Download  Print this page

Mitsubishi Electric FX3U-4AD Installation Manual Page 10

Analog input/output special function module.
Hide thumbs

Advertisement

MITSUBISHI ELECTRIC
Programozható
vezérlők
Cikkszám: 202745 HUN, A Változat, 16042008
Biztonsági tájékoztató
Csak szakképzett munkatársaknak
Ez az útmutató csak a megfelelően képzett és szakképesítéssel rendelkező
olyan elektrotechnikai szakemberek számára készült, akik tisztában vannak az
idevágó automatizálási technológia szabványaival. A leírt berendezésen
végzett minden munka, ideértve a rendszer tervezését, üzembe helyezését,
beállítását, karbantartását, javítását és ellenőrzését, csak képzett és megfelelő
minősítéssel rendelkező elektrotechnikusok végezhetik, akik ismerik az
automatizálási technológia vonatkozó biztonsági szabványait és előírásait.
A berendezés helyes használata
A MELSEC FX
3U
sorozat programozható vezérlői (PLC) kizárólag az ebben a
kézikönyvben vagy az alábbiakban felsorolt kézikönyvekben leírt
alkalmazásokhoz készültek. Kérjük tartsa be a kézikönyvben leírt összes
beszerelési és üzemeltetési előírást. Mindegyik termék tervezése, gyártása,
ellenőrzése és dokumentálása a biztonsági előírásoknak megfelelően történt.
A hardver vagy a szoftver bármely módosítása vagy a kézikönyvben szereplő
vagy a termékre nyomtatott biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül
hagyása személyi sérülést vagy a berendezés és egyéb tulajdon károsodását
okozhatja. Kifejezetten csak a MITSUBISHI ELECTRIC által jóváhagyott
tartozékok és perifériák használata megengedett. A termékek bármely más
használata vagy alkalmazása helytelennek minősül.
Vonatkozó biztonsági szabályozások
Minden, az Ön egyedi alkalmazására vonatkozó biztonsági és balesetvédelmi
előírást be kell tartani a rendszerek tervezése, üzembe helyezése, beállítása,
karbantartása, javítása és ellenőrzése során.
Ebben a kézikönyvben a termékek helyes és biztonságos használatára
vonatkozó speciális figyelmeztetések világosan meg vannak jelölve az alábbiak
szerint:
P
VESZÉLY:
E
VIGYÁZAT:
További információk
Az alábbi kézikönyvek további tájékoztatást adnak a modulokról:
b
Az FX
sorozat felhasználói kézikönyve – Hardver leírás
3U
b
Az FX
sorozat felhasználói kézikönyve – Analóg vezérlés leírása
3U
b
Az FX
sorozat programozási kézikönyve
3U
Ezek a könyvek ingyenesen elérhetők az interneten
(www.mitsubishi-automation.hu).
Ha bármilyen kérdése van a kézikönyvben leírt berendezés programozásával
vagy használatával kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot az illetékes
értékesítési irodával vagy osztállyal.
Külső méretek és az alkatrészek elnevezései
FX
-4DA
3U
24V
D/A
4
9
55
87
A bal oldali ábrán egy felső burkolat nélküli
analóg bemeneti/kimeneti modul látható.
Súly: kb. 0,2 kg
A méretek milliméterekben vannak megadva.
Leírás
³
Hosszabbítókábel
POWER LED (zöld):
·
Világít ha a PLC biztosítja az 5 V DC tápfeszültséget.
Közvetlen felszerelésre szolgáló rögzítőfurat:
»
2 db 4,5 mm átmérőjű furat (rögzítőcsavar: M4 csavar)
¿
DIN sín rögzítő horony (DIN sín: DIN46277)
´
DIN sín rögzítő kampó
24 V LED (vörös):
²
Világít ha a "24+" és a "24-" kapcsok megfelelően el vannak látva
24 V DC tápfeszültséggel.
A/D LED (vörös):
Csak az FX
Villog A/D átalakítás közben
típusnál
D/A LED (vörös):
Csak az FX
Villog D/A átalakítás közben
típusnál
º
A tápellátás sorkapcsai (24 V DC)
Sorkapocs
csavarok:
Az analóg bemenetek (FX
-4AD) vagy az
3U
¾
M3 csavar
analóg kimenetek (FX
-4DA) sorkapcsai
3U
Vonatkozó szabvány
A MELSEC FX
sorozathoz tartozó modulok megfelelnek az EC irányelvnek
3U
(EMC irányelv) és az UL szabványoknak (UL, cUL).
Felszerelés és huzalozás
P
VESZÉLY
E
VIGYÁZAT
b A termék a hardver kézikönyvben leírt általános specifikációknak
megfelelő környezetben használható. Soha ne használja a terméket
porral, olajos füsttel, vezető porokkal, korrozív vagy gyúlékony gázokkal
szennyezett helyeken, ne tegye ki rezgéseknek, ütéseknek vagy magas
hőmérsékletnek, kondenzációnak vagy szélnek és esőnek.A terméknek a
fent leírt környezetekben való használata áramütést, tüzet, hibás
működést, károsodást vagy minőségromlást okozhat.
b Huzalozáskor vagy a csavarok furatainak fúrásakor ügyeljen arra,
hogy a levágott vezetékvégek vagy forgácsok ne juthassanak a
szellőzőnyílásokba. Az ilyen esetek tüzet, meghibásodást vagy hibás
működést okozhatnak.
b A felszerelési munkálatok befejeztével győződjön meg róla, hogy a
porvédő burkolatot eltávolította a PLC szellőzőnyílásairól. A
szellőzőnyílások fedettsége tüzet, a berendezés meghibásodását
vagy hibás működést idézhet elő.
b A termék vezetőképes alkatrészeihez ne érjen hozzá közvetlenül.
b Szerelje fel a terméket a DIN sínre vagy a csavarok segítségével.
b A görbülések elkerüléseérdekében a terméket sík felületre szerelje fel.
b A hosszabbítókábel csatlakoztatásánál ügyelni kell arra, hogy a
kábel szilárdan illeszkedjen a csatlakozó aljzatba. Az érintkezések
megszakadása hibás működést idézhet elő.
Alkalmazható PLC
A MELSEC FX
sorozathoz tartozó speciális funkciót végző blokkok kizárólag
3U
az FX
sorozat központi egységeivel kombinálhatók. Egy PLC központi
3U
egységének, egy bővítőegységnek (vagy bővítőblokknak) vagy egy másik
speciális funkciót végző blokknak a jobb oldalára szerelhetők fel. Egy FX
sorozathoz tartozó PLC-hez legfeljebb nyolc speciális funkciót végző blokk
csatlakoztatható.
További információkat az üzembehelyezési eljárásokról az FX
hardver kézikönyvében talál.
Felszerelés
Az FX
-4AD és az FX
-4DA speciális funkciót végző blokk két különböző
3U
3U
módon szerelhető fel:
-4AD
3U
b
Közvetlen rögzítés, például egy kapcsolószekrénybe
b
DIN sínes rögzítés
-4DA
3U
Közvetlen rögzítés
A speciális funkciót végző blokkok kettő M4 csavar és kettő rögzítőfurat
segítségével rögzíthetők. A rögzítőfuratok egymás közötti távolsága 80 mm. Az
egységek között 1-2 milliméteres rést kell hagyni. A közvetlen felszerelésről
további információkat az FX
sorozat hardver kézikönyvében találhat.
3U
DIN sínes rögzítés
A speciális funkciót végző blokkok DIN sínre is rögzíthetők (DIN46227;
szélesség: 35 mm).
Helyezze rá a DIN sín rögzítő horony
felső élét („A") a DIN sínre.
Pattintsa rá a speciális funkciót
végző blokkot a DIN sínre.
A
A
h o s s z a b b í t ó k á b e l t
( „ B " )
c s a t l a k o z t a s s a
a
k ö z p o n t i
egységhez, a bemeneti/kimeneti
bővítőegységhez (bővítőblokhoz)
vagy a speciális funkciót végző
blokkhoz. A hosszabbítókábel
csatlakoztatásáról részletes leírást
a z
F X
3 U
s o r o z a t
h a r d v e r
kézikönyvében talál.
Huzalozás
E
VIGYÁZAT
b Ne vezesse közel a jelvezetékeket a hálózati áramkörhöz,
nagyfeszültségű vezetékekhez vagy feszültségellátó vezetékekhez.
Ha nem tartja magát a fenti irányelvekhez, akkor zaj vagy
feszültségingadozás alakulhat ki. Huzalozáskor hagyjon a fentiektől
legalább 100 mm biztonsági távolságot.
b Az árnyékoló vezetéket vagy az árnyékolt vezeték árnyékolását
földelje le úgy, hogy hozzáérinti őket a PLC egyik pontjához. A
földelést azonban ne a nagyfeszültségű vezetékek földelési
pontjánál alakítsa ki.
Az alkalmazandó kábelek és a kapcsok meghúzónyomatéka
Az analóg jelvezetékeknél kéteres árnyékolt kábelt használjon és válassza őket
külön a hálózati áramköröktől vagy az induktív vezetékektől (például szervo
motoroknál).
Az M3 csavarokat a kereskedelmi forgalomban lévő csatlakozó csapok
segítségével kell hozzákapcsolni a tápellátás és az analóg jelek
csatlakozásaihoz.
max. 6,2 mm
M3 csavar esetén
(Ø 3,2 mm)
max. 6,2 mm
A sorkapocs-csavarok megfelelő meghúzónyomatéka 0,5 – 0,8 Nm.
Földelés
b
A földelési ellenállás legyen 100 Ω vagy annál kisebb.
b
A földelési pontnak közel kell lennie a PLC-hez. A földelő vezetékeknek a
lehető legrövidebbeknek kell lenniük.
3U
b
A legjobb eredmények független földeléssel érhetők el. Ha független
földelésre nincs lehetőség, akkor a lenti ábrán látható módon alakítson ki
„osztott földelést".
sorozat
3U
PLC
Másik
PLC
Másik
berendezés
berendezés
Független földelés
Osztott földelés
Legjobb megoldás
Jó megoldás
b
A földelő vezeték keresztmetszete nem lehet kisebb 2 mm²-nél.
B
MITSUBISHI
Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group ///
ELECTRIC
Germany /// Tel.: +49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-486112 ///
FACTORY AUTOMATION
www.mitsubishi-automation.com
PLC
Másik
berendezés
Megosztott földelés
Tilos

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Fx3u-4da

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: