Download  Print this page

Advertisement

FUNKTIONSBESKRIVNING
FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och
nätsladden urdragen innan du justerar eller
funktionskontrollerar maskinen.
Avtryckarens funktion
Fig.1
FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd innan du
ansluter den till elnätet.
Knappen kan låsas i läge "ON" för att underlätta
användning när maskinen används under längre
tid. Var försiktig när du låser maskinen i läge "ON",
och fortsätt håll ett stadigt grepp i maskinen.
Tryck in knappen "ON (I)" på maskinens vänstra sida för
att starta maskinen. Tryck in knappen "OFF (O)" på
maskinens högra sida för att stanna maskinen.
Hastighetsändring
Fig.2
Slag per minut kan ställas in genom att vrida
inställningsratten. Detta kan göras även när verktyget
används. Ratten är markerad med 1 (lägsta hastighet)
till 5 (full hastighet).
Se nedanstående tabellen för sambandet mellan
sifferinställningen på inställningsratten och slag per
minut.
Siffra på justeringsratt
5
4
3
2
1
010466
FÖRSIKTIGT!
Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas
till 5 och tillbaka till 1. Tvinga den inte förbi 5 eller 1
eftersom hastighetsinställningen då kan sättas ur
funktion.
Endast för modell HM0871C
OBS!
Slag per minut utan belastning blir färre än vid
belastning för att minska vibrationer när maskinen
inte är under belastning. Detta betyder inte att det
är något fel på maskinen. När maskinen väl börjar
arbeta med ett bits mot betongen, ökar slagen per
minut och når de siffror som visas i tabellen. När
temperaturen är låg och smörjoljan är trögflytande,
kan det hända att maskinen inte har denna
funktion även när motorn roterar.
Slag per minut
2 650
2 400
1 750
1 300
1 100
10
Indikatorlampa
Fig.3
Den gröna indikatorlampan för ström (ON) tänds när
maskinen ansluts till elnätet. Om indikatorlampan inte
tänds, kan nätsladden eller avtryckaren vara defekt. Om
indikatorlampan är tänd och maskinen inte startar även
om maskinen är påslagen, kan kolborstarna vara utslitna
eller så kan avtryckaren, motorn eller ON-/OFF-knappen
vara defekt.
Den röda indikatorlampan för service blinkar när
kolborstarna nästan är utslitna för att indikera att
maskinen behöver servas. Efter cirka 8 timmars
användning kommer motorn automatiskt att slå av.
MONTERING
FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och
nätsladden urdragen innan maskinen repareras.
Sidohandtag (extrahandtag)
För maskin med skaftformat sidohandtag
Fig.4
Sidhandtaget går att svänga åt båda hållen vilket gör det
möjligt att hantera maskinen oavsett läge. Lossa
sidhandtaget genom att vrida det moturs, sväng det till
önskat läge och dra sedan åt genom att vrida det
medurs.
För maskin med D-format sidohandtag
Fig.5
Sidohandtaget kan roteras 360° vertikalt och fästas i
önskat läge. Det kan också fästas horisontellt i åtta olika
lägen, bakåt och framåt. Lossa bara klämmuttern för att
fritt svänga sidohandtaget till önskat läge. Dra därefter åt
klämmuttern ordentligt igen.
Montering eller demontering av bits
Fig.6
Rengör borrskaftet och applicera smörjfett innan borret
sätts i.
Sätt in borret i maskinen, vrid och skjut in det tills det
fastnar.
Fig.7
Ta bort bitset om det inte går att trycka in det. Dra ner
frigöringsringen ett par gånger. Sätt sedan i bitset igen.
Vrid och skjut in det tills det fastnar.
Fig.8
Kontrollera alltid efter montering att borret sitter säkert
på plats, genom att försöka dra ut det.
Fig.9
För att ta bort bitset ska frigörningsringen dras ner hela
vägen och därefter kan bitset dras ut.

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Hm0870c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: