Download  Print this page

Husqvarna DS 50 Gyro Operator's Manual page 2

Hide thumbs

Advertisement

Índice
ES
Aclaración de los símbolos ....................................................................................................................... 2
Instrucciones de seguridad ...................................................................................................................... 6
Presentación .......................................................................................................................................... 4
Datos técnicos ........................................................................................................................................ 5
Componentes del equipo ....................................................................................................................... 6
Instrucciones de montaje ....................................................................................................................... 7
Perforación ............................................................................................................................................. 8
Mantenimiento ........................................................................................................................................ 25
Declaración CE de conformidad ............................................................................................................. 26
Índice
PT
Explicação dos símbolos .......................................................................................................................... 3
Instruções de segurança .......................................................................................................................... 8
Apresentação ......................................................................................................................................... 4
Dados técnicos ....................................................................................................................................... 5
Como se chama? ................................................................................................................................... 6
Instruções de montagem ........................................................................................................................ 7
Perfuração .............................................................................................................................................. 8
Manutenção ............................................................................................................................................ 25
Declaração de conformidade CE ........................................................................................................... 26
Contents
GB
Key to symbols ......................................................................................................................................... 4
Safety Instructions .................................................................................................................................. 0
Presentation ........................................................................................................................................... 4
Technical Data ........................................................................................................................................ 5
What is what? ......................................................................................................................................... 6
Installation instructions ........................................................................................................................... 7
Drilling ....................................................................................................................................................8
Maintenance ........................................................................................................................................... 25
EC-declaration of conformity .................................................................................................................. 26
GR
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∂ÂÍ‹ÁËÛË Û˘ÌßfiÏˆÓ ..............................................................................................................................5
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ................................................................................................................................12
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ............................................................................................................................................14
T¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· .....................................................................................................................................15
¶ˆ˜ ϤÁÂÙ·È ·˘Ùfi; ..................................................................................................................................16
√‰ËÁ›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ ....................................................................................................................17
¢È¿ÙÚËÛË .................................................................................................................................................18
™˘ÓÙ‹ÚËÛË ..............................................................................................................................................25
∂K-µÂß·›ˆÛË Û˘Ìʈӛ·˜ ......................................................................................................................26


Advertisement

Table of Contents
loading