Silvercrest SHBS 600 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHBS 600 A1 Operating Instructions Manual

Hair & beard trimmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 600 A1
HAIR & BEARD TRIMMER
Operating instructions
HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ
Használati utasítás
ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ
Návod k obsluze
HAAR- UND BARTSCHNEIDER
Bedienungsanleitung
IAN 102827
MASZYNKA DO STRZYŻENIA
WŁOSÓW I BRODY
Instrukcja obsługi
APARAT ZA STRIŽENJE
LAS IN BRADE
Navodila za uporabo
STROJČEK NA STRIHANIE
VLASOV A BRADY
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 600 A1

 • Page 1 HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 600 A1 HAIR & BEARD TRIMMER MASZYNKA DO STRZYŻENIA Operating instructions WŁOSÓW I BRODY Instrukcja obsługi HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ APARAT ZA STRIŽENJE Használati utasítás LAS IN BRADE Navodila za uporabo ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ Návod k obsluze STROJČEK NA STRIHANIE...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. . . 14 SHBS 600 A1...
 • Page 5: Introduction

  It is not intended for any other use or use beyond that specifi ed. Claims of any kind for damage arising as a result of incorrect use will not be accepted. The risk shall be borne solely by the user. SHBS 600 A1...
 • Page 6: Warnings Used

  Failure to avoid this situation could result in material damage. ► Follow the instructions in this warning to prevent material damage. NOTE ► A note provides additional information that will assist you in using the appliance. SHBS 600 A1...
 • Page 7: Safety

  There is a risk of personal injury! Defective components must always be replaced with original ■ replacement parts. Compliance with safety requirements can only be guaranteed if original replacement parts are used. SHBS 600 A1...
 • Page 8 Check the mains power adapter and the hair and beard ■ trimmer regularly for any possible mechanical defects. Ensure that the cable does not get jammed in cupboard ■ doors or pulled over hot surfaces. If this occurs, the cable insulation may be damaged. SHBS 600 A1...
 • Page 9: Package Contents

  The packaging protects the appliance from damage during shipment. Returning the packaging to the materials cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. SHBS 600 A1...
 • Page 10: Description Of The Appliance

  – Charging indicator lamp light up green: battery is fully charged ♦ Once the battery is fully charged, you can use the appliance for around 60 minutes without connecting it to the power supply. SHBS 600 A1...
 • Page 11: Operation With The Mains Power Adapter

  ) down until it snaps into place on the mounting points ♦ To remove the cutting length attachment, move the slide switch for cutting length adjustment upwards (position 5) and then pull the cutting length attachment ) upwards off the appliance. SHBS 600 A1...
 • Page 12: Setting The Cutting Length

  . The thinner attachment prevents the cutting unit from cutting every hair. ♦ Push the slide switch for the thinner attachment right as far as the stop to position 0 when you no longer want to use the thinner attachment. SHBS 600 A1...
 • Page 13: Cleaning And Care

  Once you have completed cleaning, push the tab of the cutting unit into the mounting opening on the appliance (see Fig. E). ♦ Push the cutting unit back onto the appliance by pressing lightly from above until it clicks into place (see Fig. F). SHBS 600 A1...
 • Page 14: Disposal

  (see chapter Cleaning and care) ♦ There are three screws on the rear of the appliance. Two of the screws are in the mounting opening for the cutting unit. ♦ Loosen both the screws with a Phillips screwdriver. SHBS 600 A1...
 • Page 15: Disposal Of (Rechargeable) Batteries

  Output voltage Output current 600 mA Protection class II / Hair and beard trimmer Input voltage Input current 600 mA Rechargeable battery 3.7 V/500 mAh Li-ion battery Environmental temperature 5°C up to 35°C Protection class III / SHBS 600 A1...
 • Page 16: Notes On The Declaration Of Conformity

  Damages and defects extant at the time of purchase must be reported immedi- ately after unpacking, resp. no later than two days after the date of purchase. Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. SHBS 600 A1...
 • Page 17: Service

  Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 102827 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 18 Importer ............. . . 28 SHBS 600 A1...
 • Page 19: Wstęp

  Inne sposób użycia lub użycie wykraczające poza powyższy zakres uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Wszelkie roszczenia z tytułu szkód wynikają- cych z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. SHBS 600 A1...
 • Page 20: Użyte Ostrzeżenia

  Ostrzeżenie o tym poziomie zagrożenia oznacza możliwość wyrządzenia szkody materialnej. Narażanie się na takie ryzyko może doprowadzić do powstania szkód materialnych. ► Aby uniknąć szkód materialnych, należy przestrzegać instrukcji zawartych w tym ostrzeżeniu. WSKAZÓWKA ► Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia. SHBS 600 A1...
 • Page 21: Bezpieczeństwo

  Nie używaj urządzenia z uszkodzoną nasadką tnącą ani ■ uszkodzoną nasadką regulacji długości strzyżenia, ponie- waż mogą one mieć ostre krawędzie. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Uszkodzone elementy wymieniać zawsze na oryginalne ■ części zamienne. Tylko te części gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. SHBS 600 A1...
 • Page 22 ■ żenia włosów i brody regularnie pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Dopilnuj, aby kabel nie został przycięty między drzwiczkami ■ szafek ani nie był przeciągany po gorących powierzchniach. Mogłoby w ten sposób dojść do uszkodzenia izolacji kabla. SHBS 600 A1...
 • Page 23: Zakres Dostawy

  Elementów opakowania nie udostępniać dzieciom do zabawy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. Utylizacja opakowania Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Przekazanie opakowania do ponownego przetworzenia pozwoli oszczędzić surowce naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Zbędne opakowania utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. SHBS 600 A1...
 • Page 24: Opis Urządzania

  ładowania miga na zielono: urządzenie jest podłączone do zasilacza wtyczkowego i ładowane. – kontrolka ładowania świeci się na zielono: akumulator jest naładowany. ♦ Przy całkowicie naładowanym akumulatorze można korzystać z urządzenia w czasie do 60 minut bez konieczności podłączania go do sieci. SHBS 600 A1...
 • Page 25: Praca Z Wykorzystaniem Zasilacza Wtyczkowego

  ♦ W celu zdjęcia nasadki do regulacji długości strzyżenia ustaw przełącznik suwakowy precyzyjnego ustawiania długości strzyżenia do góry (pozycja 5) i ściągnij następnie nasadkę do regulacji długości strzyżenia ( ) do góry z urządzenia. SHBS 600 A1...
 • Page 26: Ustawianie Długości Strzyżenia

  że nie każdy włos przedostaje się do nasadki tnącej i zostaje przez nią odcięty. ♦ Przesuń przełącznik suwakowy listwy do przerzedzania aż do oporu w pra- wo w położenie 0, gdy nie chcesz już korzystać z listwy do przerzedzania. SHBS 600 A1...
 • Page 27: Czyszczenie I Pielęgnacja

  Za pomocą załączonej szczotki do czyszczenia usuń pozostałe resztki włosów z nasadki tnącej ♦ Po zakończeniu czyszczenia włóż zaczep nasadki tnącej ponownie w otwór mocujący urządzenia (patrz rys. E). ♦ Zatrzaśnij nasadkę tnącą, wciskając ją lekko od góry (patrz rys. F). SHBS 600 A1...
 • Page 28: Utylizacja

  Włącz urządzenie i zostaw je włączone tak długo, aż akumulator całkowicie się rozładuje. ♦ Zdejmij nasadkę tnącą z urządzenia (patrz rozdz. Czyszczenie i pielę- gnacja). ♦ Z tyłu urządzenia znajdują się trzy wkręty. Dwa z tych wkrętów znajdują się w otworze mocującym na nasadkę tnącą. SHBS 600 A1...
 • Page 29: Utylizacja Baterii/Akumulatorów

  Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy 600 mA Stopień ochrony II / Maszynka do strzyżenia włosów i brody Napięcie wejściowe Prąd wejściowy 600 mA Akumulator Akumulator litowy 3,7 V/500 mAh Temperatura otoczenia 5°C do 35°C Stopień ochrony III / SHBS 600 A1...
 • Page 30: Informacje Dotyczące Deklaracji Zgodności

  Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Ewentualne szkody i wady stwierdzone w chwili zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu urządzenia, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Wszystkie naprawy wykonywane po upływie okresu gwarancji będą płatne. SHBS 600 A1...
 • Page 31: Serwis

  Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 102827 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 32 Gyártja ............. . . 42 SHBS 600 A1...
 • Page 33: Bevezető

