Elden Çıkarma - Electrolux PERFECTJUICE ESF2000 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Elden çıkarma /
Elden çıkarma
TR
Ambalaj malzemeleri
Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve
geri dönüştürülebilir. Plastik bileşenler
üzerlerindeki işaretler ile tanınır; ör. >PE<,
>PS< vb.
Lütfen ambalaj malzemesini, size en yakın
çöp atık tesislerine uygun bir taşıyıcı
içinde atın.
Утилізація
UK
Матеріали упаковки
Матеріали упаковки є екологічно
безпечними та можуть
використовуватися для повторної
переробки. Пластикові складові
позначаються символами, наприклад
>PE<, >PS< тощо.
Будь ласка, викидайте матеріали
упаковки в належні контейнери
комунальних служб для утилізації
сміття.
Утилізація
Eskiyen cihazlar
Üründe ya da ambalajında bulunan
simgesi, bu ürünün evsel atık olarak
değerlendirilemeyeceğini belirtir. Aksine,
cihazın elektrikli ve elektronik aygıtların
geri dönüştürülmesi için uygun bir top-
lama noktasına götürülmesi gerektiğini
ifade eder. Bu ürünün düzgün biçimde
atılmasını sağlayarak, ürünün uygun atık
yöntemleri dışında değerlendirildiğinde
ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığı
Старий прилад
Символ
його упаковці вказує на те, що цей
виріб не можна викидати разом із
побутовими відходами. Натомість
його потрібно здати до відповідного
пункту утилізації електричних та
електронних приладів. Забезпечуючи
належну утилізацію виробу, можна
запобігти потенційним негативним
наслідкам для навколишнього
середовища та людського здоров'я, які
на виробі або на
açısından olası olumsuz sonuçların ön-
lenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.
Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili olarak
daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen
yerel yönetim birimlerine, evsel atık/çöp
toplama hizmeti yetkililerine ya da ürünü
satın aldığınız yere başvurun.
в іншому випадку можуть виникнути
в результаті неналежної утилізації
виробу. За докладнішою інформацією
щодо вторинної переробки виробу
зверніться до муніципалітету, служби
утилізації або до магазину, в якому ви
придбали виріб.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
85

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux PERFECTJUICE ESF2000

Table of Contents