Table of Contents
 • Customer Care and Service
 • Командно Табло
 • Грижи И Поддръжка
 • Отстраняване На Неизправности
 • Bezpečnostní Pokyny
 • Ovládací Panel
 • VýMěna Filtru
 • Dálkové OvláDání
 • Péče a Údržba
 • Odstraňování Závad
 • Udskiftning Af Filteret
 • Pleje Og Vedligeholdelse
 • Austausch des Filters
 • Pflege und Wartung
 • Fehlersuche
 • Panel de Control
 • Sustitución del Filtro
 • Mando a Distancia
 • Cuidado y Mantenimiento
 • Solución de Problemas
 • Suodattimen Vaihtaminen
 • Consignes de Sécurité
 • Caractéristiques
 • Panneau de Commande
 • Installation du Purificateur D'air
 • Remplacement des Filtres
 • Entretien Et Maintenance
 • Dépannage
 • Mise Au Rebut
 • Upravljačka Ploča
 • Daljinski Upravljač
 • Njega I Održavanje
 • Rješavanje Problema
 • Ápolás És Karbantartás
 • Pannello Dei Comandi
 • Sostituzione del Filtro
 • Cura E Manutenzione
 • Risoluzione Dei Problemi
 • Valdymo Skydelis
 • Nuotolinis Valdymas
 • TrikčIų Šalinimas
 • Vadības Panelis
 • Tālvadības Pults
 • Care and Maintenance
 • Problēmu Novēršana
 • Filter Replacement
 • Reiniging en Onderhoud
 • Rengjøring Og Vedlikehold
 • Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
 • Panel Sterowania
 • Wymiana Filtra
 • Pilot Zdalnego Sterowania
 • Konserwacja I Czyszczenie
 • Rozwiązywanie Problemów
 • Painel de Controlo
 • Substituição Do Filtro
 • Controlo Remoto
 • Cuidado E Manutenção
 • Resolução de Problemas
 • InformaţII Privind Siguranţa
 • Panoul de Comandă
 • Înlocuirea Filtrelor
 • Care and Maintenance
 • Protecţia Mediului
 • Указания По Безопасности
 • Панель Управления
 • Замена Фильтра
 • Пульт Дистанционного Управления
 • Чистка И Уход
 • Поиск И Устранение Неисправностей
 • Výmena Filtra
 • Diaľkové Ovládanie
 • Starostlivosť a Údržba
 • Riešenie Problémov
 • Sestavni Deli
 • Upravljalna Plošča
 • Filter Replacement
 • Nega in Vzdrževanje
 • Odpravljanje Težav
 • Rešavanje Problema
 • Skötsel Och Underhåll
 • Kontrol Paneli
 • Uzaktan Kumanda
 • Sorun Giderme
 • Вказівки З Техніки Безпеки
 • Панель Керування
 • Заміна Фільтра
 • Дистанційне Керування
 • Усунення Несправностей

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 38
Oxygen™ Air Purifier
EAP150, EAP300
EAP450
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D'EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux Oxygen EAP150

 • Page 1 Oxygen™ Air Purifier BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ IT ISTRUZIONI SL NAVODILA EAP150, EAP300 DA VEJLEDNING LT INSTRUKCIJŲ KNYGA SR UPUTSTVO EAP450 DE ANLEITUNG LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA SV BRUKSANVISNING EE KASUTUSJUHEND NL GEBRUIKSAANWIJZING TR EL KITABI EN INSTRUCTION BOOK...
 • Page 2: Customer Care And Service

  УКРАЇНСЬКА ........158 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 3 EAP150...
 • Page 4 EAP300 EAP450 www.electrolux.com...
 • Page 5 EAP150 fig. 1 fig. 2 fig. 3 A fig. 4 fig. 5 fig. 3 B fig. 8...
 • Page 6 EAP300 fig. 1 fig. 2 fig. 3 A fig. 4 fig. 3 B fig. 3 C fig. 8 fig. 5 A fig. 5 A www.electrolux.com...
 • Page 7 EAP450 fig. 1 fig. 2 fig. 3 A fig. 4 A fig. 3 B fig. 3 C fig. 5 fig. 4 B fig. 4 C...
 • Page 8 • Не използвайте уреда във влажни места, например в банята. Ако в пречиствателят на въздух попадне течност, го изключете и го предайте за преглед от оторизиран сервизен център на Electrolux. • Не използвайте уреда в близост до запалими газове. • Не поставяйте директно под детектор за дим, тъй като това може...
 • Page 9 КОМПОНЕНТИ ■ ■ F. Вентилатор PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Изход за въздух H. Командно табло A. Преден панел ■ ■ B. Въглероден пре-филтър (обработен с антибактериално ■ EAP450 покритие) C. Филтър HEPA 13 A. Преден панел D. основен корпус B. Филтърната касета се състои от следните части: E.
 • Page 10: Командно Табло

  показваща “air flow” (въздушен поток) да сочи към задната ■ ■ част на пречиствателя на въздух; белите раздели в EAP300, EAP450 горната и долната част на филтъра HEPA 13 ще сочат към 10. когато сензорът е калибриран, светлините преминават в предната част на уреда. режим “AUTo” (автоматичен). www.electrolux.com...
 • Page 11 СМЯНА НА ФИЛТЪРА ■ ■ 3. Отстранете въглеродния пре-филтър и ■ EAP150 пластмасовата рамка, като леко ги изтеглите от дъното нагоре и надолу от върха. Има два отделни филтъра: Въглероден пре-филтър и 4. Отстранете въглеродния пре-филтър от филтър hepA 13. пластмасовата...
 • Page 12: Грижи И Поддръжка

  наличие на определено количество прах, който е видим. Няма какво да задържи филтрите Филтрите трябва да са поставени във вътрешността на уреда. При включване фиксирани на едно място на уреда, силата на въздуха, който преминава през машината, създава добро уплътнение на филтрите. www.electrolux.com...
 • Page 13 Чувам форсирането на мотора на Това е нормално, особено нощем, когато всичко наоколо е тихо; тогава е вентилатора възможно моторът да издава повтарящи се звуци. Уредът престана да премахва ефективно уверете се, че сензорът за качество на въздуха не е блокиран или задръстен. миризмите...
 • Page 14: Bezpečnostní Pokyny

  • Nepoužívejte spotřebič na vlhkých místech, jako je koupelna. Pokud se do čističe vzduchu dostane tekutina, spotřebič vypněte a nechejte jej zkontrolovat v autorizovaném servisním centru Electrolux. • Nepoužívat v blízkosti hořlavých plynů. • Spotřebič neumisťujte přímo pod detektor kouře, protože by mohlo dojít ke snížení...
 • Page 15 SOUČÁSTI ■ ■ F. Větrák PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Odvod vzduchu H. Ovládací panel A. Čelní panel ■ B. Předřazený uhlíkový filtr (ošetřený antibakteriální vrstvou) ■ ■ C. Filtr HEPA 13 EAP450 D. hlavní tělo E. Odvod vzduchu A. Čelní panel F.
 • Page 16: Ovládací Panel

  čističe vzduchu a jemně zatlačíte do spodní úchytky, dokud rám jemně nevklouzne na místo. Čelní panel namontujte zpět tak, že jej zaháknete za horní část jednotky. Houpavým pohybem a jemným tlakem na obě strany jednotky panel instalujte na místo a uzamkněte jej. www.electrolux.com...
 • Page 17: Výměna Filtru

  VÝMĚNA FILTRU ■ ■ ■ EAP150 Výměna předřazeného uhlíkového filtru. 1. Vypněte čistič vzduchu a odpojte elektrickou šňůru. K dispozici jsou dva samostatné filtry: Předřazený uhlíkový filtr 2. Jemným tahem za dolní část panelu odstraňte čelní a filtr hepA 13. panel.
 • Page 18: Dálkové Ovládání

  Filtry mají zůstat uvnitř jednotky. Jakmile se jednotka zapne, síla vzduchu proudícího přístrojem zajistí pevné ukotvení a těsnost filtrů. Slyším zvyšování otáček motoru větráku To je normální, zvláště v noci, když je okolní prostředí tiché. Můžete slyšet, jak běží motor. www.electrolux.com...
 • Page 19 Jednotka přestala účinně odstraňovat pachy Zkontrolujte, že není blokován ani ucpán snímač kvality vzduchu. nebo se zdá, že se z ní šíří zápach. Přesuňte jednotku blíže k nepříjemnému zápachu. Vyměňte filtry, protože už možná nejsou schopny absorbovat znečišťující látky. Možná bude třeba měnit filtry častěji.
 • Page 20 • Må ikke anvendes på fugtige steder som for eksempel badeværelser. Hvis der kommer væske ind i luftrenseren, skal du slukke den og få den efterset af et autoriseret Electrolux-servicecenter. • Må ikke anvendes i nærheden af brændbare gasser. • Må ikke placeres direkte under en røgalarm, da det kan reducere røgalarmens sensitivitet.
 • Page 21 KOMPONENTER ■ ■ F. PlasmaWave™ blæser ■ EAP150 G. Luftafgang H. Betjeningspanel A. Frontpanel ■ B. Kulforfilter (behandlet med antibakteriel belægning) ■ ■ C. HEPA 13-filter EAP450 D. Hovedenhed E. Luftafgang A. Frontpanel F. Betjeningspanel B. Filterkassetten består af følgende: B1.
 • Page 22 Sæt frontpanelet på igen ved at fastgøre panelet øverst på enheden. Drej panelet ind ved at skubbe forsigtigt på hver side af enheden, og lad det gå i indgreb www.electrolux.com...
 • Page 23: Udskiftning Af Filteret

  UDSKIFTNING AF FILTERET ■ ■ ■ EAP150 Udskiftning af kulforfilter. 1. Sluk luftrenseren, og træk den elektriske ledning ud. Der er to separate filtre: Et kulforfilter og et hepA 13-filter. 2. Fjern frontpanelet ved at trække det forsigtigt af den nederste del af panelet.
 • Page 24: Pleje Og Vedligeholdelse

  Lampen Check filter forbliver tændt efter Tryk på knappen reSet filter ved forsigtigt at stikke en clips ind i knaphullet reSet filter. udskiftning af hepA-filteret. Hold nede i 3-5 sekunder, indtil der lyder et “bip”, som angiver, at enheden er nulstillet. www.electrolux.com...
 • Page 25 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Hændelse Mulige årsager/løsning Kan jeg frakoble søvn-tilstanden? Nej, men du kan manuelt indstille blæserhastigheden, som du foretrækker, og den bliver på denne hastighed, indtil du ændrer den. Enheden afgiver en tikkende lyd. Det skyldes PlasmaWave™ teknologien, den kommer og forsvinder afhængigt af omgivelserne, men så...
 • Page 26 • Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten, wie z. B. dem Badezimmer. Wenn Flüssigkeit in den Luftreiniger gelangt, schalten Sie das Gerät aus, und lassen Sie es von einem autorisierten Electrolux- Kundendienst überprüfen. • Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen.
 • Page 27 KOMPONENTEN ■ ■ F. PlasmaWave™-Gebläse ■ EAP150 G. Luftauslass A. Vordere Abdeckung H. Bedienfeld ■ ■ B. Kohlevorfilter (behandelt mit antibakterieller Beschichtung) ■ EAP450 C. HEPA-13-Filter D. Hauptgerät A. Vordere Abdeckung E. Luftauslass B. Die Filterkassette besteht aus folgenden Teilen: F.
 • Page 28 Modus „AUTO“ an. Die weißen Laschen am oberen und unteren Rand des HEPA- 13-Filters zeigen auf die Vorderseite des Geräts. 5. Bringen Sie den Kohlevorfilter im Kunststoffrahmen an, indem Sie gegen alle Klett-Quadrate auf der Rückseite des Rahmens drücken. www.electrolux.com...
 • Page 29: Austausch Des Filters

  AUSTAUSCH DES FILTERS ■ ■ Austausch des Kohlevorfilters ■ EAP150 1. Schalten Sie den Luftreiniger aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es gibt zwei getrennte Filter: den Kohlevorfilter und den 2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie sie HEPA-13-Filter.
 • Page 30: Pflege Und Wartung

  Umgebung sich ändert, kann dies Auswirkungen auf die Leistung haben. Wenn Sie über einen etwas größeren Raum verfügen als in der CADR-Klassifizierung angegeben, wird das Gerät immer noch zur Verbesserung der Luft beitragen. Dies kann dann jedoch ein wenig länger dauern. www.electrolux.com...
 • Page 31 Wo soll ich das Gerät platzieren? Ermöglichen Sie seitlich und frontal um das Gerät herum eine ausreichende Luftzirkulation. Wenn Türen oder enge Flure vorhanden sind, kann der Luftstrom zum Luftreiniger beeinträchtigt werden, letztendlich aber nahe an der Anlage zirkulieren. Die Leuchte AIR QUALITY ist orange oder Reinigen Sie den Sensor mit einem Staubsauger, da er möglicherweise blockiert oder rot, aber die Luft erscheint sauber.
 • Page 32 • Ärge ühendage toidet lahti, kui õhupuhasti pole veel maha jahtunud. • Ärge asetage õhupuhastit küttekeha lähedusse. • Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendit. • Ärge peske ega korduvkasutage HEPA 13 filtrit või söe-eelfiltrit (EAP150, EAP300). • Transportimiseks kasutage seadme tagaküljel olevat käepidet. Ärge hoidke esipaneelist. www.electrolux.com...
 • Page 33 OSAD ■ ■ F. PlasmaWave™-i ventilaator ■ EAP150 G. Õhu väljalaskeava H. Juhtpaneel A. Esipaneel ■ B. Söe-eelfilter (töödeldud antibakteriaalse kattega) ■ ■ C. HEPA 13 filter EAP450 D. Põhiosa E. Õhu väljalaskeava A. Esipaneel F. Juhtpaneel B. Filtrikassett koosneb järgnevast. B1.
 • Page 34 õhupuhasti tagaosa poole; valged sakid 10. Kui andur on seadistatud, lülituvad tuled automaatrežiimile HEPA 13 filtri üla- ja alaosal on suunatud seadme ette. AUTO. 5. Paigaldage söe-eelfilter plastist raamile, lükates vastu kõiki raami tagaküljel olevaid nn kinnitatavaid kontuurruutusid. www.electrolux.com...
 • Page 35 FILTRI VAHETAMINE ■ ■ ■ ■ EAP150 ■ ■ EAP450 On kaks erinevat filtrit: söe-eelfilter ja HEPA 13 filter. ähelepanu! Lülitage õhupuhasti välja ja ühendage toitejuhe • Märgutuli CHECK FILTER (kontrolli filtrit) näitab, kui HEPA lahti, enne kui hakkate seadet hooldama. 13 filtri vahetamise aeg on käes.
 • Page 36 Filtrid tunduvad olevat lahti. Filtrid asuvad seadme sees vabalt, seadme sisselülitamisel sulgeb läbi masina tõmmatud õhk filtrid tihedalt. Ma kuulen ventilaatori mootori häält. See on tavaline, eriti just öösel, kui muid helisid pole, võite kuulda mootori häält. www.electrolux.com...
 • Page 37 Seade ei suuda enam tõhusalt lõhnu Kontrollige, ega õhukvaliteedi andur pole blokeeritud või ummistunud. eemaldada või on ise lõhnaallikaks. Viige seade lõhnaallikale lähemale. Vahetage filtrid välja, kuna nende võime saasteaineid koguda võib olla vähenenud. On võimalik, et peate filtreid sagedamini vahetama. Märgutuli CHECK FILTER (kontrolli filtrit) Vajutage nuppu RESET FILTER (lähtesta filter), lükates ettevaatlikult kirjaklambri otsa põleb ka pärast HEPA filtri vahetamist.
 • Page 38: Safety Advice

  • Store your appliance indoors in a cool, dry area. • Do not use in humid places such as bathrooms. If liquid enters the air cleaner, turn it off and have it inspected by an authorized Electrolux service center. • Do not use near flammable gases.
 • Page 39 COMPONENTS ■ ■ F. PlasmaWave™ fan ■ EAP150 G. Air outlet H. Control panel A. Front panel ■ B. Carbon Pre-Filter (treated with anti-bacterial coating) ■ ■ C. HEPA 13 filter EAP450 D. Main body E. Air outlet A. Front panel F.
 • Page 40: Control Panel