  A készülék csak természetes haj vágására készült. A készülék csak emberi hajhoz – műhajhoz vagy állatszőrhöz nem – használható. Más vagy ezen túlmenő használat rendeltetésellenesnek minősül. Semmilyen, a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárigény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli. SHBS 600 A1...
 • Page 34: Felhasznált Fi Gyelmeztető Jelzések

  Anyagi kárt okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a helyzeteket. ► Az anyagi kár elkerülése érdekében kövesse a fi gyelmeztető jelzések szerinti utasításokat. TUDNIVALÓ ► Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék kezelését. SHBS 600 A1...
 • Page 35: Biztonság

  éles szélűek lehetnek. Balesetveszély! A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre szabad ■ cserélni. Csak ilyen alkatrészekkel garantálható, hogy azok megfelelnek a biztonsági követelményeknek. A készüléket soha ne használja felügyelet nélkül, és mindig ■ ügyeljen a típustábla adataira. SHBS 600 A1...
 • Page 36 Ellenkező esetben a kábel szigetelése megsérülhet. A hálózati adaptert csak egy jól hozzáférhető hálózati alj- ■ zatba csatlakoztassa, hogy hiba esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati aljzatból. A túlzott felmelegedés elkerülése érdekében, ne takarja le a ■ hálózati adaptert. SHBS 600 A1...
 • Page 37: A Csomag Tartalma

  A csomagolás ártalmatlanítása A csomagolás védi a készüléket a sérülésektől a szállítás során. Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladékmennyiséget, ha a csomagolást visszajuttatja az anyagkörforgásba. A feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően helyezze el a hulladékban. SHBS 600 A1...
 • Page 38: A Készülék Leírása

  A töltésellenőrző kijelző zölden villog: A készülék a hálózati adapterhez van csatlakoztatva és a töltés folyamatban van. – A töltésellenőrző kijelző zölden világít: az akkumulátor fel van töltve. ♦ Teljesen feltöltött akkumulátorral a készüléket mintegy 60 percig üzemeltetheti elektromos hálózatra csatlakoztatás nélkül. SHBS 600 A1...
 • Page 39: Üzemeltetés Hálózati Adapterrel

  Tolja lefelé a vágáshossz-beállító fejet ( vagy ) addig, hogy hallhatóan bekattanjon a rögzítési ponton ♦ A vágáshossz-beállító fej levétele előtt tolja felfelé a vágáshossz-beállító tolókap- csolót (5. pozíció) és felfelé mozgatva húzza le a készülékről a vágáshossz- beállító fejet ( vagy SHBS 600 A1...
 • Page 40: Vágáshossz Beállítása

  állítsa megfelelő helyzetbe a vágófej előtt. A ritkító segítségével a haj nem minden részét éri el és vágja le a vágófej ♦ Tolja el jobbra, ütközésig, a 0 pozícióba a ritkító tolókapcsolóját akkor, ha már nincs szüksége a ritkítóra. SHBS 600 A1...
 • Page 41: Tisztítás És Ápolás

  A vágófejet felülről történő enyhe nyomással pattintsa vissza (lásd F ábrát). TUDNIVALÓ ► A súrlódás csökkentése érdekében, tegyen egy-két csepp pengeolajat (tartozék) a pengék közé, és oszlassa el egyenletesen. Bármilyen más savmentes olajat (pl. varrógépolajat) is használhat. Szükség esetén a felesleges olajat puha törlőkendővel törölje le. SHBS 600 A1...
 • Page 42: Ártalmatlanítás

  Vegye le a készülék hátoldalát. ♦ Vegye fel a készülék hátoldalán lévő áramköri lapot, és oldalcsavarhúzóval / csavarhúzóval válassza szét az akkumulátort és az áramköri lapot. Vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátort és a készüléket egymástól elkülönítve adja le megfelelő ártalmatlanításra. SHBS 600 A1...
 • Page 43: Az Elemek/Akkumulátorok Ártalmatlanítása

  A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó tudnivalók A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EC irányelv, valamint az alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó 2006/95/EC irányelv alapvető elvárásainak és egyéb vonatkozó előírásoknak. A teljes eredeti megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál szerezhető be. SHBS 600 A1...
 • Page 44: Garancia

  2 nappal a vásárlás után jelezni kell. A garancia idejének lejárta után esedékes javítások költségtérítésesek. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 102827 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) SHBS 600 A1...
 • Page 45: Gyártja

  Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 46 Garancijski list ............55 SHBS 600 A1...
 • Page 47: Uvod

  Uporabljati se sme samo za človeške lase in dlake, ne pa tudi za umetne lase ali živalske dlake. Kakršna koli druga ali drugačna uporaba od navedene velja za nepredvideno. Uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov zaradi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, je izključeno. Tveganje nosi izključno uporabnik. SHBS 600 A1...
 • Page 48: Opozorila V Teh Navodilih

  Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje morebitno materialno škodo. Če situacije ne preprečite, lahko pride do materialne škode. ► Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite materialno škodo. OPOMBA ► Opomba označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z napravo. SHBS 600 A1...
 • Page 49: Varna Uporaba

  Okvarjene dele naprave lahko zamenjate le za originalne ■ nadomestne dele. Samo pri teh delih je zagotovljeno, da bodo izpolnjene zahteve glede varnosti naprave. Naprave nikoli ne uporabljajte brez nadzora in samo v skladu ■ s podatki na tipski tablici. SHBS 600 A1...
 • Page 50 čez vroče površine. Drugače bi se izolacija kabla lahko poškodovala. Omrežni napajalnik priključite samo na dobro dosegljivo ■ vtičnico, da lahko v primeru motnje omrežni napajalnik hitro potegnete iz vtičnice. Omrežnega napajalnika ne prekrivajte, da preprečite njegovo ■ nedovoljeno segrevanje. SHBS 600 A1...
 • Page 51: Vsebina Kompleta

  Embalažnih materialov ni dovoljeno uporabljati za igro. Obstaja nevarnost zadušitve. Odstranitev embalaže med odpadke Embalaža napravo varuje pred poškodbami med prevozom. Vrnitev embalaže v krogotok materialov pomeni prihranek surovin in manj od- padkov. Nepotrebne embalažne materiale odstranite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. SHBS 600 A1...
 • Page 52: Opis Naprave

  Nadzorni prikaz polnjenja utripa zeleno: Naprava je priključena na omrežni napajalnik in napolnjena. – Nadzorni prikaz polnjenja sveti zeleno: akumulatorska baterija je napolnjena ♦ Z napolnjeno akumulatorsko baterijo lahko napravo uporabljate do približno 60 minut brez priključitve na električno omrežje. SHBS 600 A1...
 • Page 53: Uporaba Z Omrežnim Napajalnikom

  ) potisnite tako daleč, da se slišno zaskoči na pritrdilnih točkah ♦ Za snemanje nastavka za dolžino reza premaknite drsnik za nastavitev dolžine reza navzgor (položaj 5) in nato potegnite nastavek za dolžino reza ( ) navzgor z naprave. SHBS 600 A1...
 • Page 54: Nastavitev Dolžine Reza

  . Letev za redčenje povzroči, da komplet za rezanje ne ujame in odreže vseh las. ♦ Ko letve za redčenje ne želite več uporabljati, drsnik letve za redčenje potisnite do konca v desno v položaj 0. SHBS 600 A1...
 • Page 55: Čiščenje In Vzdrževanje

  Za zmanjšanje trenja med rezila dajte eno do dve kapljici olja za rezila (iz pribora) in ga enakomerno porazdelite. Uporabite lahko poljubno olje brez kisline (na primer olje za šivalni stroj). Odvečno olje po potrebi obrišite z mehko krpo. SHBS 600 A1...
 • Page 56: Odstranjevanje Med Odpadke

  Odvijte vijake s križnim izvijačem. ♦ Snemite hrbtno stran naprave. ♦ Tiskano vezje vzemite iz hrbtne strani naprave in s kleščami/ravnim izvijačem ločite akumulatorsko baterijo od tiskanega vezja. Odstranite akumulatorsko baterijo. Akumulatorsko baterijo in napravo ločeno oddajte za primerno odstranjevanje. SHBS 600 A1...
 • Page 57: Odstranitev Baterij/Akumulatorjev

  Opombe v zvezi z izjavo o skladnosti Ta naprava je skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi predpisi evropske Direktive o elektromagnetni združljivosti 2004/108/EC ter Direktive 2006/95/EC o nizkonapetostnih napravah. Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku. SHBS 600 A1...
 • Page 58: Proizvajalec

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgo- vornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SHBS 600 A1...
 • Page 59 SHBS 600 A1...
 • Page 60 Dovozce ............. . . 70 SHBS 600 A1...
 • Page 61: Úvod

  – ne na umělé vlasy nebo zvířecí chlupy. Jiné použití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití v rozporu s určením. Jsou vyloučeny nároky jakéhokoliv druhu kvůli poškození, které vzniklo na základě použití v rozporu s určením. Riziko nese výhradně uživatel. SHBS 600 A1...
 • Page 62: Použitá Výstražná Upozornění

  Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje vznik možné hmotné škody. Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám. ► Pro zabránění hmotným škodám je proto zapotřebí dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění. UPOZORNĚNÍ ► Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s přístrojem. SHBS 600 A1...
 • Page 63: Bezpečnost

  Pouze u těchto součástí je zaručeno, že budou splněny bezpečnostní požadavky. Neprovozujte přístroj nikdy bez dohledu a používejte ho ■ pouze podle údajů na typovém štítku. Používejte pro zapojení do sítě pouze síťový zdroj, který je ■ součástí dodaného výrobku. SHBS 600 A1...
 • Page 64 Jinak by se mohla poškodit izolace kabelu. Zapojte síťový zdroj pouze do dobře přístupné zásuvky, abyste ■ ho v případě poruchy mohli ze zásuvky rychle vytáhnout. Síťový zdroj nezakrývejte, předejdete tak nežádoucímu ■ zahřátí. SHBS 600 A1...
 • Page 65: Rozsah Dodávky

  Obalový materiál není na hraní. Hrozí nebezpečí udušení. Likvidace obalu Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a snižuje produkci odpadů. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místně platných předpisů. SHBS 600 A1...
 • Page 66: Popis Přístroje

  Indikátor nabití svítí červeně: Baterie je vybitá – Indikátor nabití bliká zeleně: Přístroj je připojen k síťovému zdroji a nabíjí se. – Indikátor nabití svítí zeleně: Baterie je nabitá. ♦ S plně nabitou baterií můžete přístroj provozovat až cca 60 minut bez připojení k síti. SHBS 600 A1...
 • Page 67: Provoz Se Síťovým Zdrojem

  ) natolik dolů, aby v mís- tech pro upevnění slyšitelně zaskočil. ♦ K sejmutí nástavce pro různé délky stříhání posuňte posuvný přepínač pro nasta- vení délky stříhání nahoru (poloha 5) a poté vytáhněte nástavec pro různé délky stříhání ( nebo ) z přístroje směrem nahoru. SHBS 600 A1...
 • Page 68: Nastavení Délky Stříhání

  , aby se prostřihávací lišta nastavila před stříhací hlavici Prostřihávací lišta způsobí, že stříhací hlavice nezachytí a neodstřihne úplně každý vlas. ♦ Posuňte posuvný přepínač pro prostřihávací lištu až na doraz doprava do polohy 0, pokud nechcete prostřihávací lištu již používat. SHBS 600 A1...
 • Page 69: Čištění A Údržba

  Pro snížení tření kápněte jednu až dvě kapky oleje na mazání čepelek (příslušenství) mezi čepelky a rovnoměrně ho rozdělte. Můžete použít také jakýkoli olej, který neobsahuje kyseliny (jako např. olej do šicího stroje). Setřete příp. přebytečný olej měkkým hadříkem. SHBS 600 A1...
 • Page 70: Likvidace

  Povolte šrouby křížovým šroubovákem. ♦ Sejměte zadní stěnu přístroje. ♦ Vyjměte desku plošných spojů ze zadní strany přístroje a uvolněte bočními štípacími kleštěmi / plochým šroubovákem spoj baterie s deskou. Vyjměte baterii. Předejte baterii a přístroj odděleně k vhodné likvidaci. SHBS 600 A1...
 • Page 71: Likvidace Baterií / Akumulátorů

  Informace k Prohlášení o shodě Tento přístroj je ohledně shody v souladu se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními evropské směrnice č. 2004/108/EC pro elektromagnetickou kompati- bilitu, jakož i směrnice č. 2006/95/EC o nízkém napětí. Kompletní originální Prohlášení o shodě lze obdržet u dovozce. SHBS 600 A1...
 • Page 72: Záruka

