Före Användning - Electrolux PURE 9 Series Instruction Book

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Elektrisk information
VARNING! Undvik eldsvåda eller elstötar.
Om du inte vet om vägguttaget är ordentligt jordat
eller skyddat av en trög säkring eller kretsbrytare ska
en behörig elektriker installera korrekt uttag enligt
nationella elinstallationsnormer och gällande lokala
regler och förordningar.
Använd inte en förlängningssladd eller
adapterkontakt.
Koppla aldrig ur enheten genom att dra i nätsladden.
Ta alltid ett fast grepp om kontakten och dra rakt ut
från vägguttaget.
Kläm, böj eller knyt inte nätsladden.
Skär inte i eller skada nätsladden. Om nätsladden
är skadad får den bara bytas ut av en auktoriserad
Electrolux-servicetekniker. Apparaten innehåller
inga delar som användaren kan utföra service
på. Kontakta alltid en av Electrolux auktoriserad
serviceverkstad för reparationer.
Om sladden är skadad måste den bytas ut av
tillverkaren eller dennes serviceagent, eller av annan
kvalificerad person för att undvika fara.
Du måste koppla från enheten före rengöring för att
förhindra elstötar eller brand.
Säkerhetsföreskrifter
FÖRSIKTIGT! Undvik allvarliga personskador eller
dödsfall.
Stick inte in och sätt inte fingrar eller föremål i
luftöppningarna eller frontgallret på enheten. Slå
inte på eller av enheten genom att dra ut nätsladden
eller stänga av strömmen i kopplingsdosan. Vid
fel (gnistor, bränd lukt osv.) ska du sluta använda
produkten direkt, dra ut nätsladden och ringa en av
Electrolux auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte produkten när du är våt om händerna.
Dra inte i nätsladden.
FÖRSIKTIGT! Undvik skador på enheten eller annan
egendom.
Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller andra
värmerelaterade källor eftersom detta kan orsaka att
elden flammar upp.
Klättra inte på och ställ inte föremål på enheten.
Häng inte föremål från enheten.
Placera inga vätskebehållare på enheten.
Stäng av enheten vid vägguttaget när den inte ska
användas under en längre tid.
Använd enheten med ett luftfilter på plats.
Blockera inte och täck inte över intagsgallret,
utloppsdelen och utloppsportarna.
Kontrollera att all annan elektrisk/elektronisk
www.electrolux.com
utrustning är placerad på 30 cm avstånd från enheten.
kASSERINg
Den här symbolen på produkten eller på
förpackningen indikerar att produkten inte
får behandlas som hushållsavfall.
För att återvinna produkten ska du ta den till en
miljöstation eller till ett Electrolux servicecenter som
kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska
delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ
gällande bestämmelser för separat insamling av
elektriska produkter och uppladdningsbara batterier.
SvENSkA
Tack för att du väljer Electrolux luftrenare PURE A9-40/
PURE A9-60.
Använd alltid originaltillbehör och reservdelar för
att få bästa resultat. Denna produkt är utformad
med miljön i åtanke. Alla plastdelar är markerade för
återvinningssyften.
FöRE ANvÄNDNINg
• Läs den här manualen noga.
• Kontrollera att alla beskrivna delar ingår.
• Lägg speciellt märke till säkerhetsåtgärderna!
Bilder sidan 4–5
INNAN FöRSTA ANvÄNDNINgSTILLFÄLLET
Val av placering är viktig
1
För bästa resultat bör luftrenaren användas i ett
slutet utrymme. Stäng alla dörrar och fönster.
2
Placera luftrenaren på en plats som inte hindrar
utblåsflödet uppåt.
3
Enheten ska placeras på ett fast plant underlag.
4
Det ska vara minst 30cm fritt utrymme runtom
enheten
Avlägsna den skyddande plastpåsen från
flerskiktsfiltret
5
Dra tygremmen utåt för att öppna luckan på
luftintaget på enhetens baksida
6
Ta ut flerskiktsfiltret genom att fatta tag i
handtagen och dra ut det
7
Ta bort den skyddande plastpåsen från filtret.
8
Sätt tillbaka filtret på plats.
BRUkSANvISNINg
Så HÄR SLåR DU På LUFTRENAREN
9
Anslut enheten och tryck lätt på "
(touch panel) för att starta den. OBS! det tar
ca 10 sekunder för luftkvalitetssensorn att
GB
DA
FI
NO
Sv
" -knappen
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Pure a9-40Pure a9-60

Table of Contents