Silvercrest SHK 100 B2 Operation And Safety Notes
Silvercrest SHK 100 B2 Operation And Safety Notes

Silvercrest SHK 100 B2 Operation And Safety Notes

Heat pad
Hide thumbs Also See for SHK 100 B2:
Table of Contents
 • Polski

  • Wstęp
   • Użytkowanie Produktu Zgodnie Z Przeznaczeniem
   • Opis CzęśCI
   • Zakres Dostawy
   • Dane Techniczne
  • Ważne Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
  • System Bezpieczeństwa
  • Uruchomienie
   • Włączanie / Wyłączanie / Wybór Temperatury
   • Stopnie Temperaturowe
   • Automatyczne Wyłączanie
  • Czyszczenie I Pielęgnacja
  • Gwarancja
  • Przechowywanie
  • Utylizacja
  • Wskazówki Dotyczące Deklaracji ZgodnośCI WE
 • Magyar

  • Bevezető
   • Rendeltetésszerű Használat
   • A Részek Megnevezése
   • A Szállítmány Tartalma
   • Műszaki Adatok
  • Fontos Biztonsági Tudnivalók
  • Biztonsági Rendszer
  • Üzembevétel
   • Be- / Kikapcsolás / HőMérséklet Beállítása
   • HőMérséklet Fokozatok
   • Kikapcsolási Automatika
  • Garancia
  • Tisztítás És Ápolás
  • Tárolás
  • Mentesítés
  • Tudnivalók Az EU Megfelelőségi Nyilatkoza- Tára Vonatkozólag
 • Slovenščina

  • Uvod
   • Predvidena Uporaba
   • Opis Delov
   • Obseg Dobave
   • Tehnični Podatki
  • Pomembna Varnostna Opozorila
  • Varnostni Sistem
  • Začetek Uporabe
   • Vklop / Izklop / Izbira Temperature
   • Temperaturne Stopnje
   • Izklopna Avtomatika
  • ČIščenje in Nega
  • Garancija
  • Skladiščenje
  • Odlaganje Dotrajanega Aparata
  • Opombe K ES-Izjavi O Skladnosti
  • Garancijski List
 • Čeština

  • Úvod
   • Použití Ke Stanovenému Účelu
   • Popis Dílů
   • Rozsah Dodávky
   • Technické Údaje
  • Důležité Bezpečnostní Pokyny
  • Bezpečnostní SystéM
  • Uvedení Do Provozu
   • Zapínání / Vypínání / Volba Teploty
   • Stupně Teploty
   • Odpojovací Automatika
  • Čistění a Ošetřování
  • Skladování
  • Záruka
  • Upozornění K es Prohlášení O Shodě
  • Zlikvidování
 • Slovenčina

  • Úvod
   • Používanie V Súlade S UrčeníM
   • Opis Dielov
   • Obsah Dodávky
   • Technické Údaje
  • Dôležité Bezpečnostné Upozornenia
  • Bezpečnostný SystéM
  • Uvedenie Do Prevádzky
   • Zapnutie / Vypnutie / Voľba Teploty
   • Teplotné Stupne
   • Automatické Vypínanie
  • Čistenie a Údržba
  • Skladovanie
  • Záruśná Lehota
  • Likvidácia
  • Vyhlásenie O Zhode
 • Deutsch

  • Einleitung

   • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
   • Teilebeschreibung
   • Lieferumfang
   • Technische Daten
  • Wichtige Sicherheitshinweise

  • Sicherheits-System

  • Inbetriebnahme

   • Ein- / Ausschalten / Temperatur Wählen
   • Temperaturstufen
   • Abschaltautomatik
  • Reinigung und Pflege

  • Lagerung Garantie Entsorgung

  • Hinweise zur EG-Konformitätserklärung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

HEAT PAD SHK 100 B2
HEAT PAD
Operation and Safety Notes
FŰTHETŐ PÁRNA
Kezelési és biztonsági utalások
ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEČKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
HEIZKISSEN
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 75528
PODUSZKA ELEKTRYCZNA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
GRELNA BLAZINA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
VÝHREVNÝ VANKÚŠ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHK 100 B2

