Download  Print this page

Mitsubishi Electric FX3U-4AD Installation Manual Page 11

Analog input/output special function module.
Hide thumbs

Advertisement

MITSUBISHI ELECTRIC
Programovatelné
automaty
Č. zboží: 202745 CZ, Verze A, 16042008
Bezpečnostní pokyny
Pouze pro osoby s elektrotechnickou kvalifikací
Tento návod k instalaci je určen výhradně pro prokazatelně vyškolené
pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou obeznámeni
s bezpečnostními standardy v elektrotechnice a automatizační technice.
Projektování, instalaci, uvádění do provozu, údržbu a kontroly přístrojů mohou
provádět pouze prokazatelně vyškolení pracovníci s elektrotechnickou
kvalifikací. Zásahy do technického a programového vybavení našich výrobků,
které nejsou popsané v tomto návodu nebo ostatních příručkách, mohou
provádět pouze naši odborní pracovníci.
Použití v souladu se stanoveným určením
Programovatelné automaty (PLC) řady MELSEC FX
jsou určeny jen pro ty
3U
oblasti použití, které jsou popsány v tomto návodu k instalaci nebo v níže
uvedených příručkách. Dodržujte všeobecné provozní podmínky uvedené
v těchto příručkách. Popsané výrobky byly vyvinuty, vyrobeny, přezkoušeny a
vybaveny dokumentací tak, aby vyhověly příslušným bezpečnostním normám.
Nekvalifikované zásahy do technického nebo programového vybavení
případně nedodržení varovných upozornění uvedených v této příručce nebo
umístěných na přístroji může vést k těžkým škodám na zdraví osob a majetku.
Ve spojení s programovatelnými automaty rodiny MELSEC FX se mohou
používat pouze ty doplňkové a rozšiřující přístroje, které byly doporučeny
firmou MITSUBISHI ELECTRIC. Jakákoliv jiná aplikace nebo využití jdoucí nad
rámec nasazení popsaného v tomto návodu bude považováno za použití
odporující stanovenému určení.
Předpisy vztahující se k bezpečnosti
Při projektování, instalaci, uvádění do provozu, údržbě a kontrole přístrojů je
nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy pro předcházení
úrazům platné pro daný případ nasazení.
V tomto návodu k instalaci jsou obsažena upozornění, která jsou důležitá pro
správné a bezpečné zacházení s tímto výrobkem. Jednotlivá upozornění mají
následující význam:
NEBEZPEČÍ:
P
UPOZORNĚNÍ:
E
Další informace
Následující návody obsahují další informace pro tyto moduly:
b
Popis technického vybavení řady MELSEC FX
3U
b
Návod k obsluze analogových modulů řady MELSEC FX
3U
b
Návod k programování pro rodinu zařízení MELSEC FX
u
3
Tyto příručky jsou vám bezplatně k dispozici na internetu
(www.mitsubishi-automation-cz.com).
S vašimi dotazy k instalaci, programování a provozu automatů řady MELSEC
FX
se bez váhání obracejte na příslušné prodejní místo nebo na některého z
3U
vašich distributorů.
Rozměry a obslužné prvky
FX
-4DA
3U
24V
D/A
4
9
55
87
Na obrázku vlevo je znázorněn analogový
vstup/výstupní modul se sejmutým předním
krytem.
Hmotnost: asi 0,2 kg
Všechny rozměry jsou uváděny v milimetrech.
Popis
³
Rozšiřovací kabel
POWER-LED (zelená):
·
Dioda LED svítí, pokud automat PLC poskytuje napětí 5 Vss.
Montážní otvory:
»
Dva otvory (ř 4,5 mm) pro šrouby M4 k upevnění modulu, když není
k dispozici DIN lišta.
¿
Vybrání pro montáž na DIN lištu (DIN 46277)
´
Montážní úchyt pro DIN lištu
24 V - LED (červená):
²
Tato LED svítí, pokud je napětí 24 Vss přivedeno na svorky „24+" a
„24-".
A/D - LED (červená):
Jen u FX
během A/D převodu bliká
D/A - LED (červená):
Jen u FX
během D/A převodu bliká
º
Přívodní svorky pro napájecí napětí (24 Vss)
Šroubové svorky:
Přívodní svorkovnice pro analogové vstupy
M3
¾
(FX
-4AD) nebo výstupy (FX
-4DA)
3U
3U
Shoda se standardy
Moduly řady MELSEC FX
splňují směrnice EU o elektromagnetické
3U
kompatibilitě a normy UL (UL, cUL).
Instalace a kabelové propojení
P
NEBEZPEČÍ
E
UPOZORNĚNÍ
b Moduly provozujte pouze v prostředí, které vyhovuje podmínkám
uvedeným v popisu technického vybavení řady FX
být vystaveny prachu, olejové mlze, leptavým nebo hořlavým
plynům, silným vibracím nebo rázům, vysokým teplotám a
kondenzačním účinkům nebo vlhkosti.
