Før Start; Før Ibrugtagning - Electrolux PURE 9 Series Instruction Book

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Elektriske data
ADVARSEL! Undgå fare for brand eller elektrisk stød.
Hvis du ikke er sikker på, at kontakten er korrekt
jordforbundet eller beskyttet af en tidsforsinket
sikring eller en fejlstrømsafbryder, skal du få en
kvalificeret elektriker til at installere en korrekt
stikkontakt iht. de nationale forskrifter for elektricitet
og gældende lokale forskrifter og bestemmelser.
Tilslut ikke en forlængerledning eller et adapterstik.
Kobl aldrig luftrenseren fra ved at trække i
ledningen. Tag altid godt fat i selve stikket, og træk
det lige ud af kontakten.
Klem, bøj eller slå ikke knuder på netledningen.
Skær ikke i, eller beskadig netledningen. Hvis
netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
en autoriseret Electrolux-tekniker. Denne luftrenser
indeholder ingen dele, der kan serviceres af
brugeren selv. Tilkald altid en autoriseret Electrolux
servicetekniker til reparationer.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer for at undgå fare.
Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten inden
rengøring for at undgå elektrisk stød eller risiko for
brand.
Sikkerhedsforanstaltninger
FORSIGTIG! Undgå alvorlig ulykke eller dødsfald.
Kom ikke fingre eller genstande i
luftudledningsområdet eller i luftrenserens rist.
Start, eller stop ikke luftrenseren ved at trække
stikket ud af kontakten eller slukke for strømmen på
el tavlen.
I tilfælde af funktionsfejl (gnister, brændt lugt, osv.) skal
du stoppe driften øjeblikkeligt, trække stikket ud og ringe
til en autoriseret Electrolux-serviceteknikker.
Betjen ikke luftrenseren med våde hænder Træk ikke
i netledningen.
FORSIGTIG! Undgå personskade eller beskadigelse
af luftrenseren eller andre ting.
Ret ikke luftstrømmen mod pejse eller andre
varmerelaterede kilder, da det kan skabe pludselig
opblussen.
Klatr ikke op på luftrenseren, og anbring ikke
genstande på det.
Hæng ikke ting ned fra luftrenseren.
Stil ikke beholdere med væsker på luftrenseren.
Sluk strømkilden til luftrenseren, hvis den ikke skal
bruges i en længere periode.
Betjen luftrenseren med isat luftfilter.
Blokér, eller tildæk ikke indsugningsristen,
luftudledningsområdet og udgangsportene.
www.electrolux.com
Sørg for, at eventuelt elektrisk/elektronisk udstyr befinder
sig 30 cm fra luftrenseren.
BORTSkAFFELSE
Dette symbol på produktet eller på emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald.
For at genbruge dit produkt skal du bringe det til
et officielt indsamlingssted eller til et Electrolux
servicecenter, som kan fjerne og genbruge batteriet
og elektriske dele på en sikker og professionel måde.
Følg dit lands regler for separat indsamling af elektriske
produkter og genopladelige batterier.
DANSk
Tak for dit valg af Electrolux luftrenser PURE A9-40/
PURE A9-60. Brug altid originalt tilbehør og originale
reservedele for at opnå det bedste resultat. Dette
produkt er udviklet med tanke på miljøet. Alle plastdele
er mærket til genbrug.
FØR START
• Læs brugervejledningen grundigt igennem.
• Kontrollér, at alle de beskrevne dele medfølger.
• Vær særlig opmærksom på kapitlet om
sikkerhedsforanstaltninger!
Billede side 4-5
FØR IBRUgTAgNINg
Placér produktet i henhold til nedenstående
anvisninger for optimal drift og resultater:
1
Luftrenseren skal anvendes i et lukket område
for det bedste resultat. Luk alle døre, vinduer og
andre udendørs åbninger i rummet.
2
Placér luftrenseren på et sted, der ikke
begrænser luftstrømmen gennem toppen af
luftrenseren.
3
Luftrenseren skal placeres på et plant gulv, der
understøtter det.
4
Der skal være et frit område på mindst 30 cm
omkring luftrenseren.
Fjernelse af den beskyttende plastikfilm fra
flerlagsfilteret
5
Træk håndtaget udad for at tage den bageste
låge til luftindtaget ud.
6
Tag flerlagsfilteret ud ved tage fat i
flerlagsfilterets håndtag og træk udad.
7
Fjern den beskyttende plastikfilm fra
flerlagsfilteret.
8
Sæt flerlagsfilteret tilbage på plads.
GB
DA
DA
FI
NO
Sv
11

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Pure a9-40Pure a9-60

Table of Contents