Download  Print this page

Husqvarna DS 50 Gyro Operator's Manual page 23

Hide thumbs

Advertisement

b c
d
e
a
Fig.3
perforación en suelos
ES
¡AdvErtEnCIA!
Sólo se puede usar un módulo prolongador.
Comprobar que en el piso inferior no hay personas
que puedan ser dañadas por la caída de núcleos de
perforación de hormigón.
1. Montar el soporte según las instrucciones.
2. Colocar el soporte en la posición deseada.
3. Fijar el puntal telescópico en el techo con el mecanismo
de puntal (d), apretando la última parte con una llave de
24 mm, sin apretar demasiado. Si la longitud máxima de
PT
perfuração em chão
AvIso!
Não se pode usar mais do que um módulo de
acrescento. Comprovar que no andar inferior não
hajam pessoas que possam ser feridas por núcleos
de betão em queda.
1. Montar o suporte de acordo com as instruções.
2. Colocar o suporte na posição desejada.
3. Fixar a escora telescópica contra o teto com o mecanismo
de escora (d), e apertar a última parte com a chave de 24
mm, sem apertar demasiado. Se o comprimento máximo de
drilling in the floor
GB
wArnIng!
A maximum of one extension module may be
used. Check that no one on the floor below can be
injured by falling concrete cores.
1. Assemble the rig according to the instruction.
2. Place the rig in the required position.
3. Clamp the telescopic support column against the ceiling
with the support column mechanism (d), and tighten the
last bit using a 24 mm spanner, do not tighten too tight.
GR
¢È¿ÙÚËÛË Û ‰¿‰Ô
ΛӉ˘ÓÔ˜!
ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ
¤Ó· ‰ÔÌÔÛÙÔÈ¯Â›Ô Â¤ÎÙ·Û˘. ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ fiÚÔÊÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ·fi ÙÒÛË ˘Ú‹ÓˆÓ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜.
1. ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÚÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
2. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÚÔ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔÓ ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ¿ÛÛ·ÏÔ ÌÂ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÌÂ
ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÛÛ¿ÏÔ˘ (d), ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈÌÂ
ÎÏÂȉ› 24 mm, ÌËÓ ÙÔ ÛÊ›ÁÁÂÙ ¿Ú· Ôχ. ∞Ó ‰ÂÓ Â·ÚΛ.
1
1
2
d
Fig.4
22
2
b
c
Fig.5
3,1 m del puntal no es suficiente, montar un módulo
prolongador. (Accesorio extra)
4. Fijar la caja de alimentación en la columna de perforación con
la manija de fijación del lado (f) (fig. 7). Montar la perforadora
en la fijación rápida de la caja de alimentación y apretar las
tuercas de fijación cónicas (e) (fig. 6) con una llave de 24 mm.
5. Controlar la posición de la broca de corona. Ajustar la columna
de perforación aflojando los dos tornillos de fijación (b y c).
Apretar bien los tornillos antes de empezar a perforar. Bloquear
el tornillo de puntal en el manguito de bloqueo con el tornillo
de fijación (a) y la tuerca (e), apretando con una llave de 24/30
mm (fig. 15).
3,1 m da escora não chegar, montar um módulo de acrescento.
(Acessório extra)
4. Fixar a caixa de alimentação na coluna de perfuração com o
manípulo de fixação que se encontra no lado (f) (Fig. 7). Montar
a perfuradora na fixação rápida da caixa de alimentação e apertar
as porcas de fixação cónicas (e) (Fig. 6) com a chave de 24 mm.
5. Controlar a posição da coroa da broca. Ajustar a coluna de
perfuração afrouxando os dois parafusos de fixação (b e
c). Apertar bem os parafusos antes de iniciar a perfuração.
Bloquear o parafuso de escora no casquilho de bloqueio com
o parafuso de fixação (a) e a porca (e), e apertar com chave de
24/30 mm (Fig. 15).
When the maximum length of the support column, 3.1 metres, is
not enough an extension module can be fitted. (Extra accessory)
4. Secure the feed housing on the drill column with locking
handle on the side (f) (Fig. 7). Fit the drilling machine in the
quick-action attachment on the feed housing, tighten the conical
locking nuts (e) (Fig. 6) using a 24 mm spanner.
5. Check the position of the drill bit. Adjust the drill column by
loosening both locking screws (b and c). Tighten the screws
correctly before drilling. Lock the support column screw in the
locking sleeve with the locking screw (a) and nut (e), tighten
with a 24/30 mm spanner (Fig. 15).
ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÛ¿ÏÔ˘ 3,1m, ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¤Ó·
‰ÔÌÔÛÙÔÈ¯Â›Ô Â¤ÎÙ·Û˘. (ÚfiÛıÂÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·)
4. ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ ÛÙ‡ÏÔ ‰È¿ÙÚËÛ˘
Ì ÙÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Û‡ÛÊÈ͢ ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ (f) (Fig. 7). ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙÔ Ù·¯˘Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘,
ÛÊ›ÍÙ ٷ 2 ΈÓÈο ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (e) (Fig. 6)Ì ÎÏÂȉ› 24 mm.
5. ∂ϤÁÍÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÛÙ‡ÏÔ
‰È¿ÙÚËÛ˘ Í‚ȉÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‚›‰Â˜ (b ηÈ
c). ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÚÈÓ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË. ∫ÏÂȉÒÛÙ ÙË
‚›‰· ·ÛÛ¿ÏÔ˘ ÛÙÔ ıËÏ˘Îfi ÂÚ›‚ÏËÌ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Ì ÙË ‚›‰·
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (a) Î·È ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (e), ÛÊ›ÍÙ ÌÂÎÏÂȉ› 24/ 30 mm
(∂ÈÎ. 15).
e
a

Advertisement

Table of Contents
loading