Download  Print this page

Husqvarna DS 50 Gyro Operator's Manual page 20

Hide thumbs

Advertisement

Fig.6
perforación en paredes, cont.
ES
5. Fijar la caja de alimentación en la columna de
perforación con la manija de fijación del lado (f) (fig. 7)
de la caja de alimentación.
6. Montar la perforadora en la fijación rápida. Apretar las
tuercas cónicas (e) (fig. 6) con una llave de 24 mm.
7. Inclinar la columna de perforación hacia atrás y fijarla
con el mango en L (e) (figura 3) y la tuerca (f) (figura
3). Para la perforación inclinada, aflojar el mango en L e
inclinar la columna de perforación en al ángulo deseado,
apretando la tuerca (d)(figura 6) con una llave de 30 mm.
perfuração em paredes, cont.
PT
5. Fixar a caixa de alimentação na coluna de perfuração com
o manípulo de fixação que se encontra no lado (f) (Fig. 7)
da caixa de alimentação.
6. Montar a perfuradora na fixação rápida. Apertar as porcas
cónicas (e) (Fig. 6) com a chave de 24 mm.
7. Inclinar novamente e levantar a coluna de perfuração.
Fixar com o punho em L (e) (Fig. 3) e a porca (f) (fig.
3). Para perfuração inclinada, afrouxa-se o punho em L
e coloca-se a coluna de perfuração na posição desejada
apertando a porca (d) (Fig. 6) com a chave de 30 mm.
drilling in walls, continued
GB
5. Secure the feed housing on the drill column with the
locking handle on the side (f) (Fig. 7) on the feed housing.
6. Fit the drilling machine in the quick-action
attachment. Tighten the conical nuts (e) (Fig. 6) using
a 24 mm spanner.
7. Angle back and fold up the drill column, secure with
the L-handle (e) (Fig. 3) and nut (f) (fig. 3). When
angle drilling loosen the L-handle and the drill column
is set at the required angle by tightening the nut (d)
(fig. 6) using a 30 mm spanner.
¢È¿ÙÚËÛË Û ÙÔ›¯Ô Û˘Ó¤¯ÂÈ·
GR
5. ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ ÛÙ‡ÏÔ
‰È¿ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Û‡ÛÊÈ͢ (f) (∂ÈÎ. 7) ÛÙ· Ï¿ÁÈ·
ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘.
6. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙÔ Ù·¯˘Û‡Ó‰ÂÛÌÔ. ™Ê›ÍÙ ٷ
ΈÓÈο ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (e) (∂ÈÎ. 6) Ì ÎÏÂȉ› 24 mm.
7.
°‡ÚÙ ›Ûˆ Î·È ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔ ÛÙ‡ÏÔ ‰È¿ÙÚËÛ˘,
·ÛÊ·Ï›ÛÙ Ì ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ Ù‡Ô˘ -L (e) (Û¯. 3) ηÈ
Ì ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (f) (Û¯. 3). ∫·Ù¿ ÙË ‚·ıً̈ ‰È¿ÙÚËÛË
Ë ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ Ù‡Ô˘ - L Î·È Ô ÛÙ‡ÏÔ˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (d) (Û¯. 6) Ì ÎÏÂȉ› 30 mm.
Fig.7
Para cambiar la altura, soltar el bloqueo (a) (fig. 6)
del riel de pared, al mismo tiempo que se ajusta la
altura con la manija de ajuste de altura (b) (fig. 6).
8. Controlar la posición de la broca de corona. Enroscar
el tornillo de puntal contra la pared para fijar la
columna de perforación. Fijar con una tuerca de
seguridad de 30 mm (a) (fig. 3), utilizando una regla
de madera como separador.
La manija de ajuste de altura se puede trasladar al
lado opuesto aflojando el tornillo de fijación de la
misma (a) (fig. 8) (fijación Allen de 6 mm).
Para alterar a altura, solta-se o bloqueio (a) (Fig. 6) do
cursor para parede e ajusta-se simultaneamente a altura
com o manípulo de ajuste de altura (b) (Fig. 6).
8. Controlar a posição da coroa da broca. Enroscar o
parafuso de escora contra a parede para fixar a coluna de
perfuração. Fixar com a porca de segurança de 30 mm
(a) (Fig. 3). Usar um calço de madeira ou similar como
separador.
Se necessário, o manípulo de ajuste de altura pode ser
deslocado para o lado oposto afrouxando o parafuso de
fixação do mesmo (a) (Fig. 8) fixação Allen de 6 mm.
When changing the height, release the catch (a) (Fig.
6) on the wall rail at the same time as the height is
adjusted with the height adjustment handle (b) (Fig.6).
8. Check position of the drill bit. Screw in the support
column screw against the wall to secure the drill
column. Secure with the locking nut 30 mm (a) (Fig.
3), use a wooden batten as packing.
Loosening the lock screw (a) (Fig. 8)
(6 mm hex drive) allows the height knob to be moved
to the opposite side if necessary.
ñ
°È· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ χÓÂÙ·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (a) (∂ÈÎ.
6) ¤ˆ˜. ¿Óˆ ÛÙË ÂÈÙÔ›¯È· Ú¿Á· ηıÒ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ì ÙÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜
(b) (∂ÈÎ.6).
8. ∂ϤÁÍÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡. µÈ‰ÒÛÙ ÙË
‚›‰· ·ÛÛ¿ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÔ›¯Ô ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ ÙÔ ÛÙ‡ÏÔ ‰È¿ÙÚËÛ˘. ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ Ì ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ
Û‡ÛÊÈ͢ 30 mm (a) (∂ÈÎ. 3), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÌÈ·
͇ÏÈÓË ‰ÔΛ‰· Û·Ó ÚÔÛı‹ÎË ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜.
ñ
•Â‚ȉÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ ¯ÂÚÔ˘ÏÈÔ‡
Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ (a) (∂ÈÎ. 8) (6 mm ÛˆÏËÓˆÙfi ÎÏÂȉ›)
ÌÔÚ› ÙÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó·
ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿.

Fig.8

Advertisement

Table of Contents
loading