b Při montáži dávejte pozor na to, aby se do modulu nedostaly přes
větrací štěrbiny třísky z vrtání nebo zbytky drátů. To by mohlo vyvolat
požár, poruchu nebo vést k výpadkům přístroje.
b Po instalaci odstraňte protiprachové překrytí větrací mřížky modulu.
Nedodržení tohoto upozornění by mohlo způsobit požár, poruchu
nebo vést k výpadku přístroje.
b Nedotýkejte se žádných části modulů pod napětím jako jsou např.
připojovací svorky nebo konektorová spojení.
b Moduly spolehlivě upevněte na DIN lištu nebo pomocí šroubů.
b Jednotku PLC instalujte na rovný podklad tak, abyste zabránili
namáhání pnutím.
b Rozšiřovací kabel spolehlivě upevněte do příslušného konektoru.
Nespolehlivé spoje mohou způsobovat funkční poruchy.
Použitelné PLC
Speciální moduly řady MELSEC FX
je možné kombinovat pouze se základními
3U
jednotkami PLC řady MELSEC FX
. Instalace se provádí z pravé strany základní
3U
jednotky PLC, rozšiřujícího přístroje nebo jiného speciálního modulu.
V jednotce PLC řady FX
může být instalováno až osm speciálních modulů.
3U
Další informace k instalaci modulů najdete v popisu technického vybavení řady
MELSEC FX
3U
.
Montáž
Montáž speciálních modulů FX
-4AD a FX
3U
3U
způsoby:
b
Přímá montáž (např. na zadní stěnu rozvaděče)
b
Montáž na DIN lištu
Přímá montáž
Speciální moduly je možné namontovat přímo pomocí dvou šroubů M 4 a
-4AD
3U
montážních otvorů. Rozteč montážních otvorů činí 80 mm. Mezi jednotlivými
přístroji je nutné ponechat volný prostor 1 až 2 mm. Další informace k přímé
montáži najdete v popisu technického vybavení řady MELSEC FX
3U
-4DA
Montáž na DIN lištu
Speciální moduly je také možné instalovat na DIN lištu podle DIN 46227 s šířkou
35 mm.
Modul zachyťte h orní hran ou
vybrání pro montáž na DIN lištu
(„A"na obrázku vpravo) do DIN lišty.
Modul zatlačte proti liště tak, aby
správně zaskočil.
A
Propojte rozšiřovací kabel („B" na
o b r á z k u v p r a v o ) s e z á k l a d n í
j e d n o t k o u P LC , r o z š i ř u j í c í m
přístrojem nebo jiným speciálním
m o d u l e m .
D a l š í
i n f o r m a c e
k p ř i p o j e n í n a j d e t e v p o p i s u
technického vybavení řady MELSEC
FX
3U
.
Kabelové propojení
E
b S i g n á l n í v o d i č e n e p o k l á d e j t e v b l í z k o s t i s i l o v ý c h n e b o
vysokonapěťových vodičů a vodičů připojených k zátěži. Minimální
odstup od těchto vodičů činí 100 mm. Nedodržení tohoto upozornění
by mohlo být příčinou poruch a vést tak chybné funkci zařízení.
b Jednotku PLC a stínění signálních vodičů uzemněte v jednom
společném bodě v blízkosti PLC, ale ne společně s vodiči, které vedou
vysoké napětí.
. Moduly nesmí
3U
Doporučené vodiče a utahovací momenty šroubů
K připojení analogových signálů používejte stíněné vodiče se stočenými páry.
Tyto vodiče pokládejte odděleně od vedení, která vedou vysoká napětí nebo
např. vysokofrekvenční signály pro servopohony.
K připojení napájecího napětí a vstupních signálů používejte běžně dostupná
kabelová oka a nástrčky pro šrouby M 3 (viz níže).
max. 6,2 mm
max. 6,2 mm
Utahovací moment šroubů činí 0,5 až 0,8 Nm.
Zemnění
b
Odpor uzemnění nesmí přesáhnout 100 Ω.
b
Uzemňovací bod by měl být co nejblíže jednotky PLC. Uzemňovací
vodiče mají být co nejkratší.
b
Jednotka PLC se uzemňuje, pokud je to možné, nezávisle na ostatních
přístrojích. Pokud není možné instalovat samostatné uzemnění, pak se
společné uzemnění provede podle prostředního příkladu v následujícím
obrázku.
PLC
Ostatní
přístroje
-4DA je možné provést dvěma
Nezávislé uzemnění
Nejlepší řešení
b
Průřez zemního vodiče musí být minimálně 2 mm².
3U
.
B
MITSUBISHI
Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group ///
ELECTRIC
Germany /// Tel.: +49(0)2102-4860 /// Fax: +49(0)2102-486112 ///
FACTORY AUTOMATION
www.mitsubishi-automation.com
UPOZORNĚNÍ
pro M3 (Ø 3, 2 mm)
PLC
Ostatní
PLC
Ostatní
přístroje
přístroje
Společné uzemnění
Společné uzemnění
Dobré řešení
Není dovoleno

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Fx3u-4da

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: