Electrolux ESJ4000 Instruction Book

Slow juicer
Hide thumbs

Advertisement

Instruction Book
ESJ4000
Slow Juicer
GB INSTRUCTION BOOK
BG БР О ШУРА С ИНСТРУКЦ И И
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DK VEJLEDNING
KASUTUSJUHEND
EE
OHJEKIRJA
FI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCIJŲ KNYGA
LT
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LV
NO BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
UPUTSTVO
RS
RU ИНСТ РУКЦИЯ
BRUKSANVISNING
SE
NAVODILA
SI
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
TR EL KITABI
UA ПОСІБНИК КОРИСТ УВАЧА

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux ESJ4000

 • Page 1 Instruction Book ESJ4000 Slow Juicer RU ИНСТ РУКЦИЯ GB INSTRUCTION BOOK HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BG БР О ШУРА С ИНСТРУКЦ И И INSTRUKCIJŲ KNYGA BRUKSANVISNING CZ NÁVOD K POUŽITÍ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA NAVODILA DK VEJLEDNING NO BRUKSANVISNING SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI...
 • Page 2 www.electrolux.com...
 • Page 3 www.electrolux.com...
 • Page 4: Table Of Contents

  SRPSKI WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 5 www.electrolux.com...
 • Page 6: English

  ENGLISH Thank you for choosing an Electrolux product. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
 • Page 7 This appliances is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. www.electrolux.com...
 • Page 8: Troubleshooting

  This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste. To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
 • Page 9: Български

  Благодарим ви, че избрахте продукт на Electrolux. За най-добри резултати, винаги използвайте оригинални аксесоари и резервни части на Electrolux. Те са разработени специално за вашия.продукт. Този продукт е разработен с мисъл за околната среда. Всички пластмасови части са обозначени за рециклиране.
 • Page 10 Корпусът трябва да се почиства само с влажна и мека кърпа и да се подсушава с кърпа. Забележка: Не използвайте абразивни препарати или груби кухненски гъби при почистването на повърхността на уреда ви. Приятно ползване на вашия нов продукт от Electrolux! УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Прочетете следните инструкции внимателно преди за използвате уреда за първи...
 • Page 11 Продуктът се подлага на аномалии, Функционален проблем Спрете да използвате като например шум, миризма, смог уреда, изключете от и повишена температура. електрозахранването и се свържете с упълномощен сервиз. Ако уредът все още не работи, свържете се с център за обслужване на клиенти. www.electrolux.com...
 • Page 12: Čeština

  Electrolux си запазва правото да променя продукти, информация и спецификации без предизвестие. ČEŠTINA Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky Electrolux. Nejlepší výsledky vždy zajistíte použitím originálního příslušenství a náhradních dílů značky Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně pro váš výrobek.
 • Page 13 Tělo by mělo být vyčištěno měkkým vlhkým hadrem a pak vysušeno jiným hadrem. Poznámka: K čištění spotřebiče nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi nebo drátěnky. Užijte si váš nový výrobek Electrolux! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny.
 • Page 14 U výrobku se při jeho provozu Problém s fungováním Spotřebič vypněte, odpojte objevují odchylky jako např. jej ze zásuvky a obraťte se na hluk, zápach, kouř či zvýšená autorizované servisní středisko. teplota. Pokud spotřebič stále nefunguje, obraťte se na zákaznický servis. www.electrolux.com...
 • Page 15: Dansk

  Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit výrobky, informace i technické údaje bez předchozího upozornění. DANSK Tak fordi du valgte et Electrolux produkt. For at sikre de bedste resultater, skal du altid bruge originalt Electrolux tilbehør og reservedele. De er designet specielt til dit produkt. Dette produkt er designed med miljøet i tankerne.
 • Page 16 Huset bør kun rengøres med en blød og fugtig klud og derefter tørres med en klud. Bemærk: Brug ikke skuremidler eller skuresvampe til at rengøre dit apparats overflade. Nyd dit nye Electrolux produkt! SIKKERHEDSRÅD Læs den følgende instruktion omhyggeligt, før apparatet anvendes for første gang.
 • Page 17 For at genbruge dit produkt bedes du aflevere det på et officielt indsamlingssted eller på et Electrolux servicecenter, der kan fjerne og genbruge batteriet og elektriske dele på en sikker og professionel måde. Følg dit lands regler for den separate indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier.
 • Page 18: Eesti

  Hoiatus! Ärge pange korpust, pistikut ega toitejuhet vette ega mõnda teise vedelikku. Kuivatage iga osa enne kasutamist põhjalikult. Korpust võib puhastada ainult pehme niiske lapiga ja kuivatada seejärel kuiva lapiga. Märkus: ärge kasutage seadme pindade puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid või küürimiskäsnu. Tundke rõõmu oma uuest Electroluxi tootest! www.electrolux.com...
 • Page 19 See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks: - kauplustes, kontorites ja mujal, kus on töötajatele mõeldud köögid; - puhkemajades; - hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades; - hommikusöögiga ööbimiskohtades. www.electrolux.com...
 • Page 20 ümberkäitlemiseks ametlikku kogumispunkti või Electroluxi teeninduskeskusesse, kus aku ja elektriosad suudetakse turvaliselt ja professionaalselt eemaldada. Järgige oma riigi elektritoodete ja akude eraldi kogumist käsitlevaid reegleid. Electrolux jätab endale õiguse muuta ilma sellest ette teatamata tooteid, teavet ja tehnilisi andmeid. www.electrolux.com...
 • Page 21: Suomi

  SUOMI Kiitos Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Parhaat tulokset saat käyttämällä aina alkuperäisiä Electrolux- lisätarvikkeita ja -varaosia. Ne on suunniteltu nimenomaan tuotetta varten. Tämä tuote on suunniteltu ympäristöä silmällä pitäen. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten. OSAT A. Syöttöpainin G. KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS- ja PERUUTUS -painike B.
 • Page 22 Varoitus! Älä koskaan upota runkoa, virtapistoketta tai -johtoa veteen tai muuhun nesteeseen. Kuivaa kaikki osat perusteellisesti ennen käyttöä. Kotelon saa puhdistaa vain pehmeällä kostella liinalla ja kuivata liinalla. Huomaa: Älä käytä hankaavia pesuaineita tai hankaussieniä koneen pintojen puhdistukseen. Nauti uudesta Electrolux-tuotteestasi! TURVALLISUUSOHJEITA Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.
 • Page 23 Kierrätä tuote viemällä se viralliseen keräyspisteeseen tai Electrolux-huoltoliikkeeseen, joka osaa irrottaa ja kierrättää akun ja sähköosat turvallisella ja ammattimaisella tavalla. Noudata oman maasi sähköromun ja ladattavien akkujen keräystä koskevia sääntöjä. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. www.electrolux.com...
 • Page 24: Hrvatski

  HRVATSKI Zahvaljujemo vam što ste odabrali Electrolux proizvod. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate, upotrebljavajte isključivo originalni ElectroIux pribor i rezervne dijelove. Oni su izrađeni posebno za vaš proizvod. Ovaj proizvod je izrađen vodeći računa o okolišu. Svi plastični dijelovi su označeni za recikliranje.
 • Page 25 Kućište treba čistiti samo mekom vlažnom krpom, a zatim osušiti krpom. Napomena: Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili žice za posuđe za čišćenje površina aparata. Uživajte u novom Electrolux proizvodu! SIGURNOSNI SAVJETI Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja.
 • Page 26 Electroluxov servisni centar gdje možete izvaditi i reciklirati bateriju i električne dijelove na siguran i stručan način. Poštujte propise u vašoj zemlji za odvajanje električnih proizvoda i punjivih baterija. Electrolux zadržava pravo promjene proizvoda, informacija i specifikacija bez prethodne obavijesti. www.electrolux.com...
 • Page 27: Magyar

  MAGYAR Köszönjük, hogy Electrolux készüléket vásárolt! A legjobb eredmények biztosítása érdekében mindig eredeti Electrolux tartozékokat és alkatrészeket használjon. Ezeket kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték. A készüléket a környezetvédelem szem előtt tartásával tervezték. Minden műanyag alkatrész újrahasznosításra vonatkozó jelzéssel rendelkezik. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI A.
 • Page 28 A készülék házát csak egy puha és nedves ronggyal tisztítsa le, majd törölje szárazra egy másikkal. Megjegyzés: A készülék külsejének tisztításához ne használjon súrolószert vagy dörzsszivacsot. Használja örömmel az új Electrolux termékét! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő...
 • Page 29 és az elektromos alkatrészeket biztonságosan és professzionálisan tudják kiszerelni és újrahasznosítani. Az elektromos termékek és a tölthető akkumulátorok elkülönített gyűjtéséhez tartsa be országa szabályait. Az Electrolux fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül megváltoztassa a termékeket, az információkat és a specifikációkat. www.electrolux.com...
 • Page 30: Lietuviškai

  LIETUVIŠKAI Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux“ gaminį. Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus, visuomet naudokite originalius „Electrolux“ priedus ir atsargines dalis. Jie buvo sukurti specialiai Jūsų gaminiui. Šis gaminys sukurtas galvojant apie aplinką. Visos plastikinės dalys yra pažymėtos dėl perdirbimo. SUDEDAMOSIOS DALYS A. Stumtuvas G.
 • Page 31 Prieš naudojimą kiekvieną dalį kruopščiai nusausinkite. Korpusą reikia valyti tik minkšta drėgna šluoste ir tuomet šluoste nusausinti. Pastaba. Nenaudokite abrazyvin- ių valiklių ar šveičiamųjų kempinėlių savo prietaiso paviršiams valyti. Mėgaukitės savo nauju „Electrolux“ gaminiu! SAUGOS PATARIMAS Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.
 • Page 32 Šis simbolis ant gaminio ar jo pakuotės rodo, kad gaminio negalima laikyti buitinėmis atliekomis. Norėdami perdirbti savo gaminį, nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą arba „Electrolux“ techninės priežiūros centrą, kur bus galima saugiai ir profesionaliai išimti ir perdirbti akumuliatorių ir elektrines dalis. Laikykitės savo šalies taisyklių...
 • Page 33: Latviešu

  LATVIEŠU Paldies, ka izvēlējāties Electrolux izstrādājumu. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, vienmēr izvēlieties oriģinālos Electrolux piederumus un rezerves daļas. Tās tika izgatavotas speciāli Jūsu izstrādājumam. Šis izstrādājums tika izgatavots, rūpējoties par vidi. Visas plastmasas daļas ir marķētas otrreizējās pārstrādes vajadzībām. SASTĀVDAĻAS A.
 • Page 34 Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram: - personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; - lauku mājās; - viesu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās apdzīvojamās vidēs; - viesu namos. www.electrolux.com...
 • Page 35 Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai produktu nodotu pārstrādei, lūdzu, nogādājiet to oficiālā savākšanas punktā vai Electrolux apkalpošanas centrā, lai akumulatora un elektrisko daļu noņemšana un pārstrāde notiktu droši un profesionāli. Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektroierīču un lādējamo akumulatoru atsevišķu savākšanu.
 • Page 36: Norsk

  NORSK Takk for at du velger et Electrolux-produkt. Bruk alltid originale Electrolux-tilbehør og reservedeler for å sikre de beste resultater. De har blitt designet spesielt for ditt produkt. Dette produktet er utformet med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket for resirkulering.
 • Page 37 Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som: - personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer; - gårdshus; - av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper; - ”bed and breakfast”-miljøer. www.electrolux.com...
 • Page 38 For å resirkulere produktet, kan du ta den med til et offisielt innsamlingssted eller til et Electrolux-servicesenter som kan fjerne og gjenvinne batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg ditt lands regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier.
 • Page 39: Polski

  POLSKI Dziękujemy za wybór produktu Electrolux. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Zostały one zaprojektowane specjalnie do tego produktu. Ten produkt zaprojektowano z myślą o ekologii. Wszystkie plastikowe części oznaczono jako nadające się do recyklingu.
 • Page 40 Obudowę można czyścić wyłącznie miękką, wilgotną ściereczką, następnie osuszyć inną ściereczką. Uwaga: powierzchni urządzenia nie wolno czyścić ściernymi środkami czyszczącymi ani szorstkimi myjkami. Życzymy udanego użytkowania produktu Electrolux! BEZPIECZEŃSTWO Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.
 • Page 41 Electrolux, który wymontuje baterię i części elektroniczne podda je recyklingowi w profesjonalny, bezpieczny sposób. Należy stosować się do krajowych przepisów oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i baterii akumulatorowych. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach, danych technicznych i informacji bez uprzedniego powiadomienia. www.electrolux.com...
 • Page 42: Română

  ROMÂNĂ Mulțumim că ați ales acest produs de la Electrolux. Pentru asigurarea unor rezultate optime trebuie utilizate întotdeauna accesorii şi piesele de schimb originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru produs. Acest produs este proiectat cu atenţie faţă de mediu. Toate piesele din plastic sunt marcate în scopul reciclării.
 • Page 43 Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la aplicaţii similare, cum ar fi: - În bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte medii de lucru; - case de la ferme; - de clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial; - medii de cazare cu micul dejun inclus. www.electrolux.com...
 • Page 44 Pentru reciclare, produsul trebuie dus la un punct de colectare sau la un centru de service Electrolux, care poate demonta şi recicla bateria şi componentele electrice într-un mod sigur şi profesional. Pentru colectarea separată a produselor electrice şi bateriilor reciclabile, urmaţi reglementările în vigoare la nivel naţional.
 • Page 45: Srpski

  Hvala Vam na odabiru Electrolux proizvoda. Kako biste osigurali najbolje rezultate, uvek koristite originalnu dodatnu opremu i rezervne delove kompanije Electrolux. Oni su dizajnirani posebno za Vaš proizvod. Ovaj proizvod dizajniran je pazeći na životnu sredinu. Svi plastični delovi obeleženi su u svrhu recikliranja.
 • Page 46 Kućište treba čistiti samo mekom vlažnom krpom, a zatim ga osušiti suvom krpom. Napomena: Za čišćenje spoljnih površina uređaja nemojte da koriste abrazivna sredstva za čišćenje ili jastučiće za odmašćivanje. Uživajte u Vašem novom proizvodu kompanije Electrolux! BEZBEDNOSNI SAVETI Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog aparata.
 • Page 47 Da biste reciklirali ovaj proizvod odnesite ga na zvanično mesto prikupljanja ili u servisni centar kompanije Electrolux gde se baterije i električni delovi mogu ukloniti i reciklirati na siguran i profesionalan način. Pridržavajte se pravila vaše zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija.
 • Page 48: Русский

  РУССКИЙ Благодарим вас за выбор продукции Electrolux. Для достижения наилучших результатов всегда используйте оригинальные аксессуары и запчасти Electrolux. Они разработаны специально для этого продукта. Этот продукт разработан с учетом экологических требований. На всех пластиковых деталях присутствует маркировка относительно последующей переработки.
 • Page 49 Тщательно высушите каждый компонент перед использованием. Корпус следует очищать только мягкой влажной тканевой салфеткой, а затем протереть насухо. Примечание: Не используйте абразивные чистящие средства или металлические губки для очистки поверхностей устройства. Наслаждайтесь новым продуктом Electrolux! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию.
 • Page 50 загрузочное отверстие. При эксплуатации прибора Функциональная Прекратите использование прибора, могут проявляться такие неисправность отключите его от электросети и обратитесь в аномалии, как шум, авторизованный сервисный центр. запах, дым и повышение температуры. Если прибор по-прежнему не работает, обратитесь в службу поддержки. www.electrolux.com...
 • Page 51: Svenska

  информацию и технические характеристики без предварительного уведомления. SVENSKA Tack för att du valt en produkt från Electrolux. För att säkerställa bästa möjliga resultat, använd alltid Electrolux originaltillbehör och reservdelar. De har utformats speciellt för din produkt. Produkten har designats med miljön i åtanke.
 • Page 52 Höljet ska endast rengöras med en mjuk fuktig trasa och sedan torkas med en torr trasa. Obs! Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt eller skursvampar för att rengöra ytorna på din produkt. Mycket nöje med din nya Electrolux-produkt! SÄKERHET Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första gången.
 • Page 53 För att återvinna produkten ska du ta den till en officiell uppsamlingsplats eller till ett Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ ditt lands bestämmelser för separat insamling av elektriska produkter och uppladdningsbara batterier.
 • Page 54: Slovenščina

  Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Electrolux. Da bi zagotovili najboljše rezultate, vedno uporabljajte originalne dodatke in rezervne dele Electrolux. Ti so bili zasnovani posebej za vaš izdelek. Ta izdelek je zasnovan z mislijo na okolje. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.
 • Page 55 Ohišje morate čistiti samo z mehko vlažno krpo, nato pa obrisati s suho krpo. Opomba: za čiščenje površin aparata ne uporabljajte grobih čistil ali gobic. Uživajte z vašim novim Electrolux izdelkom! VARNOSTNI NASVETI Pred prvo uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila.
 • Page 56 Upoštevajte pravila v vaši državi za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij za ponovno polnjenje. Podjetje Electrolux si pridržuje pravico, da spremeni izdelke, informacije in specifikacije brez predhodnega obvestila. www.electrolux.com...
 • Page 57: Slovenčina

  SLOVENČINA Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti Electrolux. Ak chcete dosahovať najlepšie výsledky, vždy používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely značky Electrolux. Sú navrhnuté špeciálne pre váš výrobok. Tento spotrebič bol vyrobený s ohľadom na životné prostredie. Všetky plastové diely sú označené z recyklačných dôvodov.
 • Page 58 Telo spotrebiča by sa malo čistiť len jemnou vlhkou handričkou a potom utierkou vysušiť. Poznámka: na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drsné čistiace hubky. Užívajte si svoj nový výrobok značky Electrolux! BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
 • Page 59 Electrolux, aby bola zabezpečená demonáž batérie a elektrických častí bezpečným a profesionálnym spôsobom. Riaďte sa pravidlami platnými vo svojej krajine, ktoré sa týkajú oddeleného zberu elektrických produktov a nabíjateľných batérií. Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo na zmenu produktov, informácií a špecifikácií bez upozornenia. www.electrolux.com...
 • Page 60: Tϋrkçe

  TΫRKÇE Bir Electrolux ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için daima orijinal Electrolux aksesuarlarını ve yedek parçalarını kullanın. Ürününüz için özel olarak tasarlanmışlardır. Bu ürün çevre akılda tutularak tasarlanmıştır. Tüm plastik parçalar geri dönüşüm amacıyla işaretlenmiştir.
 • Page 61 Su içeren tüm meyve ve sebzeler (kereviz, havuç ve elma gibi) için uygundur, ancak nişasta içeren malzemeler (patates, muz ve mısır gibi) için uygun değildir. Meyve suyu hazırlarken, daima taze ve olgun meyve ve sebzeler kullanın, çünkü bunlar daha fazla lezzet ve vitamin içerir. www.electrolux.com...
 • Page 62 Ürününüzü geri dönüştürmek için lütfen resmi bir toplama noktasına veya batarya ve elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir şekilde sökebilecek ve geri dönüştürebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ve şarj edilebilir bataryaların ayrı toplanması için ülkenizin kurallarına uyun.
 • Page 63: Українська

  УКРАЇНСЬКА Дякуємо вам за вибір продукції Electrolux. Для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте оригінальні аксесуари та запчастини Electrolux. Вони розроблені спеціально для цього продукту. Цей продукт розроблений з урахуванням екологічних вимог. На всіх пластикових деталях присутнє маркування щодо подальшої переробки.
 • Page 64 Корпус слід очищати тільки м’якою вологою тканинною серветкою, а потім протерти насухо. Примітка: Не використовуйте абразивні чистильні засоби або металеві губки для очищення поверхонь пристрою. Насолоджуйтесь вашим новим продуктом від Electrolux! ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням приладу.
 • Page 65 центру Electrolux, який зможе безпечним і професійним чином провести видалення та утилізацію батареї та електричних компонентів. Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збирання відходів електротехнічних виробів і акумуляторних батарей. Electrolux залишає за собою право вносити зміни у продукцію, інформацію і технічні характеристики без попереднього повідомлення. www.electrolux.com...
 • Page 66 www.electrolux.com...
 • Page 67 www.electrolux.com...
 • Page 68 3483 E ESJ4000 02 02 0118 Share more of our thinking at www.electrolux.com electrolux.com/shop Electrolux Floor Care AB S:t Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden...