Silvercrest SHK 100 B2 Operation And Safety Notes

Heat pad
Hide thumbs Also See for SHK 100 B2:
Table of Contents
 • Suomi

  • Johdanto
   • Määräystenmukainen Käyttö
   • Osien Kuvaus
   • Toimitukseen Kuuluu
   • Tekniset Tiedot
  • Tärkeät Turvallisuusohjeet
  • Käyttöönotto
   • Puhdistus Ja Hoito
   • Turvallisuusjärjestelmä
    • Päälle- / Poiskytkeminen / Lämpötilan Valinta
    • Lämpötilaportaat
    • Poiskytkentäautomatiikka
   • Säilytys
   • Takuu
   • EY-Vastaavuusvakuutusta Koskevia Ohjeita
   • Hävittäminen
 • Svenska

  • Inledning
   • Avsedd Användning
   • De Olika Delarna
   • Leveransens Omfattning
   • Tekniska Data
  • Viktiga Säkerhetsanvisningar
  • Säkerhetssystem
  • Användning
   • Starta / Stänga Av / Välja Temperatur
   • Temperaturnivåer
   • Avstängningsautomatik
  • Rengöring Och Skötsel
  • Förvaring
  • Garanti
  • Avfallshantering
  • Information Om EG-Försäkran Om Överensstämmelse
 • Dansk

  • Indledning
   • Hensigtsmæssig Anvendelse
   • Beskrivelse Af Delene
   • Samlet Levering
   • Tekniske Data
  • Vigtige Sikkerhedshenvisninger
  • Sikkerhedssystem
   • Tænde / Slukke / Temperaturvalg
   • Temperaturtrin
   • Automatisk Slukning
  • Ibrugtagen
   • Rensning Og Pleje
   • Bortskaffelse
   • Garanti
   • Lagring
   • Informationer Til EF-Overensstemmelseserklæringen
 • Deutsch

  • Einleitung

   • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
   • Teilebeschreibung
   • Lieferumfang
   • Technische Daten
  • Wichtige Sicherheitshinweise

  • Sicherheits-System

  • Inbetriebnahme

   • Ein- / Ausschalten / Temperatur Wählen
   • Temperaturstufen
   • Abschaltautomatik
  • Reinigung und Pflege

  • Lagerung Garantie Entsorgung

  • Hinweise zur EG-Konformitätserklärung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

HEAT PAD SHK 100 B2
HEAT PAD
Operation and Safety Notes
VÄRMEKUDDE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
HEIZKISSEN
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 75528
LÄMPÖTYYNY
Käyttö- ja turvaohjeet
VARMEPUDE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHK 100 B2

 • Page 1 HEAT PAD SHK 100 B2 HEAT PAD LÄMPÖTYYNY Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet VÄRMEKUDDE VARMEPUDE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger HEIZKISSEN Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 75528...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 3 90 min STOP...
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Description of parts ..........................Page 7 Delivery scope .............................Page 7 Technical data .............................Page 7 Important safety instructions ..................Page 7 Safety system ..........................Page 9 Operation Switching on / off / Selecting the temperature...................Page 9 Temperature levels ..........................Page 9 Automatic switch-off ..........................Page 9 Cleaning and care...
 • Page 6: Introduction

  Do not insert needles! heating pad in an environmentally friendly manner! Heat Pad SHK 100 B2 use. Only use the unit as described and for the spe- cified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on Introduction all the documentation with it.
 • Page 7: Description Of Parts

  Introduction / Important safety instructions Delivery scope not be used for babies or infants, persons who are insensitive to heat, helpless persons, or animals. Any use other than that described above or modification Please check immediately on unpacking that the of the heating pad are not permissible and may lead delivery scope is complete and that the heating to injury and / or damage to the heating pad.
 • Page 8 Important safety instructions FOR INDOOR USE ONLY! set by a parent or other responsible person, or unless the child has been instructed sufficiently in how to use this heating pad safely. RISK OF ELECTRIC SHOCK! CAUTION! Take care that you do Do not stick needles or sharp objects not fall asleep while the heating into the heating pad.
 • Page 9: Safety System

  Important safety instructions / Safety system / Operation / Cleaning and care tion. The electronic components in the control If you are going to use the device for a number of the heating pad cause the control to heat of hours, set it to the middle temperature setting up slightly during operation.
 • Page 10: Storage

  Cleaning and care / Storage / Warranty DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Please note that frequent washing will cause DANGER OF MATERIAL wear to the heating pad. It should therefore be DAMAGE! Do not under any washed no more than max. 10 times in a washing circumstances switch the heating pad on to dry machine throughout its useful life.
 • Page 11: Disposal

  Warranty / Disposal / Notes on the EC Declaration of Conformity Notes on the EC Declaration The warranty period will not be extended by repairs of Conformity made unter warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after With regard to conformity with essential require- unpacking the appliance, at the latest, two days after...
 • Page 13 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 14 Osien kuvaus ............................Sivu 15 Toimitukseen kuuluu ..........................Sivu 15 Tekniset tiedot ............................Sivu 15 Tärkeät turvallisuusohjeet ....................Sivu 15 Turvallisuusjärjestelmä ......................Sivu 17 Käyttöönotto Päälle- / poiskytkeminen / lämpötilan valinta..................Sivu 17 Lämpötilaportaat ..........................
 • Page 14: Johdanto

  Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa! Ei saa käyttää kemiallista puhdistusta. Hävitä pakkaus ja lämpötyyny Älä pistä neuloilla! ympäristöystävällisesti! Lämpötyyny SHK 100 B2 Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen. Johdanto Määräystenmukainen käyttö...
 • Page 15: Osien Kuvaus

  Johdanto / Tärkeät turvallisuusohjeet tapauksessa saa lämmittää vauvoja, pikkulapsia, 1 Lämpötyyny henkilöitä, jotka eivät tunnista lämpötilaa niin herkästi, 1 Ohjausosan pistoke / pistokytkin avuttomia henkilöitä eikä eläimiä. Muunlainen käyttö 1 Tyynynpäällinen tai muutosten teko lämpötyynyyn on määräystenvas- 1 Käyttöohje taista ja voi aiheuttaa huomattavia loukkaantumisia ja / tai lämpötyynyn vahingoittumisen.
 • Page 16 Tärkeät turvallisuusohjeet Jos verkkojohto vioittuu tai katkeaa, älä kosketa Tämän on vahvistanut tutkimuslaitos Forschungs- verkkojohtoa, vaan vedä se välittömästi pistora- institut TESTEX. PALOVAMMAVAARA! Lapset siasta. Vaurioitunut tai sotkeutunut johto kohottaa sähköiskuriskiä. eivät saa käyttää tätä lämpötyynyä SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI ellei jompikumpi vanhemmista tai VAIN SISÄTILOISSA! valvova henkilö...
 • Page 17: Turvallisuusjärjestelmä

  Tärkeät turvallisuusohjeet / Turvallisuusjärjestelmä / Käyttöönotto / Puhdistus ja hoito Lämpötilan valinta: Älä peitä ohjausrasiaa äläkä jätä sitä läm- pötyynylle, kun tämä on käytössä. Elektroniset Valitse vähän ennen käyttöä kaikkein korkein komponentit lämpötyynyn ohjausrasiassa lämpötilaporras (porras 6). Näin saavutat no- aikaansaavat ohjausrasian heikkoa lämpe- pean lämpenemisen.
 • Page 18: Säilytys

  Puhdistus ja hoito / Säilytys / Takuu tyyny ovat täysin kuivat. Muussa tapauksessa Muista, että lämpötyyny kärsii liian usein tapah- uhkaa sähköiskuvaara. tuvasta pesusta. Lämpötyyny tulisi tästä syystä SÄHKÖISKUVAARA! AINEEL- pestä koko käyttöikänsä aikana korkeintaan LISTEN VAHINKOJEN VAARA! 10 kertaa pyykkikoneessa. Älä...
 • Page 19: Hävittäminen

  Takuu / Hävittäminen / EY-vastaavuusvakuutusta koskevia ohjeita Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 e-mail: kompernass@lidl.fi IAN 75528 Hävittäminen Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja voit toimittaa sen pai- kallisiin kierrätyspisteisiin. Älä koskaan hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana! Eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koske- van direktiivin 2002 / 96 / EY mukaisesti käytetyt sähkölaitteet on kerättävä...
 • Page 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 22 De olika delarna ..........................Sidan 23 Leveransens omfattning ........................Sidan 23 Tekniska data .............................Sidan 23 Viktiga säkerhetsanvisningar ..................Sidan 23 Säkerhetssystem ........................Sidan 24 Användning Starta / stänga av / välja temperatur ....................Sidan 25 Temperaturnivåer ..........................Sidan 25 Avstängningsautomatik ........................Sidan 25 Rengöring och skötsel ......................Sidan 25 Förvaring...
 • Page 22: Inledning

  Avfallshantera förpackning och Använd inga knapp- eller värmekudde enligt gällande miljölag- säkerhetsnålar! stiftning! Värmekudde SHK 100 B2 endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av tredje man. Inledning Avsedd användning...
 • Page 23: De Olika Delarna

  Inledning / Viktiga säkerhetsanvisningar värmekäns-liga eller handikappade personer, heller 1 Värmekudde inte för djur. Annan användning än avsedd eller 1 Kontakt reglage / stickkoppling förändrad värmekudde är inte tillåten och kan 1 Överdrag medföra personskador och / eller skadad värme- 1 Bruksanvisning kudde.
 • Page 24: Säkerhetssystem

  Viktiga säkerhetsanvisningar / Säkerhetssystem RISK FÖR STRÖMSTÖTAR! Lägg inte värmekudden mot en kroppsdel som Stick inte in knappnålar eller andra är inflammerad, skadad eller svullen. Konsultera spetsiga föremål i värmekudden. läkare i tveksamma fall. Annars kan inflamma- Konsultera läkare och tillverkaren för tioner, skador och / eller svullnader förvärras.
 • Page 25: Användning

  Säkerhetssystem / Användning / Rengöring och skötsel Om säkerhetssystemet kopplar från värmekudden Nivå 3+4: medelhög värme pga en störning, lyser inte temperaturindikeringen Nivå 5+6: maximal värme på reglaget , även om värmeunderlaget är aktiverad. Avstängningsautomatik Observera att värmekudden inte längre kan användas pga störningen, detta pga säkerhets- OBS: Värmekudden stänger av automatiskt efter skäl.
 • Page 26: Förvaring

  Rengöring och skötsel / Förvaring / Garanti Garanti Använd en torr luddfri duk för rengöring och skötsel av värmekudden och reglaget För den här apparaten lämnar vi tre års Fukta duken med milt fintvättmedel om smutsen garanti från och med inköpsdatum. Den är svår att få...
 • Page 27: Avfallshantering

  Avfallshantering / Information om EG-försäkran om överensstämmelse Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Kasta inte elektrisk utrustning i hushållssoporna. Enligt EU-direktiv 2002 / 96 EEG gällande Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning skall trasiga eller begagnade elverktyg avfallshanteras separat och tillföras återvinningen enligt gällande miljölagstiftning.
 • Page 29 Indholdsfortegnelse Indledning Hensigtsmæssig anvendelse ........................Side 30 Beskrivelse af delene ...........................Side 31 Samlet levering .............................Side 31 Tekniske data............................Side 31 Vigtige sikkerhedshenvisninger ..................Side 31 Sikkerhedssystem ........................Side 32 Ibrugtagen Tænde / slukke / temperaturvalg ......................Side 33 Temperaturtrin ............................Side 33 Automatisk slukning..........................Side 33 Rensning og pleje ........................Side 33 Lagring ...............................Side 34...
 • Page 30: Indledning

  Kun til indendørs brug! Må ikke renses kemisk. Emballagen og varmepuden Nåle må ikke stikkes i! bortskaffes miljøbevidst! Varmepude SHK 100 B2 formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produk- tet videre til tredjemand. Indledning Hensigtsmæssig anvendelse Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt.
 • Page 31: Beskrivelse Af Delene

  Indledning / Vigtige sikkerhedshenvisninger end den førhen beskrevne eller forandringer på 1 Varmepude varmepuden er ikke tilladt og kan resultere i kvæ- 1 Stik betjeningsdel / stikkobling stelser og / eller beskadigelser af varmepuden. For 1 Betræk skader, hvis årsag ligger i uhensigtsmæssig anven- 1 Brugervejledning delse, hæfter producenten ikke.
 • Page 32: Sikkerhedssystem

  Vigtige sikkerhedshenvisninger / Sikkerhedssystem ligvis kan forstyrre din pacemakers funktion. rationsværksted, da specialværktøj er påkrævet. Men de ligger langt under grænseværdierne. Usagkyndige reparationer kan resultere i alvor- RISIKO FOR STRØMSTØD lige farer for brugeren. OG TILSKADEKOMST! Kontroller varmepu- Dette apparats strømtilslutningsledning skal den inden hver anvendelse omhyggeligt for, erstattes af producenten, et reparationsværk- om den viser tegn på...
 • Page 33: Tænde / Slukke / Temperaturvalg

  Ibrugtagen / Rensning og pleje Ibrugtagen Sluk varmepuden (trin ”0“) eller træk stikket du af stikkontakten, hvis varmepuden efter tidssluk- HENVISNING: Ved første brug kan varmepuden ningen ikke anvendes mere. udvikle en lugt af plastik, som hurtigt går over. Rensning og pleje Tænde / slukke / temperaturvalg Anvend varmepuden med det tekstile betræk, Til ibrugtagning forbindes først betjeningsdelen...
 • Page 34: Lagring

  Rensning og pleje / Lagring / Garanti / Bortskaffelse Varmepuden og det aftagelige be- eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter træk må ikke tørres i tørretumbleren. eller batterier. Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssigt brug. Varmepuden og det aftagelige be- Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anven- træk må...
 • Page 35: Informationer Til Ef-Overensstemmelseserklæringen

  Informationer til EF-overensstemmelseserklæringen Informationer til EF-overens- stemmelseserklæringen Dette apparat er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante forskrifter i EMC-direktivet 2004/108/EC og lavspændings- direktivet 2006/95/EC. Den komplette, originale overensstemmelseserklæ- ring kan rekvireres hos importøren. Importør: Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum Tekniske ændringer i henhold til videreudvikling er forbeholdt.
 • Page 37 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 38 Teilebeschreibung ..........................Seite 39 Lieferumfang ............................Seite 39 Technische Daten ..........................Seite 39 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 39 Sicherheits-System ........................Seite 41 Inbetriebnahme Ein- / ausschalten / Temperatur wählen .....................Seite 41 Temperaturstufen ..........................Seite 41 Abschaltautomatik ..........................Seite 41 Reinigung und Pflege ......................Seite 42 Lagerung ............................Seite 42...
 • Page 38: Einleitung

  Nur zur Verwendung in Innenräumen! Nicht chemisch reinigen. Verpackung und Heizkissen umwelt- Keine Nadeln hineinstechen! gerecht entsorgen! Heizkissen SHK 100 B2 vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrie- ben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Einleitung Produkts an Dritte mit aus.
 • Page 39: Teilebeschreibung

  Einleitung / Wichtige Sicherheitshinweise Lieferumfang den Gebrauch in Krankenhäusern oder für den ge- werblichen Einsatz bestimmt. Es dürfen insbesondere keine Säuglinge, Kleinkinder, wärmeunempfindliche Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken oder hilflose Personen und keine Tiere erwärmt immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie werden.
 • Page 40 Wichtige Sicherheitshinweise das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt, Die bei diesem Gerät berühren Sie das Netzkabel nicht, sondern eingesetzten Textilien ziehen Sie sofort den Netzstecker. Beschädigte erfüllen die hohen oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines humanökologischen elektrischen Schlages. Anforderungen des NUR ZUR VERWENDUNG IN Öko-Tex Standards 100, wie durch das For- INNENRÄUMEN!
 • Page 41: Sicherheits-System

  Wichtige Sicherheitshinweise / Sicherheits-System / Inbetriebnahme Ein- / ausschalten / das Heizkissen nur in Verbindung mit dem Temperatur wählen auf dem Heizkissen (Etikett) angegebenen Bedienteil verwenden, das Heizkissen nicht im gefalte- Verbinden Sie zur Inbetriebnahme zuerst das ten oder zusammengeschobenen Bedienteil mit dem Heizkissen, indem Sie Zustand einschalten,...
 • Page 42: Reinigung Und Pflege

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege / Lagerung Steckdose, wenn Sie das Heizkissen nach er- Reinigen Sie den Textilbezug gemäß den Reini- folgter Zeitabschaltung nicht mehr anwenden. gungssymbolen auf dem Etikett: Heizkissen und abnehmbarer Bezug sind maschinenwaschbar. Stellen Reinigung und Pflege Sie die Waschmaschine auf einen Schonwaschgang bei 30 °C ein.
 • Page 43: Lagerung Garantie Entsorgung

  Lagerung / Garantie / Entsorgung Beschwerung, wenn Sie es längere Zeit nicht Service Österreich verwenden. Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) Garantie E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 75528 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.
 • Page 44: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Hinweise zur EG-Konformitätserklärung Hinweise zur EG- Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EC und der Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.
 • Page 45 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 06 / 2012 · Ident.-No.: SHK100B2062012-3 IAN 75528...

Table of Contents