Download  Print this page

Advertisement

Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali
būti naudojamas preliminariai įvertinti vibracijos
poveikį.
ĮSPĖJIMAS:
Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos
vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtojo dydžio,
priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis
įrankis.
Siekiant apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite
saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio
įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms
(atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis
yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).
Tik Europos šalims
ES atitikties deklaracija
Mes,
„Makita
Corporation"
atsakingas
gamintojas,
„Makita" mechanizmas(-ai):
Mechanizmo paskirtis:
Atskėlimo plaktukas
Modelio Nr./ tipas: HM0871C, HM0870C
priklauso serijinei gamybai ir
atitinka šias Europos direktyvas:
98/37/EB iki 2009 m. gruodžio 28 d., tuomet
2006/42/EB nuo 2009 m. gruodžio 29 d.
ir
yra
pagamintas
normatyvinius dokumentus:
EN60745
Techninę
dokumentaciją
atstovas Europoje, kuris yra:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England (Anglija)
2009 m. balandžio 24 d.
000230
Tomoyasu Kato
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA)
Bendrieji perspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS
Perskaitykite
įspėjimus
ir
instrukcijas.
pateiktų įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį,
gaisrą ir/arba sunkų sužeidimą.
Išsaugokite
visus
instrukcijas,
kad
bendrovė,
pareiškiame,
pagal
šiuos
standartus
saugo
mūsų
Direktorius
visus
Nesilaikydami
įspėjimus
galėtumėte
peržiūrėti ateityje.
SAUGOS ĮSPĖJIMAI DĖL
SMŪGINIO GRĄŽTO
NAUDOJIMO
1.
Naudokite klausos apsaugines priemones.
Triukšmas gali pakenkti klausai.
2.
Naudokite su įrankiu pridėtą išorinę rankeną
(rankenas). Nesuvaldę įrankio galite susižeisti.
3.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis
galėtų užkliudyti nematomą laidą arba savo
paties laidą, laikykite elektrinius įrankius už
izoliuotų paviršių. Pjovimo antgaliui prisilietus
prie „gyvo" laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
ENH101-13
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
4.
Užsidėkite kietą galvos apdangalą (apsauginį
būdami
šalmą), apsauginius akinius ir (arba) veido
kad
šis
skydelį. Įprastiniai akiniai ar akiniai nuo
saulės NĖRA apsauginiai akiniai. Taip pat
primygtinai rekomenduojama užsidėti kaukę,
saugančią nuo dulkių, ir pirštines su storu
pamušalu.
5.
Prieš pradėdami dirbti įsitikinkite, kad grąžtas
tinkamai įtvirtintas.
6.
Įprastai naudojant įrankį, jis vibruoja. Varžtai
gali lengvai atsisukti, o tai gali tapti gedimo
arba
arba nelaimingo atsitikimo priežastimi. Prieš
pradėdami dirbti atidžiai patikrinkite, ar varžtai
gerai priveržti.
įgaliotasis
7.
Šaltu oru, arba jei įrankiu nesinaudojote ilgą
laiką, leiskite įrankiui šiek tiek įšilti naudodami
jį be apkrovos. Tada tepalas suminkštės.
Tinkamai neįšildžius įrankio, bus sunku kalti.
8.
Visuomet stovėkite tvirtai.
Įsitikinkite, kad po jumis nieko nėra, jei dirbate
aukštai.
9.
Laikykite įrankį tvirtai abiem rankomis.
10. Žiūrėkite, kad rankos būtų kuo toliau nuo
judamųjų dalių.
11.
Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį
tik laikydami rankomis.
12. Dirbdami nenukreipkite veikiančio įrankio į
žmones. Kalamasis grąžtas gali išlėkti ir ką
nors sunkiai sužeisti.
13. Nelieskite grąžto arba šalia esančių dalių
GEA010-1
iškart po naudojimo; jie gali būti itin karšti ir
nudeginti odą.
14. Be reikalo nenaudokite įrankio be apkrovos.
saugos
15. Kai kuriose medžiagose esama cheminių
žemiau
medžiagų,
Saugokitės, kad neįkvėptumėte dulkių ir
nesiliestumėte
tiekėjo saugos duomenimis.
ir
jas
25
kurios
gali
būti
oda.
Laikykitės
GEB004-6
nuodingos.
medžiagų

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Hm0870c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: