Bosch EasyControl User's Installation And Operation Manual

Bosch EasyControl User's Installation And Operation Manual

Adapter ot-irt/on-off
Table of Contents
 • Čeština

  • Table of Contents
  • Bezpečnostní Pokyny
  • Informace O Výrobku
  • Ochrana Životního Prostředí a Likvidace Odpadu
  • Montáž
   • Před Instalací
   • Elektrické Připojení
  • Uvedení Do Provozu
  • Technické Údaje
  • Závady
   • Sicherheitshinweise
   • Produktinformationen
   • Umweltschutz und Entsorgung
   • Montage
    • Vor der Installation
    • Elektrischer Anschluss
   • Inbetriebnahme
   • Technische Daten
   • Störungen
 • Hrvatski

  • Informations Sur Le Produit
  • Protection de L'environnement Et Recyclage
  • Mise en Service
  • Montage
   • Avant L'installation
   • Raccordement Électrique
  • Caractéristiques Techniques
  • Défauts : Message de Défaut
   • Sigurnosne Upute
   • Informacije O Proizvodu
   • Zaštita Okoliša I Odlaganje Otpada
   • Montaža
    • Prije Instaliranja
    • Električni Priključak
   • Stavljanje U Pogon
   • Tehnički Podaci
   • Smetnje
 • Magyar

  • Fontos Biztonsági Tudnivalók
  • Környezetvédelem És Megsemmisítés
  • TermékinformáCIók
  • Szerelés
   • Szerelés Előtt
   • Elektromos Csatlakoztatás
  • Üzembe Helyezés
  • Műszaki Adatok
  • Üzemzavarok
   • Avvertenze DI Sicurezza
   • Informazioni Sul Prodotto
   • Protezione Ambientale E Smaltimento
   • Montaggio
    • Prima Dell'installazione
    • Collegamento Elettrico
   • Messa in Funzione
   • Dati Tecnici
   • Disfunzioni
 • Lietuvių

  • Aplinkosauga Ir Utilizavimas
  • Informacija Apie Gaminį
  • Saugos Nurodymai
  • Montavimas
   • Prieš Montavimą
   • Prijungimas Prie Elektros Tinklo
  • Paleidimas Eksploatuoti
  • Techniniai Duomenys
  • Triktys
 • Polski

  • Informacje O Produkcie
  • Ochrona Środowiska I Utylizacja
  • Zasady Bezpieczeństwa
  • Montaż
   • Przed Montażem
   • Podłączenie Elektryczne
  • Uruchomienie
  • Dane Techniczne
  • Usterki
   • Indicações de Segurança
   • Informações Do Produto
   • Proteção Ambiental E Eliminação
   • Montagem
    • Antes da Instalação
    • Ligação Elétrica
   • Colocação Em Funcionamento
   • Dados Técnicos
   • Avarias
 • Русский

  • InformațII Despre Produs
  • Instrucțiuni de Siguranță
  • Protecția Mediului ȘI Eliminarea Ca Deșeu
  • Montare
   • Înainte de Instalare
   • Conexiune Electrică
  • Punere În Funcțiune
  • Date Tehnice
  • Deranjamente
   • Указания По Безопасности
   • Информация Об Изделии
   • Охрана Окружающей Среды И Утилизация
   • Монтаж
    • Перед Монтажом
    • Электрический Монтаж
   • Пуск В Эксплуатацию
   • Технические Характеристики
   • Неисправности
 • Slovenščina

  • Informacije O Proizvodu
  • Varnostni Napotki
  • Varovanje Okolja in Odstranjevanje
  • Montaža
   • Pred Montažo
   • Električni Priključek
  • Zagon
  • Motnje
   • Sigurnosne Napomene
   • Informacije O Proizvodu
   • Zaštita Životne Sredine I Bacanje
   • Montaža
    • Pre Instalacije
    • Električno Priključivanje
   • Puštanje U Rad
   • Tehnički Podaci
   • Smetnje
   • Emniyetle Ilgili Bilgiler
   • Ürün Bilgileri
   • Çevre Koruması Ve Imha
   • Montaj
    • Montaj Öncesi
    • Elektrik Bağlantısı
   • İşletime Alınması
   • Teknik Veriler
   • Arızalar
  • Tehnični Podatki

