Silvercrest SEAS 20 A1 Operating Instructions Manual
Silvercrest SEAS 20 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SEAS 20 A1 Operating Instructions Manual

Electric all-purpose sharpener
Table of Contents
 • Svenska

  • Föreskriven Användning
  • Inledning
  • Leveransens Omfattning
  • Tekniska Data
  • Beskrivning
  • Säkerhetsanvisningar
  • Inställning
  • Uppackning
  • Uppställning
  • Slipa
  • Rengöring Och Skötsel
  • Skötsel
  • Garanti Och Service
  • Importör
  • Kassering
 • Français

  • Accessoires Fournis
  • Caractéristiques Techniques
  • Destination de L'appareil
  • Introduction
  • Description de L'appareil
  • Instructions Relatives À la Sécurité
  • Déballage
  • Installation
  • Réglage
  • Affûtage
  • Nettoyage Et Entretien
  • Entretien
  • Garantie Et Service Après-Vente
  • Importateur
  • Mise Au Rebut
 • Dutch

  • Gebruiksdoel
  • Inhoud Van Het Pakket
  • Inleiding
  • Technische Gegevens
  • Apparaatbeschrijving
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Instellen
  • Plaatsen
  • Uitpakken
  • Slijpen
  • Reiniging en Onderhoud
  • Onderhoud
  • Garantie en Service
  • Importeur
  • Milieurichtlijnen
 • Deutsch

  • Einleitung
  • Lieferumfang
  • Technische Daten
  • Verwendungszweck
  • Gerätebeschreibung
  • Sicherheitshinweise
  • Aufstellen
  • Auspacken
  • Einstellen
  • Schleifen
  • Reinigung und Pflege
  • Wartung
  • Entsorgen
  • Garantie und Service
  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

ELECTRIC ALL-PURPOSE SHARPENER SEAS 20 A1
ELECTRIC ALL-PURPOSE
SHARPENER
Operating instructions
AIGUISEUR ÉLECTRIQUE
Mode d'emploi
ELEKTRISCHER ALLESSCHÄRFER
Bedienungsanleitung
IAN 103775
ELEKTRISK SLIPMASKIN
Bruksanvisning
ELEKTRISCHE ALLESSLIJPER
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Silvercrest SEAS 20 A1

 • Page 1 ELECTRIC ALL-PURPOSE SHARPENER SEAS 20 A1 ELEKTRISK SLIPMASKIN ELECTRIC ALL-PURPOSE Bruksanvisning SHARPENER Operating instructions AIGUISEUR ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE ALLESSLIJPER Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing ELEKTRISCHER ALLESSCHÄRFER Bedienungsanleitung IAN 103775...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
 • Page 4: Table Of Contents

  INDEX PAGE Introduction Intended use Items supplied Technical data Appliance description Safety instructions Unpacking Placement Adjustment Sharpening Cleaning and Care Maintenance Disposal Importer Warranty and Service - 1 -...
 • Page 5: Introduction

  Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have clearly decided in favour of a quality product. These operating in- structions are a part of this product. They contain important information in re- gard to safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all of these operating and safety instructions.
 • Page 6: Appliance Description

  The C.O. Time (Continuous Operation) details how long an appliance may be used without the motor overheating and being damaged. When the specified C.O. Time has been reached, the appliance must be switched off until the motor has cooled itself down to room temperature (approx. 30 minutes). Appliance description Function “Knife with smooth edge”...
 • Page 7 • After use or during extended absences, ALWAYS remove the plug from the power socket. For as long as the plug is inserted in the wall socket the appliance itself is under electrical power. • Ensure that the power plug is at all times easily accessible, so that it can be quickly and easily removed in the event of potential danger or risk.
 • Page 8: Unpacking

  • This appliance may be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised and have been instructed in how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Unpacking •...
 • Page 9: Sharpening