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškerá opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 102827 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SHBS 600 A1...
 • Page 73: Dovozce

  Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 74 Dovozca ............. . 84 SHBS 600 A1...
 • Page 75: Úvod

  ľudské vlasy – nie na umelé vlasy alebo zvieraciu srsť. Iné alebo nad rámec siahajúce používanie sa považuje za používanie v rozpore s určením. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním v rozpore s určením sú vylúčené. Riziko nesie výlučne užívateľ. SHBS 600 A1...
 • Page 76: Použité Výstražné Upozornenia

  škody. Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok vecné škody. ► Aby ste zabránili vecným škodám, riaďte sa inštrukciami, uvedenými v tomto výstražnom upozornení. UPOZORNENIE ► Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchádzanie s prístrojom. SHBS 600 A1...
 • Page 77: Bezpečnosť

  Chybné diely musia byť nahradené len originálnymi náhrad- ■ nými dielmi. Len pri takýchto dieloch je zabezpečené, že budú splnené bezpečnostné požiadavky. Prístroj nikdy nepoužívajte bez dohľadu. Používajte ho len ■ v súlade s údajmi uvedenými na typovom štítku. SHBS 600 A1...
 • Page 78 Sieťový adaptér pripájajte len do dobre dostupnej zásuvky, ■ aby v prípade porúch bolo možné sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť zo zásuvky. Sieťový adaptér nezakrývajte, aby ste zabránili neprípustnému ■ prehrievaniu. SHBS 600 A1...
 • Page 79: Rozsah Dodávky

  Obalové materiály sa nesmú používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. Zneškodnenie obalu Obal chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Vrátenie obalu späť do obehu materiálu šetrí suroviny a znižuje náklady na odpad. Nepotrebné obalové materiály zneškodnite podľa miestne platných predpisov. SHBS 600 A1...
 • Page 80: Popis Prístroja

  Indikátor nabíjania bliká na zeleno: prístroj je zapojený na sieťovom adaptéri a nabíja sa. – Indikátor nabíjania svieti na zeleno: batéria je nabitá. ♦ S plne nabitou batériou môžete prístroj používať až do cca 60 minút bez pripojenia do elektrickej siete. SHBS 600 A1...
 • Page 81: Prevádzka So Sieťovým Adaptérom

  ) nadol, kým citeľne nezacvakne na upevňovacích bodoch ♦ Ak chcete odobrať nadstavec na zastrihávanie, posuňte posuvný spínač na presné nastavenie dĺžky strihu nahor (pozícia 5) a potom ťahajte nadstavec na zastrihávanie ( alebo ) z prístroja nahor. SHBS 600 A1...
 • Page 82: Nastavenie Dĺžky Strihu

  Prerieďovacia lišta zabezpečí, že nadstavec na strihanie nezachytí a neod- strihne každý vlas. ♦ Ak už nechcete používať prerieďovaciu lištu, posuňte posuvný spínač prerieďovacej lišty až na doraz doprava do polohy 0. SHBS 600 A1...
 • Page 83: Čistenie A Ošetrovanie

  Aby ste redukovali trenie, dajte jednu až dve kvapky oleja na čepieľky (príslušenstvo) medzi čepieľky a rovnomerne ho rozdeľte. Môžete používať aj akýkoľvek olej bez obsahu kyselín (ako napr. olej na šijacie stroje). Prípadný nadbytočný olej utrite mäkkou utierkou. SHBS 600 A1...
 • Page 84: Likvidácia

  Na zadnej strane prístroja sa nachádzajú tri skrutky. Dve zo skrutiek sú v otvore na uchytenie pre nadstavec na strihanie. ♦ Skrutky uvoľnite krížovým skrutkovačom. ♦ Odoberte zadnú stranu prístroja. ♦ Zo zadnej strany prístroja odoberte dosku a pomocou odstrihovača/plochého skrutkovača uvoľnite spojenie batérie s doskou. Odoberte batériu. Batériu a prístroj odovzdajte oddelene na likvidáciu. SHBS 600 A1...
 • Page 85: Likvidácia Batérií/Akumulátorov

  Teplota okolia 5 °C až 35 °C Trieda ochrany III / Upozornenia k vyhláseniu o zhode Tento prístroj spĺňa základné požiadavky a iné relevantné predpisy smernice 2004/108/EC, ako aj smernice pre nízkonapäťové zariadenia 2006/95/EC. Originál kompletného vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu. SHBS 600 A1...
 • Page 86: Záruka

  Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záručnej doby, si musíte zaplatiť. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 102827 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SHBS 600 A1...
 • Page 87: Dovozca

  Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 88 Importeur ............. . 98 SHBS 600 A1...
 • Page 89: Einführung

  Haar – nicht bei Kunst- oder Tierhaar – angewendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SHBS 600 A1...
 • Page 90: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SHBS 600 A1...
 • Page 91: Sicherheit

  Benutzen Sie das Gerät nicht mit defektem Schneidsatz oder ■ defektem Schnittlängenaufsatz, da diese scharfe Kanten haben können. Es besteht Verletzungsgefahr! Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausge- ■ tauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden. SHBS 600 A1...
 • Page 92 Prüfen Sie das Steckernetzteil und den Haar- und Bartschneider ■ regelmäßig auf eventuelle mechanische Defekte. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in Schranktüren einge- ■ klemmt oder über heiße Flächen gezogen wird. Es könnte sonst die Isolierung des Kabels beschädigt werden. SHBS 600 A1...
 • Page 93: Lieferumfang

  Es besteht Erstickungsgefahr. Entsorgung der Verpackung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoff e und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpa- ckungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SHBS 600 A1...
 • Page 94: Gerätebeschreibung

  Ladekontrollanzeige blinkt grün: Gerät ist am Steckernetzteil ange- schlossen und geladen. – Ladekontrollanzeige leuchtet grün: Akku ist geladen. ♦ Mit voll geladenem Akku können Sie das Gerät bis zu ca. 60 Minuten ohne Anschluss an das Stromnetz betreiben. SHBS 600 A1...
 • Page 95: Betrieb Mit Dem Steckernetzteil

  ) soweit herunter, bis er spürbar an den Befestigungspunkten einrastet. ♦ Zum Abnehmen des Schnittlängen-Aufsatzes stellen Sie den Schiebeschalter für die Schnittlängenjustierung nach oben (Position 5) und ziehen dann den Schnittlängenaufsatz ( oder ) nach oben vom Gerät ab. SHBS 600 A1...
 • Page 96: Schnittlänge Einstellen

  Die Ausdünnleiste bewirkt, dass nicht jedes Haar vom Schneidsatz erfasst und abgeschnitten wird. ♦ Schieben Sie den Schiebeschalter für die Ausdünnleiste bis zum Anschlag nach rechts in die Position 0, wenn Sie die Ausdünnleiste nicht mehr verwenden wollen. SHBS 600 A1...
 • Page 97: Reinigung Und Pfl Ege

  Entfernen Sie mit beiliegender Reinigungsbürste verbliebene Haarreste vom Schneidsatz ♦ Stecken Sie die Stecklasche des Schneidsatzes nach erfolgter Reinigung in die Aufnahmeöff nung des Gerätes zurück (siehe Abb. E). ♦ Lassen Sie den Schneidsatz durch leichten Druck von oben wieder einrasten (siehe Abb. F). SHBS 600 A1...
 • Page 98: Entsorgung

  Gerät ab (siehe Kapitel Reinigung und Pfl ege). ♦ Auf der Geräterückseite befi nden sich drei Schrauben. Zwei der Schrauben sind in der Aufnahmeöff nung für den Schneidsatz angeordnet. ♦ Lösen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. SHBS 600 A1...
 • Page 99: Batterien/Akkus Entsorgen

  100 - 240 V ∼, 50 / 60 Hz Stromaufnahme 0,2 A Ausgangsspannung Ausgangsstrom 600 mA Schutzklasse II / Haar- und Bartschneider Eingangsspannung Eingangsstrom 600 mA Akku Li-Ion Akku 3,7 V, 500 mAh Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C Schutzklasse III / SHBS 600 A1...
 • Page 100: Hinweise Zur Konformitätserklärung

  Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. SHBS 600 A1...
 • Page 101: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 102827 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 102 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 09 / 2014 · Ident.-No.: SHBS600A1-092014-2 IAN 102827...

This manual is also suitable for:

102827

Table of Contents