  HEPA 13 filter will point out to the front of the unit. 5. Install the Carbon Pre-Filter onto the plastic frame by pushing against all “hook and loop” squares on the back of the frame. www.electrolux.com...
 • Page 41: Filter Replacement

  FILTER REPLACEMENT ■ ■ Carbon Pre-Filter replacement. ■ EAP150 1. Turn off the air cleaner and unplug the electrical cord. 2. Remove the front panel by pulling gently from the lower There are two separate filters: Carbon Pre-Filter and HEPA portion of the panel.
 • Page 42: Remote Control

  The CHECK FILTER indicator remains lit after Press the RESET FILTER button by gently inserting a paper-clip into the replacing the HEPA filter. RESET FILTER button hole. Hold for 3-5 seconds until a “beep” sounds to indicate the unit has been reset. www.electrolux.com...
 • Page 43 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Occurrence Possible causes/solution Can I turn off the sleep mode? No, however you can manually push to the fan speed you prefer which will stay at that speed until you change it. Unit makes a ticking sound. This is caused by the PlasmaWave™...
 • Page 44 • No utilice la unidad en lugares húmedos como, por ejemplo, en el baño. Si entra líquido en el purificador de aire, apáguelo y llévelo a un centro de servicio técnico autorizado de Electrolux para que lo inspeccionen. • No utilice la unidad cerca de gases inflamables.
 • Page 45 COMPONENTES ■ ■ F. Ventilador PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Salida de aire H. Panel de control ■ A. Panel frontal ■ B. Prefiltro de carbón (con revestimiento antibacteriano) ■ EAP450 C. Filtro HEPA 13 D. Estructura principal A. Panel frontal E.
 • Page 46: Panel De Control

  HEPA 13 apuntarán a la parte frontal de la unidad. 5. Coloque el prefiltro de carbón en el marco de plástico presionando los recuadros de velcro de la parte posterior del marco. www.electrolux.com...
 • Page 47: Sustitución Del Filtro

  SUSTITUCIÓN DEL FILTRO ■ ■ Sustitución del prefiltro de carbón ■ EAP150 1. Apague el purificador de aire y desenchufe el cable de alimentación. Hay dos filtros independientes: Prefiltro de carbón y filtro 2. Retire el panel frontal tirando levemente de la parte inferior HEPA 13.
 • Page 48: Mando A Distancia

  Pulse el botón RESET FILTER introduciendo con cuidado un clip en el orificio del botón del filtro permanece encendido tras RESET FILTER. Manténgalo pulsado durante 3-5 segundos hasta escuchar el pitido que reemplazar el filtro HEPA. indica que se ha restablecido la unidad. www.electrolux.com...
 • Page 49 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Caso Posible causa/solución ¿Puedo desactivar el modo nocturno? No. Sin embargo, puede cambiar manualmente a la velocidad del ventilador que quiera. La velocidad se mantendrá hasta que la vuelva a cambiar. La unidad emite un sonido "de tic". Ese sonido lo emite la tecnología PlasmaWave™...
 • Page 50 • Säilytä laitetta sisällä viileässä ja kuivassa. • Älä käytä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa. Jos ilmanpuhdistimeen pääsee nestettä, sammuta laite ja tarkastuta se valtuutetussa Electrolux-huoltoliikkeessä. • Älä käytä herkästi syttyvien kaasujen lähellä. • Älä sijoita laitetta suoraan palovaroittimen alapuolelle, koska palovaroittimen herkkyys saattaa kärsiä.
 • Page 51 OSAT ■ ■ F. PlasmaWave™-puhallin ■ EAP150 G. Ilmanpoisto H. Käyttöpaneeli A. Etupaneeli ■ B. Hiiliesisuodatin (käsitelty antibakteerisella pinnoitteella) ■ ■ C. HEPA 13 -suodatin EAP450 D. runko E. Ilmanpoisto A. Etupaneeli F. Käyttöpaneeli B. Suodatinkasetin osat: B1. Pestävä antibakteerinen esisuodatin ■...
 • Page 52 4. Asenna HEPA 13 -suodatin siten, että air flow -kohtaa 10. Kun anturi on kalibroitunut, valot ovat automaattitilassa. osoittava nuoli osoittaa sisäänpäin ilmanpuhdistimen takaosaa kohti. HEPA 13 -suodattimen ylä- ja alaosassa olevat valkoiset kielekkeet osoittavat laitteen etuosaa kohti. 5. Asenna hiiliesisuodatin muovikehykseen työntämällä se kehyksen taustapuolen kiinnityssilmukoihin. www.electrolux.com...
 • Page 53: Suodattimen Vaihtaminen

  SUODATTIMEN VAIHTAMINEN ■ ■ ■ ■ ■ ■ EAP150 EAP450 Laitteessa on kaksi erillistä suodatinta: Hiiliesisuodatin ja hepA Huomio: sammuta ilmanpuhdistin ja irrota virtajohto 13 -suodatin. pistorasiasta ennen huoltotoimia. suodatin Käyttöikä Puhdistusväli Puhdistaminen • CHECK FILTER -merkkivalo osoittaa, milloin hepA 13 -suodatin on vaihdettava.
 • Page 54 Suodattimet tarvitsee ehkä vaihtaa nykyistä useammin. CheCk filter -merkkivalo palaa edelleen, kun Paina reSet filter -painiketta työntämällä paperiliitin varovasti reSet filter -reikään. Pidä hepA-suodatin on vaihdettu. liitintä paikallaan 3-5 sekunnin ajan, kunnes merkkiääni osoittaa, että laite on nollattu. ■ ■ ■ EAP300, EAP450 www.electrolux.com...
 • Page 55 Tilanne Mahdolliset syyt / korjaustoimenpide Voiko lepotilan poistaa käytöstä? Ei, mutta voit asettaa puhaltimen nopeuden haluamaksesi, ja kyseinen nopeus on käytössä, kunnes muutat sitä. Laitteesta kuuluu tikitystä. Ääni johtuu PlasmaWave™-tekniikasta. Se ei ole käytössä kaikissa ympäristöissä, mutta se on toiminnassa aina, kun PlasmaWave™-merkkivalo palaa. Kauko-ohjain ei toimi.
 • Page 56: Consignes De Sécurité

  • N’utilisez pas l’appareil dans des endroits humides, comme des salles de bain. Si un liquide pénètre dans le purificateur d’air, arrêtez-le et faites-le contrôler par un centre de réparation Electrolux agréé. • N’utilisez pas l’appareil à proximité de gaz inflammables.
 • Page 57: Caractéristiques

  COMPOSANTS ■ ■ F. Ventilateur PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Sortie d’air A. Façade avant H. Panneau de commande ■ ■ B. Pré-filtre à charbon (traité avec un revêtement antibactérien) ■ EAP450 C. Filtre HEPA 13 D. Corps de l’appareil A. Façade avant E.
 • Page 58: Panneau De Commande

  10. Une fois le capteur étalonné, les voyants sont en mode « vers l’avant de l’appareil. AUTO ». 5. Installez le pré-filtre à charbon sur le cadre en plastique en le plaçant sur les bandes autoagrippantes situées à l’arrière du cadre. www.electrolux.com...
 • Page 59: Remplacement Des Filtres

  REMPLACEMENT DES FILTRES ■ ■ 4. Retirez le pré-filtre à charbon du cadre en plastique et ■ EAP150 mettez-le au rebut. 5. Retirez l’un des pré-filtres à charbon de rechange de son L’appareil comporte deux filtres distincts : Le pré-filtre à charbon sachet en plastique et refermez ce dernier pour conserver la et le filtre HEPA 13 fraîcheur du deuxième filtre.
 • Page 60: Entretien Et Maintenance

  Appuyez sur le bouton RESET FILTER en insérant délicatement un trombone dans le remplacement du filtre HEPA. l'orifice du bouton RESET FILTER. Laissez le trombone en place pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse pour indiquer que l'appareil a été réinitialisé. www.electrolux.com...
 • Page 61: Mise Au Rebut

  ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Problème Causes probables/solution Puis-je désactiver le mode veille ? Non. Vous pouvez cependant actionner manuellement la vitesse de ventilateur de votre choix, qui restera activée jusqu'à ce que vous en changiez. L'appareil émet un cliquetis. Ce bruit provient de la technologie PlasmaWave™.
 • Page 62 • Za čišćenje uređaja nemojte koristiti deterdžente. • HEPA 13 filtar i ugljični predfiltar (EAP150, EAP300) nemojte prati ni ponovo upotrebljavati. • Ako uređaj prenosite, držite ga za dršku koja se nalazi na stražnjoj strani uređaja. Uređaj nemojte držati za prednju ploču. www.electrolux.com...
 • Page 63 KOMPONENTE ■ ■ F. Ventilator PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Izlaz zraka H. Upravljačka ploča A. Prednja ploča ■ B. Ugljični predfiltar (s antibakterijskim premazom) ■ ■ C. HEPA 13 filtar EAP450 D. glavni dio jedinice E. Izlaz zraka A. Prednja ploča F.
 • Page 64: Upravljačka Ploča

  HEPA 13 filtra trebaju biti okrenuti prema prednjem dijelu uređaja. 5. Postavite ugljični predfiltar na plastični okvir tako da ga pritisnete sve kvadrate za pričvršćivanje po principu “kuka i omča” koji se nalaze na stražnjoj strani okvira. www.electrolux.com...
 • Page 65 ZAMJENA FILTRA ■ ■ Zamjena ugljičnog predfiltra. ■ EAP150 1. Isključite uređaj za pročišćavanje zraka i iskopčajte kabel za napajanje. Postoje dva zasebna filtra: Ugljični predfiltar i HEPA 13 filtar. 2. Skinite prednju ploču tako da lagano povučete za donji dio ploče.
 • Page 66: Daljinski Upravljač

  Indikator Check Filter i dalje svijetli nakon Pritisnite gumb Reset Filter tako da spajalicu za papir pažljivo umetnete u otvor gumba zamjene HEPA filtra. Reset Filter. Zadržite 3-5 sekundi sve dok se ne oglasi zvučni signal koji označava da je jedinica ponovno postavljena. www.electrolux.com...
 • Page 67 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Pojava Mogući uzroci / rješenje Mogu li isključiti način mirovanja? Ne, ali možete ručno pritisnuti preferiranu brzinu ventilatora te će jedinica nastaviti raditi tom brzinom sve dok ne promijenite postavku. Iz jedinice se čuje kucanje Taj zvuk uzrokuje tehnologija PlasmaWave™, a on se može javiti i nestati ovisno o okruženju, no dok god svijetli indikator PlasmaWave™, funkcija je aktivna.
 • Page 68 • Ne használja a készüléket párás helyen, például fürdőszobában. Ha folyadék kerül a légtisztítóba, kapcsolja ki a készüléket és vizsgáltassa azt át hivatalos Electrolux szervizközpontban. • Ne használja a készüléket gyúlékony gázok közelében. • Ne helyezze közvetlenül füstérzékelő alá, mivel ezzel csökkentheti a füstérzékelő...
 • Page 69 ALKOTÓRÉSZEK ■ ■ F. PlasmaWave™ ventilátor ■ EAP150 G. Levegőkimenet H. Kezelőpanel ■ A. Elülső panel ■ ■ B. Szén alapú előszűrő (antibakteriális bevonattal kezelve) EAP450 C. HEPA 13 szűrő A. Elülső panel D. fő készüléktest B. A szűrőkazetta az alábbiakból áll: E.
 • Page 70 10. Az érzékelő kalibrálását követően a jelzőfények „AUTO” a HEPA 13 szűrő tetején és alján lévő fehér fülek pedig a üzemmódot jeleznek. készülék elülső fele felé mutassanak. 5. A szén alapú előszűrőt a keret hátulján található összes, négyszög alakú pöcökre rányomva helyezze a keretre. www.electrolux.com...
 • Page 71 SZŰRŐCSERE ■ ■ A szén alapú előszűrő cseréje. ■ EAP150 1. Kapcsolja ki a légtisztítót és szüntesse meg az elektromos kábel csatlakoztatását. Két különálló szűrő van: A szén alapú előszűrő és a HEPA 2. Távolítsa el az elülső panelt, óvatosan húzva annak alsó 13 szűrő.
 • Page 72: Ápolás És Karbantartás

  A CHECK FILTER jelzőfény a HEPA szűrő Nyomja meg a RESET FILTER gombot kezelőpanelen található RESET FILTER lyukba cseréjét követően is világít. óvatosan benyúlva egy gémkapoccsal. Tartsa benn 3-5 másodpercig, amíg egy „csipogó” hang nem jelzi, hogy a készüléket visszaállította. www.electrolux.com...
 • Page 73 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Jelenség Lehetséges okok/Megoldás Kikapcsolhatom az alvó üzemmódot? Nem, azonban kézzel beállíthatja a kíván ventilátorsebességet, és az mindaddig érvényben marad, amíg nem módosítja azt. A készülék kattogó hangot ad. Ez a PlasmaWave™ technológia okozza: időnként megjelenhet, majd eltűnhet ez a hanghatás, a környezettől függően, de amíg a PlasmaWave™...
 • Page 74 • Non usare l’apparecchiatura in ambienti umidi, come il bagno. Se entra del liquido nel purificatore d’aria, spegnerlo e farlo controllare da un centro di assistenza autorizzato Electrolux. • Non usare l’apparecchiatura in prossimità di gas infiammabili. • Non posizionare l’apparecchiatura direttamente sotto un rilevatore di fumo, poiché...
 • Page 75 COMPONENTI ■ ■ F. Ventola PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Uscita aria H. Pannello dei comandi AA. Pannello anteriore ■ B. Prefiltro al carbone attivo (con rivestimento antibatterico) ■ ■ C. Filtro HEPA 13 EAP450 D. Corpo principale E. Uscita aria A.
 • Page 76: Pannello Dei Comandi

  HEPA 13 devono essere rivolte verso la parte frontale dell’unità. 5. Installare il prefiltro al carbone attivo sul telaio di plastica premendo contro i tutti i quadratini in velcro sul retro del telaio. www.electrolux.com...
 • Page 77: Sostituzione Del Filtro

  SOSTITUZIONE DEL FILTRO ■ ■ 6. Installare il prefiltro al carbone attivo sul telaio di plastica ■ EAP150 premendo contro i tutti e sei i quadratini in velcro sul retro del telaio. Ci sono due filtri separati: il prefiltro al carbone attivo e il filtro HEPA 13.
 • Page 78: Cura E Manutenzione

  Premere il pulsante reSet filter inserendo delicatamente una graffetta nel foro del aver sostituito il filtro hepA. pulsante reSet filter. Tenere premuto per 3-5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico a indicare che l'unità è stata reimpostata. www.electrolux.com...
 • Page 79 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Evento Possibile causa/Soluzione È possibile disattivare la modalità Sleep? No, tuttavia è possibile selezionare manualmente la velocità della ventola desiderata, che rimarrà impostata in questo modo fino alla successiva modifica. L'unità emette un ticchettio. Questo dipende dalla tecnologia PlasmaWave™; il ticchettio può essere intermittente a seconda dell'ambiente, ma finché...
 • Page 80 • Nenaudokite drėgnose vietose, kaip antai vonios kambariuose. Jei skystis patenka į oro valytuvą, išjunkite prietaisą ir atiduokite jį patikrinti į įgaliotą „Electrolux“ aptarnavimo centrą. • Nesinaudokite degiomis dujomis netoliese. • Nedėkite prietaiso tiesiai po dūmų detektoriumi, nes dėl to gali sumažėti dūmų...
 • Page 81 SUDEDAMOSIOS DALYS ■ ■ F. „PlasmaWave™“ ventiliatorius ■ EAP150 G. Oro išleidimo anga H. Valdymo skydelis A. Priekinis skydelis ■ B. Anglies priešfiltris (apdorotas antibakteriniu sluoksniu) ■ ■ C. HEPA 13 filtras EAP450 D. korpusas E. Oro išleidimo anga A. Priekinis skydelis F.
 • Page 82: Valdymo Skydelis

  6. Uždėkite plastikinį rėmą įterpdami kraštus viršuje į oro valytuvą ir švelniai stumdami kraštą apačioje, kol rėmas švelniai įeis į savo vietą. Pakeiskite priekinį skydelį pakabindami skydelį įrenginio viršuje. Pasukite skydelį švelniai spausdami kiekvienoje įrenginio pusėje ir po to užfiksuokite jį reikiamoje vietoje. www.electrolux.com...
 • Page 83 FILTRO KEITIMAS ■ ■ Anglies priešfiltrio pakeitimas. ■ EAP150 1. Išjunkite oro valytuvą ir ištraukite elektros laidą. 2. Nuimkite priekinį skydelį švelniai traukdami už apatinės Yra du atskiri filtrai: Anglies pirminis filtras ir HEPA 13 filtras. skydelio dalies. Netraukite jėga; skydelis turėtų išsitraukti lengvai.
 • Page 84: Nuotolinis Valdymas

  Pakeiskite filtrus, nes galbūt jie nebegali sugerti teršalų. Gali tekti dažniau pakeisti filtrus. Indikatorius „CheCk filter“ lieka įjungtas Paspauskite mygtuką „Reset filter“ atsargiai įkišę popieriaus sąvaržėlę į mygtuko pakeitus HEPA filtrą. „Reset filter“ angą. Palaikykite 3–5 sekundes, kol pasigirs pyptelėjimas, reiškiantis, kad įrenginys buvo nustatytas iš naujo. www.electrolux.com...
 • Page 85 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Problema Galima priežastis / sprendimas Ar galima išjungti miego režimą? ne, tačiau galite rankiniu būdu pastumti ties pageidaujamu ventiliatoriaus greičiu, kuris išliks, kol jį pakeisite. Įrenginys skleis tiksėjimo garsą. Jį sukelia „PlasmaWave™“ technologija, jis gali atsirasti ir išnykti priklausomai nuo aplinkos, tačiau kol dega „PlasmaWave™“...
 • Page 86 • Nelietojiet ierīci mitrās vietās, piemēram, vannasistabās. Ja gaisa attīrītājā nokļūst šķidrums, izslēdziet to un lūdziet to pārbaudīt Electrolux tehniskās apkalpes dienesta pārstāvim. • Nelietojiet ierīci uzliesmojošu gāzu tuvumā. • Nenovietojiet ierīci tieši zem dūmu detektora, jo tas var samazināt dūmu detektora uztveršanas līmeni.
 • Page 87 SASTĀVDAĻAS ■ ■ F. PlasmaWave™ ventilators ■ EAP150 G. Gaisa izplūdes atvere H. Vadības panelis A. Priekšējais panelis ■ ■ B. Ogles priekšfiltrs (apstrādāts ar antibakteriālu pārklājumu) ■ EAP450 C. HEPA 13 filtrs D. Galvenais korpuss A. Priekšējais panelis E. Gaisa izplūdes atvere B.
 • Page 88: Vadības Panelis

  4. Uzstādiet HEPA 13 filtru ar bultiņu, kurā redzama “gaisa plūsma”, virzienā uz gaisa attīrītāja aizmuguri. HEPA 13 filtra augšpusē un apakšpusē esošie baltie izciļņi būs ierīces priekšpuses virzienā. 5. Uzstādiet ogles priekšfiltru plastmasas rāmī, piespiežot to pret visiem aizāķēšanas stūriem ietvara aizmugurē www.electrolux.com...
 • Page 89 FILTRA NOMAIŅA ■ ■ Ogles priekšfiltra nomaiņa ■ EAP150 1. Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet strāvas vadu. 2. Noņemiet priekšējo paneli, viegli pavelkot aiz paneļa Pieejami divi atsevišķi filtri: ogles priekšfiltrs un HEPA 13 apakšējās daļas. Nespiediet ar spēku; panelim ir jānoņemas filtrs.
 • Page 90: Tālvadības Pults

  Indikatora lampiņa Check filter joprojām Nospiediet pogu Reset filter, viegli ievietojot papīra saspraudi pogas Reset filter atverē. deg pēc HEPA filtra nomaiņas. Turiet to nospiestu uz 3–5 sekundēm, līdz atskan skaņas signāls, kas norāda uz to, ka ierīce ir atiestatīta. www.electrolux.com...
 • Page 91 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Jautājums/problēma Iespējamie iemesli/risinājums Vai var izslēgt miega režīmu? Nē! Tomēr varat manuāli aktivizēt vēlamo ventilatora ātrumu, kas tiks izmantots, kamēr nomainīsiet to. Ierīcei ir tikšķoša skaņa. To rada PlasmaWave™ tehnoloģija. Tā var parādīties un pazust, kas atkarīgs no apkārtējā...
 • Page 92 • Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimten, zoals de badkamer. Als vloeistof in de luchtreiniger terechtkomt, schakelt u het apparaat uit en laat u het onderzoeken door een erkend Electrolux-servicecentrum. • Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare gassen.
 • Page 93 ONDERDELEN ■ ■ F. PlasmaWave™-ventilator ■ EAP150 G. Luchtuitlaat H. Bedieningspaneel A. Voorpaneel ■ B. Koolstofvoorfilter (behandeld met antibacteriële laag) ■ ■ C. HEPA 13-filter EAP450 D. Hoofdonderdeel E. Luchtuitlaat A. Voorpaneel F. Bedieningspaneel B. Filtercassette bestaat uit het volgende: B1.
 • Page 94 HEPA 13-filter wijzen modus ‘Auto’ . richting de voorzijde van de unit. 5. Plaats het koolstofvoorfilter in het plastic frame door tegen alle vierkantjes met haken en lussen aan de achterkant van het frame te duwen. www.electrolux.com...
 • Page 95: Filter Replacement

  FILTER REPLACEMENT ■ ■ Koolstofvoorfilter vervangen ■ EAP150 1. Schakel de luchtreiniger uit en trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Er zijn twee afzonderlijke filters: Koolstofvoorfilter en HEPA 2. Verwijder het voorpaneel door het voorzichtig van het onderste 13-filter.
 • Page 96: Reiniging En Onderhoud

  Druk op de knop RESET FILTER (filter resetten) door voorzichtig een paperclip in de controleren) blijft branden na vervanging opening van de knop RESET FILTER te schuiven. Houd de knop 3-5 seconden ingedrukt van het HEPA-filter. totdat een piepsignaal klinkt, waarmee wordt aangegeven dat de unit is gereset. www.electrolux.com...
 • Page 97 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Gebeurtenis Mogelijke oorzaken/oplossing Kan ik de slaapstand uitschakelen? Nee, maar u kunt het apparaat handmatig instellen op de gewenste ventilatorsnelheid. Het apparaat blijft dan ingesteld op die snelheid totdat u deze wijzigt. De unit maakt een tikkend geluid. Dit wordt veroorzaakt door de PlasmaWave™-technologie.
 • Page 98 • Ikke bruk apparatet på fuktige steder som baderom. Hvis det trenger fukt inn i luftrenseren, må du slå den av og få den undersøkt på et autorisert Electrolux-servicesenter. • Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbare gasser. • Ikke plasser apparatet direkte under en røykvarsler, ettersom dette kan redusere røykvarslerens følsomhet.
 • Page 99 KOMPONENTER ■ ■ F. PlasmaWave™-vifte ■ EAP150 G. Luftutløp H. Kontrollpanel A. Frontpanel B. Kullforfilter (behandlet med antibakterielt belegg) ■ ■ ■ C. HEPA 13-filter EAP450 D. Hoveddel E. Luftutløp A. Frontpanel F. Kontrollpanel B. Filterkassetten består av følgende: B1. Vaskbart antibakterielt forfilter ■...
 • Page 100 De hvite klemmene oppå og under HEPA 13-filteret skal peke 10. Når sensoren er kalibrert, vil lampene være i AUTO-modus. ut mot forsiden av apparatet. 5. Sett kullforfilteret inn i plastrammen ved å skyve det mot alle de firkantede festene på baksiden av rammen. www.electrolux.com...
 • Page 101 FILTERUTSKIFTNING ■ ■ Utskiftning av kullforfilteret. ■ EAP150 1. Slå av luftrenseren, og dra ut strømledningen. 2. Fjern frontpanelet ved å dra forsiktig i den nedre delen Det finnes to separate filtre: et kullforfilter og et HEPA av panelet. Ikke bruk for mye kraft. Panelet skal være 13-filter.
 • Page 102: Rengjøring Og Vedlikehold

  Trykk på RESET FILTER-knappen ved forsiktig å stikke en binders e.l. inn i knappehullet etter at jeg har skiftet ut HEPA-filteret. for RESET FILTER (TILBAKESTILL FILTER). Hold inne i 3–5 sekunder til du hører et lydsignal, noe som indikerer at apparatet er tilbakestilt. www.electrolux.com...
 • Page 103 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Problem Mulige årsaker / løsning Kan jeg slå av dvalemodusen? Nei. Du kan imidlertid manuelt velge den viftehastigheten du foretrekker, slik at den hastigheten opprettholdes til du senere endrer den. Apparatet gir fra seg en tikkende lyd. Dette skyldes PlasmaWave™-teknologien.
 • Page 104: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  • Nie używać w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki. W przypadku dostania się cieczy do urządzenia należy je wyłączyć oraz zlecić przegląd autoryzowanemu centrum serwisowania sprzętu Electrolux. • Nie używać w pobliżu gazów łatwopalnych. • Nie umieszczać bezpośrednio pod wykrywaczem dymu. Może to ograniczyć...
 • Page 105 COMPONENTS ■ ■ F. Wentylator PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Wylot powietrza H. Panel sterowania A. Panel przedni ■ B. Filtr wstępny (pokryty powłoką antybakteryjną) ■ ■ C. Filtr HEPA 13 EAP450 D. Korpus urządzenia E. Wylot powietrza A. Panel przedni F.
 • Page 106: Panel Sterowania

  4. Założyć filtr HEPA 13 tak, aby strzałka pokazująca przepływ powietrza skierowana była w stronę tylnej części 10. Po zakończeniu kalibracji czujnika kontrolki będą wskazywać oczyszczacza powietrza, a białe wypustki w górnej i dolnej tryb „AUTO”. części filtra HEPA 13 skierowane były w stronę przedniej części urządzenia. www.electrolux.com...
 • Page 107: Wymiana Filtra

  WYMIANA FILTRA ■ ■ Wymiana wstępnego filtra węglowego. ■ EAP150 1. Wyłączyć oczyszczacz powietrza i odłączyć przewód elektryczny od sieci zasilającej. Istnieją dwa oddzielne filtry: Wstępny filtr węglowy i filtr HEPA 2. Zdjąć panel przedni, pociągając delikatnie od dołu. Nie używać...
 • Page 108: Pilot Zdalnego Sterowania

  Naciśnij delikatnie przycisk RESET FILTER, wkładając końcówkę spinacza do papieru w wymianie filtra HEPA. otwór, w którym znajduje przycisk RESET FILTER. Przytrzymaj go od 3 do 5 sekund, aż rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy oznaczający, że urządzenie zostało zresetowane. www.electrolux.com...
 • Page 109 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Występowanie Prawdopodobna przyczyna/rozwiązanie Czy można wyłączyć tryb nocny? Nie. Można jednak ręcznie przesunąć suwak prędkości obrotów wentylatora, aby wybrać pożądaną prędkość. Pozostanie ona taka sama do czasu kolejnej zmiany. Z urządzenia wydobywa się odgłos tykania. Jest on związany z technologią...
 • Page 110 Electrolux. • Não utilize perto de gases inflamáveis. • Não coloque directamente por baixo de um detector de fumo, já que poderá...
 • Page 111 COMPONENTES ■ ■ F. Ventilador PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Saída de ar H. Painel de controlo A. Painel frontal ■ ■ B. Pré-filtro de carvão (tratado com revestimento ■ EAP450 antibacteriano) C. Filtro HEPA 13 A. Painel frontal D. Corpo principal B.
 • Page 112: Painel De Controlo

  HEPA 13 irão estar viradas para a parte dianteira do aparelho. 5. Instale o pré-filtro de carvão na estrutura de plástico, pressionando-o contra todos os quadrados de “gancho e encaixe” na parte traseira da estrutura. www.electrolux.com...
 • Page 113: Substituição Do Filtro

  SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO ■ ■ Substituição do pré-filtro de carvão. ■ EAP150 1. Desligue o purificador de ar e o cabo de alimentação. 2. Retire o painel frontal puxando-o suavemente a partir da Existem dois filtros separados: Pré-filtro de carvão e filtro HEPA secção inferior do painel.
 • Page 114: Controlo Remoto

  Prima o botão RESET FILTER, introduzindo suavemente um clipe de papel no orifício do após a substituição do filtro HEPA. botão RESET FILTER. Mantenha-o premido durante 3-5 segundos até ouvir um "sinal acústico" a indicar que a definição do aparelho foi reposta. www.electrolux.com...
 • Page 115 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Ocorrência Causas possíveis/solução Posso desligar o modo "Sleep" (nocturno)? Não, contudo, pode seleccionar manualmente a velocidade do ventilador pretendida que permanecerá definida até que a altere. O aparelho emite um som de tiquetaque. Este é originado pela tecnologia PlasmaWave™, podendo ser ou não audível consoante o ambiente envolvente, sendo que sempre que a luz PlasmaWave™...
 • Page 116: Informaţii Privind Siguranţa

  • Nu utilizaţi aparatul în camere cu umiditate înaltă, precum băile. Dacă lichidul pătrunde în purificatorul de aer, opriţi-l şi solicitaţi verificarea acestuia de către un centru de service Electrolux autorizat. • Nu utilizaţi aparatul în apropierea gazelor inflamabile. • Nu amplasaţi aparatul direct sub un detector de fum, deoarece acest lucru poate reduce sensibilitatea detectorului.
 • Page 117 COMPONENTE ■ ■ F. Ventilator PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Priză de ieşire a aerului A. Panou frontal H. Panoul de comandă B. Prefiltru cu carbon (tratat cu strat de protecţie împotriva ■ ■ bacteriilor) ■ EAP450 C. Filtru HEPA 13 D.
 • Page 118: Panoul De Comandă

  şi cea de jos a filtrului HEPA 13 vor fi orientate către partea din faţă a aparatului. 5. Instalaţi prefiltrul cu carbon pe cadrul de plastic împingându-l în toate pătratele cu „cârlig şi buclă” din partea din spate a cadrului. www.electrolux.com...
 • Page 119: Înlocuirea Filtrelor

  ÎNLOCUIREA FILTRELOR ■ ■ Înlocuirea prefiltrului cu carbon ■ EAP150 1. Opriţi purificatorul de aer şi deconectaţi cablul electric. 2. Scoateţi panoul de control trăgând cu grijă partea Există două filtre separate: prefiltrul cu carbon şi filtrul HEPA inferioară a acestuia. Nu forţaţi panoul; în mod normal, acesta va putea fi scos cu uşurinţă.
 • Page 120: Care And Maintenance

  Apăsaţi butonul RESET FILTER (Resetare filtru) introducând cu grijă o agrafă în orificiul rămâne aprins după înlocuirea filtrului HEPA. butonului RESET FILTER (Resetare filtru). Menţineţi butonul apăsat timp de 3-5 secunde până la emiterea unui semnal sonor care indică resetarea aparatului. www.electrolux.com...
 • Page 121: Protecţia Mediului

  ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Situaţie Cauze posibile / soluţie Pot dezactiva modul de somn? Nu; puteţi, însă, regla manual turaţia ventilatorului la nivelul dorit, iar turaţia respectivă va fi menţinută până ce o modificaţi. Unitatea scoate un sunet de ceas. Acest lucru este cauzat de tehnologia PlasmaWave™...
 • Page 122: Указания По Безопасности

  • Не используйте в местах с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты. При попадании жидкости в воздухоочиститель отключите его и обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр Electrolux. • Не используйте вблизи горючих газов. • Не помещайте прибор непосредственно под детектором дыма, так как...
 • Page 123 COMPONENTS ■ ■ F. Вентилятор PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Выход воздуха A. Передняя панель H. Панель управления ■ B. Угольный фильтр предварительной очистки (с ■ ■ антибактериальным покрытием) EAP450 C. Фильтр HEPA 13 A. Передняя панель D. Основной корпус B. Кассетный фильтр состоит из следующих компонентов: E.
 • Page 124: Панель Управления

  указанием потока воздуха находилась в направлении задней части воздухоочистителя; белые обозначения в верхней и нижней частях фильтра HEPA 13 будут указывать на переднюю панель прибора. 5. Установите угольный фильтр предварительной очистки на пластиковую раму, надавливая на все специальные квадраты на задней стороне рамы. www.electrolux.com...
 • Page 125: Замена Фильтра

  ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ■ ■ Замена угольного фильтра предварительной очистки. ■ EAP150 1. Отключите воздухоочиститель и извлеките шнур питания. 2. Снимите переднюю панель, осторожно потянув за Доступно два отдельных фильтра — угольный фильтр нижнюю часть панели. Не прилагайте усилий. Панель предварительной очистки и фильтр HEPA 13. должна...
 • Page 126: Пульт Дистанционного Управления

  открытых дверей, окон, центрального отопления и т. д. возможно присутствие небольшого заметного объема пыли. В приборе отсутствуют какие-либо Фильтры предназначены для расположения внутри прибора. После включения крепления для фильтров. прибора сила тяги воздуха, проводимой через прибор, создаст герметичное уплотнение фильтров. www.electrolux.com...
 • Page 127 Слышен звук оборотов двигателя Это нормально. Особенно ночью в тихой окружающей среде можно услышать вентилятора. повторения крутящих моментов двигателя. Прибор перестал эффективно устранять Убедитесь в отсутствии блокировки или засорения датчика качества воздуха. запахи или, кажется, испускает запахи. Переместите прибор ближе к неприятным запахам. Замените...
 • Page 128 • Nepoužívajte zariadenie na vlhkých miestach, ako napríklad v kúpeľni. Ak sa do čističa vzduchu dostane nejaká tekutina, vypnite ho a nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku Electrolux. • Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov. • Neumiestňujte zariadenie do priamej blízkosti hlásiča požiaru, pretože to môže znížiť...
 • Page 129 SÚČASTI ■ ■ F. Ventilátor PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Výstup vzduchu H. Ovládací panel A. Predný panel ■ B. Uhlíkový predfilter (s antibakteriálnym povrchom) ■ ■ C. Filter HEPA 13 EAP450 D. hlavná časť E. Výstup vzduchu A. Predný panel F.
 • Page 130 časti čističa vzduchu a aby biele plôšky na hornej a dolnej strane filtra HEPA 13 smerovali k prednej časti jednotky. 5. Uhlíkový predfilter pripevnite na plastový rám tak, že ho prichytíte o štvorcové plochy so suchým zipsom na zadnej časti rámu. www.electrolux.com...
 • Page 131: Výmena Filtra

  VÝMENA FILTRA ■ ■ Výmena uhlíkového predfiltra. ■ EAP150 1. Vypnite čistič vzduchu a vytiahnite sieťový kábel zo zástrčky. 2. Opatrne vytiahnite predný panel za jeho dolnú časť. Zariadenie obsahuje dva samostatné filtre: Uhlíkový Neťahajte príliš silno, pretože panel sa vyťahuje ľahko. predfilter a filter hepA 13.
 • Page 132: Diaľkové Ovládanie

  Možno bude potrebné meniť filtre častejšie. Indikátor CHECK FILTER stále svieti aj po Stlačte tlačidlo RESET FILTER opatrným vložením kancelárskej spinky do otvoru s výmene filtra HEPA. nápisom RESET FILTER. Podržte tlačidlo 3 – 5 sekúnd, kým nezaznie pípnutie, ktoré signalizuje reštartovanie zariadenia. www.electrolux.com...
 • Page 133 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Problém Možná príčina/riešenie Je možné vypnúť režim spánku? Nie, ale rýchlosť ventilátora sa dá nastaviť manuálne a zariadenie bude fungovať podľa vášho nastavenia, až kým nastavenie nezmeníte. Zariadenie vydáva zvuk podobný tikaniu. Je to zapríčinené spúšťaním a vypínaním technológie PlasmaWave™ v závislosti od prostredia.
 • Page 134 • Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je na primer kopalnica. Če v čistilnik zraka vdre tekočina, ga morajo pregledati na servisnem centru Electrolux. • Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov. • Naprave ne postavite neposredno pod detektor dima, ker lahko to zmanjša detektorjevo občutljivost.
 • Page 135: Sestavni Deli

  SESTAVNI DELI ■ ■ F. Ventilator PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Izstop zraka H. Upravljalna plošča A. Čelna plošča ■ B. Ogleni predfilter (s protibakterijskim premazom) ■ ■ C. Filter HEPA 13 EAP450 D. Telo E. Izstop zraka A. Čelna plošča F.
 • Page 136: Upravljalna Plošča

  čistilnika zraka; beli delovanje (AUTO). jezički na zgornjem in spodnjem delu filtra kažejo navzven, proti sprednjemu delu enote. 5. Ogleni predfilter namestite na plastično ohišje tako, da ga pritisnete ob vse kvadratne ježke na hrbtni strani ohišja. www.electrolux.com...
 • Page 137: Filter Replacement

  FILTER REPLACEMENT ■ ■ Zamenjava oglenega predfiltra ■ EAP150 1. Izključite čistilnik zraka in izklopite električni kabel. 2. Odstranite čelno ploščo, tako da nežno potegnete s V napravi sta dva ločena filtra: ogleni predfilter in filter HEPA spodnjega dela plošče. Ne uporabljajte sile; ploščo morate odstraniti z lahkoto.
 • Page 138: Nega In Vzdrževanje

  Pritisnite gumb za ponastavitev filtra RESET FILTER, tako da nežno vstavite sponko za tudi po tem, ko je bil filter HEPA zamenjan. papir v luknjico gumba RESET FILTER. Držite 3–5 sekund, dokler ne slišite piska, ki bo naznanil, da je bila enota ponastavljena. www.electrolux.com...
 • Page 139 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Vprašanja in težave Možni vzroki/rešitev ali odgovor Ali lahko izključim način za spanje? Ne, lahko pa hitrost ventilatorja ročno nastavite na želeno vrednost in ta bo takšna ostala, dokler je ne spremenite. Enota oddaja tiktakajoč zvok. To je posledica tehnologije PlasmaWave™...
 • Page 140 • Nemojte koristiti na vlažnim mestima, kao što su kupatila. Ako tečnost uđe u čistač vazduha, isključite ga i neka ga pregleda ovlašćeni servisni centar kompanije Electrolux. • Nemojte koristiti blizu zapaljivih gasova. • Nemojte stavljati direktno ispod detektora dima pošto može da smanji osetljivost detektora dima.
 • Page 141 KOMPONENTE ■ ■ F. PlasmaWave™ ventilator ■ EAP150 G. Izlaz vazduha H. Kontrolna tabla A. Prednja ploča ■ B. Ugljeni pretfilter (obrađen antibakterijskim premazom) ■ ■ C. HEPA 13 filter EAP450 D. glavno kućište E. Izlaz vazduha A. Prednja ploča F.
 • Page 142 čistača vazduha; beli jezičci na vrhu i dnu HEPA 13 filtera će режиму „AUTO“ (аутоматски). pokazivati prema prednjoj strani uređaja. 5. Instalirajte ugljeni pretfilter na plastični okvir tako što ćete ga gurnuti na sve tačke za kačenje i provlačenje sa zadnje strane okvira. www.electrolux.com...
 • Page 143 ZAMENA FILTERA ■ ■ Zamena ugljenog pretfiltera. ■ EAP150 1. Isključite čistač vazduha i iskopčajte električni kabl. 2. Uklonite prednju ploču nežnim povlačenjem donjeg Postoje dva odvojena filtera: ugljeni pretfilter i HEPA 13 filter dela ploče. Nemojte koristiti silu; ploča treba lako da se ukloni.
 • Page 144: Rešavanje Problema

  Filteri treba da budu u uređaju. Kada se uređaj uključi, sila vazduha koji se uvlači u mašinu će izazvati zaptivanje filtera. Mogu da čujem pokretanje motora Ovo je normalno, posebno noću kada je tiho možete čuti kako se motor pokreće više ventilatora puta. www.electrolux.com...
 • Page 145 Uređaj je prestao efikasno da uklanja mirise Proverite da li je senzor kvaliteta vazduha blokiran ili zaprljan. ili izgleda da ispušta neki miris. Približite uređaj neprijatnim mirisima. Zamenite filtere pošto su možda ostvarili kapacitet apsorbovanja zagađivača. Možda ćete morati češće da zamenjujete filtere. Indikator CHECK FILTER (proveri filter) ostaje Pritisnite dugme RESET FILTER (resetuj filter) tako što ćete nežno gurnuti spajalicu uključen nakon zamene HEPA filtera.
 • Page 146 • Använd den inte på fuktiga platser som badrum. Om det kommer vätska i luftrenaren stänger du av den och lämnar in den på ett auktoriserat Electrolux-servicecenter. • Använd den inte nära lättantändliga gaser. • Placera den inte direkt under en brandvarnare, eftersom brandvarnarens känslighet kan försämras.
 • Page 147 COMPONENTS ■ ■ F. PlasmaWave™-fläkt ■ EAP150 G. Luftutlopp H. Kontrollpanel A. Frontpanel ■ B. Kolförfilter (har en antibakteriell beläggning) ■ ■ C. HEPA 13-filter EAP450 D. Huvuddel E. Luftutlopp A. Frontpanel F. Kontrollpanel B. Filterkassetten består av följande: B1. Rengöringsbart antibakteriellt förfilter ■...
 • Page 148 De vita flikarna längst upp och längst ned på HEPA 13-filtret pekar utåt mot framsidan av enheten. 10. När sensorn har kalibrerats lyser lamporna i läget ”AUTO”. 5. Sätt i kolförfiltret i plastramen genom att trycka mot alla ”haka fast”-fyrkanter på ramens baksida. www.electrolux.com...
 • Page 149 FILTERBYTE ■ ■ ■ EAP150 Byte av kolförfilter 1. Stäng av luftrenaren och dra ut nätsladden. Det finns två separata filter: kolförfiltret och HEPA 13-filtret. 2. Ta bort frontpanelen genom att dra försiktigt i den nedre delen av panelen. Använd inte våld när du ska ta •...
 • Page 150: Skötsel Och Underhåll

  Tryck på knappen RESET FILTER genom att försiktigt föra in ett gem i hålet RESET efter att jag har bytt HEPA-filtret. FILTER. Håll det intryckt i tre till fem sekunder tills du hör ett pipljud som indikerar att enheten har återställts. www.electrolux.com...
 • Page 151 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Fråga/problem Möjliga orsaker/åtgärder Kan jag avaktivera viloläget? Nej, men du kan ändra till den fläkthastighet manuellt om du vill. Fläkten går i den hastigheten tills du ändrar den. Enheten tickar. Det beror på PlasmaWave™-tekniken, och ljudet kan komma och gå beroende på miljö, men så...
 • Page 152 • Filtreleri takmadan kullanmayın. • Cihazınızı iç mekanda, serin ve kuru bir alanda saklayın. • Banyo gibi nemli yerlerde cihazı kullanmayın. Hava temizleyicinin içine sıvı sızması halinde cihazı kapatın ve yetkili bir Electrolux servis merkezine götürerek kontrol ettirin. • Yanıcı gazların yakınında kullanmayın.
 • Page 153 BILEŞENLER ■ ■ F. PlasmaWave™ fan ■ EAP150 G. Hava çıkışı H. Kontrol paneli A. Ön panel ■ B. Karbon Ön Filtresi (anti bakteriyel kaplama ile kaplıdır) ■ ■ C. HEPA 13 filtre EAP450 D. ana gövde E. Hava çıkışı A.
 • Page 154: Kontrol Paneli

  HEPA 13 filtrenin üst ve alt EAP300, EAP450 kısmındaki beyaz mandallar ise cihazın ön tarafına bakacak şekilde takın. 10. Sensör kalibrasyonundan sonra ışıklar “AUTO” modunda 5. Karbon Ön Filtresini çerçevenin arka tarafındaki “cırt cırtlı” yanar. karelerin hepsine bastırarak plastik çerçeveye takın. www.electrolux.com...
 • Page 155 FILTER REPLACEMENT ■ ■ Karbon ön filtresini değiştirme. ■ EAP150 1. Hava temizleyiciyi kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Cihazda iki farklı filtre bulunur: Karbon ön filtresi ve HEPA 13 2. Ön paneli alt kısmından yavaşça çekerek çıkarın. Güç filtre. uygulamayın;...
 • Page 156: Uzaktan Kumanda

  CHECK FILTER göstergesi, HEPA filtre RESET FILTER deliğine dikkatlice bir ataş takarak RESET FILTER düğmesine basın. değiştirildikten sonra da yanmaya devam Cihazın sıfırlandığını belirten “bip” sesi duyulana dek düğmeyi 3-5 saniye basılı tutun. ediyor. www.electrolux.com...
 • Page 157 ■ ■ ■ EAP300, EAP450 Sorun Olası nedenler / çözüm Uyku modunu kapatabilir miyim? Hayır. Ancak dilediğiniz fan hızını, elinizle fan hızı düğmesine basarak ayarlayabilirsiniz. Cihaz siz değiştirene dek bu ayarda kalır. Cihazdan bir tıkırtı geliyor. Cihazın bulunduğu ortama göre PlasmaWave™ teknolojisinden kaynaklanan bir tıkırtı olabilir.
 • Page 158: Вказівки З Техніки Безпеки

  • Не використовуйте у вологих приміщеннях, наприклад у ванні. Якщо в очищувач повітря потрапить рідина, вимкніть його і зверніться за консультацією у сервісний центр Electrolux. • Не використовуйте поблизу легкозаймистих газів. • Не ставте прилад безпосередньо під детектором диму, оскільки від...
 • Page 159 КОМПОНЕНТИ ■ ■ F. Вентилятор PlasmaWave™ ■ EAP150 G. Отвір для виходу повітря H. Панель керування A. Передня панель ■ ■ B. Вугільний фільтр грубого очищення (з антибактеріальним ■ EAP450 покриттям) C. Фільтр HEPA 13 A. Передня панель D. Корпус B.
 • Page 160: Панель Керування

  4. Встановіть фільтр HEPA 13 стрілкою, що вказує напрямок потоку повітря, у бік задньої панелі приладу; білі виступи вгорі і внизу фільтра HEPA 13 будуть спрямовані до переду приладу. 5. Прикріпіть вугільний фільтр грубого очищення до пластикової рамки за допомогою всіх квадратних застібок-липучок на задній поверхні рамки. www.electrolux.com...
 • Page 161: Заміна Фільтра

  ЗАМІНА ФІЛЬТРА ■ ■ Заміна вугільного фільтра грубого очищення ■ EAP150 1. Вимкніть очищувач повітря і від’єднайте від розетки електричний шнур. Прилад має два окремі фільтри: вугільний фільтр грубого 2. Зніміть передню панель, злегка потягнувши її за нижню очищення і фільтр HEPA 13. частину.
 • Page 162: Дистанційне Керування

  однак повітря здається чистим. У повітрі та на меблях все ще залишається Прилад поглинає майже весь пил та часточки в повітрі, однак якщо в приміщенні пилюка. відкриті вікна, двері або працює центральне опалення, деяка видима пилюка може все-таки залишатися. www.electrolux.com...
 • Page 163 Фільтри не фіксуються на місці. Фільтри призначені для вільного розміщення всередині приладу. Після увімкнення очищувача через нього проходить сила повітряного потоку, яка створює герметизацію фільтрів. Чутно, як працює двигун вентилятора. Це нормально, особливо вночі, коли навколишні звуки стихають і монотонний звук...
 • Page 164 Electrolux Appliances AB St. Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden Share more of our thinking at www.electrolux.com Printed on recycled paper...

This manual is also suitable for:

Oxygen eap300Oxygen eap450

Table of Contents