Меры Предосторожности - Electrolux PERFECTJUICE ESF2000 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Sfaturi de siguranţă /
Citiţi cu atenţie următoarele
RO
instrucţiuni înainte de a utiliza
aparatul pentru prima dată.
• Acest aparat nu este conceput pentru
a fi folosit de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
şi mentale reduse sau care nu au
experienţă sau cunoştinţe legate de
acesta, dacă nu sunt supravegheate
sau dacă nu au fost instruite cu
privire la utilizarea acestuia de către
o persoană responsabilă de siguranţa
lor.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a
nu se juca cu aparatul.
• Acest aparat poate fi conectat numai
la o sursă de curent electric a cărei
tensiune şi frecvenţă sunt conforme
cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de
identificare!
• Nu utilizaţi şi nu ridicaţi niciodată
aparatul dacă
– cablul de alimentare este deteriorat,
– carcasa este deteriorată".
• Aparatul trebuie conectat doar la
o priză cu împământare. Dacă este
necesar, poate fi folosit un prelungitor
adecvat pentru 10 A.
• În cazul în care aparatul sau cablul de
alimentare este deteriorat, pentru a
evita pericolul, acesta trebuie înlocuit
Перед первым применением
RU
устройства внимательно прочтите
следующую инструкцию.
• Устройство не предназначено для
использования детьми, неопытными
людьми и людьми с ограниченными
умственными и физическими
возможностями иначе как под
присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
• Не разрешайте детям играть с
устройством.
• Устройство можно включать только
в розетку сети с напряжением
и частотой, соответствующими
табличке технических данных!
• Не пользуйтесь устройством при
повреждении шнура питания или
корпуса.*
• Включайте устройство только
в заземленную розетку.
При необходимости можно
воспользоваться удлинителем на 10
А.
• В целях безопасности поврежденные
устройство или шнур питания
должны быть заменены
производителем, агентом по
обслуживанию или другим
квалифицированным специалистом.
Меры предосторожности
de producător, de un agent de service
al acestuia sau de o persoană cu o
calificare similară.
• Puneţi întotdeauna aparatul pe o
suprafaţă plană, dreaptă.
• Înainte de curăţare şi întreţinere
aparatul trebuie oprit iar cablul de
alimentare trebuie scos din priză.
• Aparatul este destinat exclusiv
utilizării în interior.
• Acest aparat este destinat
numai utilizării în mediul casnic.
Producătorul nu poate accepta
nicio răspundere pentru eventuale
daune produse de utilizarea
necorespunzătoare sau incorectă.
• Nu atingeţi niciodată lamele sau
componentele introduse cu mâna
sau cu vreun instrument în timp ce
aparatul este conectat la priză.
• Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte
lichide.
• Când se procesează o încărcătură
grea, nu folosiţi aparatul în mod
continuu mai mult de 40 de secunde.
Lăsați aparatul să se răcească înainte
de repornire.
• Nu lăsaţi cablul să atârne peste
marginea mesei sau a suprafeţei
de lucru, nu lăsaţi cablul să intre
• Всегда ставьте устройство на ровную
горизонтальную поверхность.
• При чистке и уходе устройство
необходимо выключить и
отсоединить от сети электропитания.
• Устройство предназначено только
для применения в помещении.
• Данное устройство предназначено
для использования только в
домашних условиях. Изготовитель
не несет ответственности за
возможный ущерб от неправильной
эксплуатации.
• Не трогайте лезвия и насадки руками
или инструментами, если устройство
включено в сеть.
• Не погружайте устройство в воду или
иную жидкость.
• При тяжелой нагрузке не пользуйтесь
устройством непрерывно дольше
40 секунд. Дайте остыть перед
повторным включением.
• Не допускайте попадания
электрического провода на углы
стола или стойки, не допускайте
контакта с горячей поверхностью,
включая плиту.
• Никогда не используйте
принадлежности или детали
других производителей, если они
în contact cu o suprafaţă fierbinte,
inclusiv cu maşina de gătit.
• Nu utilizaţi niciodată accesorii sau
piese fabricate de alţi producători,
care nu sunt recomandate sau
comercializate; poate cauza un risc de
vătămare corporală.
• Utilizaţi aparatul numai când mânerul
este blocat, nu introduceţi niciodată
degetele sau un obiect în tubul
de alimentare în timp ce aparatul
funcţionează.
• Nu scoateţi recipientul pentru pulpă
când aparatul este în funcţiune.
• Asiguraţi-vă că toate piesele sunt
montate corect înainte să porniţi
aparatul.
• Asiguraţi-vă că motorul şi lama s-au
oprit complet înainte de demontare şi
de curăţare.
• Nu utilizaţi aparatul dacă sita rotativă
este deteriorată.
• Deconectaţi alimentarea şi puneţi
comutatorul în poziţia oprit înainte de
a deschide capacul.
• Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la
priză înaintea schimbării accesoriilor
sau înaintea apropierii de piese
care se mişcă când aparatul este în
funcţiune.
не рекоментдованы; это может
привести к получению травм.
• Используйте прибор лишь тогда,
когда ручка заблокирована;
никогда не засовывайте пальцы
или другие посторонние предметы
в загрузочную трубку во время
работы прибора.
• Не убирайте контейнер для
выжимок во время работы прибора.
• Перед включением прибора
убедитесь в том, что все
компоненты установлены
правильно.
• Дождитесь полной остановки
двигателя и вращающихся деталей
перед тем как начать разбирарать
прибор.
• Не используйте прибор, если
вращающееся сито повреждено.
• Прежде чем открывать крышку,
выньте вилку из розетки
электропитания и переведите
выключатель в положение «Выкл».
• Перед выполнением операций по
замене принадлежностей прибора
или перед тем, как касаться его
движущихся частей, выключите
прибор и отключите его от сети
электропитания.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
53

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux PERFECTJUICE ESF2000

Table of Contents