Download  Print this page

Panasonic BQ-CC56E Operating Instructions page 2

Hide thumbs
   

Advertisement

DNK
Læs disse instruktioner og advarsler før brug af produktet, og gem vejledningen
til senere brug. Sørg også for at læse advarslerne på batterierne.
ADVARSEL
Undgå skade på personer eller genstande, der skyldes, men ikke begrænset til,
risikoen for elektriske stød eller brand:
1. For at mindske risikoen for personskader anbefales
det at bruge Panasonics opladelige Ni-Mh-batterier.
2. Brug ikke ikke-genopladelige batterier.
3. Undgå at åbne eller afmontere opladeren.
4. Undgå at opladeren bliver våd, eller at der trænger vand eller andre væsker
ind i opladeren.
5. Brug kun opladeren indendørs et tørt sted.
6. Brug ikke opladeren, hvis dens stik eller batterier er beskadiget.
7. Brug ikke opladeren i direkte sollys.
æ
m
(1) Dette apparat kan benyttes af børn på 8 år
eller derover og personer med reducerede
fysiske, sansemæssige eller mentale evner
eller manglende erfaring eller viden, hvis
de er under opsyn eller har modtaget
Ø
O
O
instruktion vedrørende sikker brug af
apparatet og forstår de farer, det indebærer.
(2) Børn må ikke lege med apparatet.
(3) Rengøring og vedligeholdelse bør ikke
foretages af børn uden opsyn.
W
W
BETJENINGSVEJLEDNING
1. Brug af opladningsfunktion
Denne funktion lader dig oplade et enkelt
AA- eller et AAA-batteri eller op til fire
batterier på samme tid (Fig. 4).
1) Overhold polaritet ved at sammenligne (+) og (-) på batterier med (+) og (-) på de respektive
terminaler på opladeren, og indsæt batterierne med den negative ende (-) først (Fig. 3).
2) Tilslut strømkablet til opladeren (Fig. 1-3).
3) Sæt strømkablet til en almindelig stikkontakt med vekselstrøm, 100–240 V.
Batteriindikatorerne blinker, når diagnose af den nuværende batteriopladning starter.
Før opladning starter, vises det samlede antal batterier opladet med denne
oplader (Fig. 5, a).
4) Opladning begynder, efter den aktuelle batteriopladning er vist (Tabel 2).
Et tryk på knappen DISPLAY (Fig. 1) udskifter den viste information i
talvisningsområdet (Fig. 5, a-1).
Indikatorerne for resterende opladning bør kun bruges som tilnærmelsesvise vurderinger.
Varigheden af opladninger varierer afhængig af batteriernes tilstand og driftsmiljøet.
5) Når opladning er gennemført, vises "FULL".
Tag strømkablet ud af stikkontakten og fjern de opladede batterier.
m
Hvis batteriindikatorerne ikke vises eller intet vises på LCD:
• Se efter, at batterierne er indsat korrekt og at de har god kontakt med hver terminal.
AA
m
• Se efter. at strømkablet er korrekt indsat.
• Se efter, om batteriterminalerne er beskadigede eller beskidte.
mA
2. Brug af funktionen REFRESH (nødvendig tid: Ca. 13 timer for fire AA
(1900 mAh til 2000 mAh) batterier)
mA
Denne funktion reducerer hukommelseseffekten og genaktiverer genopladelige
batterier, som har været ude af brug i lang tid.
AAA
mA
Men gentagen brug af funktionen, når den ikke er nødvendig, vil forkorte
batteriernes levecyklus.
mA
Hvad er hukommelseseffekt:
Den beskriver den situation, hvor genopladelige batterier langsomt taber deres maksimale
energikapacitet, hvis de genoplades gentagne gange efter kun at være blevet delvist afladet.
1) Tryk på knappen REFRESH i omtrent 1 sekund, efter at batterierne er blevet indsat.
M
Denne funktion aflader batteriene fuldt ud, før de fuldt ud genoplader
batterierne tilbage til deres maksimale energikapacitet (Fig. 5, b).
• Funktionen REFRESH aktiveres ikke, hvis knappen trykkes, mens batteriopladningen
diagnosticeres eller mens USB-udgang er i brug.
• Hvis funktionen REFRESH annulleres eller batterierne fjernes, mens de er ved at blive afladt,
vil afladning ikke genoptages, når batterierne indsættes igen.
• Hvis flere batterier indsættes, mens afladning er i
POL
Przed użyciem tego produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i ostrzeżenia oraz zachować je
2) Po zakończeniu ładowania pojawi się komunikat „FULL".
na przyszłość. Dodatkowo należy koniecznie przeczytać ostrzeżenia umieszczone na akumulatorach.
Należy odłączyć kabel zasilający z gniazda sieciowego i wyciągnąć naładowane akumulatory.
3. Korzystanie z funkcji wyjścia USB
OSTRZEŻENIE
Ta funkcja pozwala korzystać z ładowarki jak z zasilacza sieciowego. (Nie umożliwia
Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia powstałych między innymi z powodu
wykorzystywania jako źródła zasilania akumulatorów włożonych do ładowarki).
zagrożenia porażeniem prądem lub pożarem:
1. Zaleca się korzystanie z akumulatorów
1) Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazda sieciowego 100–240 V AC.
2) Podłączyć dostępny w sprzedaży kabel USB typu A do portu USB-OUT.
Ni-MH firmy Panasonic.
3) Nacisnąć przycisk USB OUT, aby uaktywnić wyjście (rys. 2, c).
f W momencie włączenia wyjścia USB następuje zatrzymanie ładowania.
2. Nie używać baterii innych niż akumulatory ni-mh.
f Wyjście USB nie włączy się, jeśli przycisk USB OUT zostanie naciśnięty przy aktywnej funkcji odświeżania.
4) Jeśli natężenie prądu wyjściowego spadnie do co najmniej 100 mA, funkcja
3. Nie otwierać ani nie rozmontowywać ładowarki.
wyjścia USB zostanie wyłączona po około 1 minucie.
4. Nie moczyć ładowarki oraz nie dopuścić, aby do jej wnętrza przedostała się woda lub inny płyn.
5) Aby anulować funkcję wyjścia USB, należy ponownie nacisnąć przycisk USB OUT.
5. Korzystać z ładowarki tylko wewnątrz budynków, w suchym miejscu.
Wyjście USB wyłączy się, a ładowarka wróci do stanu roboczego sprzed włączenia wyjścia.
6. Nie korzystać z ładowarki, jeśli jej wtyczka lub akumulatory są uszkodzone.
Jeśli ładowarka nie będzie używana po wyłączeniu funkcji wyjścia USB, należy
odłączyć kabel zasilający z gniazda sieciowego i wyciągnąć naładowane akumulatory.
7. Nie korzystać z ładowarki w miejscach nasłonecznionych.
(1) To urządzenie może być używane przez dzieci
4. Licznik Eco (łączna liczba naładowanych akumulatorów)
Gdy nie są włożone akumulatory, można wyświetlić licznik Eco.
powyżej 8 roku życia oraz osoby o obniżonych
1) Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazda sieciowego 100–240 V AC.
2) Nacisnąć przycisk DISPLAY, aby wyświetlić łączną liczbę akumulatorów
możliwościach fizycznych, sensorycznych
naładowanych za pomocą ładowarki.
Jeśli ładowarka nie będzie następnie używana, należy odłączyć kabel zasilający z gniazda sieciowego.
lub umysłowych, lub osoby nie posiadające
KONSERWACJA, ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I CZYSZCZENIE
doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem działania
f Należy odłączyć ładwarkę od gniazda elektrycznego, gdy urządzenie nie jest używane.
f W celu usunięcia kurzu i zanieczyszczeń czyścić suchą szmatką.
pod nadzorem lub po uprzednim otrzymaniu
Tabela 1. Obszar wyświetlania liczb
instruktażu dotyczącego bezpiecznego użytkowania
Napięcie
V
Czas (czas działania)
oraz bycia świadomym możliwych zagrożeń.
T
mAh
Pojemność (prąd rozładowania)
(2) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Wh
Watogodziny (moc rozładowania)
(3) Dzieci nie mogą myć urządzenia ani wykonywać
Wyświetlane wartości mają charakter orientacyjny i zależą od stanu akumulatorów oraz środowiska roboczego.
Tabela 2. Kontrolki akumulatorów
czynności konserwacyjnych bez nadzoru opiekunów.
Ładowanie
Nietypowe działanie
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Korzystanie z funkcji ładowania
Za pomocą tej funkcji jednocześnie można
Zbliża się koniec okresu eksploatacji
ładować jeden akumulator rozmiaru AA lub AAA
Rozładowywanie
albo do czterech takich akumulatorów (rys 4).
Ładowanie podtrzymujące*
1) Przestrzegać polaryzacji, dopasowując ustawienie biegunów (+) i (–) akumulatorów do
biegunów (+) i (–) w ładowarce. Włożyć akumulatory, rozpoczynając od biegunów (–) (rys. 3).
2) Podłączyć kabel zasilający do ładowarki (rys. 1–3).
3) Podłączyć kabel zasilający do standardowego gniazda sieciowego 100–240 V AC.
* Tryb gotowości, który jest aktywowany w momencie ładowania nadmiernie
Kontrolka poziomu naładowania akumulatora zacznie migać, informując
naładowanych akumulatorów oraz w momencie wykrycia nietypowej temperatury.
o diagnostyce bieżącego poziomu naładowania.
Przybliżone czasy ładowania w standardowych warunkach
Przed rozpoczęciem ładowania zostanie wyświetlona łączna liczba akumulatorów
Rozmiar
naładowanych za pomocą ładowarki (rys. 5, a).
Pojemność
4) Ładowanie rozpocznie się po wyświetleniu bieżącego poziomu naładowania akumulatora (tabela 2).
Naciśnięcie przycisku DISPLAY (rys. 1) powoduje przełączenie informacji
akumulatora
widocznych w obszarze wyświetlania liczb (rys. 5, a-1).
Wskazanie pozostałego poziomu naładowania należy traktować jako przybliżone oszacowanie.
2400 – 2550 mAh
Czas ładowania zależy od stanu akumulatora oraz środowiska roboczego.
5) Po zakończeniu ładowania pojawi się komunikat „FULL".
AA
1900 – 2000 mAh 1,5 godz.
Należy odłączyć kabel zasilający z gniazda sieciowego i wyciągnąć naładowane akumulatory.
Gdy kontrolki akumulatorów nie świecą albo na ekranie LCD nie pojawia się żadna informacja:
950 – 1000 mAh 0,75 godz. 1,5 godz.
f Sprawdzić, czy akumulatory zostały włożone i czy prawidłowo stykają się ze złączami komór.
f Sprawdzić, czy kabel zasilający jest prawidłowo włożony.
900 – 950 mAh
f Sprawdzić, czy bieguny akumulatorów nie są uszkodzone ani brudne.
2. Korzystanie z funkcji REFRESH (wymagany czas: ok. 13 godzin w przypadku
AAA
750 – 800 mAh 1,5 godz.
czterech akumulatorów rozmiaru AA i pojemności od 1900 do 2000 mAh)
Ta funkcja zmniejsza efekt pamięciowy i ponownie aktywuje akumulatory, które nie były
używane przez długi czas.
550 – 650 mAh 1,25 godz. 2,5 godz.
Jednak częste używanie tej funkcji w sytuacji, gdy nie jest to konieczne, może skrócić
okres eksploatacji akumulatorów.
DANE TECHNICZNE
Co to jest efekt pamięciowy:
Jest to sytuacja, w której akumulatory stopniowo tracą maksymalną pojemność
Model
BQ-CC65E
z powodu częstego doładowywania bez cyklu pełnego rozładowania.
Wejście
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
1) Po włożeniu akumulatorów nacisnąć przycisk REFRESH na około 1 sekundę.
AA
: 1,5 V x 4
Ta funkcja najpierw całkowicie rozładuje akumulator, a następnie całkowicie go
Wyjście
AAA : 1,5 V x 4
naładuje z powrotem do maksymalnej pojemności (rys. 5, b).
USB : 5 V
, 1 A
f Funkcja REFRESH nie włączy się, jeśli przycisk zostanie naciśnięty podczas diagnozowania
poziomu naładowania akumulatorów ani w sytuacji, gdy jest używane wyjście USB.
Temperatura pracy
0~35°C (tylko do użytku domowego)
f Jeśli funkcja REFRESH zostanie anulowana albo akumulatory zostaną wyjęte podczas ładowania,
rozładowywanie nie zostanie wznowione po ponownym włożeniu akumulatorów.
Gwarancja: Gwarancja jest ważna od momentu zakupu.
f Jeśli podczas rozładowywania zostaną włożone dodatkowe akumulatory, funkcja nie będzie
PECE naprawi lub wymieni na równoważny model w przypadku
działać do chwili kolejnego ładowania akumulatorów.
uzasadnionej reklamacji.
f Przedstawiane wartości napięć i bieżącej pojemności akumulatorów należy traktować jako
Gwarancja obejmuje tylko ładowarkę.
przybliżone oszacowanie (rys. 5, b-2).
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i błędy montażowe.
Wyświetlane wartości zależą od stanu akumulatora oraz środowiska roboczego.
f Aby anulować funkcję odświeżania, należy podczas jej działania nacisnąć przycisk REFRESH na
Szczegółowe informacje w Panasonic Energy Europe N.V. lub na
około 1 sekundę. Po anulowaniu funkcji rozpocznie się zwykłe ładowanie.
www.panasonic-batteries.com.
SWE
Läs igenom dessa anvisningar och varningar noggrant innan du använder
3. Använda USB-uttaget
produkten och spara den här handboken för framtida användning. Dessutom
Med den här funktionen kan du använda laddaren som nätadapter. (Du kan
bör du läsa varningstexterna på batterierna.
inte använda batterierna i laddaren som strömkälla.)
1) Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag på 100–240 V.
FÖRSIKTIGHET
2) Anslut en USB-kabel typ A som finns i handeln till USB-OUT-uttaget.
För att undvika personskador och skador på egendom, vänligen följ nedan instruktioner:
3) Tryck på USB OUT-knappen när du vill börja mata ström (Fig. 2, c).
1. Vi rekommenderar användning av
• Laddningen avbryts när USB-uttaget används.
• Ström matas inte från USB-uttaget om USB OUT-knappen trycks in när Refresh-funktionen används.
uppladdningsbara batterier Ni-MH från Panasonic.
4) Om utströmmen sjunker till 100 mA eller lägre kommer matningen från USB-
uttaget att stoppas efter cirka 1 minut.
2. Använd inte batterier som inte är uppladdningsbara.
5) Tryck på USB OUT-knappen igen om du vill avbryta USB-funktionen.
Matningen från USB-uttaget stoppas och enheten återgår till det föregående statusläget.
3. Öppna inte och ta heller inte isär laddaren.
Om du inte avser att använda laddaren när du har slutat att använda USB-uttaget
4. Låt inte laddaren blir blöt, låt inte heller vatten eller andra vätskor komma in i laddaren.
5. Använd endast laddaren inomhus på en torr plats.
ska du koppla ur nätkabeln från vägguttaget och plocka ur de laddade batterierna.
6. Använd inte laddaren om dess kontakt eller batterierna är skadade.
4. Visa eco-räknaren (totalt antal laddade batterier)
7. Använd inte laddaren i direkt solljus.
Du kan visa eco-räknaren även när batterier inte är isatta.
(1) Den här apparaten kan användas av barn från
1) Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag på 100–240 V.
2) Tryck på DISPLAY-knappen när du vill visa totalt antal batterier som laddats
8 år och uppåt och personer med nedsatt
med laddaren.
Om du inte avser att använda laddaren efteråt ska du koppla ur nätkabeln
fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist
från vägguttaget.
UNDERHÅLL, VÅRD OCH RENGÖRING
på erfarenhet och kunskap om de övervakas
• Koppla ur laddare från vägguttaget.
• Rengör med en torr trasa för att avlägsna smuts och fett.
eller får instruktioner rörande användning av
Tabell 1. Visningsområde
apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
V
(2) Barn får inte leka med apparaten.
T
mAh
(3) Rengöring och underhåll får inte utföras
Wh
av barn utan tillsyn.
De visade värdena är beräkningar och kommer att variera beroende på
batteriernas status och driftmiljön.
BRUKSANVISNING
Tabell 2. Batteriindikatorer
1. Använda laddningsfunktionen
Laddar
Med den här funktionen kan du ladda ett AA- eller AAA-
batteri eller upp till fyra stycken på en gång (Fig. 4).
1) Passa samman polariteten (+) och (-) på batterierna med polerna (+) och (-)
på laddaren och sätt in batterierna först från minuspolerna (-) (Fig. 3).
2) Anslut nätkabeln till laddaren (Fig. 1-3).
Laddar ur
3) Sätt i nätkabeln i ett vanligt vägguttag på 100–240 V.
Batteriindikatorerna blinkar när batteriernas aktuella laddning diagnostiseras.
Innan laddningen startar visas det totala antalet batterier som laddats med
laddaren (Fig. 5, a).
4) Laddningen startar efter det att den aktuella batteriladdningen visats (Tabell 2).
Informationen som visas i displayområdet (Fig. 5, a-1) ändras när du trycker
* Ett standbyläge som aktiveras när mycket urladdade batterier laddas eller när
på DISPLAY-knappen (Fig. 1).
onormala temperaturer uppstår.
Indikationerna på återstående laddning bör endast användas som ungefärliga riktlinjer.
Beräknade laddningstider under normala förhållanden
Laddningens varaktighet kommer att variera beroende på batteriernas status och driftmiljön.
5) "FULL" visas när laddningen är klar.
Batteristorlek
Koppla ur nätkabeln från vägguttaget och plocka ur de laddade batterierna.
Om batteriindikatorerna inte tänds eller ingenting visas på LCD-displayen:
• Kontrollera att batterierna installerats på rätt sätt och att de har kontakt med terminalen i varje fack.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
m
m
• Kontrollera om batteripolerna är skadade eller smutsiga.
m
m
2. Använda REFRESH-funktionen (tidsåtgång: Cirka 13 timmar för fyra
AA-batterier (1900 mAh till 2000 mAh))
m
m
Den här funktionen minskar minneseffekten och återaktiverar laddningsbara
batterier som inte har använts på en längre tid.
m
m
Om funktionen används när den inte behövs kommer dock batteriernas
livslängd att förkortas.
m
m
Så här fungerar minneseffekten:
Laddningsbara batterier förlorar gradvis sin maximala kapacitet om de laddas
m
m
upprepade gånger när de endast är delvis urladdade.
1) Tryck på REFRESH-knappen i cirka 1 sekund efter det att batterierna har satts in.
Funktionen laddar ur batterierna helt innan de laddas upp helt till maximal
kapacitet (Fig. 5, b).
Modell
• REFRESH-funktionen aktiveras inte om knappen trycks in när batteriladdningen
Inmatning
diagnostiseras eller när USB-uttaget används.
Utmatning
• Om REFRESH-funktionen avbryts eller batterierna tas bort när de laddas ur, kommer
urladdningen inte att återupptas när batterierna sätts in igen.
• Om fler batterier sätts in under urladdningen kommer funktionen inte att fungera förrän
batterierna laddas på nytt.
• Värdena som visas för urladdning och spänning bör endast användas som ungefärliga
Driftstemperatur
riktlinjer (Fig. 5, b-2).
De visade värdena kommer att variera beroende på batteriernas status och driftmiljön.
Garanti: Garantin gäller från inköpsdatum. PECE ersätter eller reparerar
• Tryck på REFRESH-knappen i cirka 1 sekund när funktionen används om du vill avbryta
Refresh-funktionen. Laddningen återupptas när funktionen avbryts.
2) "FULL" visas när laddningen är klar.
Detaljer kan rekvireras hos Panasonic Energy Europe N.V. Eller på
Koppla ur nätkabeln från vägguttaget och plocka ur de laddade batterierna.
www.panasonic-batteries.com
CZE
Před použitím tohoto výrobku do provozu se seznamte s těmito pokyny a výstrahami
3. Použití funkce výstupu USB
a uschovejte je pro budoucí použití. Kromě toho se seznamte s výstrahami, které jsou
Tato funkce umožňuje používat nabíječku jako síťový adaptér. (Neumožňuje používat
uvedeny na bateriích.
baterie v nabíječce jako zdroj napájení.)
1) Připojte nabíječku ke standardní elektrické zásuvce střídavého napájení 100 až 240 V.
UPOZORNĚNÍ
2) Připojte běžně dostupný kabel USB typu A k portu USB-OUT.
V zájmu snížení rizika úrazu a poškození majetku, mimo jiné elektrickým proudem
3) Stisknutím tlačítka USB OUT aktivujte výstup (obr. 2, c).
nebo požárem, dodržujte následující zásady:
f Během používání výstupu USB se nabíjení přeruší.
1. V zájmu snížení rizika úrazu doporučujeme používat
f Výstup USB se neaktivuje, pokud stisknete tlačítko USB OUT v průběhu funkce reaktivace.
4) Pokud výstupní proud klesne na 100 mA nebo méně, výstup USB se přibližně po 1
nabíjecí baterie Ni-MH společnosti Panasonic.
minutě deaktivuje.
5) Chcete-li funkci výstupu USB zrušit, znovu stiskněte tlačítko USB OUT.
2. Nepoužívejte nedobíjecí baterie.
Výstup USB se deaktivuje a obnoví se předchozí stav.
Nemáte-li po dokončení používání výstupu USB v úmyslu nadále nabíječku
3. Nabíječku neotevírejte ani nerozebírejte.
používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a vyjměte nabité baterie.
4. Nabíječku neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
5. Nabíječku používejte pouze v suchých vnitřních prostorech.
4. Zobrazení eko počítadla (celkový počet nabitých baterií)
6. Je-li poškozená zástrčka nebo baterie, nabíječku nepoužívejte.
Eko počítadlo lze zobrazit, i když nejsou vloženy baterie.
7. Nepoužívejte nabíječku na přímém slunečním světle.
1) Připojte nabíječku ke standardní elektrické zásuvce střídavého napájení 100 až 240 V.
(1) Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let,
2) Stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte celkový počet baterií nabíjených touto nabíječkou.
Nemáte-li v úmyslu nabíječku nadále používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
osoby se sníženými tělesnými, smyslovými či
ÚDRŽBA, PÉČE A ČIŚTĚNÍ
mentálními schopnostmi nebo osoby postrádající
f Odpojte nabíječku ze zásuvky.
f Prach a nečistoty odstraňte suchým hadříkem.
příslušné znalosti a zkušenosti, pokud jsou
Tabulka 1. Číselný displej
pod dohledem či dostávají pokyny týkající se
V
T
bezpečného zacházení se spotřebičem a chápou
mAh
možná nebezpečí z toho plynoucí.
Wh
(2) Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Zobrazené hodnoty jsou přibližné a liší podle stavu baterií a provozního prostředí.
Tabulka 2. Indikátory baterií
(3) Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
Nabíjení
provádět děti bez dozoru.
NÁVOD K OBSLUZE
1. Používání funkce nabíjení
Tato funkce umožňuje nabíjet jednu až čtyři
Vybíjení
AA nebo AAA baterie najednou (obr. 4).
1) Pozor na správnost pólů (+) a (-) na baterii, podle příslušných výstupů na nabíječce
vložte baterie zápornými póly (-) napřed (obr. 3).
2) Připojte napájecí kabel k nabíječce (obr. 1-3).
3) Připojte napájecí kabel ke standardní elektrické zásuvce střídavého napájení 100 až 240 V.
* Pohotovostní stav, který nastane při nabíjení nadměrně vybitých baterií nebo při
Bude zahájena diagnostika aktuálního stavu nabití baterií doprovázená blikáním
neobvyklých teplotách.
indikátorů baterií.
Odhadované doby nabíjení při standardních podmínkách
Před zahájení nabíjení se zobrazí celkový počet baterií nabitých touto nabíječkou
Velikost
Czas ładowania
(obr. 5, a).
4) Po zobrazení stavu nabití aktuální baterie bude zahájeno nabíjení (tabulka 2).
baterie
Stisknutím tlačítka DISPLAY (obr. 1) lze přepínat informace zobrazené na číselném
1-2 szt.
3-4 szt.
displeji (obr. 5, a-1).
2 godz.
4 godz.
Indikace zbývajícího nabití jsou pouze přibližné.
Délka nabíjení se liší podle stavu baterií a provozního prostředí.
AA
5) Po dokončení nabíjení se zobrazí indikace „FULL".
3 godz.
Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a vyjměte nabité baterie.
Pokud se nezobrazí indikátory baterií nebo pokud se na displeji LCD nic nezobrazuje:
f Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně a zda je na každém výstupu správný kontakt.
f Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen.
2 godz.
4 godz.
f Zkontrolujte, zda póly baterií nejsou poškozené nebo znečištěné.
AAA
2. Použití funkce REFRESH (požadovaný čas: přibližně 13 hodin pro čtyři baterie
3 godz.
AA (1 900 až 2 000 mAh))
Tato funkce omezuje paměťový efekt a reaktivuje nabíjecí baterie, které nebyly delší
dobu používány.
Nicméně zbytečným nadužíváním této funkce se zkracuje životnost baterií.
Co je paměťový efekt:
Při opakovaném nabíjení baterií, které nejsou zcela vybité, ztrácejí nabíjecí baterie
Model
postupně svoji maximální kapacitu.
Vstup
1) Po vložení baterií stiskněte a podržte tlačítko REFRESH přibližně 1 sekundu.
Výstup
; maks. 3,2 A; ( ; średnio 750 mA)
Tato funkce nejdříve baterie zcela vybije a poté je plně nabije na maximální kapacitu
; maks. 1,2 A; ( ; średnio 275 mA)
(obr. 5, b).
f Funkce REFRESH se neaktivuje, pokud stisknete toto tlačítko během diagnostiky nabití baterie,
nebo když se používá výstup USB.
Provozní teplota :
f Pokud funkci REFRESH zrušíte nebo pokud vyjmete baterie během vybíjení, po opětovném
vložení baterií nebude vybíjení pokračovat.
Záruka: Platnost záruky počíná v okamžiku koupě výrobku.
f Pokud v průběhu vybíjení vložíte další baterie, funkce bude k dispozici až při příštím nabíjení baterií.
f Hodnoty kapacity vybití a napětí jsou pouze orientační (obr. 5, b-2).
Zobrazené hodnoty se liší podle stavu baterií a provozního prostředí.
f Chcete-li funkci reaktivace zrušit, v jejím průběhu stiskněte a podržte tlačítko REFRESH přibližně
1 sekundu. Po zrušení funkce se obnoví nabíjení.
2) Po dokončení nabíjení se zobrazí indikace „FULL".
Více informací získáte u společnosti Panasonic Energy Europe N.V. nebo na stránkách
Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a vyjměte nabité baterie.
www.panasonic-batteries.com.
Les disse instruksjonene og advarslene før du bruker dette produktet, og oppbevar
denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Les også batteriadvarslene.
FORSIKTIG
For å unngå personskade og skade på eiendom som en følge av elektrisk støt
eller brann, eller andre farer:
1. Vi anbefaler at du bruker Panasonic Ni-MH
oppladbare batterier for å redusere faren for skade.
2. Ikke-ladbare batterier må ikke brukes.
3. Ikke åpne eller demontere laderen.
4. Laderen må ikke bli våt, eller utsettes for vann eller andre væsker.
5. Laderen skal bare brukes på tørre steder, innendørs.
6. Ikke bruk laderen hvis kontakten eller batteriene er skadet.
7. Ikke plasser laderen i direkte sollys.
(1) Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller som ikke har
erfaring og kunnskap, hvis de har tilstrekkelig tilsyn
eller instruksjoner om bruk av apparatet på en
sikker måte, og forstår risikoer som kan forårsakes.
Spänning
(2) Barn må ikke leke med apparatet.
Tid (drifttid)
(3) Rengjøring og brukervedlikehold må ikke
Kapacitet (urladdningsström)
Wattimmar (urladdningseffekt)
gjøres av barn uten tilsyn.
BRUKERVEILEDNING
1. Bruke ladefunksjonen
Onormalt
Denne funksjonen lar deg lade AA- eller AAA-
batterier, eller opptil fire samtidig (fig. 4).
1) Legg merke til polariteten ved å tilpasse positive (+) og negative (-) ender på
Närmar sig slutet på livslängden
batteriene, til de tilhørende terminalene i laderen, og sett inn batteriene med
de negative (-) endene først (fig. 3).
2) Koble strømledningen til laderen (fig. 1–3).
3) Koble strømledningen i en standard 100 til 240 V AC-kontakt.
Underhållsladdning*
Batteriindikatorene blinker etter som diagnostiseringen av gjeldende
batterilading starter.
Før ladingen starter, vises det samlede antall batterier som lades med denne
laderen (fig. 5, a).
4) Ladingen starter når gjeldende batterilading vises (tabell 2).
Trykk på DISPLAY-knappen (fig. 1) for å bytte mellom informasjonen som
vises og nummervisningsområdet (fig. 5, a–1).
Uppladdningstid
Angivelse an gjenværende lading skal bare brukes som omtrentlige verdier.
Ladetiden vil variere avhengig av batterienes tilstand og driftsmiljøet.
Kapacitet
1-2 st
3-4 st
5) Når ladingen er fullført vises "FULL".
Trekk strømledningen ut av AC-stikkontakten, og ta ut de ladede batteriene.
2400 – 2550 mAh
2 timmar
4 timmar
Hvis batteriindikatorene ikke vises eller ingen ting vises på LCD-en:
• Kontroller at batteriene er satt riktig inn og at de har kontakt med terminalene.
1900 – 2000 mAh 1,5 timmar
3 timmar
AA
• Kontroller at strømledningen er satt ordentlig inn.
• Kontroller om batteriterminalene er skadde eller tilsmusset.
950 – 1000 mAh 0,75 timmar 1,5 timmar
2. Bruke REFRESH-funksjonen (nødvendig tid: Omtrent 13 timer for fire
AA-batterier (1900 mAh til 2000 mAh))
900 – 950 mAh
2 timmar
4 timmar
Denne funksjonen reduserer minneeffekten og gjenaktiverer oppladbare
batterier som ikke har vært brukt over lengre tid.
AAA
750 – 800 mAh 1,5 timmar
3 timmar
Gjentatt bruk av denne funksjonen, når det ikke er nødvendig, vil forkorte
batterienes levetid.
550 – 650 mAh 1,25 timmar 2,5 timmar
Dette er minneeffekt:
Beskriver situasjonen når oppladbare batterier gradvis mister sin maksimale
energikapasitet hvis de lades før de er helt tomme.
SPECIFIKATIONER
1) Trykk på REFRESH-knappen i omtrent ett sekund etter at batteriene er satt inn.
BQ-CC65E
Denne funksjonen vil lade batteriene helt ut, før de lades til maksimal
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
energikapasitet (fig. 5, b).
• REFRESH-funksjonen vil ikke aktiveres hvis knappen trykkes på mens batteriladeren
AA
: 1,5 V x 4
; 3,2 A max; ( ; 750 mA genomsnitt)
diagnostiserer eller USB-utgangen brukes.
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A max; ( ; 275 mA genomsnitt)
• Hvis REFRESH-funksjonen avbrytes, eller batteriene flyttes mens de lades ut, vil utladingen
USB : 5 V
; 1 A
fortsette når batteriene er satt på plass igjen.
• Hvis flere batterier settes inn mens utladingen pågår, vil ikke denne funksjonen fungere
0 ~ 35°C (endast användning inomhus)
igjen før neste gang batteriene lades.
• Verdiene som vises for utladingskapasitet og spenning skal bare brukes som omtrentlige verdier (fig. 5, b–2).
Viste verdier vil variere avhengig av batterienes tilstand og driftsmiljøet.
laddaren om felen berättigar till det. Garantin gäller bara för
• For å avbryte oppdateringsfunksjonen, trykk på REFRESH-knappen i omtrent ett sekund,
laddaren. Garantin täcker bara matriel och produktionsfel
mens denne funksjonen pågår. Ladingen fortsetter etter at funksjonen er avbrutt.
2) Når ladingen er fullført vises "FULL".
Trekk strømledningen ut av AC-stikkontakten, og ta ut de ladede batteriene.
Pred použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte tento návod na použitie a varovania a
uschovajte návod na ďalšie použitie. Okrem toho si tiež prečítajte varovania na batériách.
POZOR
Aby ste zabránili osobným poraneniam a poškodeniu majetku v dôsledku
nebezpečenstva elektrického úderu alebo požiaru, a ďalším nebezpečenstvám:
1. Aby sa minimalizovalo riziko zranenia,
odporúčame použiť nabíjateľné Ni-Mh batérie
odporúčame použiť nabíjateľné Ni-Mh batérie.
2. Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.
3. Neotvárajte ani nerozoberajte nabíjačku.
4. Nenavlhčujte nabíjačku a zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do nabíjačky.
5. Nabíjačku používajte len v interiéri na suchom mieste.
6. Nepoužívajte nabíjačku, ak sú zástrčka alebo batérie poškodené.
7. Nabíjačku nepoužívajte na priamom slnku.
(1) Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov
a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez
dostatočných skúseností a vedomostí, a to len v
Napětí
prítomnosti dozoru alebo po poskytnutí pokynov o
Čas (délka provozu)
Kapacita (vybíjecí proud)
bezpečnom používaní zariadenia a za predpokladu,
Watthodina (vybíjecí výkon)
že chápu nebezpečenstvo s ním spojené.
(2) Deti by sa nemali hrať so zariadením.
Abnormální
(3) Čistenie a údržbu by deti nemali
vykonávať bez dozoru.
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Blíží se konec životnosti
1. Používanie funkcie nabíjania
Táto funkcia umožňuje nabíjanie jednej batérie typu AA
alebo AAA, resp. najviac štyroch batérií naraz (obr. 4).
Udržovací nabíjení*
1) Skontrolujte, či sa kladné (+) a záporné (-) póly na batériách zhodujú s príslušnými
konektormi na nabíjačke. Najskôr vkladajte záporný pól batérie (obr. 3).
2) K nabíjačke pripojte napájací kábel (obr. 1 - 3).
3) Napájací kábel pripojte do bežnej sieťovej zásuvky s napätím 100 - 240 V.
Začnú blikať indikátory batérií označujúce začiatok diagnostiky aktuálnej úrovne
nabitia batérie.
doba nabíjení
Pred začiatkom nabíjania sa zobrazí celkový počet batérií nabíjaných nabíjačkou (obr. 5, a).
Kapacita
4) Nabíjanie sa spustí po zobrazení aktuálnej úrovne nabitia batérie (tabuľka 2).
1-2 ks
3-4 ks
Stlačením tlačidla DISPLAY (obr. 1) sa zobrazia informácie v číselnej oblasti displeja
(obr. 5, a-1).
2400 – 2550 mAh
2 hodiny
4 hodiny
Údaje o zostávajúcej úrovni nabitia sú len orientačné.
Doba nabíjania sa bude líšiť v závislosti od stavu batérií a prevádzkového prostredia.
1900 – 2000 mAh
1,5 hodiny
3 hodiny
5) Keď sa nabíjanie dokončí, zobrazí sa nápis "FULL".
Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte nabité batérie.
950 – 1000 mAh 0,75 hodiny
1,5 hodiny
Ak sa indikátory batérií nezobrazujú alebo ak sa na displeji LCD nezobrazuje nič:
f Skontrolujte, či sú batérie vložené správne a majú dobrý kontakt s jednotlivými konektormi.
900 – 950 mAh
2 hodiny
4 hodiny
f Skontrolujte, či je napájací kábel správne vložený.
f Skontrolujte, či koncovky batérií nie sú poškodené alebo znečistené.
750 – 800 mAh
1,5 hodiny
3 hodiny
2. Používanie funkcie REFRESH (doba nabíjania: pribl. 13 hodín pre štyri batérie
typu AA (1900 mAh až 2000 mAh)
550 – 650 mAh
1,25 hodiny
2,5 hodiny
Táto funkcia zmierňuje tzv. pamäťový efekt a znova aktivuje nabíjateľné batérie, ktoré
sa dlhý čas nepoužívali.
Opakované používanie tejto funkcie, pokiaľ to nie je potrebné, skráti životnosť batérií.
SPECIFIKACE
Čo je pamäťový efekt:
BQ-CC65E
Predstavuje situáciu, v ktorej nabíjateľné batérie postupne strácajú maximálnu kapacitu
energie, pokiaľ sa opakovane nabíjajú iba po čiastočnom vybití.
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
1) Po vložení batérií stlačte tlačidlo REFRESH približne na 1 sekundu.
AA
: 1,5 V x 4
; 3,2 A max.; ( ; 750 mA prům.)
Táto funkcia batérie úplne vybije a následne ich znova nabije na ich plnú kapacitu
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A max.; ( ; 275 mA prům.)
(obr. 5, b).
USB : 5 V
; 1 A
f Funkcia REFRESH sa neaktivuje, pokiaľ tlačidlo stlačíte počas diagnostiky úrovne nabitia batérie
alebo pri používaní výstupu USB.
0 ~ 35°C (pouze pro použití v interiéru)
f Ak sa funkcia REFRESH zruší alebo ak sa batérie vyberú počas vybíjania, po opätovnom vložení
batérií vybíjanie nebude pokračovať.
f Ak sa počas vybíjania vložia ďalšie batérie, funkcia sa aktivuje až pri najbližšom nabíjaní batérií.
V případě oprávněné reklamace společnost PECE výrobek opraví nebo za něj
f Zobrazované hodnoty kapacity vybíjania a napätia sú len informatívne (obr. 5, b-2).
poskytne odpovídající náhradu.
Zobrazované hodnoty sa budú líšiť v závislosti od stavu batérií a prevádzkového prostredia.
Záruka se vztahuje pouze na nabíječku.
f Funkciu obnovovania zrušíte stlačením tlačidla REFRESH na 1 sekundu v priebehu používania
Záruka se vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady.
funkcie. Po zrušení funkcie bude pokračovať nabíjanie.
2) Keď sa nabíjanie dokončí, zobrazí sa nápis "FULL".
Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte nabité batérie.
NOR
3. Bruke USB-utgangen
Lue nämä ohjeet ja varoitukset ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä
Denne funksjonen lar deg bruke USB-utgangen som en AC-adapter. (Den lar
käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Lue myös kaikki akuista annetut varoitukset.
deg ikke bruke batterier i laderen som strømforsyning.)
VAROITUS
1) Koble laderen til en standard 100 til 240 V AC-kontakt.
Välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot, joihin sisältyy, mutta jotka eivät
2) Koble en kommersielt tilgjengelig USB Type A-ledning i USB-OUT-porten.
rajoitu sähköiskuun ja tulipaloon:
3) Trykk på USB OUT-knappen for å aktivere utgangen (fig. 2, c).
1. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
• Ladingen vil stoppe mens USB-utgangen brukes.
• USB-utgangen vil ikke vises hvis ikke USB OUT-knappen trykkes på mens oppdateringsfunksjonen pågår.
suosittelemme käytettäväksi Panasonic
4) Hvis utgangsstrømmen faller til 100 mA eller mindre, vil USB-utgangen slutte
å fungere etter omtrent ett minutt.
Ni-MH uudelleen ladattavia akkuja.
5) For å avbryte USB-utgangen, trykk på USB OUT-knappen på nytt.
USB-utgangen vil stoppe og statusen som ble brukt før USB-utgangen vil
2. Älä käytä ei-ladattavia akkuja.
komme tilbake.
Hvis du ikke har tenkt til å bruke laderen etter at USB-utgangen ikke lenger skal brukes,
3. Älä avaa tai pura osiin laturia.
trekk strømledningen ut av stikkontakten, og ta ut batteriene etter at de er ladet.
4. Älä kastele laturia tai anna veden tai muiden nesteiden päästä laturiin.
5. Käytä laturia vain kuivissa sisätiloissa.
4. Vise øko-telleren (samlet antall batterier som lades)
6. Älä käytä laturia, jos akut tai laturin pistoke ovat vioittuneet.
Du kan vise øko-telleren mens batteriene ikke er satt inn.
7. Älä käytä laturia suorassa auringonpaisteessa.
1) Koble laderen til en standard 100 til 240 V AC-kontakt.
2) Trykk på DISPLAY-knappen for å vise det samlede antall batterier som lades
(1) Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat
med denne laderen.
Hvis du ikke har tenkt til å bruke laderen etterpå, trekk strømledningen ut av
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai
AC-kontakten.
henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla
VEDLIKEHOLD OG VASK
• Trekk laderen ut av AC stikkontakten.
ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos
• Rengjøres med en tør klut for å fjerne smuss.
heitä valvotaan tai heille on annettu riittävät
Tabell 1. Nummervisningsområde
V
Spenning
ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he
T
Tid (driftstid)
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
mAh
Kapasitet (utladingsstrøm)
Wh
Watt-time (utladingsstrøm)
(2) Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Viste verdier er estimater og vil varere avhengig av batterienes tilstand og driftsmiljøet.
(3) Älä anna lasten puhdistaa ja huoltaa
Tabell 2. Batteriindikatorer
Lading
Unormal
laitetta ilman valvontaa.
KÄYTTÖOHJEET
1. Lataustoiminnon käyttäminen
Nærmer seg slutten på levetiden
Tämän toiminnon avulla voit ladata yhden AA- tai AAA-
Utlading
akun kerralla tai enintään neljä samanaikaisesti (kuva 4).
Vedlikeholdslading*
1) Huomioi oikea napaisuus ja aseta akkujen (+)- ja (-)-navat laturin vastaaviin
loviin. Aseta akut laturiin (-)-napa edellä (kuva 3).
2) Kytke virtajohto laturiin (kuvat 1-3).
3) Liitä virtajohto vakio 100–240 V AC pistorasiaan.
* En standby-tilstand som oppstår når batterier som er utladet for mye lades,
eller ved unormale temperaturer.
Akun merkkivalot vilkkuvat, kun nykyisen akkulatauksen diagnoosi alkaa.
Ennen kuin lataus alkaa, ja tällä laturilla ladattujen akkujen määrä näkyy (kuva 5, a).
Ladetidestimater under standardbetingelser
4) Lataus alkaa, kun nykyisen akun lataus näkyy (taulukko 2).
Ladetid
DISPLAY-painikkeen (kuva 1) painaminen vaihtaa näytetyn tiedon
Batteristørrelse
Kapasitet
numeroiden näyttöalueella (kuva 5, a-1).
1-2 stk. 3-4 stk.
Jäljellä olevan latauksen merkkivaloja tulisi pitää summittaisena arviona.
Latausajat riippuvat akkujen tilasta ja käyttöympäristöstä.
2400 – 2550 mAh
2 timer
4 timer
5) Kun lataus on valmis, näytöllä näkyy "FULL".
AA
1900 – 2000 mAh 1,5 timer
3 timer
Kytke virtajohto irti AC-pistorasiasta ja poista ladatut akut.
Jos akun merkkivaloja ei näy tai LCD-näyttö on tyhjä:
950 – 1000 mAh 0,75 timer
1,5 timer
• Varmista, että akut on asetettu paikoilleen ja että ne saavat oikean kontaktin liittimiin jokaisessa lovessa.
• Tarkista, että virtajohto on asetettu oikein paikoilleen.
900 – 950 mAh
2 timer
4 timer
• Varmista, että akkulovet eivät ole vioittuneet tai likaisia.
2. REFRESH-toiminnon käyttäminen (vaadittu aika: Noin 13 tuntia
AAA
750 – 800 mAh 1,5 timer
3 timer
neljälle AA-akulle (1900 mAh - 2000 mAh))
Tämä toiminto vähentää muisti-ilmiötä ja aktivoi sellaiset ladattavat akut
550 – 650 mAh 1,25 timer
2,5 timer
uudelleen, joita ei ole käytetty pitkään aikaan.
Tämän toiminnon tarpeeton toistuva käyttö lyhentää akkujen elinikää.
TEKNISKE DATA
Mikä on muisti-ilmiö:
Se kuvaa tilannetta, jossa ladattavat akut menettävät hiljalleen
Modell
BQ-CC65E
enimmäisenergiakapasiteettinsa, jos niitä ladataan toistuvasti vaikka ne eivät ole täysin tyhjiä.
Inngang
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
1) Paina REFRESH-painiketta noin sekunnin ajan, kun akut on asetettu paikoilleen.
AA
: 1,5 V x 4
; 3,2 A maks; ( ; 750 mA gjennomsnittlig)
Tämä toiminto tyhjentää akut kokonaan ennen kuin ne ladataan täyteen
Utgang
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A maks; ( ; 275 mA gjennomsnittlig)
takaisin enimmäisenergiakapasiteettiinsa (kuva 5, b).
USB : 5 V
; 1 A
• REFRESH-toiminto ei aktivoidu, jos painiketta painetaan samaan aikaan kun akun
diagnoosi on käynnissä tai kun USB-lähtöä käytetään.
Brukstemperaturer
0 ~ 35°C (Kun til innendørs bruk)
• Jos REFRESH-toiminto peruutetaan tai akut poistetaan samalla kun niiden
Garanti: Garantien er gyldig fra kjøpsdato. PECE vil ved godkjent reklamasjon
tyhjennysprosessi on käynnissä, tyhjennys ei jatku kun akut asetetaan takaisin paikoilleen.
reparere eller erstatte med tilsvarende vare. Garantien gjelder kun for
• Jos lisäakkuja asetetaan tyhjennysprosessin ollessa käynnissä, toiminto toimii seuraavan
ladeenheten. Garantien er kun relatert til materialfeil eller produksjonsfeil.
kerran vasta, kun akut on ladattu.
Detaljer kan fås fra Panasonic Energy Europe N.V. eller på
• Tyhjennyskapasiteetin ja jännitteen arvoja tulisi pitää summittaisena arviona (kuva 5, b-2).
www.panasonic-batteries.com
Näytetyt arvot riippuvat akkujen tilasta ja käyttöympäristöstä.
SVK
3. Používanie funkcie výstupu cez USB
Înaintea utilizării produsului, citiţi toate instrucţiunile şi avertismentele și păstrați acest manual
Táto funkcia umožňuje používanie nabíjačky ako sieťového adaptéra. (Neumožňuje
pentru utilizare în viitor. Pe lângă acestea, asigurați-vă că ați citit avertismentele de pe baterii.
používanie batérií v nabíjačke ako zdroja napájania.)
AVERTISMENT
1) Nabíjačku pripojte do bežnej sieťovej zásuvky s napätím 100 - 240 V.
Pentru a evita vatamarile corporale si distrugerile de bunuri datorate socului electric si
2) K portu USB OUT pripojte bežne dostupný kábel USB typu A.
focului, dar fara a se limita la acestea:
3) Výstup spustíte stlačením tlačidla USB OUT (obr. 2, c).
1. Pentru a reduce riscul unui accident, recomandăm
f Pri používaní funkcie výstupu cez USB sa nabíjanie preruší.
f Funkcia výstupu cez USB sa neaktivuje, pokiaľ tlačidlo USB OUT stlačíte počas používania funkcie obnovovania.
folosirea bateriilor reîncărcabile Panasonic Ni-MH.
4) Ak hodnota výstupného prúdu klesne pod 100 mA, funkcia výstupu cez USB sa po
približne 1 minúte vypne.
2. Nu utilizati baterii care nu sunt reincarcabile.
5) Funkciu výstupu cez USB zrušíte opätovným stlačením tlačidla USB OUT.
Funkcia výstupu cez USB sa vypne a obnoví sa stav pred jej zapnutím.
3. Nu deschideți sau dezasamblați încărcătorul.
Ak nabíjačku nechcete používať po skončení používania funkcie výstupu USB,
4. Nu udați încărcătorul sau nu lăsați ca apa sau alte lichide să pătrundă în încărcător.
odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte nabité batérie.
5. Folosiți încărcătorul doar înăuntru, într-o locatie uscată.
4. Zobrazenie ekologického počítadla (celkového počtu nabíjaných batérií)
6. Nu folosiți încărcătorul dacă priza sau bateriile sunt deteriorate.
Ekologické počítadlo možno zobraziť aj v prípade, že nie sú vložené žiadne batérie.
7. Nu folosiţi încărcătorul în bătaia directă a soarelui.
1) Nabíjačku pripojte do bežnej sieťovej zásuvky s napätím 100 - 240 V.
(1) Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârstă
2) Stlačením tlačidla DISPLAY zobrazíte celkový počet batérií nabitých danou nabíjačkou.
Ak nabíjačku následne nechcete používať, odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
peste 8 ani și de către persoanele cu capacități
ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
f Odpojte nabíjačku zo zásuvky.
fizice, senzoriale sau mentale reduse și cele
f Suchou utierkou odstráňte nečistoty a maz.
fără experiență, doar dacă le-au fost oferite
Tabuľka 1. Číselná oblasť displeja
V
Napätie
instrucțiuni pentru utilizarea acestuia în siguranță
T
Čas (doba prevádzky)
și după ce au ințeles riscurile implicate.
mAh
Kapacita (prúd vybíjania)
Wh
Watthodina (výkon vybíjania)
(2) Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Zobrazované hodnoty sú odhadované a budú sa líšiť v závislosti od stavu batérií
(3) Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuate
a prevádzkového prostredia.
Tabuľka 2. Indikátory batérií
de către copii fără a fi supravegheaţi.
Nabíjanie
Porucha
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
1. Utilizarea funcţiei de încărcare
Cu ajutorul acestei funcții se poate schimba o
Blíži sa koniec životnosti
singură baterie de tip AA sau AAA sau până
Vybíjanie
la patru deodată (Fig. 4).
Nabíjanie v rámci údržby*
1) Respectați polaritatea prin potrivirea polului pozitiv (+) și celui negativ (-) ai bateriei cu cei
de pe terminalele încărcătorului și introduceți bateriile începând cu polul negativ (-) (Fig. 3).
2) Conectați cablul de alimentare la încărcător (Fig. 1-3).
* Pohotovostný stav, do ktorého zariadenie prejde pri nabíjaní nadmerne vybitých
3) Introduceți cablul de alimentare într-o priză standard de 100 la 240 V curent alternativ.
batérií alebo pri abnormálnych teplotách.
Indicatoarele bateriei se iluminează intermitent la începerea diagnosticului încărcării
Doba nabíjania sa odhaduje v štandardných podmienkach
actuale a bateriei.
Înainte de începerea încărcării și de afișarea numărului total de baterii încărcate cu
Veľkosť
Čas nabíjania
acest încărcător (Fig. 5 a).
Kapacita
batérie
1-2 kusy
3-4 kusy
4) Încărcarea începe după ce se afișează încărcarea actuală a bateriei (Tabelul 2).
Apăsând butonul DISPLAY (AFIȘARE) (Fig. 1) se comută informațiile afișate în
zona de afișare a numerelor (Fig. 5, a-1).
2400 – 2550 mAh
2 hodiny
4 hodiny
Indicația încărcării restante trebuie folosită numai orientativ.
Durata încărcării variază în funcție de starea bateriilor și mediul de operare.
AA
1900 – 2000 mAh 1,5 hodiny
3 hodiny
5) La finalizarea încărcării se afișează "FULL" (ÎNCĂRCAT).
Deconectați cablul de alimentare de la priza de curent alternativ și scoateți bateriile încărcate.
950 – 1000 mAh 0,75 hodiny 1,5 hodiny
Dacă pe ecranul LCD nu apar indicatorii bateriei sau nu se afișează nimic:
f Verificați dacă bateriile sunt corect introduse și dacă fac contact corect cu fiecare bornă.
900 – 950 mAh
2 hodiny
4 hodiny
f Verificați dacă cablul de alimentare este corect introdus.
f Verificați dacă bornele bateriei sunt deteriorate sau murdare.
2. Folosirea funcţiei REFRESH (ÎMPROSPĂTARE) (timp necesar: aprox. 13 ore
AAA
750 – 800 mAh
1,5 hodiny
3 hodiny
pentru patru baterii AA (1900 mAh la 2000 mAh))
Această funcție reduce efectul memorie și reactivează bateriile reîncărcabile nefolosite
550 – 650 mAh 1,25 hodiny 2,5 hodiny
pentru o perioadă mai îndelungată.
Totuși, utilizarea repetată și fără motiv a acestei funcții reduce ciclul de viață al bateriilor.
Ce este efectul memorie:
TECHNICKÉ ÚDAJE
Descrie pierderea treptată de către baterii a capacității energetice maxime dacă sunt
Model
BQ-CC65E
reîncărcate repetat după ce s-au descărcat doar parțial.
Príkon
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
1) Apăsați butonul REFRESH timp de aprox. 1 secundă după ce ați introdus bateriile.
Această funcție descarcă complet bateriile înainte de a fi reîncărcate complete la
Výstup
AA
: 1,5 V x 4
; 3,2 A Max.; ( ; 750 mA priemer)
întreaga capacitate (Fig. 5, b).
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A Max.; ( ; 275 mA priemer)
f Funcția REFRESH nu se activează dacă se apasă butonul în timp ce încărcarea bateriei este
USB : 5 V
/1 A
diagnosticată sau în timp ce se folosește ieșirea USB.
0 až 35°C (Iba pre interiérové použitie)
f Dacă se anulează butonul REFRESH sau se scot bateriile în timpul procesului de descărcare,
Prevádzková teplota
acest proces nu va fi reluat după reintroducerea bateriilor.
Záruka: Platnosť záruky začína v okamžiku nákupu výrobku.
f Dacă se introdus și alte baterii în timpul descărcării, funcția nu va fi operativă până la următoarea
V prípade oprávnenej reklamácie spoločnosť PECE výrobok opraví alebo za
reîncărcare a bateriilor.
neho poskytne odpovedajúcu náhradu.
f Valorile pentru capacitatea de descărcare și voltaj prezentate sunt doar orientative (Fig. 5, b-2).
Valorile afișate variază în funcție de starea bateriilor și mediul de operare.
Záruka sa vzťahuje len na nabíjačku.
f Pentru a anula funcția REFRESH apăsați butonul REFRESH timp de aprox. 1 secundă în timpul
Záruka sa vzťahuje len na materiálové a výrobné vady.
executării funcției. Încărcarea este reluată după anularea funcției.
Viac informácií získate u spoločnosti Panasonic Energy Europe N.V. alebo na
2) La finalizarea încărcării se afișează "FULL" (ÎNCĂRCAT).
stránkach www.panasonic-batteries.com.
Deconectați cablul de alimentare de la priza de curent alternativ și scoateți bateriile încărcate.
FIN
• Peruuta uudelleenlataustoiminto painamalla REFRESH-painiketta noin sekunnin ajan
toiminnon ollessa käynnissä. Lataus jatkuu toiminnon perumisen jälkeen.
2) Kun lataus on valmis, näytöllä näkyy "FULL".
Kytke virtajohto irti AC-pistorasiasta ja poista ladatut akut.
3. USB-lähtötoiminnon käyttäminen
Tämän toiminnon avulla voit käyttää laturia AC-sovittimena. (Et voi käyttää
akkuja laturissa virtalähteenä).
1) Liitä laturi vakio 100–240 V AC pistorasiaan.
2) Liitä kaupoista saatava A-tyypin USB-kaapeli USB-lähtöporttiin.
3) Paina USB OUT -painiketta käynnistääksesi lähdön (kuva 2, c).
• Lataus loppuu kun USB-lähtöä käytetään.
• USB-lähtö ei toimi, jos USB OUT -painiketta painetaan uudelleenlataustoiminnon ollessa käynnissä.
4) Jos lähtövirta tippuu alle 100 mA:han, USB-lähtö loppuu noin minuutin kuluessa.
5) Peruuta USB-lähtötoiminto painamalla USB OUT -painiketta uudelleen.
USB-lähtö sammuu ja ennen USB-lähtöä käytetty tila tulee käyttöön.
Jos et käytä laturia USB-lähdön päättymisen jälkeen, kytke virtajohto irti AC-pistorasiasta.
4. Eko-laskurin näkeminen (ladattujen akkujen määrä)
Voit nähdä eko-laskurin, vaikka akkuja ei olisi asetettu.
1) Liitä laturi vakio 100–240 V AC pistorasiaan.
2) Paina DISPLAY-painiketta nähdäksesi tällä laturilla ladattujen akkujen määrän.
Jos et aio käyttää laturia myöhemmin, kytke virtajohto irti AC-pistorasiasta.
KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA PUHDISTUS
• Irrota laturi pistorasiasta.
• Puhdista kuivalla liinalla poistaaksesi lian ja karstan.
Taulukko 1. Numeronäyttöalue
V
Jännite
T
Aika (toiminnon kesto)
mAh
Kapasiteetti (tyhjennysvirta)
Wh
Wattitunti (tyhjennysteho)
Näytetyt arvot ovat arvioita ja riippuvat akkujen tilasta ja käyttöympäristöstä.
Taulukko 2. Akun merkkivalot
Ladataan
Epänormaali
Käyttöajan loppu lähellä
Tyhjennetään
Kunnossapitolataus*
* Valmiustila, kun ylityhjennettyjä akkuja ladataan tai kun esiintyy
epänormaaleja lämpötiloja.
Arvioidut latausajat vakio-olosuhteissa
Latausaika
Akkukoko Kapasiteetti
1-2 kpl
3-4 kpl
2400 – 2550 mAh
2 tuntia
4 tuntia
AA
1900 – 2000 mAh 1,5 tuntia
3 tuntia
950 – 1000 mAh 0,75 tuntia
1,5 tuntia
900 – 950 mAh
2 tuntia
4 tuntia
AAA
750 – 800 mAh
1,5 tuntia
3 tuntia
550 – 650 mAh 1,25 tuntia
2,5 tuntia
TEKNISET TIEDOT
Malli
BQ-CC65E
Tulo
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
AA
: 1,5 V x 4
; 3,2 A Maks.; ( ; 750 mA keskimäärin)
Lähtö
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A Maks.; ( ; 275 mA keskimäärin)
USB : 5 V
; 1 A
Käyttölämpötila
0 ~ 35°C (Vain sisäkäyttöön)
Takuu: Takuu on voimassa ostohetkestä alkaen. PECE korjaa akkulaturin
tai korvaa sen vastaavalla tuotteella oikeutetun valituksen
perusteella. Takuu koskee vain akkulaturia. Takuu koskee vain materiaali-
ja valmistusvirheitä.
Tarkempia tietoja: Panasonic Energy Europe N.V. tai osoitteesta
www.panasonic-batteries.com
ROU
3. Folosirea funcţiei Port USB
Această funcție vă permite să folosiți încărcătorul ca adaptor de curent alternativ. (Nu
vă permite să folosiți bateriile din încărcător ca sursă de alimentare.)
1) Conectați încărcătorul la o priză standard de 100 la 240 V curent alternativ.
2) Conectați un cablu USB de tip A disponibil pe piață la o ieșire USB.
3) Apăsați butonul USB OUT pentru a porni ieșirea (Fig. 2, c).
f Încărcarea se va opri dacă ieșirea USB este folosită.
f Ieșirea USB nu se va produce dacă se apasă butonul USB OUT în timpul executării funcției de reîmprospătare.
4) În cazul în care curentul de ieșire cade la 100 mA sau mai puțin, ieșirea USB se va
opri după aprox. 1 minut.
5) Pentru a anula funcția Ieșire USB apăsați din nou butonul USB OUT.
Ieșirea USB se va opri, și va reveni starea dinaintea ieșirii USB.
Dacă nu veți folosi încărcătorul după finalizarea ieșirii USB, deconectați cablul de
alimentare de la priza de curent alternativ și scoateți bateriile încărcate.
4. Afişarea contorului eco (numărul total de baterii încărcate)
Puteți vedea contorul eco dacă nu este introdusă nicio baterie.
1) Conectați încărcătorul la o priză standard de 100 la 240 V curent alternativ.
2) Apăsați butonul DISPLAY pentru a afișa numărul total de baterii încărcate cu acest încărcător.
Dacă nu veți mai folosi încărcătorul după aceea, deconectați cablulde alimentare de
la priza de curent alternativ.
ÎNTREŢINERE, SUPRAVEGHERE ŞI CURĂŢARE
f Deconectaţi încărcător la priza CA.
f Pentru a îndepărta praful și murdăria folosiți o cârpă uscată.
Tabelul 1 Zona de afișare numerică
V
Tensiune
T
Timp (durata operației)
mAh
Capacitate (curent descărcare)
Wh
Wați oră (putere descărcare)
Valorile afișate sunt estimative și variază în funcție de starea bateriilor și mediul de operare.
Tabelul 2 Indicatori baterie
Se încarcă
Anormal
Aproape de sfârșitul ciclului de viață
Se descarcă
Încărcare de întreținere*
* O stare standby care se produce atunci când baterii descărcate prea mult sunt
încărcate sau în caz de temperaturi anormale.
Durata estimată a încărcării în condiții normale
Timp de încărcare
Dimensiune
Capacitate
baterie
1-2 buc. 3-4 buc.
2400 – 2550 mAh
2 ore
4 ore
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 ore
3 ore
950 – 1000 mAh
0,75 ore
1,5 ore
900 – 950 mAh
2 ore
4 ore
1,5 ore
3 ore
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh 1,25 ore
2,5 ore
SPECIFICAŢII
Model
BQ-CC65E
Intrare
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
AA : 1,5 V x 4
; 3,2 A Max.; ( ; 750 mA în medie)
Ieşire
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A Max.; ( ; 275 mA în medie)
USB : 5 V
; 1 A
Temperatură de operare
0~35°C (Folosire numai în interior)
Garanţie: Garanţia începe la data cumpărării.
PECE va repara sau înlocui cu un încărcător echivalent în cazul unei
reclamaţii întemeiate.
Garanţia este exclusiv pentru încărcător.
Garanţia se referă exclusiv la defecte de materiale şi de fabricaţie.
Puteţi obţine detalii la Panasonic Energy Europe N.V. sau la
www.panasonic-batteries.com

Advertisement

Table of Contents
loading