessary, replace the defective "Installation". door gaskets. Contact the After Sales Service. 9. INSTALLATION below overhanging wall units. Accurate WARNING! levelling is ensured by one or more Refer to Safety chapters. adjustable feet at the base of the cabinet.
 • Page 30 4. Unscrew the hinge (3) and remove the door. 9.5 Levelling Accurate levelling prevents the vibration and noise of the appliance during 5. Unscrew the lower pin and the operation. washers (3). To adjust the heigh of the appliance 6.
 • Page 31: Technical Information

  ENGLISH Do a final check to make sure that: • All screws are tightened. • The magnetic seal adheres to the cabinet. • The door opens and closes correctly. If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly 180°...
 • Page 32 10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..............46 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 33: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 34: Instructions De Sécurité

  N'endommagez pas le circuit frigorifique. • N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des • compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant. Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer •...
 • Page 35 FRANÇAIS réseau. Si ce n'est pas le cas, • Ne placez pas de produits contactez un électricien. inflammables ou d'éléments imbibés • Utilisez toujours une prise antichoc de produits inflammables à l'intérieur correctement installée. ou à proximité de l'appareil, ni sur •...
 • Page 36: Description De L'appareil

  • La mousse isolante contient un gaz • N'endommagez pas la partie du inflammable. Contactez votre service circuit de réfrigération située à municipal pour obtenir des proximité du condenseur thermique. informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
 • Page 37: Fonctionnement

  FRANÇAIS 4. FONCTIONNEMENT 4.1 Bandeau de commandes Voyant d'alarme Thermostat Indicateur 4.2 Mise en marche Un réglage intermédiaire est généralement le plus Insérez la fiche dans la prise murale. indiqué. Toutefois, on Tournez le thermostat vers la droite sur obtiendra le réglage exact une position médiane.
 • Page 38: Utilisation Quotidienne

  4.5 Alarme haute température ATTENTION! Si la température ambiante Lorsque la température à l'intérieur du est élevée ou l'appareil très compartiment congélateur s'élève rempli et si le thermostat est anormalement (par exemple, en cas de réglé sur la température la...
 • Page 39: Conseils

  FRANÇAIS conservation de votre appareil en cas de Pour le remettre, relevez légèrement coupure de courant ou de panne. l'avant du bac et insérez-le dans le congélateur. Dès que vous avez dépassé 5.4 Retrait des bacs de la butée, poussez le bac dans la bonne position.
 • Page 40: Entretien Et Nettoyage

  • Le processus de congélation dure congélation du produit et respectez la 24 heures. N'ajoutez pas d'autres durée de conservation indiquée par le aliments à congeler pendant cette fabricant. période ; 6.4 Conseils pour le stockage • Congelez uniquement des aliments de bonne qualité, frais et nettoyés ;...
 • Page 41 FRANÇAIS ATTENTION! Mettez le thermostat sur la Attention à ne pas température la plus basse endommager le système de 12 heures avant d'effectuer réfrigération. le dégivrage afin d'assurer une réserve de froid suffisante. ATTENTION! Lorsque vous déplacez Une certaine quantité de givre se forme l'appareil, veillez à...
 • Page 42: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  3. Dégivrez (si nécessaire) et nettoyez utilisation ultérieure. l'appareil ainsi que tous les 5. Mettez l'appareil en marche. accessoires. Au bout de 3 heures, replacez les 4. Laissez la porte/les portes ouverte(s) produits congelés dans le compartiment pour éviter la formation d'odeurs...
 • Page 43 FRANÇAIS Problème Cause probable Solution Trop de produits ont été Attendez quelques heures et introduits simultanément. vérifiez de nouveau la tempér- ature. La température ambiante Reportez-vous au tableau des est trop élevée. classes climatiques de la pla- que signalétique. Les aliments introduits Laissez refroidir les aliments à...
 • Page 44: Installation

  2. Si nécessaire, ajustez la porte. Si ces conseils n'apportent Reportez-vous au chapitre pas de solution à votre « Installation ». problème, veuillez consulter 3. Si nécessaire, remplacez les joints de le service après-vente le plus porte défectueux. Contactez le proche.
 • Page 45: Notice D'utilisation

  FRANÇAIS 9.6 Réversibilité de la porte la prise de courant n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux AVERTISSEMENT! réglementations en vigueur, en Avant toute opération, consultant un électricien spécialisé. débranchez la fiche de la •...
 • Page 46: Caractéristiques Techniques

  8. Dévissez la goupille supérieure (4) et Faites une dernière vissez-la sur le côté opposé. (5) vérification pour vous assurer que : • Toutes les vis sont bien serrées. • Le joint magnétique adhère bien à l'appareil. • La porte s'ouvre et se ferme correctement.
 • Page 47 FRANÇAIS Fréquence Les caractéristiques techniques figurent côté intérieur ou extérieur de l'appareil sur la plaque signalétique située sur le et sur l'étiquette énergétique. 11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à...
 • Page 48 9. MONTAGE.......................60 10. TECHNISCHE DATEN..................63 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 49: Sicherheitsinformationen

  DEUTSCH SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und •...
 • Page 50: Sicherheitsanweisungen

  Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts • keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder • Dampfstrahl. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten • Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
 • Page 51 DEUTSCH Wenden Sie sich andernfalls an eine • Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht Elektrofachkraft. in das Gefrierfach. Dadurch entsteht • Schließen Sie das Gerät nur an eine Druck auf den Getränkebehälter. ordnungsgemäß installierte • Bewahren Sie keine entzündbaren Schutzkontaktsteckdose an. Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf. •...
 • Page 52: Gerätebeschreibung

  • Entfernen Sie die Tür, um zu Entsorgung des Gerätes wenden Sie verhindern, dass sich Kinder oder sich an Ihre kommunale Behörde. Haustiere in dem Gerät einschließen. • Achten Sie darauf, dass die • Der Kältekreislauf und die Kühleinheit in der Nähe des Isolierungsmaterialien dieses Gerätes...
 • Page 53: Betrieb

  DEUTSCH 4. BETRIEB 4.1 Bedienfeld Alarmleuchte Temperaturregler Kontrolllampe 4.2 Einschalten des Geräts Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten Stecken Sie den Stecker in die geeignet. Allerdings muss Netzsteckdose. für eine exakte Einstellung Drehen Sie den Temperaturregler im berücksichtigt werden, dass Uhrzeigersinn auf eine mittlere die Temperatur im Innern Einstellung.
 • Page 54: Täglicher Gebrauch

  4.5 Temperaturwarnung ACHTUNG! Ist die Bei einem außergewöhnlichen Umgebungstemperatur Temperaturanstieg innerhalb des hoch oder das Gerät voll Gefriergeräts (z. B. bei Stromausfall) beladen, dieses aber auf die leuchtet die Alarmleuchte. niedrigste Temperatur Sobald die normalen Bedingungen eingestellt, so kann es bei...
 • Page 55: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH Lagerzeit im Falle eines Stromausfalls oder Geräteausfalls verlängert. 5.4 Entnahme von Gefrierkörben aus dem Gefriergerät Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches Herausziehen oder ein Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem Gefriergerät zu nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich, bis Wenn Sie den Gefrierkorb wieder in das er den Anschlag erreicht.
 • Page 56: Reinigung Und Pflege

  6.4 Hinweise zur Lagerung • Verpacken Sie die einzufrierenden Lebensmittelportionen stets luftdicht gefrorener Lebensmittel in Alufolie oder in Gefrierbeuteln und achten Sie darauf, dass die So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Verpackung so wenig Luft wie Ihrem Gerät: möglich enthält.
 • Page 57 DEUTSCH ACHTUNG! Stellen Sie 12 Stunden vor Bitte achten Sie darauf, das dem Abtauen eine Kühlsystem nicht zu niedrigere Temperatur ein, beschädigen. damit eine ausreichende Kälte als Reserve für die Unterbrechung im Betrieb ACHTUNG! entstehen kann. Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, Auf den Ablagen des Gefriergeräts und heben Sie es bitte an der...
 • Page 58: Fehlersuche

  4. Ist das Geräteinnere vollständig 3. Tauen Sie das Gerät ab (falls abgetaut, trocken Sie die nassen erforderlich). Reinigen Sie den Oberflächen gründlich ab, und Innenraum und das gesamte bewahren Sie den Kunststoffschaber Zubehör. für eine spätere Verwendung auf.
 • Page 59 DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät funktioniert Wenden Sie sich an einen nicht ordnungsgemäß. qualifizierten Elektriker oder die nächste autorisierte Kun- dendienststelle. Der Kompressor arbeitet Die Temperatur ist nicht Siehe hierzu Kapitel „Betrieb“. ständig. richtig eingestellt. Es wurden zu viele Leben- Warten Sie einige Stunden smittel gleichzeitig einge- und prüfen Sie dann die Tem-...
 • Page 60: Montage

  Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Kaltluft kann im Gerät Stellen Sie sicher, dass die nicht zirkulieren. Kaltluft im Gerät zirkulieren kann. 2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Bitte rufen Sie den nächsten Siehe hierzu „Montage“. Kundendienst an, wenn alle 3.
 • Page 61: Elektrischer Anschluss

  DEUTSCH Hängeschrank nach Möglichkeit 4. Ziehen Sie die Schrauben wieder vermieden werden. Die fest. ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mithilfe eines oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen. 9.5 Ausrichten Durch eine genaue waagrechte Ausrichtung lassen sich Vibrationen und Geräusche während des Betriebs minimieren.
 • Page 62 Kompressor den Boden nicht 10. Bringen Sie die beiden unteren berührt. Scharniere an, und ziehen Sie sie fest. 2. Entfernen Sie die Sockelblende (1). 11. Setzen Sie die Sockelblende (8) 3. Nehmen Sie die Kappe (2) ab, und wieder ein.
 • Page 63: Technische Daten

  DEUTSCH Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass: • Alle Schrauben fest angezogen sind. • Die Magnetdichtung am Gerät anliegt. • Die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt.
 • Page 64 www.aeg.com/shop...