  Sharpening • First present the blade when the grindstone is revolving. • Always draw the knife or scissors back, from the blade stop, in an even movement, not in a repetitive back and forth movement – otherwise the result will be an uneven sharpening. •...
 • Page 10: Cleaning And Care

  Scissor sharpening If you have selected the setting "Scissor sharpening" (Fig. D): • Sharpen both scissor blades one after the other. For this, open the scissors out and draw both blades, one after the other, through the guide. Flat-head screwdriver Should you wish to grind a slot-screwdriver flat (Fig.
 • Page 11: Maintenance

  Cleaning the appliance: • Turn the function and protective cap , until the arrow is at the top. You can now remove the function and protective cap and clean the area around the grindstone with a dry brush. • Dismantle the abrade collector and clean it with a brush and, if necessary, a lightly moistened cloth.
 • Page 12: Disposal

  Disposal Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2012/19/EU. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.
 • Page 13 The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile compo- nents, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use. The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch.
 • Page 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN Inledning Föreskriven användning Leveransens omfattning Tekniska data Beskrivning Säkerhetsanvisningar Uppackning Uppställning Inställning Slipa Rengöring och skötsel Skötsel Kassering Importör Garanti och service - 11 -...
 • Page 15: Inledning

  Inledning Sydämellinen onnittelumme uuden laitteesi johdosta. Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisäl- tää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia ohjeita. Tutustu kaikkiin käyttö- ja turvaohjeisiin ennen tuotteen käyttöä. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Anna myös kaikki asiakirjat edelleen luovuttaessasi tuotteen eteenpäin.
 • Page 16: Beskrivning

  Den kontinuerliga drifttiden anger hur länge apparaten kan användas i sträck utan att motorn överhettas och skadas. När den tiden är slut måste apparaten stängas av och får inte sättas på igen förrän motorn kommit ner i rumstempe- ratur (ca 30 minuter). Beskrivning Funktion "Slät egg"...
 • Page 17 • Dra alltid ut kontakten när du använt apparaten färdigt eller när du inte ska vara i närheten av den. Det finns spänning kvar i produkten så länge kontakten sitter i ett eluttag. • Se till att kontakten alltid är lätt att komma åt så att du snabbt kan dra ut den vid nödsituationer.
 • Page 18: Uppackning

  • Den här produkten får användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de hålls under uppsikt eller instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt och inser vilka risker det innebär. Uppackning •...
 • Page 19: Slipa

  Slipa • Lägg inte eggen mot slipstenen förrän den snurrar. • Dra alltid knivar och saxar mot slipstenen i en enda, likformad rörelse med början vid skaftet, inte fram och tillbaka – annars blir eggarna ojämnt slipade. • Tryck inte eggen mot slipstenen och slipa bara rena eggar, annars nöts slipstenen ut i förtid.
 • Page 20: Rengöring Och Skötsel

  Om du valt läge "Sax" (bild D): • Slipa en sida i taget. Fäll ut saxen och för först den ena och sedan den andra klingan genom slipöppningen (se uppfällbar sida). Spårskruvmejsel Om du vill planslipa spetsen på en spårskruvmejsel (bild E): •...
 • Page 21: Skötsel

  Rengöra apparaten: • Skruva på funktions- och skyddskåpan tills pilen befinner sig där uppe. Nu kan du ta av funktions- och skyddskåpan och rengöra områ- det kring slipstenen med en torr pensel. • Dra av dammuppsamlaren och rengör den med en pensel och ev. också...
 • Page 22: Kassering

  Kassering Apparaten får absolut inte kastas bland de vanliga hushålls- soporna. Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU. Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta hand om kasserade apparater av den här typen eller till rätt återvinningsstation på din kommuns avfallsanläggning.
 • Page 23 Garantin gäller bara för bara för material- eller fabrikationsfel, den täcker inte transportskador, förslitningsdelar eller skador på ömtåliga delar som t ex brytare och batterier. Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt. Vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial upphör garantin att gälla.
 • Page 24 SOMMAIRE PAGE Introduction Destination de l'appareil Accessoires fournis Caractéristiques techniques Description de l'appareil Instructions relatives à la sécurité Déballage Installation Réglage Affûtage Nettoyage et entretien Entretien Mise au rebut Importateur Garantie et service après-vente - 21 -...
 • Page 25: Introduction

  Introduction Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez choisi un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez vous familiariser avec l'ensemble des consignes d'opération et de sécurité...
 • Page 26: Description De L'appareil

  Le temps d'opération par intermittence indique pendant combien de temps l'appareil peut être opéré, sans que le moteur ne surchauffe ou subisse de dommages. Après le temps d'opération par intermittence indiqué, l'appareil doit rester éteint jusqu'à ce que le moteur se soit refroidi à température ambi- ante (env.
 • Page 27 • Après usage ou en cas d'absence, retirez toujours la fiche secteur de la prise secteur. Il y a présence de tension électrique tant que la fiche secteur reste branchée dans la prise secteur. • Assurez-vous que la fiche secteur reste accessible en permanence afin de permettre le débranchement rapide de l'appareil en cas de danger.
 • Page 28: Déballage

  • Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été initiées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers en résultant.
 • Page 29: Affûtage

  Affûtage • Attendez que la pierre à affûter soit en mouvement avant d'approcher les lames. • Retirez toujours la lame et les ciseaux de la butée de la lame par mouve- ments uniformes, sans y retourner ou par mouvements de va-et-vient – car sinon, le résultat sera irrégulier.
 • Page 30: Nettoyage Et Entretien

  Lame de ciseaux Lorsque vous avez choisi la position "Lame de ciseaux" (Fig. D) : • Affûtez l'une après l'autre les deux lames des ciseaux. Pour ce faire, dépliez les ciseaux et passez l'une après l'autre les deux lames à travers la rainure. Tournevis pour vis à...
 • Page 31: Entretien

  Nettoyage de l'appareil : • Tournez le capuchon fonctionnel et de protection , jusqu'à ce que la flèche se trouve en haut. Vous pouvez à présent retirer le capuchon fonctionnel et de protection et nettoyer la zone entourant la pierre à af- fûter à...
 • Page 32: Mise Au Rebut

  Mise au rebut L’appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/EU. Eliminez l’appareil par l’intermédiaire d’une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Veuillez respecter les règlements actuellement en vigueur.
 • Page 33 La prestation de garantie s'applique uniquement pour les erreurs de matériaux et de fabrication, pas pour les dommages de transport, les pièces d'usure ou les dommages subis par les pièces fragiles, comme par ex. les interrupteurs ou les batteries. Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial.
 • Page 34 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inleiding Gebruiksdoel Inhoud van het pakket Technische gegevens Apparaatbeschrijving Veiligheidsvoorschriften Uitpakken Plaatsen Instellen Slijpen Reiniging en onderhoud Onderhoud Milieurichtlijnen Importeur Garantie en service - 31 -...
 • Page 35: Inleiding

  Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De bedienings- handleiding maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwij- zingen voor veiligheid, gebruik en afvoeren. Maak uzelf voorafgaand aan het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsvo- orschriften.
 • Page 36: Apparaatbeschrijving

  De KB-tijd (kort bedrijf) geeft aan hoe lang een apparaat kan worden be- diend, zonder dat de motor oververhit raakt en schade hieraan ontstaat. Na de aangegeven KB-tijd moet het apparaat zo lang uitgeschakeld worden, totdat de motor op kamertemperatuur is afgekoeld (ca. 30 minuten). Apparaatbeschrijving Functie “Messen met glad lemmet”...
 • Page 37 • Na gebruik en in geval van afwezigheid altijd de stekker uit het stopcontact halen. Er staat netspanning op het product zo lang de stekker in het stopcontact steekt. • Zorg ervoor dat de stekker te allen tijde bereikbaar is, om deze bij gevaar snel uit het stopcontact te kunnen halen.
 • Page 38: Uitpakken

  • Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toe- zicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
 • Page 39: Slijpen

  Slijpen • Leg de lemmeten er pas tegenaan, als de slijpsteen draait. • Trek de messen en scharen altijd van de steelaanslag in een gelijkmatige beweging weg en niet weer terug of heen en weer - ander wordt het slijpresultaat onregelmatig. •...
 • Page 40: Reiniging En Onderhoud

  Scharenslijpen Als u de stand “Scharenslijpen” heeft gekozen (afb. D): • Dlijp achtereenvolgens beide lemmeten van de schaar. Hiertoe klapt u de schaar open en trekt u na elkaar beide lemmeten door de geleiding heen. Sleuf-schroevendraaier Als u een sleufschroevendraaier glad wilt slijpen (afb.
 • Page 41: Onderhoud

  Apparaat reinigen: • Draai de functie- en beschermingskap totdat de pijl boven staat. Nu kunt u de functie- en beschermingskap afnemen en het bereik om de slijpsteen met een droge penseel schoonmaken. • Haal de stofbak eraf en reinig deze met een penseel en desnoods met een licht vochtige doek.
 • Page 42: Milieurichtlijnen

  Milieurichtlijnen Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil. Dit product is onderhevig aan de Europese richtlijn 2012/19/EU. Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst.
 • Page 43 De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.
 • Page 44 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Einleitung Verwendungszweck Lieferumfang Technische Daten Gerätebeschreibung Sicherheitshinweise Auspacken Aufstellen Einstellen Schleifen Reinigung und Pflege Wartung Entsorgen Importeur Garantie und Service - 41 -...
 • Page 45: Einleitung

  Einleitung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.
 • Page 46: Gerätebeschreibung

  Die KB-Zeit (Kurzzeitbetrieb) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angege- benen KB-Zeit muss das Gerät solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor auf Raumtemperatur abgekühlt hat (ca. 30 Minuten). Gerätebeschreibung Funktion “Messer mit glattem Schliff”...
 • Page 47 • Ziehen Sie nach Gebrauch oder bei Abwesenheit im- mer den Netzstecker aus der Steckdose. Es liegt Netz- spannung im Produkt an, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt. • Sorgen Sie dafür, dass der Stecker jederzeit erreichbar ist, um ihn bei Gefahr schnell aus der Steckdose ziehen zu können.
 • Page 48: Auspacken

  • Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physi- schen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt wer- den, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des siche- ren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Auspacken •...
 • Page 49: Schleifen

  Schleifen • Legen Sie die Klingen erst an, wenn sich der Schleifstein dreht. • Ziehen Sie die Messer und Scheren immer vom Schaftanschlag in gleich- förmiger Bewegung weg, nicht wieder zurück oder hin und her – das Schleifergebnis wird sonst ungleichmäßig. •...
 • Page 50: Reinigung Und Pflege

  Scherenschliff Wenn Sie die Stellung “Scherenschliff” gewählt haben (Abb. D): • Schärfen Sie nacheinander beide Scherenklingen. Hierzu klappen Sie die Schere auf, und ziehen nacheinander beide Klingen durch die Führung. Schlitz-Schraubendreher Wenn Sie einen Schlitz-Schraubendreher plan schleifen möchten (Abb. E): •...
 • Page 51: Wartung

  Gerät reinigen: • Drehen Sie die Funktions- und Schutzkappe , bis der Pfeil oben steht. Nun können Sie die Funktions- und Schutzkappe abnehmen und den Bereich um den Schleifstein mit einem trockenen Pinsel säubern. • Ziehen Sie die Staubmulde ab und reinigen Sie diese mit einem Pinsel und ggf.
 • Page 52: Entsorgen

  Entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels- fall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
 • Page 53 Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechli- chen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den priva- ten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
 • Page 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Informationsstatus Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 09 / 2014 · Ident.-No.: SEAS20A1-092014-1 IAN 103775...

This manual is also suitable for:

103775

Table of Contents