Odstraňování Závad; Fehlersuche - Electrolux PERFECTJUICE ESF2000 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Отстраняване на неизправности /
Fejlfinding /
Проблем
BG
Сокоизстисквачката не се включва.
Уредът все още не работи след
препоръчителните проверки.
Продуктът се подлага на аномалии, като
например шум, миризма, смог и повишена
температура.
Problém
CS
Odšťavňovač se nezapíná.
Spotřebič po námi doporučené kontrole stále
nefunguje.
U výrobku se při jeho provozu objevují
odchylky jako např. hluk, zápach, kouř či
zvýšená teplota.
Problem
DA
Saftpresseren tænder ikke.
Apparatet virker stadig ikke rigtigt efter vores
anbefalede eftersyn.
Produktet udsender unormal støj, lugt, røg
eller er meget varmt.
Problem
DE
Der Entsafter lässt sich nicht EINSCHALTEN.
Das Gerät funktioniert immer noch nicht
ordnungsgemäß, selbst nach unserer
empfohlenen Vorgehensweise.
Das Gerät wird in ungewöhnlichen
Umgebungen verwendet, in denen z. B.
ein erhöhter Lärmpegel, extreme Gerüche
bzw. Smog oder erhöhte Temperaturen
vorherrschen.

Fehlersuche

Възможна причина
Компонентите не са монтирани правилно.
Превключвателят за скорост не е в
правилното положение.
Щепселът не е правилно свързан към
електрическата мрежа.
Функционален проблем
Функционален проблем
Pravděpodobná příčina
Součásti nejsou správně sestaveny a zajištěny.
Volič rychlosti se nenachází v poloze napravo.
Zástrčka není řádně zapojená do zásuvky.
Problém s fungováním
Problém s fungováním
Mulig årsag
Komponenterne er ikke samlet ordentligt.
Hastighedsvælgeren står ikke i den rigtige
position.
Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten.
Funktionsproblem
Funktionsproblem
Mögliche Ursache
Die Teile sind nicht ordnungsgemäß eingesetzt.
Der Geschwindigkeitswahlschalter befindet sich
nicht in der richtigen Position.
Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose
eingesteckt.
Funktionsstörung
Funktionsstörung
Odstraňování závad /
Решение
Проверете дали всички компоненти са
закрепени на мястото си.
Изберете подходяща скорост.
Проверете връзката на щепсела към
контакта или опитайте в друг контакт.
Свържете се с оторизиран сервиз.
Прекъснете захранването, спрете
употребата на уреда и се свържете с
оторизиран сервиз.
Řešení
Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti
zajištěné na svém místě.
Zvolte vhodnou rychlost.
Zkontrolujte zapojení zástrčky do zásuvky
nebo vyzkoušejte jinou zásuvku.
Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Odpojte napájení, přestaňte spotřebič
používat a obraťte se na autorizované servisní
středisko.
Løsning
Kontrollér, om alle komponenterne er låst
rigtigt på plads.
Vælg den rigtige hastighed.
Kontrollér, om stikket er sat i stikkontakten
eller prøv en anden stikkontakt.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Træk stikket ud af stikkontakten og kontakt et
autoriseret servicecenter.
Lösung
Überprüfen Sie alle Teile auf
ordnungsgemäßen Einbau.
Stellen Sie die passende Geschwindigkeit ein.
Prüfen Sie die Verbindung des Steckers zur
Steckdose oder verwenden Sie eine andere
Steckdose.
Wenden Sie sich an einen zugelassenen
Kundendienst.
Trennen Sie die Maschine von der
Stromversorgung und benutzen Sie sie
nicht weiter und wenden Sie sich an einen
zugelassenen Kundendienst.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
13

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux PERFECTJUICE ESF2000

Table of Contents