Download  Print this page

Husqvarna DS 50 Gyro Operator's Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

ES
mantenimiento
Limpieza
Para obtener un funcionamiento óptimo es muy
importante mantener el soporte limpio y en orden. Se
recomienda limpiar el soporte con lavado a alta presión y
secarlo.
Lubricación
Después del lavado es importante lubricar las piezas
móviles del soporte con grasa estándar para proteger las
superficies de contacto contra la corrosión.
PT
manutenção
Limpeza
É muito importante manter o suporte de perfuração limpo
e em ordem, de modo a manter a funcionalidade do
mesmo. De preferência, o suporte deve ser lavado com
jacto de alta pressão e depois seco.
Lubrificação
Após a lavagem, é importante que as peças móveis do
suporte sejam lubrificadas com massa lubrificante padrão
para proteger as superfícies de contacto contra corrosão.
GB
maintenance
Cleaning
It is very important that the drill rig is kept clean and
tidy in order to maintain its function. The rig is suitably
cleaned using a high pressure washer and then wiped dry.
Lubrication
After washing it is important that the rig's moving
parts are lubricated using standard grease to counteract
corrosion on the contact surfaces.
GR
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ‚¿ıÚÔ ‰È¿ÙÚËÛ˘ Ó· ›ӷÈ
ηı·Úfi ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∆Ô
‚¿ıÚÔ Î·ı·Ú›˙ÂÙ·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚ· Ì χÛÈÌÔ ˘„ËÏ‹˜
›ÂÛ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ì ÛÙ¤Áӈ̷.
§›·ÓÛË
ªÂÙ¿ ÙÔ χÛÈÌÔ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÏÈ·›ÓÔÓÙ·È Ù·
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ Ì ηÓÔÓÈÎfi ÁÚ¿ÛÔ ÁÈ· Ó·
ÂÌÔ‰ÈÛÙ› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ ÛÙ· ÛËÌ›· Â·Ê‹˜.
Almacenaje
El soporte de perforadora se debe almacenar en un local
seco.
Armazenagem
O suporte de perfuração deve ser guardado em local seco.
storage
The drill rig should be stored in a dry area.
∞Ôı‹Î¢ÛË
∆Ô ‚¿ıÚÔ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÂÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓfi ¯ÒÚÔ.
25

Advertisement

Table of Contents
loading