Download  Print this page

Panasonic BQ-CC56E Operating Instructions page 3

Hide thumbs
   

Advertisement

HUN
1 A
P
N MH
m
2 Ne ö ön e e nem ö he ő e eme e
1 E
m
m
m
m
m
m
m
m
m
2 G
m
m
3 A
á é a a ban a á nem
ége he g e me e üg e e né ü
E
AA
AAA m
m
A
m
Kapa á
m
mA
AA
mA
mA
mA
AAA
mA
mA
HRV
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja ovog proizvoda i sačuvajte ovaj priručnik za
3. Uporaba funkcije USB izlaza
buduću uporabu. Osim toga pazite da pročitate upozorenja o baterijama.
S pomoću te funkcije punjač možete upotrebljavati kao adapter izmjenične struje. (Ta
funkcija ne omogućuje uporabu baterija u punjaču kao izvora napajanja.)
OPREZ
1) Uključite punjač u standardnu utičnicu od 100 do 240 V za napajanje izmjeničnom strujom.
Da biste izbjegli ozljedu ili oštećenje imovine od, ali nije ograničeno na, rizik od strujnog udara ili vatre:
2) Priključite komercijalno dostupan USB kabel tipa A na priključak USB-OUT.
1. Kako biste smanjili rizik od ozljeda,
3) Pritisnite gumb USB OUT za pokretanje funkcije izlaza (sl. 2, c).
preporučujemo korištenje Panasonic Ni-
f Punjenje će prestati dok se upotrebljava funkcija USB izlaza.
f Funkcija USB izlaza neće raditi ako se gumb USB OUT pritisne dok je u tijeku funkcija REFRESH.
MH baterija s mogućnošću punjenja.
4) Ako izlazna struja padne na 100 mA ili niže, funkcija USB izlaza zaustavit će se za
približno 1 minutu.
2. Ne koristite baterije koje se ne mogu puniti.
5) Za otkazivanje funkcije USB izlaza ponovno pritisnite gumb USB OUT.
Funkcija USB izlaza će se zaustaviti te će se vratiti stanje prije uporabe funkcije
USB izlaza.
3. Nemojte otvarati ili rastavljati punjač.
4. Nemojte ovlaživati punjač ili dopuštati da voda ili druge tekućine uđu u punjač.
Ako ne namjeravate upotrebljavati punjač nakon završetka uporabe funkcije USB
izlaza, isključite kabel za napajanje iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom i
5. Punjač koristite samo u zatvorenim prostorima na suhim lokacijama.
izvadite napunjene baterije.
6. Nemojte koristiti punjač ako su njegov utikač ili baterije oštećeni.
7. Ne koristite punjač pri izravnoj sunčevoj svjetlosti.
4. Pregledavanje eko brojača (ukupan broj baterija koje se pune)
(1) Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca u dobi
Eko brojač možete pregledati i kada baterije nisu umetnute.
1) Uključite punjač u standardnu utičnicu od 100 do 240 V za napajanje izmjeničnom strujom.
od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim
2) Pritisnite gumb DISPLAY za prikaz ukupnog broja baterija koje se pune ovim punjačem.
Ako ne namjeravate naknadno upotrebljavati punjač, iskopčajte kabel za napajanje
fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima
iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom.
ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i
ODRŽAVANJE, BRIGA I ČIŠĆENJE
f Isključite punjač iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom.
znanja, ako su pod nadzorom te ako su
f Očistite suhom krpom kako biste uklonili prljavštinu i crnilo.
Tablica 1. Područje brojčanog prikaza
upućeni u uporabu uređaja na siguran način te
V
Napon
razumiju opasnosti do kojih može doći.
T
Vrijeme (trajanje rada)
mAh
Kapacitet (struja pražnjenja)
(2) Djeca se ne smiju igrati uređajem.
Wh
Vatsat (snaga pražnjenja)
(3) Djeca bez nadzora ne smiju obavljati
Prikazane su vrijednosti procjene te će varirati ovisno o stanju baterija i uvjetima rada.
poslove održavanja i čišćenja.
Tablica 2. Indikatori stanja baterije
Punjenje
Neuobičajeno
UPUTE ZA RAD
1. Uporaba funkcije punjenja
S pomoću ove funkcije možete puniti jednu AA ili
Približava se kraj vijeka trajanja
AAA bateriju ili najviše četiri baterije odjednom (sl. 4).
Pražnjenje
1) Vodite računa o polaritetu tako da se pozitivni (+) i negativni (-) polovi na baterijama podudaraju s
odgovarajućim priključcima na punjaču te umetnite baterije počevši od negativnih (-) polova (sl. 3).
Punjenje radi održavanja*
2) Priključite kabel za napajanje na punjač.(sl. 1-3).
3) Ukopčajte kabel za napajanje u standardnu utičnicu od 100 do 240 V za napajanje
izmjeničnom strujom.
Indikatori stanja baterija trepere naznačujući da počinje punjenje baterija.
* Stanje pripravnosti koje nastupa u pri punjenju prekomjerno ispražnjenih baterija ili
Prije početka punjenja prikazuje se ukupan broj baterija koje se pune ovim punjačem (sl. 5, a).
pri neuobičajenim temperaturama.
4) Punjenje počinje nakon prikazivanja trenutačne napunjenosti baterija (tablica 2).
Procjene vremena punjenja u uobičajenim uvjetima
Pritiskom gumba DISPLAY (sl. 1) prelazi se između informacija prikazanih u
Veličina
području brojčanog prikaza (sl. 5, a-1).
Kapacitet
Preostali indikatori napunjenosti trebaju služiti samo kao približne naznake.
baterije
Trajanje punjenja varirat će ovisno o stanju baterija i uvjetima rada.
5) Kada se punjenje dovrši, prikazat će se indikator "FULL".
2400 – 2550 mAh
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom i izvadite
napunjene baterije.
AA
1900 – 2000 mAh
Ako se ne pojave indikatori stanja baterija ili se ništa ne prikaže na LCD-u:
f Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute i je li uspostavljen ispravan kontakt sa svakim priključkom.
950 – 1000 mAh 0,75 sata
f Provjerite je li kabel za napajanje ispravno umetnut.
f Provjerite jesu li priključci baterije oštećeni ili prljavi.
900 – 950 mAh
2. Uporaba funkcije REFRESH (potrebno vrijeme: pribl. 13 sati za četiri AA (1900
AAA
750 – 800 mAh
mAh do 2000 mAh) baterije)
Ta funkcija smanjuje efekt memorije i ponovno aktivira punjive baterije koje nisu
550 – 650 mAh
upotrebljavane dulje vrijeme.
Međutim, opetovanom uporabom te funkcije kada nije nužna skratit će se vijek trajanja baterija.
Što je efekt memorije:
SPECIFIKACIJE
pojava pri kojoj punjive baterije postupno gube svoj maksimalni energetski kapacitet
Model
BQ-CC65E
ako se opetovano ponovno pune nakon što su se samo djelomično ispraznile.
1) Pritisnite gumb REFRESH otprilike 1 sekundu nakon umetanja baterija.
Ulaz
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
Ta će funkcija potpuno isprazniti baterije prije nego što ih ponovno potpuno napuni
AA
: 1,5 V x 4
do njihova maksimalnog energetskog kapaciteta (sl. 5, b).
Izlaz
AAA : 1,5 V x 4
f Funkcija REFRESH neće se aktivirati ako se gumb pritisne dok je u tijeku ocjena napunjenosti
USB : 5 V
; 1 A
baterija ili dok se upotrebljava funkcija USB izlaza.
f Ako se funkcija REFRESH otkaže ili se baterije izvade dok je u tijeku njihovo pražnjenje,
0 ~ 35°C (za korištenje samo u zatv. prostorima)
Radna temperatura
pražnjenje se neće nastaviti kada se baterije ponovno umetnu.
f Ako se tijekom postupka pražnjenja umetnu dodatne baterije, funkcija neće raditi do sljedećeg
Jamstvo: J amstvo je važeće od trenutka kad ste kupili proizvod.
punjenja baterija.
PECE obavlja popravke i zamjenjuje punjač istim modelom u slučaju
f Vrijednosti prikazane za kapacitet pražnjenja i napon služe samo kao približne naznake (sl. 5, b-2).
opravdane pritužbe.
Prikazane vrijednosti varirat će ovisno o stanju baterija i uvjetima rada.
Jamstvo se odnosi isključivo na punjač.
f Za otkazivanje funkcije REFRESH pritisnite gumb REFRESH otprilike 1 sekundu dok je funkcija u
Jamstvo se odnosi isključivo na greške u izradi i na materijalu.
uporabi. Nakon otkazivanja te funkcije nastavlja se punjenje.
2) Kada se punjenje dovrši, prikazat će se indikator "FULL".
Više informacija možete dobiti od Panasonic Energy Europe N.V. ili na Internet
stranicama: www.panasonic-batteries.com
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom i izvadite napunjene baterije.
GRC
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
f Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ανανέωσης, πιέστε το κουμπί REFRESH επί περίπου 1
δευτερόλεπτο ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την ακύρωση της λειτουργίας συνεχίζεται η φόρτιση.
σημάνσεις και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Επίσης, μην αμελήσετε να
2) Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, παρουσιάζεται η ένδειξη "FULL".
διαβάσετε τις προειδοποιήσεις που θα βρείτε πάνω στις μπαταρίες.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC και αφαιρέστε τις φορτισμένες μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
3. Χρήση τη λειτουργίας εξόδου USB
Για να αποτραπεί ο κίνδυνος τραυματισμού και υλικής ζημιάς λόγω, μεταξύ άλλων,
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή ως προσαρμογέα ισχύος AC.
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς:
(Δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες που βρίσκονται στον φορτιστή ως πηγή ισχύος.)
1. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
1) Συνδέστε τον φορτιστή σε τυπική πρίζα 100 ως 240 V AC.
2) Συνδέστε στη θύρα USB-OUT ένα καλώδιο USB Type A που θα βρείτε στο εμπόριο.
συνιστούμε τη χρήση μόνο επαναφορτιζόμενων
3) Πιέστε το κουμπί USB OUT για έναρξη της λειτουργίας της εξόδου (Εικ. 2, c).
f Κατά τη χρήση της εξόδου USB η φόρτιση θα διακοπεί.
μπαταριών Ni-MH της Panasonic.
f Η έξοδος USB θα πάψει να λειτουργεί αν πιέσετε το κουμπί USB OUT κατά την εκτέλεση της λειτουργίας ανανέωσης.
4) Αν το ρεύμα εξόδου πέσει στα 100 mA ή πιο κάτω, η λειτουργία της εξόδου USB θα
2. Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
διακοπεί μόλις περάσει περίπου 1 λεπτό.
5) Για να ακυρώσετε τη λειτουργία της εξόδου USB, πιέστε ξανά το κουμπί USB OUT.
3. Μην ανοίγετε/αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Η λειτουργία της εξόδου USB θα διακοπεί και η συσκευή θα επανέλθει στην
4. Μην αφήσετε να βραχεί ο φορτιστής ή να περάσουν στο εσωτερικό του νερό ή άλλα υγρά.
κατάσταση που ίσχυε προτού χρησιμοποιήσετε την έξοδο USB.
5. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.
Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή μετά το τέλος της λειτουργίας της εξόδου USB,
6. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή με καλώδιο τροφοδοσίας ή μπαταρίες που έχουν χαλάσει.
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC και αφαιρέστε τις φορτισμένες μπαταρίες.
7. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε απευθείας έκθεση με το ηλιακό φως.
4. Προβολή του μετρητή εξοικονόμησης ισχύος (συνολικός αριθμός φορτιζόμενων μπαταριών)
(1) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
Μπορείτε να δείτε τον μετρητή εξοικονόμησης ισχύος ακόμη και χωρίς να τοποθετήσετε μπαταρίες.
1) Συνδέστε τον φορτιστή σε τυπική πρίζα 100 ως 240 V AC.
παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα
2) Πιέστε το κουμπί DISPLAY για να παρουσιαστεί ο συνολικός αριθμός των
μπαταριών που φορτίζονται με τον συγκεκριμένο φορτιστή.
με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή μετά, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα AC.
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά
f Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
f Καθαρίστε με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη μουτζούρα.
με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και
Πίνακας 1. Περιοχή αριθμικών ενδείξεων
V
κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
T
(2) Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
mAh
(3) Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
Wh
Οι παρουσιαζόμενες τιμές είναι οι εκτιμώμενες και θα ποικίλλουν ανάλογα με την
πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
κατάσταση των μπαταριών και το περιβάλλον λειτουργίας.
Πίνακας 2. Ενδεικτικές λυχνίες μπαταριών
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Φόρτιση
1. Χρήση της λειτουργίας φόρτισης
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να φορτίσετε μία μπαταρία
AA ή AAA ή έως και τέσσερις ταυτόχρονα (Εικ. 4).
1) Τηρήστε τη σωστή πολικότητα ταιριάζοντας τους θετικούς πόλους (+) και τους αρνητικούς
πόλους (-) των μπαταριών με τους αντίστοιχους ακροδέκτες του φορτιστή και περάστε τις
Αποφόρτιση
μπαταρίες στη θέση τους ξεκινώντας από τα άκρα με τους θετικούς πόλους (-) (Εικ. 3).
2) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον φορτιστή (Εικ. 1-3).
3) Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας σε τυπική πρίζα 100 ως 240 V AC.
Οι ενδεικτικές λυχνίες για τις μπαταρίες αναβοσβήνουν μόλις αρχίσει η διάγνωση της τρέχουσας ισχύος τους.
Προτού αρχίσει η φόρτιση, παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των μπαταριών που
φορτίζονται με τον συγκεκριμένο φορτιστή (Εικ. 5, a).
* Κατάσταση αναμονής στην οποία περνά η μονάδα όποτε φορτίζετε πλήρως
4) Η φόρτιση αρχίζει αφού παρουσιαστούν οι ενδείξεις για την τρέχουσα ισχύ των μπαταριών (Πίνακας 2).
αποφορτισμένες μπαταρίες ή όποτε η θερμοκρασία δεν είναι φυσιολογική.
Αν πιέσετε το κουμπί DISPLAY (Εικ. 1), αλλάζουν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται
Εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης υπό κανονικές συνθήκες
στην περιοχή των αριθμικών ενδείξεων (Εικ. 5, a-1).
Μέγεθος
Tö é
Η ένδειξη για την εναπομένουσα ισχύ πρέπει να χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς κατά προσέγγιση.
μπαταρίας Χωρητικότητα
Η διάρκεια της φόρτισης θα ποικίλλει και εξαρτάται από την κατάσταση των μπαταριών
1 2 db
3 4 db
και το περιβάλλον λειτουργίας.
5) Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, παρουσιάζεται η ένδειξη "FULL".
2 ó a
4 ó a
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC και αφαιρέστε τις φορτισμένες μπαταρίες.
Αν δεν εμφανιστούν οι ενδεικτικές λυχνίες των μπαταριών ή αν δεν εμφανιστεί καμία
1 5 ó a
3 ó a
ένδειξη στην οθόνη LCD:
f Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και έρχονται σε επαφή όπως πρέπει με κάθε ακροδέκτη.
0 75 ó a
1 5 ó a
f Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί όπως πρέπει.
f Ελέγξτε μήπως οι ακροδέκτες της μπαταρίας είναι φθαρμένοι ή λερωμένοι.
2 ó a
4 ó a
2. Χρήση της λειτουργίας ανανέωσης (REFRESH) (απαιτούμενος χρόνος:
περίπου 13 ώρες για τέσσερις μπαταρίες AA (1.900 mAh έως 2000 mAh))
1 5 ó a
3 ó a
Με τη λειτουργία αυτή μειώνεται το φαινόμενο μνήμης και ενεργοποιούνται ξανά
επαναφορτίσιμες μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1 25 ó a
2 5 ó a
Όμως, αν η εν λόγω λειτουργία χρησιμοποιηθεί κατ' επανάληψη χωρίς να είναι
απαραίτητο, θα μειωθεί η διάρκεια ζωής των μπαταριών.
Τι είναι το φαινόμενο μνήμης:
Περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία οι επαναφορτίσιμες μπαταρίες χάνουν την
ικανότητά τους να αποκτήσουν τη μέγιστη ισχύ τους αν επαναφορτιστούν κατ' επανάληψη
Μοντέλο
χωρίς να έχουν αποφορτιστεί πλήρως.
Είσοδος
1) Πιέστε το κουμπί REFRESH επί περίπου 1 δευτερόλεπτο αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
Με τη λειτουργία αυτή οι μπαταρίες θα αποφορτιστούν πλήρως πριν από την πλήρη
Έξοδος
επαναφόρτισή τους ώστε να αποκτήσουν τη μέγιστη ισχύ τους (Εικ. 5, b).
f Η λειτουργία REFRESH δεν θα ενεργοποιηθεί αν πιέσετε το κουμπί την ώρα κατά τη διάγνωση της
ισχύος των μπαταριών ή κατά τη χρήση της εξόδου USB.
Θερμοκρασία Λειτουργίας
f Αν ακυρώσετε τη λειτουργία REFRESH ή αν αφαιρέσετε τις μπαταρίες κατά τη διαδικασία
Εγγύηση: Η εγγύηση ισχύει από τη στιγμή της αγοράς.
αποφόρτισής τους, η αποφόρτιση δεν θα συνεχιστεί μόλις τις επανατοποθετήσετε.
f Αν τοποθετήσετε πρόσθετες μπαταρίες κατά την αποφόρτιση, η λειτουργία θα εκτελεστεί μόνο την
επόμενη φορά που θα φορτίσετε τις μπαταρίες.
f Οι τιμές που υποδεικνύονται για την ικανότητα αποφόρτισης και την τάση πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο ως τιμές αναφοράς κατά προσέγγιση (Εικ. 5, b-2).
Οι παρουσιαζόμενες τιμές θα ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση των μπαταριών και το περιβάλλον λειτουργίας.
SVN
Pred uporabo tega izdelka preberite ta navodila in opozorila ter shranite ta priročnik za
3. Uporaba funkcije izhoda USB
poznejšo uporabo. Preberite tudi opozorila na baterijah.
Ta funkcija omogoča, da polnilnik uporabljate kot omrežni napajalnik. (Pri tem za
napajanje ni mogoče uporabljati baterij v polnilniku.)
PREVIDNO
1) Priključite polnilnik v standardno vtičnico (100–240 V izmenično).
Da se izognete materialni škodi in telesnim poškodbam, do katerih lahko pride med drugim
2) V vrata USB-OUT priključite kabel USB (tip A), ki je na voljo v prosti prodaji.
tudi zaradi nevarnosti električnega udara ali požara, upoštevajte naslednja navodila:
3) Za začetek delovanja funkcije pritisnite gumb USB OUT (slika 2-c).
1. Zaradi manjše nevarnosti poškodb, svetujemo
f Med uporabo izhoda USB se polnjenje ustavi.
f Izhod USB se ne aktivira, če pritisnete gumb USB OUT med delovanjem funkcije osvežitve.
uporabo Panasonic Ni-Mh polnilnih baterij
4) Če izhodni tok pade na 100 mA ali manj, se po približno 1 minuti izhod USB izklopi.
5) Če želite preklicati funkcijo izhoda USB, znova pritisnite gumb USB OUT.
2. Ne uporabljajte nepolnilnih baterij.
Izhod USB se izklopi in polnilnik se vrne v stanje pred vklopom izhoda USB.
Če po izklopu izhoda USB ne nameravate uporabljati polnilnika, odklopite napajalni
3. Ne odpirajte ali razstavljajte polnilnika.
kabel iz napajalne vtičnice in odstranite napolnjene baterije.
4. Ne zmočite polnilnika in ne dovolite, da vanj vstopijo voda ali druge tekočine.
4. Ogled števca "eko" (skupno število napolnjenih baterij)
5. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih in suhih prostorih.
Števec "eko" si lahko ogledate tudi, če baterije niso vstavljene.
6. Ne uporabljajte polnilnika s poškodovanim vtičem ali poškodovanimi baterijami.
1) Priključite polnilnik v standardno vtičnico (100–240 V izmenično).
7. Ne uporabljajte polnilca na soncu.
2) Pritisnite gumb DISPLAY, da se prikaže skupno število baterij, napolnjenih s tem polnilnikom.
(1) Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let
Če nato ne nameravate uporabljati polnilnika, odklopite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
ali več, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali
VZDRŽEVANJE, RAVNANJE IN ČIŠČENJE
f Polnilec iztaknite iz vtičnice AC.
psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami
f Polnilnik očistite s suho krpo, da odstranite umazanijo in nesnago.
Tabela 1. Območje za prikaz številk
in znanja, če jih pri tem nekdo nadzira ali jim
V
svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo
T
nevarnosti, povezane z uporabo aparata.
mAh
Wh
(2) Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
Prikazane vrednosti so ocene in se razlikujejo glede na stanje baterij ter delovno okolje.
(3) Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati
Tabela 2. Indikatorji baterij
aparata, če pri tem nimajo nadzora.
Polnjenje
Navodila za uporabo
1. Uporaba funkcije polnjenja
Ta funkcija omogoča polnjenje ene baterije AA ali
Praznjenje
AAA oziroma do štirih baterij naenkrat (slika 4).
1) Upoštevajte polarnost, in sicer baterije vstavite tako, da se pola (+) in (-) na baterijah
ujemata z ustreznima poloma na polnilniku. Najprej vstavite negativni (-) pol baterij (slika 3).
2) Priključite napajalni kabel v polnilnik (slika 1-3).
3) Vtaknite napajalni kabel v standardno vtičnico (100–240 V izmenično).
* Stanje pripravljenosti, ki se aktivira pri polnjenju preveč izpraznjenih baterij ali
Med izvajanjem diagnoze trenutne napolnjenosti baterij utripajo indikatorji baterij.
neobičajnih temperatur.
Pred začetkom polnjenja se prikaže skupno število baterij, napolnjenih s tem
Ocene časa polnjenja v standardnih pogojih
polnilnikom (slika 5-a).
Velikost
4) Polnjenje se začne po prikazu trenutne napolnjenosti baterij (tabela 2).
S pritiskom na gumb DISPLAY (slika 1) preklopite prikazane informacije na območju
baterije
za prikaz številk (slika. 5-a-1).
Vrijeme punjenja
Prikaz preostale napolnjenosti uporabljajte samo kot približno smernico.
Trajanje polnjenja se razlikuje glede na stanje baterij in delovno okolje.
1-2 kom. 3-4 kom.
5) Ko je polnjenje končano, se prikaže sporočilo "FULL".
Odklopite napajalni kabel iz napajalne vtičnice in odstranite napolnjene baterije.
2 sata
4 sata
Če se ne prikažejo indikatorji baterij oz. če se nič ne prikaže na zaslonu LCD:
f Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene in ali je stik s poli pravilen.
1,5 sata
3 sata
f Preverite, ali je napajalni kabel pravilno vstavljen.
f Preverite, ali so poli baterij poškodovani ali umazani.
1,5 sata
2. Uporaba funkcije REFRESH (potreben čas: pribl. 13 ur za štiri baterije AA
AAA
2 sata
4 sata
(1900–2000 mAh))
Ta funkcija ublaži spominski učinek in znova aktivira polnilne baterije, ki dlje časa niso
1,5 sata
3 sata
bile v uporabi.
Če pa po nepotrebnem pogosto uporabljate to funkcijo, se skrajša življenjska doba baterij.
1,25 sata
2,5 sata
Kaj je spominski učinek:
Polnilne baterije postopoma izgubijo svojo največjo zmogljivost, če jih pogosto
Model
napolnite, ko so bile samo delno izpraznjene.
Vhod
1) Ko vstavite baterije, za približno 1 sekundo pritisnite gumb REFRESH.
Ta funkcija najprej popolnoma izprazni baterije, nato pa jih popolnoma napolni do
Izhod
njihove največje zmogljivosti (slika 5-b).
f Funkcija REFRESH ne deluje, če gumb pritisnete med izvajanjem diagnoze napolnjenosti baterij
; 3,2 A Maks.; ( ; 750 mA u prosjeku)
ali med uporabo izhoda USB.
; 1,2 A Maks.; ( ; 275 mA u prosjeku)
Območje temperaturnega
f Če je funkcija REFRESH preklicana ali če odstranite baterije med postopkom praznjenja, se
praznjenje ne nadaljuje, ko znova vstavite baterije.
delovanja
f Če med postopkom praznjenja vstavite dodatne baterije, funkcija ne deluje do naslednjega
Garancija: Granacijski rok prične teči z dnem nakupa.
polnjenja baterij.
f Vrednosti, prikazane za zmogljivost praznjenja in napetost, uporabljajte samo kot približne
smernice (slika 5-b-2).
Prikazane vrednosti se razlikujejo glede na stanje baterij in delovno okolje.
f Če želite preklicati funkcijo osvežitve, za približno 1 sekundo pritisnite gumb REFRESH, medtem ko je
funkcija aktivna. Polnjenje se nadaljuje po preklicu funkcije.
Podrobna navodila lahko pridobite pri Panasonic Energy Europe N.V. ali na
2) Ko je polnjenje končano, se prikaže sporočilo "FULL".
internetni strani strani www.panasonic-batteries.com
Odklopite napajalni kabel iz napajalne vtičnice in odstranite napolnjene baterije.
Por favor leia atentamente estas instruções e avisos antes de utilizar o produto e guarde este
manual para futuras consultas. Certifique-se também de que lê os avisos inscritos nas pilhas.
ATENÇÃO
Para evitar lesões pessoais e danos à propriedade leia as instruções abaixo por favor:
1. Para reduzir o risco de acidente,
recomendamos que se usem apenas pilhas
recarregáveis Panasonic Ni-MH no carregador.
2. Não use pilhas não recarregáveis no carregador.
3. Não abra ou desmonte o carregador.
4. Não molhe o carregador nem permita que a água ou outros líquidos entrem
no carregador.
5. Utilize o carregador apenas dentro de casa ou num local seco.
6. Não utilize se o carregador, a ficha ou as baterias estiverem danificadas.
7. Não use ou exponha o carregador sob luz solar directa.
(1) Este aparelho pode ser utilizado por crianças a
partir dos 8 anos e pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
falta de experiência e conhecimento se
tiverem supervisão ou formação relativamente
à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Τάση
(2) As crianças não podem brincar com o aparelho.
Χρόνος (διάρκεια λειτουργίας)
(3) A limpeza e manutenção pelo utilizador não
Ικανότητα (ρεύμα εκφόρτισης)
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Βατώρα (ισχύς εκφόρτισης)
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
1. Uso da função de carga
Μη φυσιολογικές συνθήκες
Esta função permite carregar uma única pilha AA
ou AAA ou até quatro ao mesmo tempo (fig. 4).
1) Observe a polaridade fazendo corresponder as extremidades positiva (+) e
Κοντά στο τέλος της διάρκειας ζωής
negativa (-) nas pilhas aos respectivos terminais do carregador, e insira as
pilhas pelas extremidades negativas (-) primeiro (fig. 3).
2) Ligue o cabo de alimentação ao carregador (fig. 1-3).
3) Ligue o cabo de alimentação a uma tomada padrão de 100 a 240 V CA.
Φόρτιση για συντήρηση*
Os indicadores luminosos de carga devem piscar, indicando que o
diagnóstico do estado das pilhas foi iniciado.
Antes da carga ser iniciada, o número cumulativo de pilhas carregadas com
este carregador é exibido (fig. 5, a).
4) A carga é iniciada após a exibição do status de carga (tabela 2).
O botão DISPLAY (fig. 1) alterna as informações exibida na tela (fig. 5, a-1).
Os indicadores de carga restantes devem ser usados apenas como guias aproximados.
διάρκεια φόρτισης για
A duração da carga varia de acordo com o estado das pilhas e o ambiente operacional.
5) Quando a carga estiver completa, "FULL" será exibido.
1-2 τεμ.
3-4 τεμ.
Retire o cabo de alimentação da tomada CA e retire as pilhas carregadas.
Se os indicadores não aparecerem ou se nada aparecer no LCD:
2400 – 2550 mAh
2 ώρες
4 ώρες
• Certifique-se que as pilhas foram introduzidas corretamente, fazendo um bom contato em cada terminal.
• Certifique-se de que o cabo de alimentação está corretamente introduzido.
AA
1900 – 2000 mAh 1,5 ώρες
3 ώρες
• Verifique se os contatos dos terminais da pilha estão danificados ou sujos.
2. Usando a função REFRESH (tempo exigido: aprox. 13 horas para
950 – 1000 mAh 0,75 ώρες
1,5 ώρες
quatro pilhas AA (1900 mAh a 2000 mAh)
Esta função reduz o efeito memória e reativa as pilhas recarregáveis que não
900 – 950 mAh
2 ώρες
4 ώρες
foram usadas por um longo período de tempo.
No entanto, o uso frequente da função quando não for necessário reduzirá a
AAA
750 – 800 mAh
1,5 ώρες
3 ώρες
vida útil das baterias.
O que é efeito memória:
550 – 650 mAh 1,25 ώρες
2,5 ώρες
Descreve a situação na qual as pilhas recarregáveis perdem gradualmente a sua
capacidade máxima de energia se forem repetidamente recarregadas depois de
serem apenas parcialmente descarregadas.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Pressione o botão REFRESH por cerca de 1 segundo após inserir as pilhas.
BQ-CC65E
Esta função descarrega completamente as pilhas antes de recarregar a
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
capacidade máxima de energia das pilhas (fig. 5, b).
AA
: 1,5 V x 4
; μέγ. 3,2 A; ( ; 750 mA κατά μέσο όρο)
• A função REFRESH não será ativada se o botão for pressionado enquanto a carga da pilha estiver
sendo diagnosticada ou enquanto a saída USB estiver sendo usada.
AAA : 1,5 V x 4
; μέγ. 1,2 A; ( ; 275 mA κατά μέσο όρο)
• Se a função REFRESH for cancelada ou se as pilhas forem removidas durante o processo
USB : 5 V
; 1 A
de descarga, a descarga não será retomada quando as pilhas forem reinseridas.
0 ~ 35°C (Μόνο εσωτερική χρήση)
• Se pilhas adicionais forem inseridas enquanto a descarga estiver em andamento, a
operação não funcionará até a próxima vez em que as baterias forem carregadas.
Το PECE επισκευάζει ή αντικαθιστά με αντίστοιχο φορτιστή αν η βλάβη
• Os valores mostrados para a capacidade de descarga e tensão devem ser usados apenas
καλύπτεται από την εγγύηση.
como guias aproximados (fig. 5, b-2).
Η εγγύηση ισχύει μόνο για τους φορτιστές.
Os valores exibidos variam de acordo com o estado das pilhas e o ambiente operacional.
Η εγγύηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις
• Para cancelar a função, pressione o botão REFRESH por cerca de 1 segundo enquanto a
função estiver em andamento. A carga é retomada após o cancelamento da função.
Prieš naudodami šį gaminį, įdėmiai perskaitykite šiuos nurodymus bei įspėjimus ir
išsaugokite šią instrukciją ateičiai. Taip pat perskaitykite įspėjimus ant baterijų.
ĮSPĖJIMAS
Siekiant išvengti sužalojimų ir turto sugadinimo dėl elektros smūgio ar gaisro ir kitų dalykų:
1. Siekiant sumažinti sužalojimo pavojų,
rekomenduojame naudoti Panasonic Ni-
MH pakartotinai įkraunamus elementus.
2. Nenaudokite vienkartinių maitinimo elementų.
3. Neatidarykite ir neardykite įkroviklio.
4. Nesušlapinkite įkroviklio ir neleiskite, kad vanduo ar kiti skysčiai patektų į įkroviklį.
5. Įkroviklį naudokite tik patalpose ir sausoje vietoje.
6. Nenaudokite įkroviklio, jeigu pažeistas jo kištukas arba įkraunami elementai.
7. Nenaudokite įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje.
(1) Prietaisą naudoti gali vaikai nuo 8 metų ir
asmenys, kurių yra ribotos fizinės, jutiminės ar
protinės galimybės arba jei jiems trūksta patirties
ir žinių, jei tokie asmenys yra stebimi arba už jų
Napetost
saugumą atsakingas asmuo išmokė juos naudotis
Čas (trajanje delovanja)
Zmogljivost (praznilni tok)
prietaisu bei informavo apie galimus pavojus.
Vatna ura (praznilna moč)
(2) Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
(3) Neleiskite vaikams be priežiūros valyti
Neobičajno
prietaiso ar atlikti kitus priežiūros darbus.
NAUDOJIMO NURODYMAI
1. Naudojimasis krovimo funkcija
Bliža se konec življenjske dobe
Ši funkcija leidžia jums įkrauti vieną AA ar AAA
tipo bateriją arba iki keturių vienu metu (4 pav.).
Vzdrževalno polnjenje*
1) Paisykite tinkamo poliškumo derindami teigiamą (+) bei neigiamą (-) baterijų galus
prie atitinkamų kroviklio gnybtų, pirmiausia dėkite baterijas neigiamu (-) galu (3 pav.).
2) Prijunkite maitinimo laidą prie kroviklio (1–3 pav.).
3) Įkiškite maitinimo laidą į standartinį kint. srov. lizdą (100–240 V).
Baterijų indikatoriai blyksi, kai pradedamos įkrauti baterijos.
Prieš prasidedant įkrovimui, rodomas bendras skaičius baterijų, kurios įkraunamos
šiuo krovikliu (5 a pav.).
Čas polnjenja
4) Įkrovimas prasideda, kai parodomas dabartinis baterijų įkrovos lygis (2 lentelė).
Kapaciteta
Paspaudus mygtuką „DISPLAY" (1 pav.), pakeičiama ekrane rodoma informacija (5 a-1 pav.).
Likusieji įkrovos indikatoriai turėtų būti naudojami tik kaip apytikslės gairės.
1-2 bateriji 3-4 bateriji
Įkrovimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo baterijų įkrovos lygio ir darbinės aplinkos.
5) Kai įkrovimas baigtas, rodomas užrašas „FULL".
2400 – 2550 mAh
2 ur
4 ur
Ištraukite laidą iš maitinimo lizdo ir išimkite įkrautas baterijas.
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 ur
3 ur
Jei baterijų indikatoriai neįsijungia arba nieko nerodoma LCD ekrane:
f patikrinkite, ar baterijos įdėtos tinkamai ir ar kontaktas su kiekvienu gnybtu teisingas.
950 – 1000 mAh
0,75 ur
1,5 ur
f patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai įdėtas.
f patikrinkite, ar baterijų gnybtai nėra pažeisti ar purvini.
900 – 950 mAh
2 ur
4 ur
2. Naudojimasis „REFRESH" funkcija (reikiamas laikas: apie 13 valandų
keturioms AA (1 900–2 000 mAh) baterijoms)
750 – 800 mAh
1,5 ur
3 ur
Ši funkcija sumažina atminties efektą ir iš naujo aktyvuoja įkraunamas baterijas, kurios
buvo nenaudojamos ilgą laiką.
550 – 650 mAh
1,25 ur
2,5 ur
Vis dėlto pakartotinai naudojantis šia funkcija, kai tai nebūtina, sumažėja baterijų veikimo ciklas.
Kas yra atminties efektas
Jis apibūdina situaciją, kai įkraunamos baterijos palaipsniui praranda didžiausią talpą,
SPECIFIKACIJA
jei jos pakartotinai įkraunamos iš dalies.
BQ-CC65E
1) Vienai sekundei nuspauskite mygtuką „REFRESH", kai baterijos įdedamos.
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
Ši funkcija visiškai iškraus baterijas prieš įkraunant jas visiškai iki maksimalaus lygio (5 b pav.).
f „REFRESH" funkcija nebus aktyvuojama, jei mygtukas paspaudžiamas, kol diagnozuojamas
AA : 1,5 V x 4
; 3,2 A najv.; ( ; povprečno 750 mA)
baterijų įkrovos lygis arba kol naudojama USB išvestis.
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A najv.; ( ; povprečno 275 mA)
f Jei „REFRESH" funkcija atšaukiama arba baterijos išimamos tuo metu, kai jos iškraunamos, kai
USB : 5 V
, 1 A
baterijos bus įdėtos iš naujo, iškrovimas nebus tęsiamas.
f Jei įdedama kitų baterijų, kai vyksta iškrovimas, ši funkcija neveiks tol, kol bus kitą kartą bus
0 ~ 35°C (samo za uporabo v zaprtem prostoru)
kraunamos baterijos.
f Rodomos iškrovimo lygio ir įtampos reikšmės yra tik apytikslės (5 b-2 pav.).
Rodomos reikšmės gali skirtis priklausomai nuo baterijų įkrovos lygio ir darbinės aplinkos.
PECE bo polnilec popravil ali zamenjal v primeru, da je uveljavljanje
f Norėdami atšaukti atstatymo funkciją, maždaug sekundei nuspauskite „REFRESH" mygtuką, kol
veikia funkcija. Įkrovimas tęsiasi, kai funkcija atšaukiama.
garancije upravičeno.
2) Kai įkrovimas baigtas, rodomas užrašas „FULL".
Garancija je samo za polnilec.
Ištraukite laidą iš maitinimo lizdo ir išimkite įkrautas baterijas.
Garancija velja le za napake v materialu in delovanju.
3. Naudojimasis USB išvesties funkcija
Ši funkcija leidžia naudoti įkroviklį kaip nuol. srov. adapterį. (Ji neleidžia jums naudoti
baterijų kroviklyje kaip maitinimo šaltinį.)
PRT
2) Quando a carga estiver completa, "FULL" será exibido.
Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно тези инструкции и
Retire o cabo de alimentação da tomada CA e retire as pilhas carregadas.
предупреждения, и запазете този наръчник за бъдеща употреба. Освен това,
непременно прочетете и предупрежденията върху батериите.
3. Usando a função de saída USB
Esta função permite usar o carregador como um adaptador CA. (Não permite
ВНИМАНИЕ
usar as pilhas no carregador como uma fonte de alimentação.)
За избягване на риск от наранявания и щети на имущество, и не само това, а
1) Ligue o carregador a uma tomada padrão de 100 a 240 V CA.
също и опасността от поражение от електрически ток и пожар:
1. За избягване на риск от нараняване ви пре-
2) Ligue um cabo USB tipo A comercialmente disponível à porta USB-OUT.
3) Pressione o botão USB OUT para usar a função (fig. 2, c).
поръчваме да използвате презареждащи
• A carga será interrompida enquanto a saída USB estiver sendo usada.
• A saída USB não ocorrerá se o botão USB OUT for pressionado enquanto a função
се батерии Panasonic NIMH.
REFRESH estiver em andamento.
4) Se a corrente de saída cair para 100 mA ou menos, a saída USB será
2. Не използвайте непозволяващи зареждане батерии.
interrompida após aproximadamente 1 minuto.
5) Para cancelar a função de saída USB, pressione o botão USB OUT novamente.
3. Не отваряйте или разглобявайте зарядното устройство.
A saída USB será interrompida, e o carregador retornará ao status anterior à saída USB.
4. Не мокрете зарядното устройство и не допускайте попадане на вода или други
Se não pretende usar o carregador após a conclusão da saída do USB, retire
течности в зарядното устройство.
o cabo de alimentação da tomada CA e remova as pilhas carregadas.
5. Използвайте зарядното устройство само вътре в помещения в места без влага.
4. Visualizando o contador ecológico (número cumulativo de baterias carregadas)
6. Не използвайте зарядното устройство, ако куплунгът или батериите му са повредени.
7. Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина.
Você pode visualizar o contador ecológico mesmo quando não houverem pilhas inseridas.
(1) Този уред може да се използва от деца на
1) Conecte o carregador a uma tomada padrão de 100 a 240 V CA.
2) Pressione o botão DISPLAY para exibir o número cumulativo de pilhas
възраст 8 години и повече, както и от лица с
carregadas com este carregador.
Se não pretende usar o carregador depois, retire o cabo de alimentação da tomada CA.
намалени физически, сензорни или ментални
MANUTENÇÃO, CUIDADO E LIMPEZA
възможности, или без нужния опит и познания,
• Desligue o carregador da tomada AC.
• Limpe com um pano seco para remover a sujidade.
ако те са под наблюдение или са получили
Tabela 1. Área de exibição de números
указания относно безопасното използване на
V
Voltagem
уреда и разбират свързаните с това опасности.
T
Tempo (duração da operação)
mAh
Capacidade (corrente de descarga)
(2) Деца не трябва да си играят с уреда.
Wh
Watts por hora (potência de descarga)
(3) Почистване и потребителска поддръжка не тряб-
Os valores exibidos são estimativas e variam de acordo com o estado das pilhas e o ambiente operacional.
Tabela 2. Indicadores
ва да се извършват от деца без наблюдение.
A carregar
Anomalia
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
1. Използване на функцията за зареждане
Тази функция ви позволява да зареждате една или макси-
Fim do ciclo de vida
мално четири батерии AA или AAA едновременно (Фиг. 4).
A descarregar
1) Спазвайте правилната полярност като напасвате положителния (+) и отрица-
телния (-) край на батериите със съответните изводи на зарядното устройство,
Carga de manutenção*
и вкарвате батериите, започвайки с отрицателния (-) край (Фиг. 3).
2) Свържете захранващия кабел към зарядното устройство (Фиг. 1-3).
3) Вкарайте захранващия кабел в контакт със стандартно мрежово напрежение от 100 до 240 V.
Индикаторите за батерията мигат, показвайки, че диагностицирането на заряда
* Um estado de espera que ocorre quando pilhas excessivamente
на текущо поставената батерия започва.
descarregadas são carregadas ou quando ocorrem temperaturas anormais.
Преди да започне зареждането, показва се и общият брой на зарежданите
батерии с това зарядно устройство (Фиг 5, а).
Estimativas do tempo de carga em condições padrão
4) Зареждането започва, след като се покаже зарядът на текущо поставената батерия (Таблица 2).
Tempo de carga
При натискане на бутона DISPLAY (Фиг. 1) се включва информацията, показва-
Tamanho
Capacidade
на в зоната на цифровата индикация (Фиг. 5, a-1).
1-2 unid. 3-4 unid.
Индикациите за оставащия заряд трябва да се използват само за грубо преценяване.
Продължителността на зареждането ще е различна в зависимост от състояние-
2400 – 2550 mAh
2 horas
4 horas
то на батерията и средата, в която се извършва зареждането.
5) Когато зареждането приключи, ще се покаже "FULL".
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 horas
3 horas
Разкачете зарядното устройство от контакта с мрежово напрежение и извадете заредените батерии.
В случай че не светят батерийните индикатори или няма никаква индикация върху LCD:
950 – 1000 mAh 0,75 horas
1,5 horas
f Проверете дали батериите са поставени правилно, както и че има добър контакт с всеки от изводите.
f Проверете дали захранващият кабел е вкаран правилно.
900 – 950 mAh
2 horas
4 horas
f Проверете дали изводите на батериите не са повредени или замърсени.
2. Използване на функцията REFRESH (необходимо време: Прибл. 13 часа
AAA
750 – 800 mAh
1,5 horas
3 horas
за четири батерии AA (1900 mAh до 2000 mAh)
Тази функция намалява ефекта на загуба на капацитета на батерията и възстано-
550 – 650 mAh
1,25 horas
2,5 horas
вява презареждаеми батерии, които не са били използвани дълго време.
Обаче многократното използване на тази функция без необходимост води до
съкращаване на експлоатационния живот на батериите.
ESPECIFICAÇÕES
Какво представлява ефектът на загуба на капацитет:
Modelo
BQ-CC65E
Той описва ситуацията, в която презареждаеми батерии постепенно губят максималния си енергиен
Entrada
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
капацитет, ако са били зареждани многократно след като са били разредени само частично.
Saída
AA
: 1, 5 V x 4
; 3,2 A Máx.; ( ; 750 mA em média)
1) Натиснете бутона REFRESH за около 1 секунда, след като батериите са били вкарани.
Тази функция разрежда батериите изцяло, преди пълното им презареждане до
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A Máx.; ( ; 275 mA em média)
максималния им енергиен капацитет (Фиг. 5, b).
USB : 5 V
; 1 A
f Функцията REFRESH няма да се задейства, ако бутонът е бил натиснат по време на диагностициране-
то на заряда на батерията или докато се използва USB изход.
Temperatura de funcionamento 0 ~ 35°C (uso interior apenas)
f Ако функцията REFRESH бъде анулирана или батериите са били извадени по време на процеса
Garantia: A garantia começa no momento da compra. Em caso de danos
на разреждане, разреждането няма да започне, след като батериите бъдат вкарани отново.
justificáveis a Panasonic repara ou substitui por um equipamento
f Ако бъдат вкарани допълнителни батерии по време на процеса на разреждане, функцията
няма да действа до следващото зареждане на батериите.
equivalente. A garantia apenas abrange o carregador e
f Показаните стойности за капацитета на разреждане и напреженията трябва да служат само
exclusivamente defeitos de fabrico.
за ориентация (Фиг. 5, b-2).
Para mais detalhes consultar Panasonic Energy Europe N.V. ou
Показаните стойности ще се различават в зависимост от състоянието на батериите и среда-
www.panasonic-batteries.com
та, в която се извършва зареждането.
LTU
1) Prijunkite įkroviklį prie standartinio kint. srov. lizdo (100–240 V).
Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet šos norādījumus un brīdinājumus un
2) Prijunkite atskirai įsigytą USB A tipo laidą prie USB išvesties prievado.
saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai. Turklāt noteikti izlasiet brīdinājumus uz
3) Paspauskite „USB OUT" mygtuką, norėdami paleisti USB išvestį (2 pav., c).
pašiem akumulatoriem.
f Įkrovimas bus sustabdytas, kol bus naudojama USB išvestis.
UZMANĪBU
f USB išvestis neįvyks, jei „USB OUT" mygtukas bus paspaustas, kol veiks atstatymo funkcija.
Ievērojiet šo pamācību, lai nepieļautu fizisku traumu un materiālus zaudējumus
4) Jei išvesties srovė sumažėja iki 100 mA ar mažiau, USB išvestis sustos po
elektriska trieciena, ugunsgrēka vai citu risku dēļ:
maždaug 1 minutės.
1. Lai samazinātu savainošanās risku, mēs iesakām
5) Norėdami atšaukti USB išvesties funkciją, dar kartą paspauskite „USB OUT" mygtuką.
USB išvestis bus sustabdyta, bus tęsiama būsena iki USB išvesties paleidimo.
izmantot uzlādējamos akumulatorus Panasonic Ni-MH.
Jei neketinate naudoti įkroviklio atjungę USB išvestį, ištraukite maitinimo laidą iš
2. Nelietojiet akumulatorus, kuri nav atkārtoti uzlādējami.
kint. srov. lizdo ir išimkite įkrautas baterijas.
4. EKO skaitiklio žiūrėjimas (bendras įkraunamų baterijų skaičius)
3. Neatveriet vai neizjauciet lādētāju.
Galite matyti EKO skaitiklį net tuomet, kai baterijos nėra įdėtos.
4. Nesamitriniet lādētāju un nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu iekļūšanu lādētājā.
1) Prijunkite įkroviklį prie standartinio kint. srov. lizdo (100–240 V).
5. Lietojiet lādētāju tikai telpās sausā vietā.
2) Nuspauskite „DISPLAY" mygtuką, kad pamatytumėte bendrą krovikliu įkraunamų
6. Nelietojiet lādētāju, ja tā kontaktdakša vai akumulatori ir bojāti.
baterijų skaičių.
7. Sargājiet lādētāju no tiešiem saules stariem.
Jei vėliau neketinate naudoti įkroviklio, ištraukite maitinimo laidą iš lizdo.
(1) Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, APTARNAVIMAS IR VALYMAS
fiziskām, jušanas vai prāta spējām vai personas,
f Ištraukite įkroviklį iš kintamosios srovės elektros tinklo lizdo.
f Purvą ir nešvarumus valykite sausa šluoste.
kurām trūkst pieredzes un zināšanu par šīs ierīces
1 lentelė. Skaičių rodymo sritis
lietošanu, šo ierīci var lietot ar nosacījumu, ka tās tiek
įtampa
V
uzraudzītas un ka tām tiek paskaidrots, kā droši lietot
T
laikas (veikimo trukmė)
mAh
talpa (iškrovos srovė)
šo ierīci, un tās saprot ar ierīces lietošanu saistītos
Wh
vatvalandės (iškrovos galia)
iespējamos apdraudējumus.
Rodomos reikšmės yra apytikslės ir gali skirtis priklausomai nuo baterijų įkrovos lygio
(2) Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
ir darbinės aplinkos.
2 lentelė Baterijų indikatoriai
(3) Ierīces tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst
Įkraunama
Neįprasta situacija
veikt bez pieaugušo uzraudzības.
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
1. Uzlādes funkcijas lietošana
Baigiasi baterijos veikimo ciklas
Šī funkcija ļauj vienlaikus uzlādēt vienu AA
Iškraunama
vai AAA akumulatoru vai līdz pat četriem
akumulatoriem. (4. att.).
Palaikomasis krovimas*
1) Saskaņojot akumulatoru pozitīvo (+) un negatīvo (-) polu galu ar attiecīgajām
lādētāja spailēm, ievērojiet pareizu polu novietojumu un vispirms ievietojiet
akumulatora negatīvā (-) pola galu (3. att.).
* Budėjimo būsena, kuri prasideda, kai įkraunamos per daug įkrautos baterijos arba
2) Savienojiet barošanas vadu ar lādētāju (1.-3. att.).
kai būna neįprasta temperatūra.
3) Pievienojiet barošanas vadu pie standarta 100-240 V maiņstrāvas kontaktligzdas.
Apytikslis įkrovimo laikas esant standartinėms sąlygoms
Sākot esošā akumulatora uzlādes novērtēšanu, mirgo akumulatoru indikators.
Baterijų
Krovimo trukmė
Pirms uzlādes sākuma tiek attēlots kopējais ar šo lādētāju uzlādējamo akumulatoru
Talpa
skaits (5. a att.).
dydis
4) Pēc esošā akumulatora uzlādes attēlošanas sākas uzlāde (2. tab.).
1-2 baterijos 3-4 baterijos
Piespiežot pogu DISPLAY (1. att.), tiek ieslēgta skaita attēlošanas zonas informācija (5. a-1. att.).
Pārējās uzlādes norādes jāizmanto tikai kā aptuveni ieteikumi.
2400 – 2550 mAh
2 valandos 4 valandos
Atkarībā no akumulatoru stāvokļa un darba vides uzlādes ilgums atšķirsies.
5) Kad uzlāde pabeigta, tiek attēlots uzraksts "FULL".
AA
1900 – 2000 mAh 1,5 valandų 3 valandos
Atvienojiet barošanas vadu no strāvas kontaktligzdas un izņemiet uzlādētos akumulatorus.
Ja LCD ekrānā netiek attēloti akumulatoru indikatori vai nekas netiek attēlots:
950 – 1000 mAh 0,75 valandų 1,5 valandų
f Pārbaudiet, vai akumulatori ir pareizi ievietoti un ar katru spaili ir izveidots pareizs kontakts.
f Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietots barošanas vads.
f Pārbaudiet, vai akumulatoru spailes nav bojātas vai netīras.
900 – 950 mAh
2 valandos 4 valandos
2. Funkcijas REFRESH lietošana(nepieciešamais laiks: četriem AA (no 1900 mAh
līdz 2000 mAh) akumulatoriem aptuv. 13 stundas)
AAA
750 – 800 mAh 1,5 valandų 3 valandos
Šī funkcija samazina atmiņas efektu un aktivizē uzlādējamos akumulatorus, kas ilgu
laika posmu nav lietoti.
550 – 650 mAh 1,25 valandų 2,5 valandų
Ja funkciju atkārtoti lieto bez vajadzības, samazinās akumulatoru uzlādes ciklu skaits.
Kas ir atmiņas efekts:
tas raksturo situāciju, kurā uzlādējamie akumulatori pakāpeniski zaudē maksimālo
TECHNINIAI DUOMENYS
enerģijas kapacitāti, ja tos atkārtoti uzlādē, kad tie ir tikai daļēji izlādējušies.
Modelis
BQ-CC65E
1) Pēc akumulatoru ievietošanas aptuveni 1 sek. piespiediet pogu REFRESH.
Šī funkcija pilnībā izlādēs akumulatorus pirms tie tiks pilnībā uzlādēti līdz
Įėjimas
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
maksimālajai kapacitātei (5. b att.).
AA
: 1,5 V x 4
; 3,2 A maks.; (vidutiniškai ; 750 mA)
f Funkcija REFRESH netiks ieslēgta, ja poga ir piespiesta laikā, kamēr tiek novērtēta akumulatora
Išėjimas
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A maks.; (vidutiniškai ; 275 mA)
uzlāde vai tiek lietota USB izvade.
USB : 5 V
, 1 A
f Ja izlādes procesa laikā funkcija REFRESH tiek atcelta vai tiek izņemti akumulatori, izlāde netiks
atsākta, līdz akumulatori tiks ievietoti atpakaļ.
Darbinė temperatūra
0 ~ 35°C (Naudoti tik viduje)
f Ja uzlādes procesa laikā tiek ievietoti papildu akumulatori, funkcija nedarbosies līdz nākamajai
reizei, kad tiks uzlādēti akumulatori.
Garantija: G arantijos laikas skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo
f Izlādes kapacitātei un spriegumam norādītās vērtības jāizmanto tikai kā aptuveni ieteikumi (5. b-2 att.).
PECE sutaisys ar pakeis analogišku įkrovikliu esant pagrįstam nusiskundimui
Attēlotās vērtības atšķirsies atkarībā no akumulatoru stāvokļa un darba vides.
Garantija taikoma tik įkrovikliui
f Lai atceltu atsvaidzināšanas funkciju, tās darbības laikā aptuveni uz vienu sekundi piespiediet
Garantija taikoma tik žaliavų ar gamybos defektams
pogu REFRESH. Pēc funkcijas atcelšanas uzlāde tiek atsākta.
Daugiau informacijos rasite Panasonic Energy Europe N.V. ar
2) Kad uzlāde pabeigta, tiek attēlots uzraksts "FULL".
Atvienojiet barošanas vadu no strāvas kontaktligzdas un izņemiet uzlādētos akumulatorus.
www.panasonic-batteries.com
BGR
f За анулиране на функцията на възстановяване, натиснете бутона REFRESH за около 1 секунда, докато функцията
действа. Зареждането започва отново, след като функцията бъде анулирана.
2) Когато зареждането приключи, ще се покаже "FULL".
Разкачете зарядното устройство от контакта с мрежово напрежение и извадете заредените батерии.
3. Използване на функцията за USB изход
Тази функция ви дава възможност да използвате зарядното устройство като адаптор за променлив
ток. (не е възможно батериите в зарядното устройство да се използват като захранващо устройство).
1) Свържете зарядното устройство към контакт със стандартно мрежово напреже-
ние от 100 до 240 V.
2) Свържете USB тип A кабел от предлаганите на пазара към порта USB-ИЗХОД.
3) Натиснете бутона USB OUT, за да се задейства изходът (Фиг. 2, c).
f Зареждането ще спре, докато USB изходът се използва.
f USB изходът няма да действа, ако бутонът USB OUT е бил натиснат по време на действие
на функцията за възстановяване.
4) Ако токът на изхода спадне до 100 mA или по-малко, USB изходът ще спре да
действа след около 1 минута.
5) За анулиране на функцията за USB изхода натиснете отново бутона USB OUT.
USB изходът ще спре да действа и ще се върне състоянието преди действието на USB изхода.
Ако не възнамерявате да използвате зарядното устройство, след като е приключено с USB изхода,
изключете захранващия кабел от контакта с мрежово напрежение и извадете заредените батерии.
4. Наблюдаване на еко-брояча (общия брой зареждани батерии)
Можете да наблюдавате еко-брояча, дори и без да са вкарани батерии.
1) Свържете зарядното устройство към контакт със стандартно мрежово напреже-
ние от 100 до 240 V.
2) Натиснете бутона DISPLAY, за да се покаже общият брой батерии, заредени с
това зарядно устройство.
Ако след това не възнамерявате да използвате зарядното устройство, изключе-
те захранващия кабел от контакта с мрежово напрежение.
ПОДДРЪЖКА, ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
f Изключете щепсела на зарядно устройство от контакта.
f Почистете със суха кърпа, за да отстраните мръсотията и зацапването.
Таблица 1. Зона на цифровата индикация
V
Напрежение
T
Време (продължителност на работа)
mAh
Капацитет (ток на разреждане)
Wh
Ват-час (мощност при разреждане)
Показаните стойности са приблизителни и ще варират в зависимост от състояние-
то на батериите и средата, в която се извършва зареждането.
Таблица 2. Батерийни индикатори
Зареждане
Не е нормално
Наближава краят на цикъла
Разреждане
Зареждане за поддръжка*
* Резервно състояние, в което се преминава при зареждане на силно разредени
батерии или когато температурата не е нормална.
Приблизително време за зареждане при стандартни условия
Време за зареждане
Размер на
батерията Χωρητικότητα
1-2 бр
3-4 бр
2400 – 2550 mAh
2 часа
4 часа
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 часа
3 часа
950 – 1000 mAh 0,75 часа
1,5 часа
900 – 950 mAh
2 часа
4 часа
AAA
750 – 800 mAh
1,5 часа
3 часа
550 – 650 mAh
1,25 часа
2,5 часа
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел
BQ-CC65E
Вход
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
AA
: 1,5 V x 4
; 3,2 A макс.; ( ; 750 mA средно)
Изход
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A макс.; ( ; 275 mA средно)
USB : 5 V
; 1 A
Работна температура
0 ~ 35°C (Да се използва само на закрито)
Гаранция: Г аранцията е в сила от момента на покупката
PECE ще замени или отремонтира уреда
Гаранцията се отнася за зарядното
Гаранцията е за дефекти в у-вото
За повече информация посетете www.panasonic-batteries.com
LVA
3. USB izvades funkcijas lietošana
Šī funkcija ļauj lietot lādētāju kā maiņstrāvas adapteri. (Tā neļauj lādētājā esošos
akumulatorus lietot kā barošanas avotu.)
1) Savienojiet lādētāju ar standarta 100-240 V maiņstrāvas kontaktligzdu.
2) Savienojiet tirdzniecībā pieejamu USB A tipa kabeli ar USB OUT pieslēgumvietu.
3) Lai sāktu izvadi, piespiediet pogu USB OUT (2. c att.).
f USB izvades lietošanas laikā uzlāde tiks apturēta.
f Ja pogu USB OUT piespiež laikā, kamēr notiek atsvaidzināšanas funkcija, USB izvade netiks veikta.
4) Ja izvades strāva pazeminās līdz 100 mA vai zemāk, aptuveni pēc vienas minūtes
USB izvade tiks apturēta.
5) Lai atceltu USB izvades funkciju, vēlreiz piespiediet pogu USB OUT.
USB izvade tiks apturēta, un tiks atjaunots tāds statuss, kāds tas bija pirms USB izvades.
Ja pēc USB izvades pabeigšanas nevēlaties lietot lādētāju, atvienojiet barošanas
vadu no strāvas kontaktligzdas un izņemiet uzlādētos akumulatorus.
4. Eko skaitītāja (kopējā uzlādēto akumulatoru skaita) apskate
Eko skaitītāju var apskatīt arī tad, ja nav ievietoti akumulatori.
1) Savienojiet lādētāju ar standarta 100-240 V maiņstrāvas kontaktligzdu.
2) Piespiediet pogu DISPLAY, lai attēlotu kopējo ar šo lādētāju uzlādēto akumulatoru skaitu.
Ja pēc tam nevēlaties lietot lādētāju, atvienojiet barošanas vadu no strāvas kontaktligzdas.
TEHNISKĀ APKOPE, KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
f Atvienojiet lādētāju no barošanas tīkla kontakta.
f Lai notīrītu putekļus un netīrumus, tīriet ar sausu drāniņu.
1. tabula Skaita attēlošanas zona
V
Spriegums
T
Laiks (darbības ilgums)
mAh
Kapacitāte (izlādes strāva)
Wh
Vatstunda (izlādes jauda)
Attēlotās vērtības ir aptuvenas un atšķirsies atkarībā no akumulatoru stāvokļa un darba vides.
2. tabula Akumulatoru indikatori
Uzlāde
Anormāla
Tuvu uzlādes ciklu skaita beigām
Izlāde
Apkopes uzlāde*
* Gaidstāves stāvoklis, kas tiek ievadīts, ja tiek uzlādēti pārmērīgi izlādēti akumulatori
vai rodas anormāla temperatūra.
Aptuvens uzlādes laiks standarta apstākļos
Uzlādēšanas laiks
Akumulato-
Jauda
No 1-2
No 3-4
ra izmērs
gabaliem
gabaliem
2400 – 2550 mAh
2 stundas
4 stundas
AA
1900 – 2000 mAh 1,5 stundas
3 stundas
950 – 1000 mAh 0,75 stundas 1,5 stundas
900 – 950 mAh
2 stundas
4 stundas
AAA
750 – 800 mAh
1,5 stundas
3 stundas
550 – 650 mAh 1,25 stundas 2,5 stundas
Specifi kācijas
Modelis
BQ-CC65E
Ievadstrāva
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.4 A
Izvadstrāva
AA
: 1,5 V x 4
; 3,2 A maks.; ( ; vidēji 750 mA)
AAA : 1,5 V x 4
; 1,2 A maks.; ( ; vidēji 275 mA)
USB : 5 V
; 1 A
0 ~ 35°C (Lietošanai tikai telpās)
Darbības temperatūra
Garantija: G arantija stājas spēkā no pārdošanas brīža
PECE remontēs vai apmainīs pret ekvivalentu lādētāju pamatotas sūdzības gadījumā
Šī garantija attiecas tikai uz lādētāju
Garantija attiecināma tikai uz defektiem, saistītiem ar nekvalitatīviem
materiāliem un ražotāja darbu
Detalizētu informāciju var iegūt Panasonic Energy Europe N.V. vai
www.panasonic-batteries.com

Advertisement

Table of Contents
loading