Download Print this page

Perforación - Husqvarna DS 50 Gyro Operator's Manual

Advertisement

c
d
f
e
b
Fig.3
ES
perforación en paredes
¡AdvErtEnCIA!
Antes iniciar la perforación, comprobar que todos
los tornillos de fijación están bien apretados.
Hay riesgo de accidentes graves si el núcleo de
perforación de hormigón permanece en la broca
al sacar el motor de la perforadora / la broca del
suelo, la pared o el techo.
Sólo se puede usar un módulo prolongador.
1. Montar el equipo Husqvarna DS 50 Gyro según las
instrucciones.
PT
perfuração em paredes
AvIso!
Antes de começar a perfurar, verificar se todos os
parafusos de fixação estão bem apertados.
Podem ocorrer acidentes graves se o núcleo de perfuração
de betão permanecer na broca ao fazer retroceder o
motor da perfuradora / broca, do chão, parede ou teto.
Não se pode usar mais do que um módulo de acrescento.
1. Monte o equipamento Husqvarna DS 50 Gyro de acordo
com as instruções.
drilling in walls
GB
wArnIng!
Before drilling, check that all locking screws are
tightened well.
Serious accidents can occur if the concrete core
remains in the drill when backing out the drill
motor/drill bit from the floor, wall or ceiling.
A maximum of one extension module may be used.
1. Assemble the Husqvarna DS 50 Gyro according to the
instruction.
GR
¢È¿ÙÚËÛË Û ÙÔ›¯Ô
ΛӉ˘ÓÔ˜!
¶ÚÈÓ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË, ÂϤÁÍÙ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï¿
ÛÊÈÁ̤Ó˜ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‚›‰Â˜.
ªÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· ·Ó Ô
˘Ú‹Ó·˜ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
ηٿ ÙÔ ·ÔÙÚ¿‚ËÁÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú· ‰È¿ÙÚËÛ˘/
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ·fi ‰¿‰·, ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÔÚÔʤ˜.
ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó·
‰ÔÌÔÛÙÔÈ¯Â›Ô Â¤ÎÙ·Û˘.
1. ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ
Ô‰ËÁ›Â˜.
1
a
c
1
2
d
Fig.4
Husqvarna
DS 50 Gyro Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
f
e
2. Colocar la placa base con la longitud de la columna de
perforación desde la pared y el tornillo del puntal (a) enroscado.
Para perforar a más de 1,5 m de altura, el tubo exterior grueso
debe estar orientado hacia arriba, y al revés para perforar
a menos de 1,5 m de altura. Comprobar que el puntal está
bloqueado en la placa base con el tornillo de fijación (b).
3. Fijar el puntal telescópico contra el techo, usando el agujero
más cercano del tubo interior perforado. Fijar con el mecanismo
de puntal (c) y apretar la última parte con una llave de 24 mm,
sin apretar demasiado.
4. Soltar la manija de fijación (d), inclinar la columna de
perforación y bajarla (fig. 6).
2. Coloque a placa de base com a secção da coluna de perfuração
desde a parede. O parafuso da escora (a) deverá estar na
posição enroscada.
Se a perfuração vai ser feita a uma altura superior a 1,5 m, o tubo
grosso externo deverá estar voltado para cima, ou ao contrário se
vai ser feita abaixo de 1,5 m. Certifique-se de que a escora está
travado na placa base com o parafuso de bloqueio (b).
3. Encoste a escora telescópica ao teto. Seleccione o furo mais
próximo no tubo interno perfurado. Fixe a escora com o
mecanismo de escora (c) e apertá-la com uma chave de 24 mm,
mas não com demasiada força.
4. Afrouxar o manípulo de fixação (d) e inclinar e baixar a coluna
de perfuração (Fig. 6).
2. Place the base plate the drill column's length from the wall, the
support column screw (a) should be screwed in.
When drilling is to be performed at a height greater than 1.5
metres, the heavier outer tube should be turned upwards and vice
versa when drilling below 1.5 metres. Check that the support
column is clamped in the base plate with the locking bolt (b).
3. Clamp the telescopic column support against the ceiling,
choose the closest hole in the holed inner tube. Clamp using the
support column mechanism (c) and tighten the last bit using a
24 mm spanner, do not tighten too tight.
4. Loosen the locking handle (d), angle out and fold down the drill
column (Fig. 6).
2. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ¤‰ÈÏÔ Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ‡ÏÔ˘ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ·fi
ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, Ë ‚›‰· ·ÛÛ¿ÏÔ˘ (a) ı· Â›Ó·È ‚ȉˆÌ¤ÓË.
ñ
∞Ó ı· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÙÚËÛË ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi 1,5 m ı· Ú¤ÂÈ Ô
¯ÔÓÙÚfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ۈϋӷ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÚÔ˜ Ù·
¿Óˆ Î·È ·Ó¿Ô‰· ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÙÚËÛË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi 1,5 m.
∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ô ¿ÛÛ·ÏÔ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¤‰ÈÏÔ Ì ÙÔ
ÌÔ˘ÏfiÓÈ Û‡ÛÊÈ͢ (b).
3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ¿ÛÛ·ÏÔ ÌÂ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹,
‰È·Ï¤ÍÙ ÙËÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹ ÙÚ‡· ÛÙÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ۈϋӷ.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ Ì ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÛÛ¿ÏÔ˘ (c) Î·È ‚ȉÒÛÙ ÙÔ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì ÎÏÂȉ› 24 mm, ÌËÓ ÛÊ›ÁÁÂÙ ¿Ú· Ôχ ‰˘Ó·Ù¿.
4. §‡ÛÙ ÙÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Û‡ÛÊÈ͢ (d), ͉ÈÏÒÛÙÂ Î·È Î·Ù‚¿ÛÙÂ
οو ÙÔ ÛÙ‡ÏÔ ‰È¿ÙÚËÛ˘ (EÈÎ. 6).
8
2
a
Fig.5
b

Advertisement

loading