Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

POWER BANK SPB 5200 A1
POWER BANK
Operating instructions and safety instructions
POWERBANK
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
IŠORINĖ BATERIJA
Naudojimo instrukcija ir saugos nurodymai
IAN 273784
VIRTAPANKKI
Käyttöohje ja turvallisuusohjeet
POWERBANK
Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa
POWERBANK
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest 273784

 • Page 1 POWER BANK SPB 5200 A1 POWER BANK VIRTAPANKKI Käyttöohje ja turvallisuusohjeet Operating instructions and safety instructions POWERBANK POWERBANK Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa IŠORINĖ BATERIJA POWERBANK Naudojimo instrukcija ir saugos nurodymai Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise IAN 273784...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 3 POWERBANK SPB 5200 A1 POWER BANK VIRTAPANKKI Operating instructions and safety instructions Käyttöohje ja turvallisuusohjeet POWERBANK POWERBANK Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa IŠORINĖ BATERIJA POWERBANK Naudojimo instrukcija ir saugos nurodymai Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise IAN 273784...
 • Page 4: Table Of Contents

  Contents Introduction ....... . 2 Information concerning these operating instructions ..2 Copyright .
 • Page 5: Introduction

  Introduction Information concerning these operating instructions Congratulations on the purchase of your new device. You have selected a high-quality product. The operating instruc- tions are part of this product. They contain important informa- tion on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Page 6: Warnings Used

  Warnings used The following warning notice types are used in these operat- ing instructions: DANGER A warning notice at this hazard level indicates an imminently hazardous situation. Failure to avoid this hazardous situation could result in severe injuries or even death. ►...
 • Page 7 ■ DANGER! Do not allow children to play with the pack- aging material! Keep all packaging materials away from children. Risk of suffocation! ■ Check the device for visible external damage before use. Do not operate an device that has been damaged or dropped. ■...
 • Page 8: Descriptions Of Components

  ■ DANGER! Mishandling the batteries can cause fires, ex- plosions, leakages or other hazards! Do not throw the device into a fire, since the integrated battery may explode. ■ Comply with all restrictions or prohibitions on use for bat- tery-powered devices in locations with specific hazard risks, such as petrol stations, aeroplanes, hospitals, etc.
 • Page 9: Disposal Of Packaging Materials

  Disposal of packaging materials The packaging protects the device from damage during transport. The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal, and are therefore recyclable. Returning the packaging into the material cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste generated. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.
 • Page 10: Checking The Charge Level

  Option B ♦ Connect the Micro-USB cable to the Micro-USB input on the Power Bank. ♦ Connect the other end of the Micro-USB cable to a switched- on PC or a USB power supply (not supplied). The current charge level is shown during charging by means of the charge level LEDs CAUTION! ►...
 • Page 11: Troubleshooting

  ♦ If charging does not start automatically, press the ON/OFF button briefly to start the charging process. NOTE ► If the device to be charged has a Micro-USB, you can also use the Power Bank's Micro-USB charging cable ♦ During the charging process, the current charge level of the Power Bank is shown via the charge level LEDs ♦...
 • Page 12: Cleaning

  Cleaning CAUTION! Possible damage to the device. There are no serviceable parts or parts requiring cleaning inside the Power Bank. Penetrating moisture can cause damage to the device. ► To avoid irreparable damage to the device, ensure that no moisture can penetrate the device during cleaning. ►...
 • Page 13: Appendix

  Appendix Technical data 3.7 V/5200 mAh Integrated battery (lithium polymer) Input voltage/current , max. 1 A , 1 A / 5 V Output voltage, current , 2.1 A* Minimum discharge current 45 mA Operating temperature 5°C - +35°C Storage temperature 0°C - +45°C Humidity (no condensation) 10%–70% approx.
 • Page 14: Service

  Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 273784 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie...
 • Page 15 │ GB │ IE ■ 12    SPB 5200 A1...
 • Page 16 Sisällysluettelo Johdanto ....... . . 14 Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja ....14 Tekijänoikeus .
 • Page 17: Johdanto

  Johdanto Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laaduk- kaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuus- ohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mai- nittuihin käyttötarkoituksiin.
 • Page 18: Käytetyt Varoitukset

  Käytetyt varoitukset Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia: VAARA Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä uh- kaavasta vaarallisesta tilanteesta. Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan. ► Noudata tämän varoituksen ohjeita vakavien henkilöva- hinkojen ja kuoleman vaaran välttämiseksi. HUOMIO Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä...
 • Page 19 ■ Tarkasta laite näkyvien vaurioiden varalta ennen laitteen käyttöönottoa. Älä ota vaurioitunutta tai maahan pudonnutta laitetta käyttöön. ■ Sijoita laite aina vakaalle ja suoralle alustalle. Laite voi vahin- goittua pudotessaan. ■ Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpö- tiloille. Laite saattaa tällöin ylikuumentua ja vahingoittua niin, ettei sitä...
 • Page 20: Osat

  ■ Noudata akkukäyttöisille laitteille annettuja käyttörajoituksia ja -kieltoja paikoissa, joissa on olemassa erityinen vaaratilanteen riski, esim. huoltoasemilla, lentokoneissa, sairaaloissa jne. Osat (Kuvat, katso kääntösivu) Virtapankki USB-liitin (tulo: 5 V , 1 A) Virtapainike USB-mikroliitin (lähtö: 5 V , 1 A) USB-liitäntä...
 • Page 21: Pakkauksen Hävittäminen

  Pakkauksen hävittäminen Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkausma- teriaalien valinnassa on otettu huomioon ympäristön- suojelulliset ja jätehuoltotekniset näkökohdat, minkä ansiosta materiaalit voidaan kierrättää. Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää jätteiden syntymistä. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. Virtapankin lataaminen Sisäänasennettu akku on ladattava täyteen ennen virtapankin käyttöä.
 • Page 22: Lataustilan Tarkistaminen

  Vaihtoehto B ♦ Yhdistä USB-mikrokaapeli virtapankin USB-tuloliitän- tään (mikro). ♦ Liitä USB-mikrokaapelin toinen pää käynnistettyyn tietokonee- seen tai USB-verkkolaitteeseen (ei sisälly toimitukseen). Vallitseva lataustila ilmoitetaan lataustilan merkkivalojen avulla: HUOMIO ► Älä missään nimessä käytä molempia lataustapoja yhtä- aikaisesti, sillä se voi vaurioittaa virtapankkia, verkkolai- tetta tai tietokonetta.
 • Page 23: Vianetsintä

  virtapainiketta latauksen käynnistämiseksi. OHJE ► Jos ladattavassa laitteessa on USB-mikroliitäntä, voit vaihtoehtoisesti käyttää myös virtapankin USB-mikrokaa- pelia ♦ Latauksen aikana virtapankin vallitseva lataustila näytetään lataustilan merkkivalojen avulla. ♦ Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli mobiililaitteesta ja virtapankista. Lataustilan LED-valot sammuvat n. 20 sekunnin jälkeen.
 • Page 24: Puhdistaminen

  Puhdistaminen HUOMIO Mahdolliset laitevauriot. Virtapankin sisällä ei ole mitään puhdistettavia tai huolletta- via osia. Sisään tunkeutuva kosteus voi aiheuttaa laitevau- rion. ► Varmista, ettei laitteeseen pääse puhdistuksen aikana kosteutta, sillä kosteus voi vaurioittaa laitteen korjauskel- vottomaksi. ► Älä käytä syövyttäviä, hankaavia tai liuotinainepitoi- sia puhdistusaineita.
 • Page 25: Liite

  Liite Tekniset tiedot 3,7 V / 5200 mAh Sisäänrakennettu akku (Litiumpolymeeri) Tulojännite/-virta , kork. 1 A , 1 A / 5 V Lähtöjännite/-virta: , 2,1 A* Minimi ottovirta 45 mA Käyttölämpötila 5 - +35 °C Varastointilämpötila 0 - +45 °C Ilmankosteus (ei kondensoitumista) 10–70 % Mitat...
 • Page 26: Takuu

  Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 273784 Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET) Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com...
 • Page 27 │ ■ 24    SPB 5200 A1...
 • Page 28 Innehållsförteckning Inledning ....... . . 26 Information om den här bruksanvisningen ..26 Upphovsrätt .
 • Page 29: Inledning

  Inledning Information om den här bruksanvisningen Ett stort grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produk- ten.
 • Page 30: Varningar Som Används

  Varningar som används I den här bruksanvisningen används följande varningar: FARA En varning på den här nivån innebär en akut farlig situation. Om ingenting görs för att åtgärda situationen kan resultatet bli allvarliga personskador eller dödsolyckor. ► Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika dödso- lyckor och svåra personskador.
 • Page 31 ■ Kontrollera om produkten har några synliga skador innan du använder den. Om produkten är skadad eller har fallit i golvet får den inte användas. ■ Ställ alltid produkten på en stabil och jämn yta. Den kan skadas om den faller i golvet. ■...
 • Page 32: Beskrivning Av Delar

  Beskrivning av delar (se bilder på den uppfällbara sidan) Powerbank USB-kontakt (ingång: 5 V , 1 A) PÅ/AV-knapp Micro USB-kontakt (utgång: 5 V , 1 A) USB-uttag (utgång: 5 V , 2,1 A) Micro USB-uttag (ingång: 5 V , 1 A) USB-uttag (utgång: 5 V , 1 A) Lysdioder för laddningsnivå...
 • Page 33: Kassera Förpackningen

  Kassera förpackningen Förpackningen ska skydda produkten från transport- skador. Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön och de tekniska förutsättningarna för avfallshantering och kan därför återvinnas. Genom att återföra förpackningen till kretsloppet kan vi spara på råvaror och minska sopberget. Kassera förpackningar som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser.
 • Page 34: Kontrollera Laddningsnivån

  Alternativ B ♦ Koppla micro USB-kabeln till powerbanks micro USB- ingång ♦ Koppla den andra änden av micro USB-kabeln till en påkopp- lad PC eller en USB-nätdel (ingår inte i leveransen). Den aktuella laddningsnivån visas av lysdioderna under laddningen. AKTA ►...
 • Page 35: Felsökning

  OBSERVERA ► Om den apparat som ska laddas har ett micro USB-ut- tag kan även powerbanks micro USB-laddningskabel användas. ♦ Under laddningen visas powerbanks aktuella laddningsnivå av lysdioderna ♦ Ta bort laddningskabeln från den bärbara apparaten och från powerbank för att avsluta laddningen. Lysdioderna slocknar efter ca 20 sekunder.
 • Page 36: Rengöring

  Rengöring AKTA Produkten kan skadas. Det finns inga delar som ska rengöras eller servas inuti powerbank. Produkten kan skadas om det kommer in fukt i den. ► Försäkra dig om att det inte kan komma in fukt i produk- ten när den rengörs, annars kan den bli totalt förstörd. ►...
 • Page 37: Bilaga

  Bilaga Tekniska data 3,7 V / 5200 mAh Inbyggt batteri (litiumpolymer) Ingångsspänning/ström: , max. 1 A , 1 A / 5 V Utgångsspänning/ström , 2,1 A* Lägsta laddnings/urladdningsström 45 mA Drifttemperatur 5° C - +35° C Förvaringstemperatur 0° C - +45° C Luftfuktighet (utan kondensation): 10 % - 70 % Mått...
 • Page 38: Service

  När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 273784 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 273784 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) Importör...
 • Page 39 │ ■ 36    SPB 5200 A1...
 • Page 40 Spis treści Wstęp ........38 Informacje o niniejszej instrukcji obsługi .
 • Page 41: Wstęp

  Wstęp Informacje o niniejszej instrukcji obsługi Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wy- brany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się...
 • Page 42: Stosowane Ostrzeżenia

  Stosowane ostrzeżenia W niniejszej instrukcji obsługi użyto następujących ostrzeżeń: NIEBEZPIECZEŃSTWO Ostrzeżenie o takim stopniu zagrożenia infor- muje o grożącej niebezpiecznej sytuacji. Nieuniknięcie niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do powstania ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. ► Należy przestrzegać zaleceń zawartych w tym ostrze- żeniu, aby uniknąć...
 • Page 43 ■ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Materiały opakowaniowe nie są zabawkami! Materiały opakowaniowe należy przechowy- wać poza zasięgiem dzieci. Niebezpieczeństwo udusze- nia się! ■ Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno urucha- miać urządzenia, gdy jest uszkodzone lub spadło na ziemię. ■...
 • Page 44: Opis Części

  ■ W przypadku zauważenia zapachu spalenizny lub dymu na- leży niezwłocznie wyłączyć urządzenie i odłączyć ewentual- nie podłączony kabel ładowania. Przed ponownym użyciem należy oddać urządzenie do sprawdzenia przez specjalistę. ■ W przypadku korzystania z zasilacza USB, gniazdo sieciowe musi być zawsze łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej zasilacz USB można było szybko wyjąć...
 • Page 45: Utylizacja Opakowania

  WSKAZÓWKA ► Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń. ► W przypadku niekompletnej dostawy, bądź wystąpie- nia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwiso- wą (patrz rozdział Serwis). Utylizacja opakowania Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodze- niami podczas transportu.
 • Page 46: Kontrola Stanu Naładowania

  Opcja A ♦ Podłącz wtyk USB urządzenia Powerbank do włączonego komputera lub zasilacza USB (nie jest w zestawie). Bieżący stan naładowania jest wskazywany przez diody LED stanu naładowania Stan Dioda LED nałado- wania Miga jedna dioda LED < 25% Jedna dioda LED świeci się, druga dioda LED 25 - 49% miga Dwie diody LED świecą...
 • Page 47: Obsługa I Eksploatacja

  Stan Dioda LED naładowania Świecą się wszystkie diody LED 100% Świecą się trzy diody LED 75 - 99% Świecą się dwie diody LED 50 - 74% Świeci się jedna dioda LED 20 - 49% Miga jedna dioda LED < 20% Wszystkie diody LED są...
 • Page 48: Wyszukiwanie Błędów

  Wyszukiwanie błędów Urządzenie Powerbank nie jest ładowane ♦ Nieprawidłowe połączenie. Sprawdź połączenie. ♦ Może zdarzyć się, że nie będzie możliwe naładowanie urzą- dzenia Powerbank przez złącze USB 2.0. W takim przypad- ku zaleca się zastosowanie złącza USB 3.0 lub oddzielnego zasilacza.
 • Page 49: Czyszczenie

  Czyszczenie UWAGA Zagrożenie uszkodzeniem urządzenia. Wewnątrz urządzenia Powerbank nie znajdują się żadne części wymagające konserwacji lub czyszczenia. Wilgoć w środku urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia. ► Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę, aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć. Mogło- by to trwale uszkodzić...
 • Page 50: Załącznik

  Załącznik Dane techniczne 3,7 V / 5200 mAh Wbudowany akumulator (litowo-polimerowy) Napięcie wejściowe/prąd wejściowy , maks. 1 A , 1 A / 5 V Napięcie/prąd wyjściowy , 2,1 A* Minimalny pobór prądu 45 mA Temperatura robocza 5°C - +35°C Temperatura przechowywania 0°C - +45°C Wilgotność...
 • Page 51: Serwis

  Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykony- wane odpłatnie. Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 273784 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21...
 • Page 52 Turinys Įvadas ........50 Informacija apie šią naudojimo instrukciją..50 Autorių...
 • Page 53: Įvadas

  Įvadas Informacija apie šią naudojimo instrukciją Sveikiname įsigijus naują prietaisą. Jūs pasirinkote aukštos kokybės gaminį. Naudojimo instrukcija yra sudedamoji šio gaminio dalis. Joje pateikti svarbūs saugos, naudojimo ir utilizavimo nurodymai. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susi- pažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik pagal pateiktą...
 • Page 54: Naudojami Įspėjamieji Nurodymai

  Naudojami įspėjamieji nurodymai Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami toliau aprašyti įspėja- mieji nurodymai: PAVOJUS Šio pavojaus laipsnio įspėjamuoju nurodymužy- mima gresianti pavojinga situacija. Jei pavojingos situacijos neišvengiama, galimi sunkūs suža- lojimai arba mirtis. ► Laikykitės šiuo įspėjamuoju nurodymu pateiktų instruk- cijų, kad išvengtumėte sunkių sužalojimų arba mirties pavojaus.
 • Page 55 ■ PAVOJUS! Pakuotės medžiagos nėra skirtos vaikų žaidi- mams! Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams neprieina- moje vietoje. Kyla pavojus uždusti! ■ Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar nėra matomų išorinių pažeidimų. Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo pažeistas arba nukritęs. ■ Prietaisą dėkite tik ant stabilaus ir lygaus paviršiaus. Nukritęs prietaisas gali sugesti.
 • Page 56: Dalių Aprašas

  ■ Naudojant USB maitinimo adapterį, visada turi būti lengvai pasiekiamas naudojamas elektros lizdas, kad pavojingoje situacijoje USB maitinimo adapterį būtų galima ištraukti iš elektros lizdo. Vadovaukitės USB maitinimo adapterio naudo- jimo instrukcija. ■ PAVOJUS! Netinkamai elgiantis su akumuliatoriais gali kilti gaisras, įvykti sprogimas, ištekėti pavojingos medžiagos ar susidaryti kitokios pavojingos situacijos! Nemeskite prietaiso į...
 • Page 57: Pakuotės Utilizavimas

  NURODYMAS ► Patikrinkite, ar pristatytas visas rinkinys ir ar nėra paste- bimų trūkumų. ► Jei pristatytas ne visas rinkinys arba gaminys pažeistas dėl netinkamos pakuotės arba transportuojant, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybos karštąją liniją (žr. skyrių „Klientų aptarnavimas“). Pakuotės utilizavimas Pakuotė...
 • Page 58: Įkrovos Būsenos Patikrinimas

  A būdas ♦ Nešiojamojo įkroviklio USB kištuką įkiškite į įjungtą kompiuterį arba USB maitinimo adapterį (tiekiamame rinkinyje nėra). Įkraunant, esamą įkrovos būseną rodo įkrovos būsenos šviesos diodų (LED) indikatoriai Įkrovos LED indikatorių būsena būsena Mirksi vienas LED indikatorius < 25 % Vienas LED indikatorius šviečia, antrasis 25–49 % LED indikatorius mirksi...
 • Page 59: Valdymas Ir Naudojimas

  LED indikatorių būsena Įkrovos būsena Šviečia visi LED indikatoriai 100 % Šviečia trys LED indikatoriai 75–99 % Šviečia du LED indikatoriai 50–74 % Šviečia vienas LED indikatorius 20–49 % Mirksi vienas LED indikatorius < 20 % Nė vienas LED indikatorius nedega Valdymas ir naudojimas Mobiliųjų...
 • Page 60: Veikimo Sutrikimai

  Veikimo sutrikimai Nešiojamasis įkroviklis neįsikrauna ♦ Prietaisas netinkamai sujungtas. Patikrinkite jungtis. ♦ Per USB 2.0 prievadą nešiojamasis įkroviklis gali neįsikrauti. Šiuo atveju rekomenduojame naudoti USB 3.0 prievadą arba atskirą maitinimo adapterį. ♦ Išjungus kai kuriuos kompiuterius, maitinimo srovė USB prieva- dams netiekiama.
 • Page 61: Valymas

  Valymas DĖMESIO Prietaiso sugadinimas Nešiojamojo įkroviklio viduje nėra jokių dalių, kurias reikėtų valyti ir (arba) kurioms būtina techninė priežiūra. Įsiskverbus drėgmei, prietaisas gali sugesti. ► Pasirūpinkite, kad į valomą prietaisą nepatektų drėgmės ir prietaisas nebūtų nepataisomai sugadintas. ► Nenaudokite ėsdinančių, šveičiamųjų arba tokių valymo priemonių, kurių...
 • Page 62: Priedas

  Priedas Techniniai duomenys 3,7 V / 5200 mAh Įtaisytasis akumuliatorius (ličio polimerų) Įėjimo įtampa / srovė , maks. 1 A , 1 A / 5 V Išėjimo įtampa / srovė 2,1 A* Mažiausia iškrovos srovė 45 mA Darbinė temperatūra +5–35 °C Laikymo temperatūra 0–45 °C Drėgnis...
 • Page 63: Priežiūra

  Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui, už remonto darbus imamas mokestis. Priežiūra Priežiūra Tel. 880 033 144 Elektroninio pašto adresas kompernass@lidl.lt IAN 273784 Karštosios linijos darbo laikas: Darbo dienomis 8.00–20.00 val. (Vidurio Europos laiku) Importuotojas KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com...
 • Page 64 Inhaltsverzeichnis Einführung ....... . 62 Informationen zu dieser Bedienungsanleitung ..62 Urheberrecht .
 • Page 65: Einführung

  Einführung Informationen zu dieser Bedienungsanleitung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Ent- sorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Page 66: Verwendete Warnhinweise

  Verwendete Warnhinweise In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet: GEFAHR Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kenn- zeichnet eine drohende gefährliche Situation. Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.
 • Page 67 ■ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspiel- zeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr! ■ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder herun- tergefallenes Gerät nicht in Betrieb. ■...
 • Page 68: Teilebeschreibung

  ■ Bei Verwendung eines USB-Netzteils muss die verwende- te Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation das USB-Netzteil schnell aus der Steckdose entfernt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsan- leitung des USB-Netzteils. ■ GEFAHR! Eine falsche Handhabung von Akkus kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder ande- ren Gefahrensituationen führen! Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, da der integrierte Akku explodieren kann.
 • Page 69: Entsorgung Der Verpackung

  HINWEIS ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). Entsorgung der Verpackung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transport- schäden.
 • Page 70: Ladezustand Prüfen

  Option A ♦ Verbinden Sie den USB-Stecker der Powerbank mit einem eingeschalteten PC oder einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Der aktuelle Ladezustand wird während des Ladevorgangs mit Hilfe der Ladezustands-LEDs angezeigt: Ladezu- LED-Anzeige stand Eine LED blinkt < 25 % Eine LED leuchtet, die zweite LED blinkt 25 - 49 % Zwei LEDs leuchten, die dritte LED blinkt...
 • Page 71: Bedienung Und Betrieb

  LED-Anzeige Ladezustand Alle LEDs leuchten 100 % Drei LEDs leuchten 75 - 99 % Zwei LEDs leuchten 50 - 74 % Eine LED leuchtet 20 - 49 % Eine LED blinkt < 20 % Alle LEDs aus Bedienung und Betrieb Mobile Geräte mit der Powerbank laden Sie können mit der Powerbank bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen.
 • Page 72: Fehlersuche

  Fehlersuche Die Powerbank wird nicht geladen ♦ Evtl. Verbindung fehlerhaft. Überprüfen Sie die Verbindung. ♦ Unter Umständen kann ein USB 2.0-Anschluss die Powerbank nicht laden. In diesem Fall wird die Verwendung eines USB 3.0-Anschluss oder eines separaten Netzteils empfohlen. ♦ Manche Computer schalten die Spannungsversorgung der USB-Anschlüsse ab, wenn sie ausgeschaltet sind.
 • Page 73: Reinigung

  Reinigung ACHTUNG Mögliche Beschädigung des Gerätes. Es befinden sich keine zu reinigenden bzw. wartenden Teile im Inneren der Powerbank. Eindringende Feuchtigkeit kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen. ► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
 • Page 74: Anhang

  Anhang Technische Daten 3,7 V / 5200 mAh Integrierter Akku (Lithium-Polymer) Eingangsspannung/-strom , max. 1 A Ausgangsspannung/-strom , 1 A / 5 V , 2,1 A* Minimaler Entnahmestrom 45 mA Betriebstemperatur 5° C - +35° C Lagertemperatur 0° C - 45° C Luftfeuchtigkeit 10 % - 70 % (keine Kondensation)
 • Page 75: Service

  Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Service Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 273784 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 273784 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max.
 • Page 76 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 12 / 2015 · Ident.-No.: SPB5200A1-122015-2 IAN 273784...

This manual is also suitable for:

Spb 5200 a1

Table of Contents