Download  Print this page

Panasonic BQ-CC56E Operating Instructions page 4

Hide thumbs
   

Advertisement

NLD
Lees voor gebruik van dit product aandachtig alle instructies en waarschuwingen en bewaar deze
2) Wanneer het opladen is voltooid, wordt "FULL" (vol) weergegeven.
handleiding voor toekomstig gebruik. Lees daarnaast ook de waarschuwingen op de batterijen.
Koppel het netsnoer los van het stopcontact en verwijder de opgeladen batterijen.
WAARSCHUWING
3. De USB-uitvoerfunctie gebruiken
Om kwetsuren en schade aan eigendom te vermijden wegens, maar niet
Met deze functie kunt u de lader gebruiken als AC-adapter. (Hiermee kunt u de
batterijen in de lader niet gebruiken als voeding.)
beperkt tot, elektrische schokken of brand:
1) Sluit de lader aan op een standaard stopcontact (100 tot 240 V AC).
1. Raden wij u aan om Panasonic Ni-MH
2) Sluit een commercieel verkrijgbare USB Type A-kabel aan op de USB-OUT-poort.
herlaadbare batterijen te gebruiken.
3) Druk op de USB OUT-knop om de uitvoer te starten (afb. 2, c).
• Het opladen wordt gestopt terwijl USB-uitvoer wordt gebruikt.
2. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
• USB-uitvoer treedt niet op als u op de knop USB OUT drukt terwijl de vernieuwingsfunctie in voortgang is.
4) Als de uitgangsstroom 100 mA of minder wordt, stopt de USB-uitvoer na ongeveer 1 minuut.
3. Open of demonteer de lader niet.
5) Druk opnieuw op de knop USB OUT om de USB-uitvoerfunctie te annuleren.
4. Maak de lader niet nat en zorg ervoor dat water of andere vloeistoffen de
De USB-uitvoer stopt en het toestel gaat terug naar de status voordat de
lader niet kunnen binnendringen.
USB-uitvoer werd gestart.
Als u de lader niet meer wilt gebruiken nadat u klaar bent met de USB-uitvoerfunctie,
5. Gebruik de lader alleen binnenshuis op een droge locatie.
koppelt u het netsnoer los van het stopcontact en verwijdert u de opgeladen batterijen.
6. Gebruik de lader niet als de stekker of als de batterijen beschadigd zijn.
7. Gebruik de lader nooit in rechtstreeks zonlicht.
4. De eco-teller weergeven (totale aantal opgeladen batterijen)
(1) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
U kunt de eco-teller ook bekijken wanneer er geen batterijen zijn geplaatst.
1) Sluit de lader aan op een standaard stopcontact (100 tot 240 V AC).
vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke,
2) Druk op de knop DISPLAY (weergeven) om te zien hoeveel batterijen in
totaal zijn opgeladen met deze lader.
zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek
Als u de lader daarna niet meer wilt gebruiken, koppelt u het netsnoer los van het stopcontact.
ONDERHOUD EN REINIGING
aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of
• Trek de lader uit het stopcontact.
instructies over het gebruik van het apparaat op een
• Maak schoon met een droge doek om stof en vuil te verwijderen.
Tabel 1. Cijferdisplay
veilige manier en de mogelijke gevaren begrijpen.
V
Voltage
(2) Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
T
Tijd (werkingsduur)
(3) Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet
mAh
Capaciteit (ontladingsstroom)
Wh
Wattuur (ontladingsspanning)
zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen.
De weergegeven waarden zijn schattingen en variëren afhankelijk van de status
van de batterijen en de gebruiksomgeving.
GEBRUIKSAANWIJZING
Tabel 2. Batterij-indicatoren
1. De oplaadfunctie gebruiken
Met deze functie kunt u één AA- of AAA-batterij
Bezig met opladen
Abnormaal
of vier batterijen tegelijk opladen (afb. 4).
1) Neem de polariteit in acht door de positieve (+) en negatieve (-) kanten van
Bijna aan het einde van de levenscyclus
de batterijen op de positieve en negatieve terminals van de lader aan te
sluiten. Plaats de batterijen met de negatieve (-) pool eerst (afb. 3).
2) Sluit het netsnoer aan op de lader (afb. 1-3).
Ontladen
3) Sluit het netsnoer aan op een standaard stopcontact (100 tot 240 V AC).
De batterijlampjes knipperen terwijl de diagnose van de huidige batterijlading wordt gestart.
Opladen als onderhoud*
Voordat het opladen wordt gestart, wordt het totale aantal batterijen dat
wordt opgeladen met deze lader weergegeven (afb. 5, a).
4) Het opladen wordt gestart nadat de huidige batterijlading wordt weergegeven (tabel 2).
Als u op de knop DISPLAY (weergave) drukt (afb. 1), wordt andere
* Een standby-status die wordt geactiveerd wanneer geheel ontladen batterijen
informatie weergegeven op het cijferdisplay (afb. 5, a-1).
worden opgeladen of wanneer abnormale temperaturen voorkomen.
De aanduidingen van de resterende lading mogen alleen als ruwe
Schattingen voor de laadtijd in standaard omstandigheden
schattingen worden gebruikt.
De duur van het laden varieert afhankelijk van de status van de batterijen en
de gebruiksomgeving.
Batterijtype
Capaciteit
5) Wanneer het opladen is voltooid, wordt "FULL" (vol) weergegeven.
Koppel het netsnoer los van het stopcontact en verwijder de opgeladen batterijen.
Als de batterij-indicatoren niet worden weergegeven of als er niets op het lcd-display staat:
2400 – 2550 mAh
• Controleer of de batterijen goed in het toestel zitten en contact maken met elke terminal.
• Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit.
AA
1900 – 2000 mAh
• Controleer of de batterijterminals beschadigd of vies zijn.
2. De functie REFRESH (vernieuwen) gebruiken (vereiste tijd: ongeveer
950 – 1000 mAh
13 uur voor vier AA-batterijen (1900 mAh tot 2000 mAh))
Door deze functie vermindert het geheugeneffect en worden oplaadbare
900 – 950 mAh
batterijen die een lange periode niet zijn gebruikt opnieuw geactiveerd.
Als deze functie echter herhaaldelijk wordt gebruikt terwijl dit niet nodig is,
AAA
750 – 800 mAh
wordt de batterijduur korter.
Wat is het geheugeneffect:
550 – 650 mAh
Dit is een situatie waarin de maximale energiecapaciteit van oplaadbare batterijen steeds minder
wordt, omdat ze telkens worden opgeladen wanneer ze slechts gedeeltelijk ontladen zijn.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
1) Plaats de batterijen en druk vervolgens ongeveer 1 seconde op de knop REFRESH (vernieuwen).
Model
BQ-CC65E
Met deze functie worden de batterijen volledig ontladen en daarna weer
opgeladen tot de maximale energiecapaciteit (afb. 5, b).
Input
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
• De functie (knop > delete) REFRESH (vernieuwen) wordt niet geactiveerd als u op de knop drukt
AA
: 1,5 V x 4
Output
terwijl de batterijlading wordt vastgesteld of terwijl USB-uitvoer wordt gebruikt.
AAA : 1,5 V x 4
• Als u de functie (knop > delete) REFRESH (vernieuwen) annuleert of als u de batterijen
USB : 5 V
; 1 A
verwijdert terwijl ze worden ontladen, wordt het ontladen niet hervat wanneer u de
batterijen weer terugplaatst.
Werktemperatuur
0 ~ 35°C (Alleen voor gebruik binnenshuis)
• Als u andere batterijen plaatst terwijl de aanwezige batterijen worden ontladen, werkt de functie
Garantie: De garantie begint op het ogenblik van aankoop.
niet meer. De functie werkt dan pas weer wanneer u de volgende keer batterijen oplaadt.
PECE zal in het geval van een gegronde klacht overgaan tot herstelling of omruiling.
• De waarden die worden weergegeven voor de ontladingscapaciteit en het voltage mogen
De garantie is enkel van toepassing op de lader.
alleen als ruwe schattingen worden gebruikt (afb. 5, b-2).
De weergegeven waarden variëren afhankelijk van de status van de batterijen en de gebruiksomgeving.
De garantie heeft enkel betrekking op productie- en/of materiaaldefecten.
• Om de vernieuwingsfunctie te annuleren, drukt u ongeveer 1 seconde op de knop REFRESH (vernieuwen)
Details zijn verkrijgbaar bij Panasonic Energy Europe N.V. of op
terwijl de functie in voortgang is. Het opladen wordt hervat nadat de functie is geannuleerd.
www.panasonic-batteries.com.
EST
Lugege enne toote kasutamist neid juhiseid ja hoiatusi ning hoidke juhend
3. USB väljundfunktsiooni kasutamine
alles hilisemaks kasutamiseks. Lisaks lugege akudel olevaid hoiatusi.
See funktsioon võimaldab kasutada laadijat vahelduvvooluadapterina. (See ei
võimalda kasutada laadijas olevaid akusid toiteallikana.)
ETTEVAATUST
1) Ühendage laadija standardsesse 100 kuni 240 V vahelduvvoolukontakti.
Kehavigastuste ja vara kahjustamise, mida põhjustab muu hulgas elektrilöök või
2) Ühendage eraldi müüdav USB Type A kaabel pordiga USB-OUT.
süttimine, vältimiseks:
3) Väljundi aktiveerimiseks vajutage nupule USB OUT (joonis 2, c).
1. Vigastuste vältimiseks soovitame teil
• Laadimine peatub USB-väljundi kasutamise ajaks.
• USB-väljund ei toimi, kui nupule USB OUT vajutatakse värskendusfunktsiooni ajal.
kasutada ainult Panasonic Ni-MH akusid.
4) Kui väljundvool langeb 100 mA või alla selle, peatub USB-väljund umbes 1
minuti möödumisel.
2. Ärge kasutage mittelaetavaid elemente (patareisid).
5) USB väljundfunktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti nupule USB OUT.
USB-väljund peatub ja taastub USB-väljundi eelselt kehtinud olukord.
3. Ärge avage ega demonteerige akulaadijat.
Kui te ei kavatse kasutada laadijat pärast USB-väljundi lõppu, eemaldage
4. Ärge laske akulaadijal saada märjaks ega veel või muudel vedelikel
toitejuhe vahelduvvooluvõrgust ja eemaldage laetud akud.
akulaadijasse siseneda.
4. Eco-loenduri vaatamine (laetud akude koguarv)
5. Kasutage akulaadijat ainult siseruumides kuivas kohas.
Eco-loendurit saab vaadata ka siis, kui akusid ei ole sisestatud.
6. Ärge kasutage akulaadijat, kui selle pistik või akud on kahjustunud.
1) Ühendage laadija standardsesse 100 kuni 240 V vahelduvvoolukontakti.
7. Akulaadijat ei tohi kasutada otsese päikesevalguse käes.
2) Vajutage nupule DISPLAY, et kuvada selle laadijaga laetud akude koguarv.
(1) Seadet tohivad kasutada lapsed alates
Kui te ei kavatse peale seda laadijat kasutada, eemaldage toitejuhe
kaheksandast eluaastast, vähenenud füüsiliste,
vahelduvvooluvõrgust.
HOOLDUS JA PUHASTAMINE
sensoorsete või vaimsete võimetega isikud
• Eemaldage laadija seinakontaktist.
ning kogemuste ja teadmisteta isikud, kui
• Puhastage kuiva riidega, et eemaldada mustus ja tolm.
Tabel 1. Numbri kuvamise ala
neid juhendatakse või neile on antud seadme
V
Pinge
ohutuks kasutamiseks vajalikud juhtnöörid ja
Aeg (toimingu kestus)
T
nad mõistavad võimalikke kaasnevaid ohtusid.
mAh
Mahutavus (jääkvool)
(2) Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Wh
Vatt-tund (jääkvõimsus)
Kuvatud väärtused on hinnangulised ja sõltuvad akude olekust ja
(3) Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta
töökeskkonnast.
puhastada ega hooldada.
Tabel 2. Akuindikaatorid
Laadimine
Ebatavaline
KASUTUSJUHISED
1. Laadimisfunktsiooni kasutamine
See funktsioon võimaldab laadida korraga
Kasutustsükli lõpp lähedal
ühte kuni nelja AA ja AAA akut (joonis 4).
1) Järgige õiget polaarsust, sobitades positiivse (+) ja negatiivse (-) aku pooled
Tühjenemine
laadija vastava klemmiga ja sisestage akud negatiivne (-) pool ees (joonis 3).
2) Ühendage toitejuhe laadijaga (joonis 1-3).
Hoolduslaadimine*
3) Ühendage toitejuhe standardsesse 100 kuni 240 V vahelduvvoolukontakti.
Aku indikaatorid vilguvad, kui need hakkavad kontrollima aku laetust.
Enne laadimise alustamist kuvatakse laadijaga laetavate akude koguarv (joonis 5, a).
* Ootel olek, millesse minnakse, kui laetakse liigselt tühjenenud akusid või
4) Laadimine algab pärast aku laetuse kuvamist (tabel 2).
Nupule DISPLAY (joonis 1) vajutades vahetatakse numbrite alal kuvatud
esineb ebatavaline temperatuur.
teavet (joonis 5, a-1).
Hinnangulised laadimisajad põhinevad standardtingimustel
Järelejäänud laetuse näidud on ainult hinnangulised.
Aku laadimise kestus sõltub akude olekust ja töökeskkonnast.
Element
Maht
5) Kui laadimine on lõppenud, kuvatakse "FULL".
Ühendage toitekaabel vahelduvvooluvõrgust lahti ja eemaldage laetud akud.
Kui aku indikaatorid ei ilmu või LCD-ekraan on tühi:
2400 – 2550 mAh
• Kontrollige, kas akud on õigesti sisestatud ja iga klemm on õigesti ühendatud.
• Kontrollige, kas toitejuhe on õigesti sisestatud.
• Veenduge, et aku klemmid ei oleks kahjustunud ega määrdunud.
AA
1900 – 2000 mAh
2. Funktsiooni REFRESH kasutamine (nõutud aeg: umbes 13 tundi
950 – 1000 mAh 0,75 tundi
nelja AA-aku korral (1900 mAh kuni 2000 mAh))
See funktsioon vähendab mäluefekti ja aktiveerib uuesti laetavad akud, mida ei
900 – 950 mAh
ole pikka aega kasutatud.
Samas funktsiooni korduv kasutamine, kui see ei ole vajalik, vähendab akude elutsüklit.
AAA
750 – 800 mAh
Mis on mäluefekt:
See on olukord, kus laetavad akud kaotavad järk-järgult oma maksimaalse
550 – 650 mAh
energia mahutamisvõime, kui neid laetakse korduvalt osaliselt laetud olekus.
1) Vajutage nupule REFRESH umbes 1 sekundi jooksul pärast akude sisestamist.
See funktsioon tühjendab akud täielikult enne täielikku uuesti laadimist
TEHNILISED ANDMED
nende maksimaalse mahutamisvõimeni (joonis 5, b).
• Funktsiooni REFRESH ei aktiveerita, kui nuppu vajutatakse aku laetuse välja selgitamise ajal
Mudel
BQ-CC65E
või kasutatakse USB-väljundit.
Sisendvool
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
• Kui funktsioon REFRESH tühistatakse või akud eemaldatakse tühjendamise ajal, ei jätku
tühjendamine akude uuesti sisestamisel.
Väljundvool
AA : 1,5 V x 4
; max 3,2 A; ( ; 750 mA keskmiselt)
• Täiendavate akude sisestamisel tühjendamisprotsessi ajal, ei toimi funktsioon enne
AAA : 1,5 V x 4
; max 1,2 A; ( ; 275 mA keskmiselt)
järgmist akude laadimist.
USB : 5 V
; 1 A
• Tühjendamise ja pinge väärtusi tuleks kasutada ainult hinnangulisena (joonis 5, b-2).
Kuvatud väärtused sõltuvad akude olekust ja töökeskkonnast.
Töötemperatuur
0 ~ 35°C (ainult siseruumides)
• Värskendusfunktsiooni tühistamiseks vajutage funktsiooni töötamise ajal umbes 1
sekundit nupule REFRESH. Laadimine jätkub pärast funktsiooni tühistamist.
Laadijale kehtib ostutsheki alusel alates ostmise hetkest kehtima hakkav
2) Kui laadimine on lõppenud, kuvatakse "FULL".
seadustest tulenev pretensioonide esitamise õigus.
Ühendage toitekaabel vahelduvvooluvõrgust lahti ja eemaldage laetud akud.
Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce bu talimatları ve uyarıları dikkatle okuyun ve ileride
3. USB çıkışı işlevini kullanma
başvurmak üzere saklayın. Ayrıca, pillerin üzerindeki uyarıları okuduğunuzdan emin olun.
Bu işlev, şarj aletini bir AC adaptör olarak kullanmanıza izin verir. (Şarj aletindeki pilleri
DİKKAT
güç kaynağı olarak kullanmanıza izin vermez.)
1) Şarj aletini standart bir 100 ila 240 V AC prizine bağlayın.
Elektrik çarpması veya yangın riskiyle sınırlı olmamak üzere kişisel yaralanmaları ve
2) USB ÇIKIŞI bağlantı noktasına piyasada bulunan bir USB A Tipi kablo bağlayın.
mal hasarını önlemek için:
1. Kişisel yaralanma riskini azaltmak için
3) Çıkışı başlatmak için USB ÇIKIŞI düğmesine basın (Şek. 2, c).
f USB çıkışı kullanılırken şarj işlemi durmaz.
f Yenileme işlevi devam ederken USB ÇIKIŞI düğmesine basılırsa USB çıkışı çalışmaz.
Panasonic Ni-MH yeniden şarj edilebilir
4) Çıkış akımı 100 mA veya altına düştüğünde, USB çıkışı yaklaşık 1 dakika sonra durur.
pillerini kullanmanızı öneririz.
5) USB çıkışı işlevini iptal etmek için USB ÇIKIŞI düğmesine tekrar basın.
USB çıkışı durmaz ve USB çıkışından önceki duruma geri dönülür.
2. Şarj edilme özelliği olmayan pilleri kullanmayınız.
Şarj aletini USB çıkışı tamamlandıktan sonra kullanmayı düşünmüyorsanız, güç
kablosunu AC çıkışından çekin ve şarj edilen pilleri çıkarın.
3. Şarj cihazını açmayın veya sökmeyin.
4. Ekonomik sayacı görüntüleme (şarj edilen toplam pil sayısı)
4. Şarj cihazını ıslatmayın veya içerisine su veya başka sıvıların girmesine izin vermeyin.
Ekonomik sayacı piller takılı olmadığında bile görüntüleyebilirsiniz.
5. Şarj cihazını kuru bir yerde, iç mekanda kullanın.
1) Şarj aletini standart bir 100 ila 240 V AC prizine bağlayın.
6. Fiş veya piller hasar görmüşse şarj aletini kullanmayın.
2) Bu şarj aletiyle şarj edilen toplam pil sayısını görüntülemek için DISPLAY (EKRAN)
7. Şarj cihazını doğrudan güneş ışığı altında kullanmayınız, doğrudan güneş ışığına
düğmesine basın.
maruz bırakmayınız.
Sonrasında şarj aletini kullanmayı düşünmüyorsanız, güç kablosunu AC prizinden çıkarın.
(1) Bu cihaz, yetişkin gözetimi altında ya da cihazın
BAKIM VE TEMİZLİK
güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatlar
f Elektrik şarj cihazını prizinden çıkarın.
f Kirleri çıkarmak için kuru bir bez kullanın.
verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa, 8
Tablo 1 Sayı görüntüleme ekranı
yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya
V
zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve
T
mAh
bilgileri sınırlı olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Wh
(2) Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
Gösterilen değerler tahminidir ve pillerin durumuna ve çalışma ortamına bağlı olarak
değişecektir.
(3) Temizlik ve kullanıcı bakımı yetişkin gözetimi
Tablo 2 Pil göstergeleri
olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Şarj ediyor
ÇALIŞMA TALİMATLARI
1. Şarj işlevini kullanma
Bu işlevle bir defada bir veya dört adete kadar
AA ya da AAA pil şarj edebilirsiniz (Şek. 4).
Deşarj ediyor
1) Pillerdeki pozitif (+) ve negatif (-) uçları şarj aletinde karşılık gelen kutuplarla eşleştirerek
kutupların doğru olmasına dikkat edin ve pilleri önce negatif (-) uçlardan takın (Şek. 3).
2) Güç kablosunu şarj aletine bağlayın (Şek. 1-3).
3) Güç kablosunu standart bir 100 ila 240 V AC prizine bağlayın.
Pil göstergeleri yanıp sönerek mevcut pilin şarj olmaya başladığını gösterecektir.
* Aşırı deşarj edilen piller şarj edildiğinde veya anormal sıcaklık meydana geldiğinde
Şarj işlemi başlamadan önce, bu şarj aletiyle şarj edilen toplam pil sayısı gösterilir (Şek. 5, a).
girilen bekleme durumu.
4) Mevcut pil şarjı gösterildikten sonra şarj işlemi başlar (Tablo 2).
DISPLAY (EKRAN) düğmesine (Şek. 1) bastığınızda sayıların gösterildiği alandaki
Standart koşullar altındaki şarj süresi tahmini değerleri
bilgiler değişir (Şek. 5, a-1).
Kalan şarj göstergeleri sadece yaklaşık değer olarak kabul edilmelidir.
Laadtijd
Pil Türü
Şarj süreleri pillerin durumuna ve çalışma ortamına bağlı olarak değişecektir.
5) Şarj işlemi tamamlandığında, "FULL" (DOLU) mesajı gösterilir.
1-2 stuks
3-4 stuks
Güç kablosunu AC prizinden çıkarın ve şarj edilmiş pilleri çıkarın.
2 uur
4 uur
LCD'de pil göstergeleri veya hiçbir şey görünmüyorsa:
f Pillerin doğru takıldığında ve her bir uçla doğru temas kurulduğundan emin olun.
1,5 uur
3 uur
f Güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
f Pil uçlarının hasarlı veya kirli olmadığından emin olun.
0,75 uur
1,5 uur
2. REFRESH (YENİLE) işlevinin kullanılması (gerekli süre: Dört AA (1900 mAh ila
2000 mAh) pil için yakl. 13 saat)
2 uur
4 uur
Bu işlev bellek etkisini azaltır ve uzun süre kullanılmayan yeniden şarj edilebilir pilleri
AAA
yeniden etkin hale getirir.
1,5 uur
3 uur
Bununla birlikte, bu işlevin gereksiz bir şekilde art arda kullanılması pillerin kullanım
ömrünü kısaltır.
1,25 uur
2,5 uur
Bellek etkisi nedir?
Bu terimle, yeniden şarj edilebilir pillerin yalnızca kısmen şarj edildikten sonra art arda
yeniden şarj edildiklerinde maksimum enerji kapasitelerini önemli ölçüde kaybettiği
Model
durumu kastedilir.
1) Piller takıldıktan sonra yaklaşık 1 saniye boyunca REFRESH (YENİLE) düğmesine basın.
Giriş
Bu işlev, pilleri maksimum enerji kapasitelerine tamamen yeniden şarj etmeden önce
Çıkış
; 3,2 A Max.; ( ; 750 mA gemiddeld)
pilleri tamamen deşarj edilir (Şek. 5, b).
; 1,2 A Max.; ( ; 275 mA gemiddeld)
f Düğmeye pil şarjı algılanırken veya USB çıkışı kullanılırken basılırsa REFRESH (YENİLE) işlevi etkinleşmez.
f Deşarj işlemi sırasında REFRESH (YENİLE) işlevi iptal edilir veya piller çıkarılırsa, deşarj işlemi
piller tekrar takılana kadar devam etmez.
Çalışma sıcaklığı
f Deşarj işlemi devam ederken ek pil takılırsa, işlev piller tekrar şarj edilene kadar çalışmaz.
Garanti: G aranti, ürün satın alındığı anda başlar.
f Deşarj kapasitesi ve voltaj için gösterilen değerler yalnızca yaklaşık değer olarak kullanılmalıdır (Şek. 5 b-2).
Gösterilen değerler, pillerin durumuna ve çalışma ortamına bağlı olarak değişecektir.
f Yenileme işlevini iptal etmek için, işlev devam ederken REFRESH (YENİLE) düğmesine yaklaşık 1
saniye boyunca basın. İşlev iptal edildikten sonra şarj işlemi devam eder.
2) Şarj işlemi tamamlandığında, "FULL" (DOLU) mesajı gösterilir.
Ayrıntılı bilgiyi Panasonic Energy Europe N.V.'den veya
Güç kablosunu AC prizinden çıkarın ve şarj edilmiş pilleri çıkarın.
www.panasonic-batteries.com'dan edinebilirsiniz.
Перш ніж почати користуватися виробом, ознайомтеся з усіма вказівками та
Однак повторне використання цієї функції без необхідності знижує кількість циклів
попередженнями й збережіть цей посібник для використання у майбутньому. Крім
зарядження акумуляторів.
того, обов'язково прочитайте попередження на батареях.
Що таке ефект пам'яті:
Цей термін відбиває ситуацію, коли максимальна ємність акумуляторів поступово
УВАГА
знижується, за умови, що вони заряджалися тільки після часткового розрядження.
Щоб уникнути травм та шкоди від ураження електричним струмом чи пожежі,
1) Після встановлення акумуляторів натисніть кнопку REFRESH (Відновлення)
виконуйте наступні інструкції:
приблизно на 1 секунду.
1. Для зниження ризику отримання пошкоджень
Ця функція забезпечує повне розряджання акумуляторів для їх подальшого
повного перезаряджання до максимальної енергетичної ємності (Мал. 5, b).
рекомендується використовувати нікель-
f Функція REFRESH не активується під час заряджання акумуляторів або коли
використовується режим USB-виходу.
металогідридні елементи живлення
f Якщо функцію REFRESH скасовано, або акумулятори були вийняті в процесі розряджання,
то після повторного встановлення акумуляторів розряджання не продовжуватиметься.
Panasonic, що перезаряджаються.
f Крім того, якщо в процесі розряджання будуть вставлені додаткові акумулятори, ця функція
не працюватиме до наступного використання функції заряджання.
2. Використовуйте лише з заряджувальними
f Значення параметрів ємності розряджання й напруги слід сприймати тільки як приблизні
(Мал. 5, b-2).
Відображені значення залежать від стану акумуляторів та навколишніх умов.
елементами живлення.
f Щоб скасувати дію функції відновлення, натисніть кнопку REFRESH приблизно на 1 секунду,
коли ця функція знаходиться в процесі виконання. Після скасування цієї функції знову
3. Не відкривайте і не розбирайте зарядний пристрій.
почнеться процес зарядження
4. Уникайте намокання пристрою або потрапляння усередину зарядного пристрою
2) Після закінчення заряджання відображається індикація "FULL" (Повний).
води або інших рідин.
Відключіть шнур електроживлення від розетки електричної мережі та вийміть
5. Використовуйте зарядний пристрій в сухих приміщеннях.
заряджені акумулятори.
6. Не використовуйте зарядний пристрій з несправною вилкою або пошкодженими
3. Використання функції USB-виходу.
елементами живлення.
7. Не використовуйте пристрій в зоні прямої дії сонячних променів.
Ця функція дає можливість використовувати зарядний пристрій як блок живлення
(1) Даний пристрій може використовуватися дітьми
постійного струму. (Вона не дозволяє використовувати акумулятори в зарядному
пристрої в якості джерела живлення.)
віком від 8 років та особами з обмеженими
1) Підключіть зарядний пристрій до стандартної розетки електромережі на
100–240 V.
фізичними, чуттєвими чи розумовими
2) Підключіть кабель USB типу A, який можна придбати окремо, до порту USB-
OUT.
можливостями або особами з браком
3) Натисніть кнопку USB OUT, щоб запустити подачу живлення (Мал. 2, c).
досвіду та знань, якщо вони перебувають
f Під час використання виходу USB заряджання зупиняється.
f Вихід USB не активується, якщо натиснути кнопку USB OUT (Вихід USB), коли працює
функція відновлення.
під наглядом або отримали інструктаж щодо
4) Якщо вихідний струм падає до 100 мА або нижче, вихід USB автоматично
зупиняється приблизно через 1 хвилину.
безпечного використання даного пристрою та
5) Щоб скасувати функцію виходу USB, натисніть кнопку USB OUT (Вихід USB) знов.
Вихід USB зупиняється з відновленням стану, що був до використання виходу
усвідомлюють можливі супутні ризики.
USB.
(2) Діти не повинні гратися з пристроєм.
Якщо ви не збираєтеся користуватися зарядним пристроєм після використання
функції USB-виходу, відключить шнур електроживлення від розетки електричної
(3) Очищення та технічне обслуговування не
мережі й вийміть заряджені акумулятори.
повинні виконуватись дітьми без нагляду.
4. Перегляд показів еколічильника (загальна кількість заряджених акумуляторів)
Ви можете переглядати покази еколічильника навіть коли акумулятори не вставлені.
1) Підключіть зарядний пристрій до стандартної розетки електромережі на
ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
100–240 V.
1. Використання функції заряджання
2) Натисніть кнопку DISPLAY (Відображення), щоб переглянути загальну кількість
Ця функція дає можливість заряджати
акумуляторів, що були заряджені цим пристроєм.
Якщо після цього ви не збираєтеся користуватися зарядним пристроєм,
один акумулятор AA, AAA або до чотирьох
відключить шнур електроживлення від розетки електричної мережі.
акумуляторів одночасно (Мал. 4).
РЕМОНТ, ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ
Laadimisaeg
f Вимкніть зарядний пристрій з розетки електромережі.
1) Дотримуйтесь полярності шляхом співставлення полюсів (+) та (-) на
f Протріть сухою серветкою для видалення пилу та забруднень.
1-2 tk
3-4 tk
акумуляторах з полюсами (+) та (-) на зарядному пристрої. Також зверніть
Таблиця 1. Числовий дисплей
увагу, що акумулятори необхідно вставляти, починаючи з негативного (-)
полюса (Мал. 3).
V
2 tundi
4 tundi
2) Підключіть шнур електроживлення до зарядного пристрою (Мал. 1-3).
T
1,5 tundi
3 tundi
3) Під'єднайте шнур електроживлення до стандартної розетки електромережі на
100–240 V.
mAh
Коли почнеться заряджання акумуляторів, індикатори блиматимуть в режимі
1,5 tundi
Wh
діагностики.
Відображені значення є розрахунковими, вони можуть різнитися залежно від стану
Перед тим як почнеться заряджання, буде відображено загальну кількість
2 tundi
4 tundi
акумуляторів та навколишніх умов.
акумуляторів, що були заряджені цим зарядним пристроєм (Мал. 5, a).
4) Заряджання почнеться після того, як відобразиться заряд акумулятора (Таблиця 2).
1,5 tundi
3 tundi
Таблиця 2. Iндикатори акумуляторів
Натискаючи кнопку DISPLAY (Відображення) (Мал. 1) можна обирати
Режим заряджання
інформацію, що відображається на числовому дисплеї (Мал. 5, a-1).
1,25 tundi
2,5 tundi
Індикацію залишкового заряду слід сприймати як приблизне значення.
Тривалість заряджання залежить від стану акумуляторів та навколишніх умов.
5) Після закінчення заряджання відображається індикація "FULL" (Повний).
Відключіть шнур електроживлення від розетки електричної мережі та вийміть
заряджені акумулятори.
Режим розряджання
Якщо індикатори акумуляторів не відображаються, або на РК-дисплеї немає зображення:
f Перевірте, чи правильно вставлені акумулятори, а також, чи є контакти між відповідними клемами.
f Перевірте, чи правильно підключений шнур електроживлення.
f Перевірте, чи не пошкоджені або не забруднені клеми.
2. Використання функції REFRESH (Відновлення) (потрібний час: прибл. 13
години для чотирьох акумуляторів AA (від 1900 мАг до 2000 мАг))
* Режим очікування, до якого переходить пристрій, коли вставлені перезаряджені
Ця функція знижує ефект пам'яті й реактивує акумулятори, що не використалися
акумулятори, або при аномальній температурі.
тривалий період часу.
TUR
GARANTİ BELGESİ
İmalatçı ve İthalatçı Firmanın
Unvanı :
BURLA MAKİNA TİCARETİ VE
YATIRIM A.Ş.
Merkez Adresi :
BANKALAR CAD. NO:23
KARAKÖY EMİNÖNÜ-
İSTANBUL
Telefonu :
0 212 256 49 50
Faks :
0212 297 10 18
Malın
Cinsi :
PİL ŞARJ CİHAZI
Markası :
PANASONİC
Voltaj
Modeli :
Süre (çalışma süresi)
Bandrol ve Seri No : -
Kapasite (deşarj akımı)
Teslim Tarihi ve Yeri : ---
Vat saati (deşarj gücü)
Garanti Suresi :
2 Yıl
Azami Tamir Suresi : 20 İş Günü
Satıcı Firmanın
Anormal
Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Kullanım ömrü bitimi yaklaşıyor
Satıcı Faks :
Fatura Tarihi ve No : ---
Bakım şarjı*
Bu belge Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümleri geçerli olmak üzere ithalatçı fi rma
tarafından ihtiyari olarak hazırlanmıştır. Ürünün
tüm parçaları dahil fi rmamızın garantisi
Şarj Süresi
altındadır.
Kapasite
1-2 pcs
3-4 pcs
2400 – 2550 mAh
2 saat
4 saat
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 saat
3 saat
950 – 1000 mAh 0,75 saat
1,5 saat
900 – 950 mAh
2 saat
4 saat
750 – 800 mAh
1,5 saat
3 saat
550 – 650 mAh
1,25 saat
2,5 saat
ÖZELLİKLER
BQ-CC65E
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
AA
: 1,5 V x 4
; 3,2 A Maks.; ( ; 750 mA ortalama)
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A Maks.; ( ; 275 mA ortalama)
USB : 5 V
; 1 A
0 ~ 35°C (Sadece iç kullanım)
PECE, şikayetin haklı bulunması halinde şarj cihazını onaracak veya muadili
bir şarj cihazıyla değiştirecektir.
Garanti yalnızca şarj cihazı için verilir.
UKR
Приблизний час заряджання в стандартних умовах
Тип елементів
Ємність
живлення
2400 – 2550 mAh
AA
1900 – 2000 mAh 1,5 год.
950 – 1000 mAh 0,75 год. 1,5 год.
900 – 950 mAh
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh 1,25 год. 2,5 год.
Технічні характеристики
Модель
BQ-CC65E
Вхід
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
Вихід
AA
: 1,5 V x 4
; макс. 1,2 A; ( ; в середньому 750 мА)
AAA : 1,5 V x 4
; макс. 1,2 A; ( ; в середньому 275 мА)
USB : 5 В
, 1 А
0 ~ 35°C (виключно для використання у приміщенні)
Робоча температура
Зарядні пристрої моделі
BQ-CC65* (K-KJ65*)
Виробник:
Panasonic Corporation
Адреса виробника:
1-1, Matsushita-cho,
Moriguchi-City,
Osaka 570-8511, Japan
Країна походження:
China
Уповноважений представник:
ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД"
Адреса уповноваженого
провулок Охтирський, будинок 7, місто Київ,
представника:
03022, Україна
Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України : 0-800-309-880
< Увага >
Виконуйте наступні застереження, якщо інше не вказано в супровідних
документах.
1. Встановлюйте пристрій на жорсткій, рівній поверхні.
2. Зберігайте всередині захищеного від вологи приміщення.
3. Під час транспортування уникайте падіння пристрою, його надмірної вібрації
або ударів об інші об'єкти.
4. Правила та умови утилізації мають відповідати національному та/або
місцевому законодавству.
Умови реалізації не встановлені виробником та мають відповідати національним
та/або місцевим законодавчим вимогам країни реалізації виробу.
Гарантійні обовʼязки:
Напруга
Гарантійний строк цього виробу складає 5 років з моменту придбання.
Час (тривалість роботи)
Гарантія дійсна тільки для цього виробу і розповсюджується тільки на виробничі
дефекти.
Ємність (струм розряджання)
Детальну інформацію можна переглянути на сайті http://www.panasonic.com
Ват-година (потужність розряджання)
Дату виготовлення можна визначити за кодом на корпусі виробу (Рис. 6).
DDMMYY, де (DD) – день виготовлення,
DDMMYY, где (DD) -- день, (ММ) -- месяц
(ММ) -- місяць виготовлення,
изготовления, (YY) - год изготовления
(YY) - рік виготовлення
Пример
Приклад
Аномальний стан
15.12.13
15.12.17
15: день
15: день
12: месяц
12: місяць
13: год
Рис. 6
17: рік
Наближення дати закінчення терміну служби
Обслуговуюче заряджання*
Пожалуйста, внимательно изучите эти инструкции перед эксплуатацией данного
f Функция REFRESH не активируется, если в момент нажатия на кнопку выполняется
изделия и сохраните данное руководство для использования в будущем. Кроме
проверка заряда аккумуляторов или используется выход USB.
f Если в процессе разряда отменяется функция REFRESH или вынимаются аккумуляторы,
того, обязательно прочтите предупреждения на аккумуляторах.
после их повторной вставки разряд не возобновляется.
ВНИМАНИЕ
f Если во время разряда вставляются дополнительные аккумуляторы, функция не работает
до следующей зарядки аккумуляторов.
Во избежание травм и материального ущерба вследствие поражения
f Отображающиеся значения разрядной емкости и напряжения можно использовать только
электрическим током или пожара, но не указанными данными факторами:
как приблизительные ориентировочные значения (рис. 5, b-2).
1. В целях безопасности мы рекомендуем
Отображающиеся значения зависят от состояния аккумуляторов и условий эксплуатации.
f Чтобы отменить функцию восстановления, во время ее выполнения нажмите на кнопку REFRESH и
пользоваться аккумуляторами Ni-MH.
удерживайте ее в течение приблизительно 1 секунды. После отмены функции возобновляется зарядка.
2) После завершения зарядки отображается "FULL".
2. Используйте только аккумуляторы.
Отключите шнур электропитания от розетки электрической сети и выньте
заряженные аккумуляторы.
3. Не открывайте и не разбирайте зарядное устройство.
3. Использование функции выхода USB
4. Не допускайте намокания зарядного устройства и попадания в него воды или
Эта функция позволяет использовать зарядное устройство в качестве адаптера
других жидкостей.
переменного тока. (При этом невозможно использовать в качестве источника
5. Пользуйтесь зарядным устройством только внутри помещения в сухом месте.
питания установленные в зарядном устройстве аккумуляторы.)
6. Не пользуйтесь зарядным устройством, если повреждена сетевая вилка или аккумуляторы.
1) Подключите зарядное устройство к стандартной электрической розетке
7. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на зарядное устройство.
(1) Данное устройство может использоваться детьми
переменного тока напряжением 100–240 В.
2) Подключите к порту USB-OUT имеющийся в продаже кабель USB типа A.
от 8-ми лет и старше, людьми с ограниченными
3) Нажмите на кнопку USB OUT, чтобы включить выход (рис. 2, c).
f На время использования выхода USB прекращается зарядка.
физическими, сенсорными или умственными
f Если кнопка USB OUT нажата во время выполнения функции восстановления, выход USB не включается.
4) Если сила тока на выходе падает до 100 мА или ниже, выход USB выключается
возможностями либо с недостаточным опытом и
приблизительно через 1 минуту.
5) Чтобы отменить функцию выхода USB, снова нажмите на кнопку USB OUT.
знаниями, если они находятся под присмотром
Выход USB выключится, и произойдет возврат к состоянию,
или их проинструктировали относительно
предшествовавшему использованию выхода USB.
Если после выключения выхода USB зарядное устройство использоваться не будет, отключите
безопасного использования данного устройства и
шнур электропитания от розетки электрической сети и выньте заряженные аккумуляторы.
они осознают сопутствующие риски.
4. Просмотр значения эко-счетчика (общего количества заряженных аккумуляторов)
Значение эко-счетчика можно просмотреть даже тогда, когда не вставлены аккумуляторы.
(2) Дети не должны играть с устройством.
1) Подключите зарядное устройство к стандартной электрической розетке
переменного тока напряжением 100–240 В.
(3) Чистка и обслуживание не должны
2) Нажмите на кнопку DISPLAY, чтобы отобразилось общее количество
выполняться детьми без присмотра.
аккумуляторов, заряженных данным зарядным устройством.
Если далее зарядное устройство использоваться не будет, отключите шнур
электропитания от розетки электрической сети.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, УХОД И ЧИСТКА
1. Использование функции зарядки
f Отключите зарядного устройства от сетевой розетки.
Эта функция позволяет заряжать один
f Удаляйте грязь и пыль сухой тряпкой.
Таблица 1. Область отображения числовых значений
аккумулятор AA или AAA или же до четырех
V
аккумуляторов одновременно (рис. 4).
T
mAh
1) Соблюдая полярность: совмещая положительный (+) и отрицательный (-) полюса
Wh
на аккумуляторах с соответствующими клеммами на зарядном устройстве,
вставьте аккумуляторы, начиная со стороны отрицательного (-) полюса (рис. 3).
Отображающиеся значения являются оценочными и зависят от состояния
аккумуляторов и условий эксплуатации.
2) Присоедините к зарядному устройству шнур электропитания (рис. 1-3).
3) Подключите шнур электропитания к стандартной электрической розетке
Таблица 2. Индикаторы аккумуляторов
переменного тока напряжением 100–240 В.
Зарядка
Начнется проверка текущего заряда аккумуляторов, при этом будут мигать
индикаторы аккумуляторов.
Перед началом зарядки отобразится общее количество аккумуляторов,
заряженных данным зарядным устройством (рис. 5, a).
4) После отображения текущего заряда аккумуляторов начнется зарядка (таблица 2).
При нажатии на кнопку DISPLAY (рис. 1) происходит переключение информации,
Разряд
отображаемой в области отображения числовых значений (рис. 5, a-1).
Отображаемые значения остаточного заряда можно использовать только как
приблизительные ориентировочные значения.
Продолжительность зарядки зависит от состояния аккумуляторов и условий эксплуатации.
5) После завершения зарядки отображается "FULL".
Отключите шнур электропитания от розетки электрической сети и выньте
* Состояние ожидания, переход в которое происходит при зарядке чрезмерно
заряженные аккумуляторы.
разряженных аккумуляторов или при аномальной температуре.
Если на ЖК-дисплее не отображаются индикаторы аккумуляторов или полностью
Оценочные значения времени зарядки при стандартных условиях
отсутствует индикация:
f Убедитесь в том, что аккумуляторы вставлены правильно и обеспечен надежный контакт с каждой клеммой.
Размер
f Убедитесь в том, что надежно вставлен шнур электропитания.
f Проверьте, не повреждены ли клеммы аккумуляторов и нет ли на них загрязнений.
аккумулятора
2. Использование функции REFRESH (необходимое время: прибл. 13 часов
для четырех аккумуляторов AA (1900 – 2000 mAh))
Эта функция уменьшает эффект памяти и восстанавливает аккумуляторы,
AA
которые не использовались в течение длительного времени.
Однако многократное использование этой функции без необходимости сокращает
предельное количество циклов аккумуляторов.
Что такое эффект памяти:
Так называется явление постепенной утраты аккумуляторами своей
максимальной емкости при неоднократной зарядке после неполного разряда.
AAA
1) Вставив аккумуляторы, нажмите на кнопку REFRESH и удерживайте ее в
течение приблизительно 1 секунды.
Эта функция полностью разряжает аккумуляторы перед их полной зарядкой до
максимальной емкости (рис. 5, b).
Берілген өнімді пайдаланар алдында осы нұсқаулықтарды мұқият оқып
f Батарея зарядталып жатқанда немесе USB шығысы пайдаланылып жатқанда, түйме
шығуыңызды және болашақта пайдалану үшін берілген нұсқауды сақтап қоюыңызды
басылып тұрса, REFRESH функциясы іске қосылмайды.
Час заряджання
f REFRESH функциясынан бас тартылса немесе зарядын бітіру кезінде батареялар алынып
өтінеміз. Сондай-ақ, аккумулятордағы ескертулерді міндетті түрде оқып шығыңыз.
тасталса, батареяларды қайта салған соң зарядты бітіру процесі жалғастырылмайды.
1-2 шт.
3-4 шт.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
f Зарядты бітіру процесі орындалып жатқанда, қосымша батареялар салынса, батареялардың
келесі зарядталу уақытына дейін функция жұмыс істемейді.
Келесі факторлармен белгіленбеген, электр тогымен немесе өртпен зақымдану
f Зарядты бітіру қуатының мәндері мен кернеу мәні тек болжалды бағдарлауыштар ретінде
2 год.
4 год.
салдарынан материалдық зиян және жарақат алудан сақ болу үшін:
пайдаланылуы керек (5-сурет, b-2).
1. Қауіпсіздік мақсатында біз Ni-MH
Көрсетілген мәндер батареялардың күйі мен жұмыс ортасына байланысты әртүрлі болады.
f Жаңарту функциясынан бас тарту үшін, функция орындалып жатқан кезде REFRESH
3 год.
аккумуляторларын пайдалануға кеңес береміз:
түймесін 1 секунд басыңыз. Функциядан бас тартылған соң зарядтау процесі жалғасады.
2) Зарядтау аяқталғанда "FULL" сөзі көрсетіледі.
2. Тек аккумуляторларды пайдаланыңыз.
АТ розеткасынан қуат сымын ажыратыңыз да, зарядталған батареяларды алыңыз.
3. Қуаттандырғыш құрылғыны ашпаңыз және бөлшектемеңіз.
3. USB шығысы функциясын пайдалану
2 год.
4 год.
4. Қуаттандырғыш құрылғының сулануына және оған судың немесе басқа да
Бұл функция зарядтау құрылғысын АТ адаптері ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.
(Зарядтау құрылғысындағы батареяларды қуат көзі ретінде пайдалануға болмайды.)
сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
1) Зарядтау құрылғысын стандартты 100-240 В АТ розеткасына жалғаңыз.
1,5 год.
3 год.
5. Қуаттандырғыш құрылғыны бөлменің ішінде, құрғақ жерде ғана пайдаланыңыз.
6. Желілік айыр немесе аккумуляторлары зақымданса, қуаттандырғыш құрылғыны
2) Сатып алуға болатын А түріндегі USB коннекторын USB-OUT портына жалғаңыз.
пайдаланбаңыз.
3) Қуатпен қамтамасыз етуді бастау үшін, USB OUT түймесін басыңыз (2-сурет, с).
f USB шығысы пайдаланылып жатқанда. зарядтау процесі тоқтайды.
7. Қуаттандырғыш құрылғыға тікелей күн сәулесінің әсерінен сақ болыңыз.
(1) 8 жасқа толған балалар және физикалық және
f Жаңарту процесі орындалып жатқанда USB OUT түймесі басылса, USB шығысы орындалмайды.
4) Егер шығыс тогы 100 мА шамасына немесе одан төмен шамаға азайса, USB
сезім мүмкіндіктері шектеулі немесе ақыл-ой
шығысы шамамен 1 минуттан соң тоқтайды.
5) USB шығысы функциясынан бас тарту үшін, USB OUT түймесін қайта басыңыз.
кемістігі бар адамдар немесе тәжірибесі мен
USB шығысы тоқтап, USB шығысының алдындағы күйге қайта оралады.
USB шығысы аяқталған соң зарядтау құрылғысын пайдаланбасаңыз, қуат
білімі жоқ адамдар бұл құрылғыны ересектер
сымын АТ розеткасынан ажыратып, зарядталған батареяларды алыңыз.
тарапынан қадағаланған жағдайда ғана немесе
4. Экологиялық есептегішті қарау (зарядталған батареялардың жиынтық саны)
құрылғыны қауіпсіз түрде қолдануға қатысы
Экологиялық есептегішті тіпті батареялар салынбаған кезде де көруге болады.
1) Зарядтау құрылғысын стандартты 100-240 В АТ розеткасына жалғаңыз.
нұсқаулар түсіндірілгенде және оның қаншалықты
2) Осы зарядтау құрылғысымен зарядталған батареялардың жиынтық санын
қауіпті екенін түсінгенде ғана қолдана алады.
көрсету үшін, DISPLAY түймесін басыңыз.
Осыдан кейін зарядтау құрылғысын пайдаланбасаңыз, қуат сымын АТ
Панасонік Корпорейшн
(2) Балалардың құрылғымен ойнауына
розеткасынан ажыратыңыз.
1-1, Мацусіта-чо,
Морігучі-Сіті,
жол бермеңіз.
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, КҮТУ ЖƏНЕ ТАЗАЛАУ
Осака 570-8511, Японія
f Қуаттандырғыш құрылғыны желілік розеткадан ажыратыңыз.
(3) Балаларға тазалау және техникалық
Китай
f Кірді және шаңды құрғақ матамен тазалаңыз.
қызмет көрсету жұмыстарын бақылаусыз
1-кесте. Санды көрсету аймағы
орындауға рұқсат етпеңіз.
V
Т
mAh
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
Wh
1. Зарядтау функциясын пайдалану
Бұл функция бір AA немесе AAА батареясын,
Көрсетілген мәндер жуықтап беріледі және батареялардың күйі мен жұмыс
ортасына байланысты әртүрлі болады.
я болмаса бір уақытта төрт батареяға дейін
2-кесте. Батарея индикаторлары
зарядтауға мүмкіндік береді (4-сурет).
Зарядталуда
1) Батареялардағы оң (+) және теріс (-) ұштарын зарядтау құрылғысындағы
сәйкес клеммалармен сәйкестіру арқылы дұрыс полярлықты сақтаңыз және
батареяларды алдымен теріс (-) ұшынанан салыңыз (3-сурет).
2) Қуат сымын зарядтау құрылғысына жалғаңыз (1-3 сурет).
3) Қуат сымын стандартты 100-240 В АТ розеткаға қосыңыз.
Заряды таусылуда
Ағымдағы батареяны зарядтау процедурасы басталғанда, батарея
индикаторлары жыпылықтайды.
Зарядтау басталмас бұрын, осы зарядтау құрылғысымен зарядталатын
батареялардың жиынтық саны көрсетіледі (5-сурет, а).
4) Ағымдағы батареяның заряды көрсетілгенде, зарядтау процесі басталады (2-кесте).
DISPLAY түймесін (1-сурет) бассаңыз, санды көрсету аймағында көрсетілетін
ақпарат өзгереді (5-сурет, a-1).
* Заряды мүлдем таусылған батареяларды зарядтағанда немесе қалыптан тыс
Қалған заряд көрсеткіштерін тек болжалды бағдарлауыштар ретінде пайдалану керек.
температуралар орын алғанда өтетін дайындық режимі.
Зарядтау ұзақтығы батареялардың күйі мен жұмыс ортасына байланысты әртүрлі болады.
Зарядтау уақыты стандартты шарттар бойынша болжанады
5) Зарядтау аяқталғанда "FULL" сөзі көрсетіледі.
АТ розеткасынан қуат сымын ажыратыңыз да, зарядталған батареяларды алыңыз.
Аккумулятордың
Егер батарея индикаторлары пайда болмаса немесе СКД экранында ештеңе көрсетілмесе:
f Батареялардың дұрыс салынғанын және әр клемманың дұрыс түйісіп тұрғанын тексеріңіз.
көлемі
f Қуат сымы дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
f Батарея клеммаларының зақымдалмағын және кірленбегенін тексеріңіз.
2. REFRESH функциясын пайдалану (қажет уақыт: төрт АА батареясы (1900-
2000 мА сағ) үшін шамамен 13 сағат)
Бұл функция жад әсерін азайтып, ұзақ уақыт бойы пайдаланылмай тұрған қайта
AA
зарядталатын батареяларды қайта белсендіреді.
Дегенмен, қажет емес кезде бұл функцияны қайта пайдалансаңыз, батареялардың
қызмет ету мерзімі қысқарады.
Жад әсері дегеніміз:
Заряды ішінара таусылғаннан кейін, батареялар қайтадан зарядталатын болса,
қайта зарядталатын батареялардың максималды энергия сыйымдылығын
AAA
біртіндеп жоғалтатын жағдайын сипаттайды.
1) Батареяларды салған соң, REFRESH түймесін 1 секундтай басыңыз.
Бұл функция батареяларды олардың максималды энергия сыйымдылығына
қайта зарядтамас бұрын, олардың зарядын толығымен бітіреді (5-сурет, b).
RUS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель
BQ-CC65E
Вход
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
AA
: 1,5 V x 4
; до 3,2 A; ( ; в среднем 750 мА)
Выход
AAA : 1,5 V x 4
; до 1,2 A; ( ; в среднем 275 мА)
USB : 5 V
; 1 A
Рабочая температура
0 ~ 35°C (Пользоваться только в помещении)
Гарантийные обязательства:
В ступают в силу с момента покупки.
PECE произведет ремонт или эквивалентную замену зарядного устройства
в случае обоснованной претензии.
Гарантия действительна только для данного устройства.
Гарантия распространяется только на производственные дефекты.
Более подробную информацию можно получить в Panasonic Energy Europe N.V.
или на сайте www.panasonic-batteries.com
Дату изготовления (год, месяц, день) Вы можете определить по номеру,
расположенному на задней стороне изделия (Рис. 6)
DDMMYY, где (DD) -- день, (ММ) -- месяц
изготовления, (YY) - год изготовления
Пример
15.12.13
15: день
12: месяц
13: год
Рис. 6
< Предупреждение >
Следуйте нижеприведённым правилам, если иное не указано в других
документах.
1. Устанавливайте прибор на твёрдой плоской поверхности, за исключением
отсоединяемых или несъёмных частей.
2. Хранить в сухом, закрытом помещении.
3. Во время транспортировки не бросать, не подвергать излишней вибрации или
ударов о другие предметы.
4. Утилизировать в соответствии с национальным и/или местным
законодательством.
Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны
соответствовать национальному и/или местному законодательству страны
реализации товара.
Напряжение
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Время (продолжительность операции)
Зарядное устройство
модели BQ-CC65* "Panasonic"
Емкость (разрядный ток)
Ватт-часы (разрядная мощность)
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС ТЕСТБЭТ 119334, Москва,
Андреевская набережная, д. 2
«*» -- набор цифр от 0 до 9 и/или букв от А до Z, определяющий маркетинговый
код изделия
Аномалия
Сертификат соответствия :
№ TC RU C-JP.ME10.B.04677
Сертификат соответствия выдан :
06.09.2017
05.09.2022
Сертификат соответствия действителен до :
Приближается предельное количество циклов
Срок службы
5 (пять) лет
Производитель: Panasonic Corporation
Импортёр/Уполномоченная организация
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka,
ООО «Панасоник Рус», РФ, 115191, г.
571-8501, Japan
Москва, ул. Большая Тульская, д. 11,
Панасоник Корпорэйшн
3 этаж.
Технологическая зарядка*
1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака,
тел. 8-800-200-21-00
571-8501, Япония
Made in China
Сделано в Китае
Время зарядки
Ёмкость
1-2 шт
3-4 шт
2400 – 2550 mAh
2 часов
4 часов
1900 – 2000 mAh 1,5 часов
3 часов
950 – 1000 mAh 0,75 часов 1,5 часов
900 – 950 mAh
2 часов
4 часов
750 – 800 mAh
1,5 часов
3 часов
550 – 650 mAh 1,25 часов 2,5 часов
KAZ
ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Үлгісі
BQ-CC65E
Кіру
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
AA : 1,5 V x 4
; 3,2 A Макс.; ( ; 750 мА орташа мәні)
Шығу
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A Макс.; ( ; 275 мА орташа мәні)
USB : 5 В
; 1 A
Жұмыс температурасы
0 ~ 35°C (Тек бөлмеде пайдалану қажет)
<Ескерту>
Егер басқа жолдама құжаттарда көрсетілмеген жағдайда, төмендегі шарттарды
орындаңыз.
1. Тегіс, берік бетке орналастырыңыз, тек алынатын бөлшектер немесе
қозғалмайтын бөлшектерден басқа.
2. Жабық және құрғақ жерде сақтау керек.
3. Тасылмалдауды құлатусыз, аса вибрациясыз және басқа заттарға соғусыз
жасау керек.
4. Кәдеге жаратуды ұлттық және жергілікті заңдарға сәйкес жасау керек.
Сату шарттары өндірушімен орнатылмаған және мемлекеттің тауарды
пайдаланудың ұлттық немесе жергілікті заңдарына сай болуы керек.
ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Зарядтағыш құрылғы
үлгілер: BQ-CC65* "Panasonic"
СЕРТИФИКАТТАЛҒАН ОС ТЕСТБЭТ 119334, МӘСКЕУ,
Андреевская набережная, 2 үй
мұндағы «*» (A-дан Z-ке дейінгі және/немесе 0-ден 9-ға дейінгі символдар
комбинациясы)- маркетингтік кодты білдіреді
Сәйкестік сертификаты :
№ TC RU C-JP.ME10.B.04677
Сәйкестік сертификатының берілген күні :
06.09.2017
Сәйкестік сертификатының жарамдылық
05.09.2022
мерзімі :
Жарамдылық мерзімі
5 (бес) жыл
Өндіруші: Panasonic Corporation
Импорттаушы
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
«Панасоник Рус» ЖШҚ, РФ, 115191,
Osaka, 571-8501, Japan
Мәскеу қ.,
Кернеу
Панасоник Корпорэйшн
Большая Тульская к-сі, 11 үй, 3 қабат.
Уақыт (жұмыс ұзақтығы)
Қытайда жасалған
Тел. 8-800-200-21-00
Сыйымдылық (разряд тогы)
Өндірілген күнін (жылы, айы, күні) Сіз бұйымның артқы жағындағы сандар
Ватт-сағат (разряд қуаты)
бойынша анықтай аласыз
DDMMYY, (DD) -- күні, (ММ) -- шығарылған айы, (YY) - шығарылған жылы
Қазақстан Республикасы территориясындағы өнім сапасы бойынша
наразылықтарды қабылдайтын уәкілетті ұйым:
Дұрыс емес
Панасоник Маркетинг ТМД АҚ өкілдігі, Қазақстан, 050010, Алматы қ., Достық
даңғылы 192, 3-ші қабат
Panasonic ақпарат орталығы:
+7 (727) 330-88-07 – Алматы қ. мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін.
8-800-0-809-809 – Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс пен қалалық
Қызмет көрсету мерзімі аяқталуға жақын
операторларынан тегін қоңырау шалу.
Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству
продукции на территории Республики Казахстан:
Представительство АО "Панасоник Маркетинг СНГ" Казахстан, 050010 г. Алматы,
Техникалық зарядтау*
Проспект Достык 192, 3-й этаж.
Информационный центр Panasonic:
+7 (727) 330-88-07 – Для звонков из г. Алматы и Киргизстана.
8-800-0-809-809 – бесплатный звонок с городских и мобильных телефонов
местных сотовых операторов в пределах Казахстана.
Өндірілген күнін (жылы, айы, күні) Сіз бұйымның артқы жағындағы сандар (6-сур.)
бойынша анықтай аласыз
Қуаттандыру уақыты
DDMMYY, (DD) – күні, (ММ) – шығарылған
Сыйымдылығы
айы, (YY) - шығарылған жылы Мысалы
1-2 дана 3-4 дана
15.12.13
2400 – 2550 mAh
2 сағат
4 сағат
15: күні
12: айы
1900 – 2000 mAh 1,5 сағат
3 сағат
13: жылы
6-сур.
950 – 1000 mAh 0,75 сағат 1,5 сағат
900 – 950 mAh
2 сағат
4 сағат
750 – 800 mAh 1,5 сағат
3 сағат
550 – 650 mAh 1,25 сағат 2,5 сағат
Made in China
Қытайда жасалған

Advertisement

Table of Contents
loading