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 16

Quick Links

Adapter
EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off
bg Указания за инсталация и експлоатация ........ 4
cs Návod k instalaci a obsluze ............................ 7
de Installations- und Bedienungsanleitung.......... 10
el
Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης.................. 13
en Installation and Operating manual................. 16
es Manual de instalación y de funcionamiento .... 19
fi
Asennus- ja käyttöohje ................................ 22
fl
Installatie- en bedieningsvoorschrift.............. 25
fr
Notice d'installation et d'utilisation................ 28
hr Upute za instaliranje i rukovanje ................... 31
hu Telepítési és kezelési útmutató..................... 34
it
Istruzioni per l'installazione e l'uso ................ 37
kk
Орнату және пайдалану туралы нұсқаулық . 40
lt
Montavimo ir naudojimo instrukcija.................. 43
nl
Installatie- en gebruikersinstructie ................... 46
no Installasjons- og bruksanvisning ...................... 49
pl
Instrukcja instalacji i obsługi ........................... 52
pt Manual de instalação e utilização ..................... 55
ro Instrucţiuni de instalare şi utilizare................... 58
ru Инструкция по монтажу и эксплуатации ......... 61
sl
Navodila za namestitev in uporabo................... 65
sr
Uputstvo za ugradnju i upotrebu ...................... 68
sv Installations- och bruksanvisning ..................... 71
tr
Montaj ve Kullanma Kılavuzu ........................... 74
uk Інструкція з монтажу та експлуатації .............. 77

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch EasyControl

 • Page 1 Adapter EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off bg Указания за инсталация и експлоатация ..4 Montavimo ir naudojimo instrukcija....43 cs Návod k instalaci a obsluze ......7 Installatie- en gebruikersinstructie ....46 de Installations- und Bedienungsanleitung..10 no Installasjons- og bruksanvisning ...... 49 Οδηγίες...
 • Page 2 6720821559-3.1TD 6720821559-1.1TD l < 3m 6720821559-4.1TD 6720821559-2.1TD 6720821559 (2017/06) EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off...
 • Page 3 6720821559-7.1TD 6720821559-5.2TD 6720821559-6.1TD EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off 6720821559 (2017/06)
 • Page 4 Опазването на околната среда е основен принцип на • Неправилното свързване на този продукт може да групата Bosch. Качеството на продукта, ефективността и доведе до щети по уреда. Затова този продукт трябва да опазването на околната среда за нас са равнопоставени...
 • Page 5 затваря контактът NO. • 2-жичен кабел към топлогенератор, който е подходящ за използване с адаптор EasyControl. ▶ Затворете корпуса на адаптора EasyControl ( Фиг. 6). ▶ Поставете щепсела на мрежовата част в адаптора Монтаж EasyControl. ▶ Уверете се, че дължината на кабела между адаптора...
 • Page 6 ▶ Включете топлогенератора. терморегулатора. ▶ Проверете връзката. Няма комуникация Топлогенераторът е включен: с топлогенератора. ▶ Изключете захранването на адаптора EasyControl от контакта, изчакайте най-малко 10 секунди и след това отново го включете. Постоянно синьо Няма комуникация ▶ Включете топлогенератора. с терморегулатора.
 • Page 7: Table Of Contents

  Než začnete s instalací, vypněte síťové napětí zdroje tepla. Ochrana životního prostředí je podniková zásada skupiny • Používejte výhradně napájecí zdroj dodaný společně s Bosch. Kvalita výrobků, hospodárnost provozu a ochrana přístrojem. životního prostředí jsou pro nás rovnocenné cíle. Zákon na •...
 • Page 8: Montáž

  EasyControl. s adaptérem EasyControl. Montáž Uvedení do provozu ▶ Zajistěte, aby délka kabelu mezi adaptérem EasyControl a zdrojem tepla nepřekročila 3 metry, protože delší datový ▶ Připojte regulátor teploty. kabel by mohl působit poruchy. ▶ Napájecí zdroj připojte do zásuvky.
 • Page 9: Technické Údaje

  ▶ Zapněte zdroj tepla. ▶ Zkontrolujte přípojky. Neprobíhá komunikace se zdrojem tepla. Zdroj tepla je zapnutý: ▶ Napájecí zdroj adaptéru EasyControl vytáhněte ze zásuvky, počkejte nejméně 10 sekund a pak jej opět zasuňte do zásuvky. Trvale modrá Neprobíhá komunikace ▶ Zapněte zdroj tepla.
 • Page 10: Sicherheitshinweise

  (Intelligent Room Thermostat) für UBA Version 3.7, • OpenTherm®, Version 4.0 • potentialfreier On/Off-Kontakt. 1) Der Adapter ist mit smarten Temperaturreglern von Bosch Dieses Produkt kann auch verwendet werden, um: und Buderus kompatibel. • die elektrische Leistung eines EMS-Busses zu erhöhen.
 • Page 11: Montage

  2-adriges Kabel zu einem Wärmeerzeuger, der für die wird der NO-Kontakt geschlossen. Verwendung mit dem EasyControl Adapter geeignet ist. ▶ Gehäuse des EasyControl Adapter schließen ( Abb. 6). Montage ▶ Stecker des Netzteils in den EasyControl Adapter stecken. ▶ Sicherstellen, dass die Kabellänge zwischen dem EasyControl Adapter und dem Wärmeerzeuger höchstens...
 • Page 12: Technische Daten

  Temperaturregler. ▶ Anschlüsse überprüfen. Keine Kommunikation mit Der Wärmeerzeuger ist eingeschaltet: dem Wärmeerzeuger. ▶ Netzteil des EasyControl Adapters aus der Steckdose ziehen, mindestens 10 Sekunden warten und dann wieder einstecken. Ständig blau Keine Kommunikation mit ▶ Wärmeerzeuger einschalten. dem Temperaturregler.
 • Page 13 Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του • Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με στεγνό πανί. ομίλου Bosch. Δίνουμε την ίδια βαρύτητα στην ποιότητα των • Η σύνδεση του προϊόντος με τρόπο διαφορετικό από τον προϊόντων, την αποδοτικότητα και την προστασία του περιβάλ- προβλεπόμενο...
 • Page 14 για τη χρήση του προσαρμογέα EasyControl. Τοποθέτηση Έναρξη λειτουργίας ▶ Βεβαιωθείτε ότι το μήκος καλωδίου ανάμεσα στον προσαρμογέα EasyControl και το λέβητα δεν υπερβαίνει τα ▶ Συνδέστε το θερμοστάτη. 3 μέτρα, γιατί καλώδια μεγαλύτερου μήκους μπορεί να ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μία πρίζα.
 • Page 15 ▶ Ελέγξτε τις συνδέσεις. Καμία επικοινωνία με το λέβητα. Ο λέβητας είναι ενεργοποιημένος: ▶ Βγάλτε το τροφοδοτικό του προσαρμογέα EasyControl από την πρίζα, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και βάλτε το πίσω στη θέση του. Συνεχώς μπλε Καμία επικοινωνία με το...
 • Page 16: Safety Instructions

  Equipment Directive). This product may also be used: • to increase the electrical output of an EMS bus. 1) The adaptor is compatible with Bosch brand smart controls and with Worcester smart controls. 6720821559 (2017/06) EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off...
 • Page 17: Installation

  Inspection beforehand NO contact closes. ▶ Before installation, check that the combination of the ▶ Close the EasyControl adaptor casing ( fig. 6). thermostat, the EasyControl adaptor and the boiler is ▶ Connect the power adaptor to the EasyControl adaptor.
 • Page 18: Technical Data

  ▶ Check all connections. No communication with the boiler. The boiler is switched on: ▶ Remove the EasyControl adaptor power adaptor from the socket, wait at least 10 seconds, and reconnect it. Constantly blue No communication with ▶ Turn on the boiler.
 • Page 19: Indicaciones De Seguridad

  La protección del medio ambiente es un principio de empresa • Utilizar únicamente la unidad de alimentación entregada. del grupo Bosch. La calidad de nuestros productos, su rentabi- • Limpiar el producto únicamente con un paño seco. lidad y la protección del medio ambiente son para nosotros •...
 • Page 20: Instalación

  ▶ Asegurarse que la longitud del cable entre el adaptador ▶ Conectar el enchufe de la pieza de red en el adaptador EasyControl y el generador de calor sea máx. de 3 metros EasyControl. de largo porque cables de datos más largos causan interfe- rencias.
 • Page 21: Datos Técnicos

  ▶ Comprobar las conexiones. Sin comunicación con el El generador de calor está desconectado: generador de calor. ▶ Retirar la unidad de alimentación del adaptador EasyControl del enchufe, esperar mínimo 10 segundos y conectarlo nuevamente. Azul constante Sin comunicación con el ▶...
 • Page 22 (Intelligent Room Thermostat) UBA versioon 3.7, • OpenTherm®, versio 4.0 • potentiaalivapaa ON/OFF-kosketin. Tätä tuotetta voidaan käyttää myös seuraavaan tarkoitukseen: • EMS-väylän sähkötehon kohottaminen. 1) Adapteri on yhteensopiva valmistajien Bosch ja Buderus älykkäiden lämpötilansäätimien kanssa. 6720821559 (2017/06) EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off...
 • Page 23 ▶ Liitä verkon pistoke EasyControl -adapteriin. sopiva EasyControl -adapterin kanssa. Kiinnittäminen Käyttöönotto ▶ Varmista, että kaapelin pituus on EasyControl -adapterin ja lämpökattilan välillä korkeintaan 3 metriä pitkä, koska ▶ Liitä lämpötilansäädin. pidemmät datakaapelit voivat aiheuttaa häiriöitä. ▶ Liitä verkko pistorasiaan.
 • Page 24 ▶ Kytke lämmityslaite päälle. ▶ Tarkasta liitännät. Ei tiedonsiirtoa lämpökattilan kanssa. Lämpökattila on kytketty päälle: ▶ Irrota EasyControl -adapterin verkko pistorasiasta, odota vähintään 10 sekuntia ja liitä se sen jälkeen takaisin. Jatkuvasti sininen Ei kommunikaation ▶ Kytke lämmityslaite päälle. lämpötilansäätimen kanssa.
 • Page 25 Voorkom kortsluiting of beschadiging van het product. Milieubescherming en afvalverwerking • Schakel de netspanning van de cv-ketel uit, voordat met de installatie wordt begonnen. Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch • Gebruik uitsluitend de meegeleverde voeding. groep. Productkwaliteit, economische rendabiliteit en milieu- •...
 • Page 26 EasyControl Adapter en de cv-ketel NO-contact. mogelijk is. ▶ Sluit de behuizing van de EasyControl Adapter ( afb. 6). Minimale vereisten voor montage van dit product zijn: ▶ Steek de stekker van de voedingsadapter in de EasyControl •...
 • Page 27 ▶ Controleer de aansluitingen. Geen communicatie met de cv-ketel. De cv-ketel is ingeschakeld: ▶ Haal de voedingsadapter van de EasyControl Adapter uit de contactdoos, wacht minimaal 10 seconden en steek deze terug. Continu blauw Geen communicatie met de ▶ Inschakelen cv-ketel.
 • Page 28: Informations Sur Le Produit

  La protection de l’environnement est une valeur de base du • Nettoyer le produit avec un chiffon sec uniquement. groupe Bosch. Nous accordons la même importance à la qualité • Un raccordement non conforme de ce produit peut entraî- de nos produits et à notre rendement qu’à la protection de ner des dommages sur l’appareil.
 • Page 29: Montage

  Le raccordement standard est C-NO. En cas de besoin chaleur. thermique, le contact NO est fermé. Les exigences minimales suivantes doivent être respectées ▶ Fermer le carter de l’adaptateur EasyControl ( fig. 6). pour ce produit : ▶ Insérer la fiche de la source d’alimentation dans l’adapta- •...
 • Page 30: Caractéristiques Techniques

  ▶ Contrôler les bornes de raccordement de la source d’alimentation et le thermostat. ▶ Contrôler le câble bifilaire vers le thermostat. Eteint Pas d’alimentation électrique. ▶ Raccorder l’alimentation électrique à l’adaptateur EasyControl. ▶ Remplacer le bloc d’alimentation. Tabl. 4 Défauts : message de défaut...
 • Page 31: Sigurnosne Upute

  Zaštita okoliša i odlaganje otpada • Izbjegavati kratko spajanje ili oštećenje proizvoda. • Isključiti mrežni napon uređaja za grijanje prije početka Zaštita okoliša osnovno je načelo poslovanja Bosch grupe. instalacije. Kvaliteta proizvoda, ekonomičnost i zaštita okoliša nama • Upotrebljavati samo priloženo mrežno napajanje.
 • Page 32: Montaža

  ▶ Zatvoriti kućište EasyControl adaptera ( sl. 6). s EasyControl adapterom. ▶ Utaknuti utikač napajanja u EasyControl adapter. Montaža ▶ Osigurati da je dužina kabela između EasyControl adaptera Stavljanje u pogon i uređaja za grijanje najviše 3 m jer duži podatkovni kabeli mogu prouzročiti smetnje.
 • Page 33: Tehnički Podaci

  ▶ Uključiti uređaj za grijanje. s regulatorom temperature. ▶ Provjeriti priključne stezaljke napajanja i regulatora temperature. ▶ Provjeriti 2-žilni kabel do regulatora temperature. Isključeno Nema napajanja naponom. ▶ Priključiti napajanje naponom na EasyControl adapter. ▶ Zamijeniti napajanje. tab. 4 Smetnje EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off...
 • Page 34: Fontos Biztonsági Tudnivalók

  (Intelligent Room Thermostat) UBA 3.7-es verzióhoz, • OpenTherm®, 4.0 verzió • potenciálmentes On/Off érintkező. Ez a termék használható a következő célokra is: 1) Az adapter a Bosch és Buderus gyártmányú okos • EMSbus elektromos teljesítményének növelése. hőmérséklet-szabályozókkal kompatibilis. 6720821559 (2017/06) EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off...
 • Page 35: Szerelés

  A standard csatlakozó a C-NO. Hőigény esetén a NO-érintkező Ezen termék szerelésére a következő minimális követelmények zár. vonatkoznak: ▶ Zárja be az EasyControl adapter házát ( 6. ábra). • 2-eres kábel a hőtermelőhöz, mely alkalmas az EasyControl ▶ Dugja be a tápegység csatlakozódugóját az EasyControl adapterrel való...
 • Page 36: Műszaki Adatok

  ▶ Ellenőrizze a csatlakozásokat. Nincs kommunikáció A hőtermelő be van kapcsolva: a hőtermelővel. ▶ Húzza ki az EasyControl adapter tápegységét a hálózati csatlakozóaljzatból, várjon legalább 10 másodpercig, majd újra dugja be. Tartós kék fény Nincs kommunikáció ▶ Kapcsolja be a hőtermelőt.
 • Page 37: Avvertenze Di Sicurezza

  La protezione dell'ambiente è un principio fondamentale per il • Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito. gruppo Bosch. Qualità dei prodotti, economicità e protezione • Pulire il prodotto esclusivamente con un panno asciutto. ambientale sono per noi obiettivi di pari livello. La legge •...
 • Page 38: Montaggio

  ( Fig. 6). ▶ Accertarsi che la lunghezza del cavo tra l'adattatore ▶ Inserire la spina dell'alimentatore nell'adattatore EasyControl e il generatore di calore sia al massimo di 3 m, EasyControl. in quanto cavi dati più lunghi possono generare disturbi.
 • Page 39: Dati Tecnici

  ▶ Controllare i collegamenti. Nessuna comunicazione con il generatore di calore. Il generatore di calore è acceso: ▶ estrarre la spina dell'alimentatore dell'adattatore EasyControl dalla presa, attendere almeno 10 secondi e poi reinserirla nuovamente. Blu costante Nessuna comunicazione con il ▶...
 • Page 40 Температурасы жоғары, дымқыл және шаң ортадан аулақ өңдеуге жіберу сақтаңыз. • Өнімнің қысқа тұйықталуына немесе бүлінуіне жол Қоршаған ортаны қорғау Bosch тобының кәсіпкерлік принципі бермеңіз. болып табылады. Өнім сапасы, үнемділік және қоршаған • Орнату алдында жылу генераторының желі кернеуін ортаны қорғау біз үшін маңыздылығы бірдей мақсаттар болып...
 • Page 41 ▶ Оңай бақылау адаптері мен жылу генераторының ▶ Жылу генераторын қосыңыз. арасындағы кабель ұзындығы 3 метрден аспайтындығына EasyControl адаптері бастапқы жүктеле бастайды ( 7 -сур.). көз жеткізіңіз, себебі деректерді табыстау кабелінің ұзын Бұл ретте 1 кестедегі қадамдар автоматты түрде жүргізіледі.
 • Page 42 реттегішімен байланыс ▶ Қоректендіру блогы мен температура реттегішінің жалғау клеммаларын жоқ. тексеріңіз. ▶ 2-өзекті кабельдің температура реттегішіне жалғануын тексеріңіз. Өшіру Қуат көзі жоқ. ▶ Қуат көзін EasyControl адаптеріне қосыңыз. ▶ Қоректендіру блогын алмастырыңыз. Кесте 4 Ақау 6720821559 (2017/06) EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off...
 • Page 43: Saugos Nurodymai

  3.7 versijos, • "OpenTherm®", 4.0 versijos • nulinio potencialo kontaktą On/Off. Šį gaminį taip pat galima naudoti, norint: 1) Adapteris yra suderinamas su Bosch ir Buderus • padidinti EMS magistralės elektrinę galią. išmaniaisiais temperatūros reguliatoriais. EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off 6720821559 (2017/06)
 • Page 44: Montavimas

  ▶ Uždarykite "EasyControl" adapterio korpusą ( 6 pav.). naudoti su "EasyControl" adapteriu. ▶ Į "EasyControl" adapterį įstatykite maitinimo bloko kištuką. Montavimas ▶ Įsitikinkite, kad kabelio ilgis tarp "EasyControl" adapterio ir Paleidimas eksploatuoti šilumos generatoriaus yra ne didesnis kaip 3 metrai, nes ▶ Prijunkite temperatūros reguliatorių.
 • Page 45: Techniniai Duomenys

  ▶ Patikrinkite jungtis. Nėra ryšio su šilumos Šilumos generatorius yra įjungtas: generatoriumi. ▶ "EasyControl" adapterio maitinimo bloką ištraukite iš kištukinio lizdo, ne mažiau kaip 10 sekundžių palaukite ir tada vėl įstatykite. Nuolat mėlynas Nėra ryšio su ▶ Šilumos generatorių įjunkite.
 • Page 46 OpenTherm®, versie 4,0 • potentiaalvrij aan-uitcontact. Dit product is ook te gebruiken: • om het elektrisch vermogen van een EMS-bus te vergroten. 1) De adapter is compatibel met Bosch slimme thermostaten en Nefit slimme thermostaten. 6720821559 (2017/06) EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off...
 • Page 47 De default-aansluiting is C-NO. Bij een warmtevraag sluit het mostaat, de EasyControl Adapter en het cv-toestel mogelijk NO-contact. ▶ Sluit de behuizing van de EasyControl Adapter ( afb. 6). Minimale vereisten voor montage van dit product zijn: ▶ Steek de plug van de voedingsadapter in de EasyControl •...
 • Page 48 ▶ Controleer de aansluitingen. Geen communicatie Het cv-toestel is ingeschakeld: met het cv-toestel. ▶ Haal de voedingsadapter van de EasyControl Adapter uit de contactdoos, wacht mini- maal 10 seconden en steek deze terug. Continu Geen communicatie ▶ Schakel het cv-toestel in.
 • Page 49 Unngå kortslutning eller skader på produktet. Miljøvern og kassering • Slå av nettspenningen til varmekilden, før du starter instal- lasjonen. Miljøvern er et grunnleggende bedriftsprinsipp for Bosch-grup- • Bruk kun det medfølgende strømadapteret. pen. For oss er produktkvalitet, driftsøkonomi og miljøvern •...
 • Page 50 Standard tilkobling er C-NO. Ved varmebehov blir NO-kontak- av temperaturregulator, EasyControl Adapter og varme- ten lukket. kilde er mulig. ▶ Lukk kapslingen til EasyControl Adapter ( fig. 6). For montasje av dette produktet gjelder følgende minimums- ▶ Sett støpslet til strømadapteret inn i EasyControl Adapter. krav: •...
 • Page 51 ▶ Kontroller tilkoblinger. Ingen kommunikasjon Varmekilden er innkoblet: med varmekilden. ▶ Trekk strømadapteret til EasyControl Adapter ut av strømuttaket, vent minst 10 sekunder og sett det så inn igjen. Konstant blå Ingen kommunikasjon ▶ Slå på varmekilden. med temperaturregulato- ▶...
 • Page 52: Zasady Bezpieczeństwa

  Ochrona środowiska i utylizacja • Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć napięcie sieciowe Ochrona środowiska to jedna z podstawowych zasad urządzenia grzewczego. działalności grupy Bosch. Jakość produktów, ich • Używać wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego. ekonomiczność i ekologiczność są celami równorzędnymi. • Produkt czyścić wyłącznie suchą szmatką.
 • Page 53: Montaż

  Standardowe przyłącze to C-NO. Przy zapotrzebowaniu na następujące minimalne wymagania: ciepło zestyk NO zostaje zamknięty. • Kabel 2-żyłowy do urządzenia grzewczego, odpowiedni do ▶ Zamknąć obudowę adaptera EasyControl ( rys. 6). zastosowania z adapterem EasyControl. ▶ Podłączyć wtyczkę zasilacza sieciowego do adaptera Montaż EasyControl.
 • Page 54: Dane Techniczne

  ▶ Sprawdzić zaciski przyłączeniowe zasilacza sieciowego i regulatora temperatury. ▶ Sprawdzić kabel 2-żyłowy do regulatora temperatury. Wył. Brak zasilania elektrycznego. ▶ Podłączyć zasilanie elektryczne do adaptera EasyControl. ▶ Wymienić zasilacz sieciowy. Tab. 4 Usterki 6720821559 (2017/06) EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off...
 • Page 55: Indicações De Segurança

  A proteção ambiental é um princípio empresarial do grupo • Utilizar apenas a unidade de alimentação fornecida. Bosch. Qualidade dos produtos, eficiência e proteção do meio ambiente são objetivos com igual importância. A legislação • Limpar o produto apenas com um pano seco.
 • Page 56: Montagem

  Cabo de 2 fios para um equipamento térmico que seja necessidade de calor. adequado para a utilização com o adaptador EasyControl. ▶ Fechar caixa do adaptador EasyControl ( fig. 6). ▶ Inserir a ficha da unidade de alimentação no adaptador Montagem EasyControl.
 • Page 57: Dados Técnicos

  ▶ Verificar ligações. Sem comunicação com o O equipamento térmico está desligado: equipamento térmico. ▶ Desligar a unidade de alimentação do adaptador EasyControl da tomada, aguardar 10 segundos e voltar a inseri-la. Azul permanente Sem comunicação com o ▶ Ligar equipamento térmico.
 • Page 58: Instrucțiuni De Siguranță

  înainte de a începe instalarea. Protecția mediului este un principiu de bază al întreprinderilor • Utilizați exclusiv alimentatorul livrat. grupului Bosch. Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea • Curățați produsul numai cu o cârpă uscată. și protecția mediului, ca și obiective, au aceeași prioritate.
 • Page 59: Montare

  Punere în funcțiune ▶ Asigurați-vă că lungimea cablului dintre adaptorul ▶ Racordați termostatul. EasyControl și generatorul termic este de cel mult 3 metri, ▶ Introduceți steckerul într-o priză. deoarece un cablu de date mai lung poate avea ca rezultat ▶ Introduceți steckerul de alimentatre al generatorului termic apariția deranjamentelor.
 • Page 60: Date Tehnice

  ▶ Verificați bornele de conexiune ale alimentatorului și ale termostatului. ▶ Verificați cablul cu 2 conductori de la termostat. Oprit Lipsă alimentare cu ▶ Racordați o sursă de alimentare cu tensiune la adaptorul EasyControl. tensiune. ▶ Schimbați alimentatorul. Tab. 4...
 • Page 61: Указания По Безопасности

  переработки. Все используемые упаковочные материалы Этот прибор конвертирует следующие протоколы в EMS и наоборот: • iRT (Intelligent Room Thermostat) для UBA версии 3.7, 1) Адаптер совместим с регуляторами температуры Bosch • OpenTherm®, версия 4.0 и Buderus. • беспотенциальный контакт On/Off.
 • Page 62: Монтаж

  2-жильный кабель к теплогенератору должен Стандартное подключение C-NO. При запросе тепла контакт подходить для работы с адаптером EasyControl. NO замыкается. ▶ Закройте корпус адаптера EasyControl ( рис. 6). Монтаж ▶ Вставьте штекер блока питания в адаптер EasyControl. ▶ Убедитесь, что длина кабеля между адаптером...
 • Page 63: Пуск В Эксплуатацию

  ▶ Вставьте блок питания в розетку. ▶ Вставьте вилку подключения теплогенератора к сети в розетку. ▶ Включите теплогенератор. Начинается инициализация адаптера EasyControl ( рис. 7). При этом выполняются этапы, приведённые в таблице 1. # Светодиодный индикатор LED Адаптер EasyControl: 1 Мигает красный...
 • Page 64: Неисправности

  ▶ Включите теплогенератор. регулятора ▶ Проверьте подключения. температуры. Теплогенератор включен: Нет связи с ▶ Выньте блок питания адаптера EasyControl из розетки, подождите не теплогенератором. менее 10 секунд и снова вставьте в розетку. Постоянно горит Нет связи с регулятором ▶ Включите теплогенератор.
 • Page 65: Varnostni Napotki

  Varovanje okolja in odstranjevanje • Preprečite kratek stik in poškodovanje proizvoda. • Pred montažo generator toplote odklopite od električnega Varstvo okolja je temeljno načelo delovanja skupine Bosch. omrežja. Kakovost izdelkov, gospodarnost in varovanje okolja so za nas • Uporabite izključno priloženi napajalnik.
 • Page 66: Montaža

  NO sklene. • 2-žilni kabel do generatorja toplote, primernega za ▶ Zaprite ohišje adapterja EasyControl ( sl. 6). uporabo z adapterjem EasyControl. ▶ Vtič napajalnika vtaknite v adapter EasyControl. Montaža ▶ Zagotovite, da kabel med adapterjem EasyControl in Zagon generatorjem toplote ne bo daljši kot 3 m, saj lahko daljši...
 • Page 67: Tehnični Podatki

  ▶ Preverite priključne sponke napajalnika in priključek na regulatorju temperature. temperature. ▶ Preverite 2-žilni kabel regulatorja temperature. Izklop Ni električnega napajanja. ▶ Adapter EasyControl priključite na električno napajanje. ▶ Zamenjajte adapter. Tab. 4 Motnje EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off 6720821559 (2017/06)
 • Page 68: Sigurnosne Napomene

  Paziti da ne dođe do kratkog spoja ili oštećenja proizvoda. Zaštita životne okoline predstavlja princip poslovanja grupe • Pre početka instalacije isključiti mrežni napon generatora Bosch. Kvalitet proizvoda, ekonomičnost i zaštita životne toplote. okoline su za nas ciljevi istog prioriteta. Zakon o zaštiti okoline i •...
 • Page 69: Montaža

  Dvožilni kabl do generatora toplote koji je pogodan za upotrebu sa EasyControl adapterom. Puštanje u rad Montaža ▶ Obezbediti da dužina kabla između EasyControl adaptera i ▶ Priključiti regulator temperature. generatora toplote bude najviše 3 metra, zato što duži ▶ Mrežni adapter uključiti u utičnicu.
 • Page 70: Tehnički Podaci

  ▶ Proveriti priključne stezaljke mrežnog adaptera i regulatora temperature. ▶ Proveriti 2-žilni kabl do regulatora temperature. Isključeno Nema napona napajanja. ▶ Priključiti napon napajanja na EasyControl Adapter. ▶ Zameniti mrežni adapter. tab. 4 Smetnje 6720821559 (2017/06) EasyControl Adapter OT-iRT/On-Off...
 • Page 71 • Undvik kortslutning eller skador på produkten. • Stäng av värmekällans nätspänning, innan du börjar med Miljöskydd är en grundpelare för Bosch-koncernen. Produkt- installationen. kvalitet, lönsamhet och miljöskydd är tre mål som alla är lika • Använd den medföljande låsringstången.
 • Page 72 Standardanslutningen är C-NO. Vid värmebehov stängs ▶ Kontrollera före installationen, om kombinationen av NO-kontakten. temperaturregulatorn, av EasyControl adaptern och ▶ Stäng EasyControl adapterns hölje ( bild 6). värmekällan är möjlig. ▶ Anslut nätadapterns kontakt till EasyControl Adapter. För produktens montering gäller följande minimikrav: •...
 • Page 73 ▶ Starta värmeanläggningen. ▶ Kontrollera anslutningarna. Ingen kommunikation med värmekällan. Värmekällan påkopplad: ▶ Dra ut nätadaptern av EasyControl adaptern ur eluttaget, vänta i minst 10 sekunder och sätt i det igen. Ständigt blå Ingen kommunikation med ▶ Starta värmeanläggningen. temperaturregulatorn.
 • Page 74: Emniyetle Ilgili Bilgiler

  OpenTherm®, Versiyon 4.0 cihazlara ilişkin Avrupa Birliği yönetmeliği). • Potansiyelsiz On/Off kontağı Bu ürün, ayrıca aşağıda belirtilen amaç için de kullanılabilir: 1) Adaptör, Bosch ve Buderus firmasına ait 'Smart' tipi • EMS-Bus'un elektrik gücünü yükseltmek. termostatlar ile uyumludur. 6720821559 (2017/06)
 • Page 75: Montaj

  Montaj öncesi Standart bağlantı C-NO'dur. Isı ihtiyacında NO kontağı kapatılır. ▶ Montaj işlerine başlamadan önce mevcut termostatın, ▶ EasyControl adaptörünün gövdesini kapatın ( Şekil 6). EasyControl adaptörünün ve ısıtma cihazının kombine ▶ Güç adaptörünün fişini EasyControl adaptörüne takın. edilip edilemeyeceğini kontrol edin.
 • Page 76: Teknik Veriler

  ▶ Bağlantıları kontrol edin. Isıtma cihazı ile iletişim yok. Isıtma cihazı çalışıyor: ▶ EasyControl adaptörünün güç adaptörünü elektrik prizinden çekin, en az 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar takın. Kesintisiz mavi renkte Termostat ile iletişim yok. ▶ Isıtma cihazını çalıştırın.
 • Page 77 Уникайте коротких замикань і пошкоджень виробу. • Перед початком встановлення вимкніть мережеву Захист довкілля є основоположним принципом діяльності напругу теплогенератора. групи Bosch. Якість продукції, економічність та • Використовуйте лише блок живлення, що постачається екологічність є для нас пріоритетними цілями. Ми в комплекті.
 • Page 78 NO замикається. ▶ Переконайтеся, що довжина кабелю між адаптером EasyControl та теплогенератором не перевищує ▶ Закрийте корпус адаптера EasyControl ( мал. 6). 3 метри, оскільки кабель даних більшої довжини може ▶ Вставте штекер блока живлення в адаптер EasyControl. призводити до виникнення несправностей.
 • Page 79 ▶ Увімкніть теплогенератор. з терморегулятором. ▶ Перевірте з’єднання. Немає зв’язку Теплогенератор увімкнений: з теплогенератором. ▶ Вийміть блок живлення адаптера EasyControl з розетки, зачекайте щонайменше 10 секунд і вставте знову. Постійно світиться Немає зв’язку ▶ Увімкніть теплогенератор. синім кольором з терморегулятором.
 • Page 80 Telefon 0842 840 840 Küçükyalı Ofis Park A Blok www.junkers.lv CZ Bosch Termotechnika s.r.o. 34854 Maltepe/ stanbul MX Robert Bosch S. de R.L. de C.V. Průmyslová 372/1 Tel: (0216) 432 0 800 División de Termotecnología 108 00 Praha 10 Faks: (0216) 432 0 986 Circ.

Table of Contents