Download  Print this page

Husqvarna DS 50 Gyro Operator's Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

Fig.
ES
perforación en paredes, fijación de
expansión
¡AdvErtEnCIA!
Antes iniciar la perforación, comprobar
que todos los tornillos de fijación están bien
apretados.
Hay riesgo de accidentes graves si el núcleo
de perforación de hormigón permanece en la
broca al sacar el motor de la perforadora / la
broca del suelo, la pared o el techo.
perfuração em paredes, fixação de
PT
expansão
AvIso!
Antes de começar a perfurar, verificar se
todos os parafusos de fixação estão bem
apertados.
Podem ocorrer acidentes graves se o núcleo
de perfuração de betão permanecer na broca
ao fazer retroceder o motor da perfuradora /
broca, do chão, parede ou teto.
drilling in walls, expander fastening
GB
wArnIng!
Before drilling, check that all locking screws
are tightened well.
Serious accidents can occur if the concrete
core remains in the drill when backing out
the drill motor/drill bit from the floor, wall or
ceiling.
GR
¢È¿ÙÚËÛË Û ÙÔ›¯Ô, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ‰È·ÛÙÔÏ‹˜
ΛӉ˘ÓÔ˜!
¶ÚÈÓ ·fi ‰È¿ÙÚËÛË, ÂϤÁÍÙ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï¿
ÛÊÈÁ̤Ó˜ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‚›‰Â˜.
ªÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· ·Ó
Ô ˘Ú‹Ó·˜ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ
ÙÚ˘¿ÓÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÔÙÚ¿‚ËÁÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú·
‰È¿ÙÚËÛ˘/ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ·fi ‰¿‰·, ÙÔ›¯Ô˘˜
Î·È ÔÚÔʤ˜.
a
Fig.2
1. Perforar un agujero (15 mm) en la pared y golpear el
tornillo de expansión. Atornillar la placa base GB 50
AT con una llave de 24 mm (fig. 11).
2. La columna de perforación se monta en el soporte
angular de la placa base. Apretar los dos tornillos de
fijación (a y b) con una llave de 24 mm. (Fig. 12).
Girar la caja de alimentación 180° y montarla de
nuevo en la columna de perforación. La perforadora
se monta en la fijación rápida.
3. Ajustar la inclinación de perforadora deseada con la
tuerca (c) (fig.12) y una llave de 30 mm.
1. Abrir um furo (15 mm) na parede e aplicar o parafuso
de expansão. Aparafusar a placa base GB 50 AT com
a chave de 24 mm (Fig. 11).
2. A coluna de perfuração é montada no suporte angular
da placa base. Apertar os dois parafusos de fixação (a
e b) com a chave de 24 mm. (Fig.12). Rodar a caixa
de alimentação 180º e montá-la novamente na coluna
de perfuração. A perfuradora é montada na fixação
rápida.
3. Ajustar o ângulo de perfuração desejado com a porca
(c) (Fig. 12), com a chave de 30 mm.
1. Drill a hole (15 mm) in the wall and knock in the
expander bolt. Bolt down the base plate GB 50 AT,
use a 24 mm spanner (Fig. 11).
2. The drill column is mounted on the base plate's angle
bracket. Tighten the two locking screws (a and b) with
a 24 mm spanner. (Fig.12). The feed housing is turned
180° and refitted on the drill column. The drilling
machine is refitted in the quick-action attachment.
3. Set the required drilling angle using nut (c) (Fig.12)
with a 30 mm spanner.
1. ∆Ú˘‹ÛÙ ÌÈ· ÙÚ‡· (15 mm) ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î·È ¯Ù˘‹ÛÙÂ
̤۷ ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ ‰È·ÛÙÔÏ‹˜. µÈ‰ÒÛÙ ÛÙ¤Ú· ÙÔ ¤‰ÈÏÔ
GB 50 AT, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÏÂȉ› 24 mm (∂ÈÎ. 11).
2. √ ÛÙ‡ÏÔ˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙÔ
ÁˆÓÈ҉˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙÔ˘ ¤‰ÈÏÔ˘. µÈ‰ÒÛÙ ÙȘ 2
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‚›‰Â˜ (a Î·È b) Ì ÎÏÂȉ› 24 mm. (∂ÈÎ.12).
√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È 180Æ Î·È
Â·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ‡ÏÔ ‰È¿ÙÚËÛ˘.
∆Ô ÙÚ˘¿ÓÈ Â·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙÔ
Ù·¯˘Û‡Ó‰ÂÛÌÔ.
3. ∏ ÁˆÓ›· ‰È¿ÙÚËÛ˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (c)
(∂ÈÎ.12) Î·È Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› 30 mm.
2
c
b

Advertisement

Table of Contents
loading