 • Page 1 HEAT PAD SHK 100 B2 HEAT PAD PODUSZKA ELEKTRYCZNA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa FŰTHETŐ PÁRNA GRELNA BLAZINA Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEČKA VÝHREVNÝ VANKÚŠ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 3 90 min STOP...
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Description of parts ..........................Page 7 Delivery scope .............................Page 7 Technical data .............................Page 7 Important safety instructions ..................Page 7 Safety system ..........................Page 9 Operation Switching on / off / Selecting the temperature...................Page 9 Temperature levels ..........................Page 9 Automatic switch-off ..........................Page 9 Cleaning and care...
 • Page 6: Introduction

  Do not insert needles! heating pad in an environmentally friendly manner! Heat Pad SHK 100 B2 use. Only use the unit as described and for the spe- cified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on Introduction all the documentation with it.
 • Page 7: Description Of Parts

  Introduction / Important safety instructions Delivery scope not be used for babies or infants, persons who are insensitive to heat, helpless persons, or animals. Any use other than that described above or modification Please check immediately on unpacking that the of the heating pad are not permissible and may lead delivery scope is complete and that the heating to injury and / or damage to the heating pad.
 • Page 8 Important safety instructions FOR INDOOR USE ONLY! set by a parent or other responsible person, or unless the child has been instructed sufficiently in how to use this heating pad safely. RISK OF ELECTRIC SHOCK! CAUTION! Take care that you do Do not stick needles or sharp objects not fall asleep while the heating into the heating pad.
 • Page 9: Safety System

  Important safety instructions / Safety system / Operation / Cleaning and care tion. The electronic components in the control If you are going to use the device for a number of the heating pad cause the control to heat of hours, set it to the middle temperature setting up slightly during operation.
 • Page 10: Storage

  Cleaning and care / Storage / Warranty DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Please note that frequent washing will cause DANGER OF MATERIAL wear to the heating pad. It should therefore be DAMAGE! Do not under any washed no more than max. 10 times in a washing circumstances switch the heating pad on to dry machine throughout its useful life.
 • Page 11: Disposal

  Warranty / Disposal / Notes on the EC Declaration of Conformity Notes on the EC Declaration The warranty period will not be extended by repairs of Conformity made unter warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after With regard to conformity with essential require- unpacking the appliance, at the latest, two days after...
 • Page 13 Spis zawartości Wstęp .............................. Strona 14 Użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem ..............Strona 15 Opis części ............................Strona 15 Zakres dostawy ..........................Strona 15 Dane techniczne ..........................Strona 15 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ........Strona 15 System bezpieczeństwa ....................Strona 17 Uruchomienie Włączanie / wyłączanie / wybór temperatury ................
 • Page 14: Wstęp

  Nie czyścić chemicznie. tych pomieszczeniach! Zutylizować opakowanie i poduszkę Nie wkłuwać igieł! w sposób przyjazny dla środowiska! Poduszka elektryczna SHK 100 B2 ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wska- Wstęp zówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
 • Page 15: Użytkowanie Produktu Zgodnie Z Przeznaczeniem

  Wstęp / Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa U żytkowanie produktu Zakres dostawy zgodnie z przeznaczeniem Bezpośrednio po wypakowaniu zawsze skontroluj Niniejsza poduszka elektryczna jest przeznaczona zakres dostawy po względem kompletności i ni- do ogrzewania ciała ludzkiego. Za jej pomocą enagannego stanu poduszki elektrycznej. możesz w ukierunkowany sposób używać...
 • Page 16 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO ich zdolności fizycznych, sensorycznych lub PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! umysłowych nie mogą użytkować poduszki Nie używaj poduszki elektrycznej w stanie elektrycznej bez nadzoru lub instruktażu osoby wilgotnym. odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci Nie używaj kabla sieciowego sprzecz- muszą...
 • Page 17: System Bezpieczeństwa

  Ważne wskazówki … / System bezpieczeństwa / Uruchomienie potrzebne są do tego specjalne narzędzia. poduszki elektrycznej na jej całej powierzchni Wskutek niewłaściwego wykonania napraw poprzez automatyczne wyłączenie w przypadku mogą powstać poważne niebezpieczeństwa wystąpienia błędu. dla użytkownika. Jeżeli wskutek wystąpienia błędu nastąpi automa- Aby uniknąć...
 • Page 18: Stopnie Temperaturowe

  Uruchomienie / Czyszczenie i pielęgnacja Stopnie temperaturowe tryczna będą całkowicie suche. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia Za pomocą części obsługowej nastaw prądem elektrycznym. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORA- żądany stopień temperaturowy (zobacz Rysu- ŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZ- nek A). NYM! NIEBEZPIECZEŃSTWO Stopień 0: wyłączona SZKÓD MATERIALNYCH! W żadnym wy- Stopień...
 • Page 19: Przechowywanie

  Czyszczenie i pielęgnacja / Przechowywanie / Gwarancja / Utylizacja Przy ponownym wkładaniu poduszki grzewczej ani uszkodzeń części łatwo łamliwych / podatnych do powłoki pamiętać, aby na zakończeniu zam- na uszkodzenia mechaniczne, np. wyłączników, ka błyskawicznego wyprowadzić przewód. akumulatorów. Produkt przeznaczony jest wyłącz- W przeciwnym wypadku nie można będzie nie do użytku domowego, a nie do zastosowań...
 • Page 20: Wskazówki Dotyczące Deklaracji Zgodności We

  Utylizacja / Wskazówki dotyczące deklaracji zgodności WE O możliwościach utylizacji zużytych urządzeń można się dowiedzieć w urzędzie gminy lub miasta. W skazówki dotyczące deklaracji zgodności WE Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod względem zgodności z podstawowymi wymogami i pozostałymi ważnymi przepisami dyrektywy doty- czącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004 / 108 / EC i dyrektywy niskonapięcio- wej 2006 / 95 / EC.
 • Page 21 Tartalomjegyzék Bevezető Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 22 A részek megnevezése ........................Oldal 23 A szállítmány tartalma ........................Oldal 23 Műszaki adatok ..........................Oldal 23 Fontos biztonsági tudnivalók ..................Oldal 23 Biztonsági rendszer .......................Oldal 25 Üzembevétel Be- / kikapcsolás / hőmérséklet beállítása ..................Oldal 25 Hőmérséklet fokozatok ........................Oldal 25 Kikapcsolási automatika ........................Oldal 25 Tisztítás és ápolás ........................Oldal 26...
 • Page 22: Bevezető

  Mentesítsék a csomagolást és a mele- Ne dugjanak bele tűket! gítő párnát környezetbarát módon! Fűthető párna SHK 100 B2 biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak sze- rint és a megadott felhasználási területeken alkal- mazza. A termék harmadik személy számára való...
 • Page 23: A Részek Megnevezése

  Bevezető / Fontos biztonsági tudnivalók A szállítmány tartalma nálatra, vagy ipari alkalmazásokra készült. Különös- képpen nem szabad vele csecsemőket, kisgyereke- ket, a meleggel szemben érzéketlen vagy gyámoltalan Közvetlenül a kicsomagolás után vizsgálja meg a személyeket, de állatokat sem melegíteni. Az előbb szállítmány tartalmát teljesség, valamint a melegítő...
 • Page 24 Fontos biztonsági tudnivalók mektől távol. Ha a hálózati kábel megsérült vagy Ennél a készüléknél elszakadt, ne érintse meg a hálózati kábelt, felhasznált textiliák hanem húzza ki azonnal a hálózati csatlakozó kielégítik az Öko-Tex dugót a dugaljzatból. A sérült vagy összegaba- Standards 100 magas lyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
 • Page 25: Biztonsági Rendszer

  Fontos biztonsági tudnivalók / Biztonsági rendszer / Üzembevétel · a melegítő párnát nem szabad dugós csatlakozót és a kezelő rész dugóját összehajtott vagy összetolt álla- egymáshoz csatlakoztatja (lásd a B ábrát). potban bekapcsolni, Bekapcsolás: · ne hajlítsa meg a melegítő párnát éles szögben, ·...
 • Page 26: Tisztítás És Ápolás

  Tisztítás és ápolás / Tárolás / Garancia Tisztítás és ápolás Ne fehérítse. Fehérítőt tartalmazó mosószereket se használjon (pld. A melegítő párna elpiszkolódásának vagy teljes mosószert). megkárosodásának az elkerülésére (különösen A melegítő párnát és a levehető hu- étherikus olajok és kenőcsök használata esetén) zatát ne szárítsa dobszárítóban.
 • Page 27: Mentesítés

  Garancia / Mentesítés / Tudnivalók az EU megfelelőségi nyilatkozatára … vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön A kiszolgált készülék mentesítési lehetőségeit közelében lévő szervizzel. Csak ebben a községe vagy városa illetékes hivatalánál az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen éedeklődheti meg. tudja beküldeni az árut.
 • Page 29 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .......................... Stran 30 Opis delov ............................Stran 31 Obseg dobave ........................... Stran 31 Tehnični podatki ..........................Stran 31 Pomembna varnostna opozorila ................Stran 31 Varnostni sistem ........................Stran 33 Začetek uporabe Vklop / Izklop / Izbira temperature ....................Stran 33 Temperaturne stopnje ........................
 • Page 30: Uvod

  Embalažo in grelno blazino zavrzite V izdelek ne zabadajte igel! na okolju prijazen način! Grelna blazina SHK 100 B2 uporabo in varnostnimi napotki. Izdelek uporabljaj- te samo tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Če izdelek odstopite novemu Uvod lastniku, mu zraven izročite tudi vse dokumente.
 • Page 31: Opis Delov

  Uvod / Pomembna varnostna opozorila Obseg dobave bo v bolnišnicah ali za profesionalno uporabo. Z njo se še zlasti ne sme segrevati dojenčkov, malčkov, toplotno neobčutljivih ali nebogljenih oseb in živali. Takoj po razpakiranju obseg dobave prekontrolirajte, Kakršnakoli drugačna uporaba, od zgoraj opisane, če je dobava popolna in je grelna blazina v brez- ali spreminjanje grelne blazine ni dovoljeno in lah- hibnem stanju.
 • Page 32 Pomembna varnostna opozorila NEVARNOST OPEKLIN! Te Če se priključni kabel poškoduje ali pretrga, se ga ne dotikajte, temveč takoj izvlecite električni grelne blazine otroci ne smejo upo- vtič iz vtičnice. Poškodovani ali zamotani kabel rabljati, razen v primeru, če je eden poveča tveganje za udar električnega toka.
 • Page 33: Varnostni Sistem

  Pomembna varnostna … / Varnostni sistem / Začetek uporabe / Čiščenje in nega Izklop: V nasprotnem primeru se lahko grelna blazina poškoduje. Za izklop grelne blazine na upravljalniku Upravljalnika ne prekrivajte in ga ne odla- nastavite stopnjo 0. gajte na grelno blazino, kadar je grelna blazina Izbira temperature: v uporabi.
 • Page 34: Skladiščenje

  Čiščenje in nega / Skladiščenje / Garancija Pred čiščenjem grelne blazine vedno izvlecite Ni primerno za kemično čiščenje. električni vtič iz vtičnice in vtični priključek ločite od vtiča upravljalnika (glejte sl. B). NEVARNOST UDARA ELEK- Pri ponovnem vstavljanju grelne blazine v teks- TRIČNEGA TOKA! Upravljalnik tilno prevleko pazite na to, da je napeljava na grelno blazino ponovno...
 • Page 35: Odlaganje Dotrajanega Aparata

  Garancija / Odlaganje dotrajanega aparata / Opombe k ES-izjavi o skladnosti Opombe k ES-izjavi V primeru zlorabe ali nepravilnega ravnanja, pri o skladnosti uporabi sile ter pri posegih, ki jih ni izvedla naša pooblaščena servisna poslovalnica, garancija pre- neha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne Ta naprava je skladna z osnovnimi zahtevami in omejuje.
 • Page 36: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in tevkov iz te garancije.
 • Page 37 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 38 Popis dílů ............................Strana 39 Rozsah dodávky ..........................Strana 39 Technické údaje ..........................Strana 39 Důležité bezpečnostní pokyny .................. Strana 39 Bezpečnostní systém ......................Strana 41 Uvedení do provozu Zapínání / vypínání / volba teploty ....................Strana 41 Stupně...
 • Page 38: Úvod

  Obal a vyhřívací polštář zlikvidujte Nevpichujte špendlíky! ekologickým způsobem! Elektrická vyhřívací a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí dečka SHK 100 B2 osobě předejte i všechny podklady. Úvod Použití ke stanovenému účelu Blahopřejeme vám ke koupi nového Tento vyhřívací polštář je určen k ohřívání lidského výrobku.
 • Page 39: Popis Dílů

  Úvod / Důležité bezpečnostní pokyny na vyhřívacím polštáři nejsou přípustné a mohou 1 Elektrická vyhřívací dečka vést k poraněním a / nebo poškozením vyhřívacího 1 Zástrčka ovládací díl / zástrčná spojka polštáře. Za škody, jejichž příčina tkví v použití 1 Povlak k nestanovenému účelu, nepřevezme výrobce ručení. 1 Návod k obsluze Vyhřívací...
 • Page 40 D ůležité bezpečnostní pokyny NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRIC- POZOR! Dbejte na to, abyste neu- KÝM PROUDEM! Do vyhřívacího snuli, zatímco je vyhřívací polštář polštáře nestrkejte jehly nebo špičaté v provozu. Příliš dlouhé použití může předměty. vést k popáleninám pokožky. Před použitím vyhřívacího polštáře Vyhřívací...
 • Page 41: Bezpečnostní Systém

  Bezpečnostní systém / Uvedení do provozu / Čistění a ošetřování Bezpečnostní systém Stupně teploty UPOZORNĚNÍ: Vyhřívací polštář je vybaven bez- Nastavte pomocí ovládacího dílu požado- pečnostním systémem. Jeho elektronická senzorová vaný stupeň teploty (viz obr. A). technika zabraňuje přehřátí vyhřívacího polštáře na celé...
 • Page 42: Skladování

  Čistění a ošetřování / Skladování / Záruka K čištění a ošetřování vyhřívacího polštáře Mějte na paměti, že se vyhřívací polštář nesmí a ovládacího dílu nepoužívejte chemické chemicky čistit, bělit, vyždímat, strojně sušit, čističe nebo drhnoucí prostředky. Jinak se mandlovat nebo žehlit. může vyhřívací...
 • Page 43: Zlikvidování

  Záruka / Zlikvidování / Upozornění k ES prohlášení o shodě Servis Česko Hotline: 800 143873 e-mail: kompernass@lidl.cz IAN 75528 Zlikvidování Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete jednoduše zlikvi- dovat prostřednictvím místních recyklač- ních středisek. Elektrické spotřebiče neodhazuj- te do domácího smetí! Podle Evropské...
 • Page 45 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ......................Strana 46 Opis dielov ............................Strana 47 Obsah dodávky ..........................Strana 47 Technické údaje ..........................Strana 47 Dôležité bezpečnostné upozornenia ..............Strana 47 Bezpečnostný systém ......................Strana 49 Uvedenie do prevádzky Zapnutie / vypnutie / voľba teploty ....................
 • Page 46: Úvod

  Nečistiť chemicky. priestoroch! Obal a vyhrievaciu podušku Nevpichujte ihly! zlikvidujte ekologicky! Výhrevný vankúš SHK 100 B2 všetkými pokynmi k obsluhe a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrob- Úvod ku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.
 • Page 47: Opis Dielov

  Úvod / Dôležité bezpečnostné upozornenia Obsah dodávky vať teplo. Táto vyhrievacia poduška nie je určená na použitie v nemocniciach alebo na komerčné použitie. Nesmú sa ňou zahrievať najmä dojčatá, malé deti, Ihneď po vybalení vždy skontrolujte úplnosť obsahu osoby necitlivé na teplo alebo nevládne osoby ani zásielky, ako aj bezchybný...
 • Page 48 Dôležité bezpečnostné upozornenia LEN NA POUŽITIE VO VNÚ- NEBEZPEČENSTVO POPÁLE- TORNÝCH PRIESTOROCH! NIA! Túto vyhrievaciu podušku ne- smú používať deti, okrem prípadov, NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU keď ovládaciu jednotku vopred nastaví nie- ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Do ktorý z rodičov alebo dozerajúca osoba, prí- vyhrievacej podušky nestrkajte ihly padne ak bolo dieťa dostatočne oboznámené...
 • Page 49: Bezpečnostný Systém

  Dôležité … / Bezpečnostný systém / Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba Vypnutie: V opačnom prípade sa vyhrievacia poduška môže poškodiť. Na ovládacej jednotke nastavte stupeň Ovládaciu jednotku nezakrývajte a neklaďte 0 pre vypnutie vyhrievacej podušky. ju na vyhrievaciu podušku, keď je v prevádzke. Voľba teploty: Elektronické...
 • Page 50: Skladovanie

  Čistenie a údržba / Skladovanie / Záruśná lehota vyhrievacej podušky vždy vytiahnite sieťovú Vyhrievaciu podušku a odoberateľný zástrčku zo zásuvky a odpojte zasúvaciu vidlicu poťah nežehlite. od zástrčky ovládacej jednotky (pozri obr. B). Nečistite chemicky. NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Ovládaciu jednotku spojte s Pri vkladaní...
 • Page 51: Likvidácia

  Záruśná lehota / Likvidácia / Vyhlásenie o zhode Vyhlásenie o zhode alebo akumulátory. Výrobok je určený výlučne na súkromné používanie a nie na komerčné účely. Tento prístroj spĺňa základné požiadavky a iné Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní nezodpo- relevantné predpisy smernice 2004 / 108 / EC vedajúcom účelu, pri neprimeranom zaobchádzaní, a smernice pre nízkonapäťové...
 • Page 53 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 54 Teilebeschreibung ..........................Seite 55 Lieferumfang ............................Seite 55 Technische Daten ..........................Seite 55 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 55 Sicherheits-System ........................Seite 57 Inbetriebnahme Ein- / ausschalten / Temperatur wählen .....................Seite 57 Temperaturstufen ..........................Seite 57 Abschaltautomatik ..........................Seite 57 Reinigung und Pflege ......................Seite 58 Lagerung ............................Seite 58...
 • Page 54: Einleitung

  Nur zur Verwendung in Innenräumen! Nicht chemisch reinigen. Verpackung und Heizkissen umwelt- Keine Nadeln hineinstechen! gerecht entsorgen! Heizkissen SHK 100 B2 vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrie- ben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Einleitung Produkts an Dritte mit aus.
 • Page 55: Teilebeschreibung

  Einleitung / Wichtige Sicherheitshinweise Lieferumfang den Gebrauch in Krankenhäusern oder für den ge- werblichen Einsatz bestimmt. Es dürfen insbesondere keine Säuglinge, Kleinkinder, wärmeunempfindliche Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken oder hilflose Personen und keine Tiere erwärmt immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie werden.
 • Page 56 Wichtige Sicherheitshinweise das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt, Die bei diesem Gerät berühren Sie das Netzkabel nicht, sondern eingesetzten Textilien ziehen Sie sofort den Netzstecker. Beschädigte erfüllen die hohen oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines humanökologischen elektrischen Schlages. Anforderungen des NUR ZUR VERWENDUNG IN Öko-Tex Standards 100, wie durch das For- INNENRäUMEN!
 • Page 57: Sicherheits-System

  Wichtige Sicherheitshinweise / Sicherheits-System / Inbetriebnahme Ein- / ausschalten / das Heizkissen nur in Verbindung mit dem Temperatur wählen auf dem Heizkissen (Etikett) angegebenen Bedienteil verwenden, das Heizkissen nicht im gefalte- Verbinden Sie zur Inbetriebnahme zuerst das ten oder zusammengeschobenen Bedienteil mit dem Heizkissen, indem Sie Zustand einschalten,...
 • Page 58: Reinigung Und Pflege

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege / Lagerung Steckdose, wenn Sie das Heizkissen nach er- Reinigen Sie den Textilbezug gemäß den Reini- folgter Zeitabschaltung nicht mehr anwenden. gungssymbolen auf dem Etikett: Heizkissen und abnehmbarer Bezug sind maschinenwaschbar. Stellen Reinigung und Pflege Sie die Waschmaschine auf einen Schonwaschgang bei 30 °C ein.
 • Page 59: Lagerung Garantie Entsorgung

  Lagerung / Garantie / Entsorgung Beschwerung, wenn Sie es längere Zeit nicht Service Österreich verwenden. Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) Garantie E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 75528 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.
 • Page 60: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Hinweise zur EG-Konformitätserklärung Hinweise zur EG- Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EC und der Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.
 • Page 61 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum Last Information Update · Stan informacji · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2012 Ident.-No.: SHK100B2062012-4 IAN 75528...

Table of Contents