Bezpečnostné Informácie; Varnostni Nasveti - Electrolux PERFECTJUICE ESF2000 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Bezpečnostné informácie /
Pred prvým použitím prístroja si
SK
dôkladne prečítajte nasledujúce
pokyny.
• Tento prístroj by nemali používať
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
psychickými schopnosťami, prípadne
osoby, ktoré nemajú dostatočné
skúsenosti alebo vedomosti, iba ak
boli o používaní prístroja poučené
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť alebo pod dohľadom
tejto osoby.
• Nikdy nedovoľte, aby sa deti
s prístrojom hrali.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja
elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom (napätie
a frekvencia) uvedeným na typovom
štítku.
• Prístroj nikdy nepoužívajte ani
nedvíhajte, ak – je poškodený kábel
napájania,
– je poškodený plášť prístroja. "
• Prístroj sa smie zapájať len do
uzemnenej zásuvky. V prípade
potreby možno použiť predlžovací
kábel diemnzovaný na 10 A.
• Ak je prístroj alebo kábel napájania
poškodený, musí ho vymeniť
Pred prvo uporabo naprave natančno
SL
preberite naslednja navodila.
• Naprave ne smejo uporabljati osebe
(vključno z otroki) z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s premalo izkušenj in
znanja, razen če jim zanje odgovorna
oseba pokaže, kako napravo varno
uporabljati, in jih pri tem nadzoruje.
• Nadzirajte otroke, da se ne bodo igrali
z aparatom.
• Napravo lahko priključite samo
na električno napajanje, katerega
napetost in frekvenca ustrezata
podatkom na ploščici s tehničnimi
lastnostmi.
• Naprave ne uporabljajte ali prijemajte,
če je
– poškodovan napajalni kabel,
– poškodovano ohišje.
• Napravo morate povezati v ozemljeno
vtičnico. Po potrebi lahko uporabite
podaljšek, primeren za tok 10 A.
• Če je naprava ali električni kabel
poškodovan, ga mora proizvajalec,
serviser ali druga usposobljena oseba
zamenjati, da se izognete nevarnosti.
64
www.electrolux.com

Varnostni nasveti

výrobca, servisný technik alebo iná
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Prístroj vždy umiestňujte na rovnú
plochu.
• Pred každým čistením a údržbou
treba spotrebič vypnúť a odpojiť od
zásuvky.
• Prístroj je určený len na používanie v
interiéri.
• Tento prístroj je určený len na
používanie v domácnosti. Ak sa
prístroj používa na iné ako stanovené
účely alebo sa používa nesprávne,
v prípade poškodenia neposkytuje
výrobca na prístroj záruku.
• Ak je prístroj zapojený do elektrickej
zásuvky, nožov ani vložiek sa nikdy
nedotýkajte rukami ani inými
nástrojmi.
• Prístroj neponárajte do vody ani iných
tekutín.
• Pri veľkom zaťažení nemixujte
nepretržite viac ako 40 sekúnd. Pred
opätovným spustením nechajte
prístroj vychladnúť.
• Nenechajte visieť kábel cez hranu
stola alebo pracovnej dosky,
nenechávajte kábel v kontakte s
horúcimi povrchmi, vrátane sporáku.
• Napravo vedno postavite na ravno in
vodoravno površino.
• Pred čiščenjem in vzdrževanjem
morate vedno izklopiti napravo ter
iztakniti napajalni kabel iz vtičnice.
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v zaprtih prostorih.
• Naprava je namenjena samo za
domačo uporabo. Proizvajalec ne
sprejema odgovornosti za morebitno
škodo zaradi neustrezne ali nepravilne
uporabe.
• Ko je naprava priklopljena v električno
omrežje, se ne dotikajte rezil ali
nastavkov z rokami ali orodji.
• Naprave ne potapljajte v vodo ali
kakršno koli drugo tekočino.
• Če naprava deluje pod veliko
obremenitvijo, je ne uporabljajte
neprekinjeno več kot 40 sekund. Pred
vnovičnim zagonom jo pustite, da se
ohladi.
• Ne dovolite, da bi kabel visel čez
rob mize ali delovnega pulta in ne
dovolite stika kabla z vročo površino,
vključno s štedilnikom.
• Nikoli ne uporabljajte pripomočkov
ali delov proizvajalcev, ki niso
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo
alebo diely od iných výrobcov, ktoré
nie sú doporučené alebo ktoré sa
nepredávajú. Môžu spôsobiť riziko
poranenia osôb.
• Zariadenie používajte len ak aj
rukoväť uzamknutá. Nikdy sa
nedotýkajte prstami predmetov v
plniacej trubici, kým je zariadenie v
prevádzke.
• Nevyberajte zásobník na dužinu, keď
je zariadenie v prevádzke.
• Pred zapnutím zariadenia sa
ubezpečte, že diely boli správne
namontované.
• Pred rozmontovaním alebo čistením
sa ubezpečte, že sa motor a čepele
riadne zastavili.
• Zariadenie nepoužívajte, ak je
poškodené otočné sitko.
• Odpojte napájanie a pred otvorením
viečka dajte vypínač do vypnutej
polohy.
• Predtým ako budete meniť
príslušenstvo alebo sa dotýkať
pohyblivých častí, zariadenie vypnite
a odpojte zo zásuvky.
priporočljivi ali prodajani, saj lahko to
vodi do tveganja telesne poškodbe
oseb.
• Aparat uporabljajte samo, ko je
ročaj pritrjen in nikoli ne vstavljajte
vaših prstov in predmetov v kanal za
polnjenje, ko aparat deluje.
• Ko aparat deluje, ne odstranite
posode za tropine.
• Prepričajte se, ali so vsi deli pravilno
nameščeni, preden vklopite aparat.
• Pred razstavljanjem in čiščenjem se
prepričajte, ali sta se motor in rezilo
popolnoma ustavila.
• Ne uporabljajte aparata, če je
rotirajoča cedilka poškodovana.
• Ko odpirate pokrov, izključite
napajanje in stikalo preklopite v
položaj za izklop.
• Preden zamenjate dodatno opremo
ali segate po delih, ki se med uporabo
premikajo, napravo izklopite in
izključite iz omrežja.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux PERFECTJUICE ESF2000

Table of Contents