Download Print this page

Silvercrest STK 17 A1 Quick Start Manual

Wireless
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

FUNK-TÜRKLINGEL / WIRELESS DOORBELL /
SONNETTE SANS FIL STK 17 A1
FUNK-TÜRKLINGEL
Kurzanleitung
WIRELESS DOORBELL
Quick Start Guide
SONNETTE SANS FIL
Mode d'emploi rapide
DRAADLOZE DEURBEL
Korte handleiding
DZWONEK DO DRZWI STEROWANY RADIOWO
Krótka instrukcja
BEZDRÁTOVÝ ZVONEK
Krátký návod
ZVONČEK NA DVERE
Krátky návod
IAN 321204_1901

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Silvercrest STK 17 A1

 • Page 1 FUNK-TÜRKLINGEL / WIRELESS DOORBELL / SONNETTE SANS FIL STK 17 A1 FUNK-TÜRKLINGEL Kurzanleitung WIRELESS DOORBELL Quick Start Guide SONNETTE SANS FIL Mode d‘emploi rapide DRAADLOZE DEURBEL Korte handleiding DZWONEK DO DRZWI STEROWANY RADIOWO Krótka instrukcja BEZDRÁTOVÝ ZVONEK Krátký návod ZVONČEK NA DVERE Krátky návod...
 • Page 2 DE / AT / CH Kurzanleitung Seite GB / IE Quick Start Guide Page FR / BE Mode d‘emploi rapide Page NL / BE Korte handleiding Pagina 12 Krótka instrukcja Strona 15 Krátký návod Strana 18 Krátky návod Strana 21...
 • Page 3 Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsan- leitung und beachten Sie insbe- sondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.
 • Page 4 Legen Sie die Batterien in den Empfänger ein. Legen Sie die Batterien in den Sender ein. DE/AT/CH...
 • Page 5 Drücken Sie die Taste auf dem Sender, um die beiden Elemente zu koppeln. Stellen Sie den Signalton / die Lautstärke / die Melodie ein. DE/AT/CH...
 • Page 6 This quick start guide is a fixed part of the operating instructions. Keep both this and the operating instructions in a safe place. When passing this product on to third parties, please be sure to include all documentation. Read the op- erating instructions before use, and pay particular attention to the safety instructions included in...
 • Page 7 Insert the batteries to receiver. Insert the batteries to transmitter. GB/IE...
 • Page 8 Press the button of the transmitter for synchronising. Setting the Signal type / Volume / Melody. GB/IE...
 • Page 9 Ce guide rapide fait partie intégrante du mode d‘emploi. Conser- vez-le soigneusement avec le mode d‘emploi. Lorsque vous remettez le produit à d‘autres utilisateurs, veuillez également leur transmettre tous les docu- ments liés à celui-ci. Lisez avant l‘utilisation le mode d‘emploi et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité...
 • Page 10 Placez les piles dans le récepteur. Placez les piles dans l‘émetteur. 10 FR/BE...
 • Page 11 Appuyez sur la touche de l‘émetteur afin de coupler les deux éléments. Réglez la sonnerie / le volume sonore / la mélodie. FR/BE...
 • Page 12 Deze beknopte handlei- ding is vast bestanddeel van de gebruiksaanwij- zing. Bewaar hem samen met de gebruiksaanwijzing goed. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en neem in het bijzonder de hierin ver- melde veiligheidsvoorschriften in acht.
 • Page 13 Leg de batterijen in de ontvanger. Leg de batterijen in de zender. NL/BE...
 • Page 14 Druk op de knop op de zender om de beide componenten te koppelen. Stel het signaalgeluid / het volume / de melodie in. 14 NL/BE...
 • Page 15 Ta krótka instrukcja ob- sługi jest stałą częścią składową instrukcji ob- sługi. Należy ją zachować wraz z instrukcją obsługi. W przypadku przekazania produktu innej oso- bie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację. Przed użyciem należy przeczytać in- strukcję obsługi i szczególnie przestrzegać...
 • Page 16 Włożyć baterie do odbiornika. Włożyć baterie do nadajnika. 16 PL...
 • Page 17 Nacisnąć przycisk na nadajniku, aby sparować oba elementy. Ustawić dźwięk sygnału / głośność / melodię.
 • Page 18 Tento stručný návod je nedílnou součástí ná- vodu k obsluze. Uložte jej společně s návodem k obsluze. Při předávání výrobku třetí osobě současně předávejte i všechny související podklady. Před pou- žitím si přečtěte návod k obsluze a dodržujte především bezpeč- nostní předpisy, které jsou v něm obsaženy.
 • Page 19 Vložte baterie do přijímače. Vložte baterie do vysílače.
 • Page 20 Stiskněte tlačítko na vysílači, abyste oba prvky spojili. Nastavte akustickou signalizaci / hlasitost / melodii. 20 CZ...
 • Page 21 Tento krátky návod je pevnou súčasťou ná- vodu na obsluhu. Dobre ho uschovajte spolu s návodom na obsluhu. Ak odovzdávate vý- robok ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady. Pred používaním si pozorne prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte najmä...
 • Page 22 Vložte batérie do prijímača. Vložte batérie do vysielača. 22 SK...
 • Page 23 Stlačte tlačidlo na vysielači, aby ste spojili oba elementy. Nastavte signálny tón / hlasitosť / melódiu.
 • Page 24 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model no.: HG04522A / HG04522B Version: 06 / 2019 Stand der Informationen · Last Information Update · Version des informations Stand van de informatie · Stan informacji Stav informací · Stav informácií: 06 / 2019 Ident.-No.: HG04522A/B062019-8 IAN 321204_1901...