Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SHBS 1000 B1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHBS 1000 B1 Operating Instructions Manual

Hair & beard trimmer
Hide thumbs Also See for SHBS 1000 B1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 1000 B1
HAIR & BEARD TRIMMER
Operating instructions
BLOC DE LAME ACOPERITE CU TITAN
ŞI CUŢITE DIN CERAMICĂ
Instrucţiuni de utilizare
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ
ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑ
Οδηүίες χρήσης
IAN 31711
APARAT ZA ŠIŠANJE
Upute za upotrebu
МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ
НА БРАДА И КОСА
Ръководство за експлоатация
HAAR- UND BARTSCHNEIDER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 1000 B1

 • Page 1 HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 1000 B1 HAIR & BEARD TRIMMER APARAT ZA ŠIŠANJE Operating instructions Upute za upotrebu BLOC DE LAME ACOPERITE CU TITAN МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ ŞI CUŢITE DIN CERAMICĂ НА БРАДА И КОСА Instrucţiuni de utilizare Ръководство за експлоатация...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. . . 14 SHBS 1000 B1...
 • Page 5: Introduction

  The appliance is not intended for any other use or for uses extending beyond those stated. Claims of any kind for damage arising as a result of non-intended use will not be accepted. The user is the sole bearer of the risk. SHBS 1000 B1...
 • Page 6: Warnings Used

  If the hazardous situation is not avoided, it could lead to damage to property. ► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property. NOTE ► A note indicates additional information that will assist you in handling the appliance. SHBS 1000 B1...
 • Page 7: Safety

  Never operate the appliance unsupervised, and only in ac- ■ cordance with the information on the nameplate. Use only the power supply unit provided when using mains ■ power. SHBS 1000 B1...
 • Page 8 Only plug the power supply unit into an easily reachable ■ power socket so that you can pull the power supply unit out of the power socket quickly in an emergency. Do not cover the power supply unit to avoid inadmissible ■ warming. SHBS 1000 B1...
 • Page 9: Scope Of Delivery

  The packaging protects the appliance from transport damage. Returning the packaging to the material cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging material that is no longer needed in accordance with applicable local regulations. SHBS 1000 B1...
 • Page 10: Appliance Description

  fl ashes and 60 minutes is once the bar in the charging display displayed. ♦ Once the batteries are completely recharged, you can use the appliance for around 60 minutes without connecting it to the power supply. SHBS 1000 B1...
 • Page 11: Operation With The Power Supply Unit

  Place the hairdressing cape or cloth around your neck and throat to avoid cut hair ends falling inside your collar. ► First start using a longer cut length add-on and then shorten your hair in stages until it has the required length. SHBS 1000 B1...
 • Page 12 When doing so, hold the appliance so that the selected cut length add-on as fl at as possible against your scalp. ♦ Always cut from your neck towards the top of your head, or from your forehead and temples upwards towards the middle of the head. SHBS 1000 B1...
 • Page 13: Trimming Without Add-Ons

  ♦ Switch the hair and beard trimmer on and move it downwards. Trimming and cutting your beard ♦ Select a cut length add-on depending on the required beard length. ♦ Now trim your beard in stages. SHBS 1000 B1...
 • Page 14: Cleaning And Care

  In order to reduce friction, occasionally apply a couple of drops of scissor oil (accessory) between the blades, and then distribute it evenly. You can also use any acid-free oil (e.g. sewing machine oil). Wipe any access oil off with a cloth. SHBS 1000 B1...
 • Page 15: Disposal

  / city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that bat- teries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged. SHBS 1000 B1...
 • Page 16: Appendix

  With regard to conformity with essential requirements and other relevant provisions, this appliance complies with the guidelines of the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC. The full original Declaration of Conformity is available from the importer. SHBS 1000 B1...
 • Page 17: Warranty

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 31711 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 B1...
 • Page 18 Uvoznik ............. . . 28 SHBS 1000 B1...
 • Page 19: Uvod

  – nikako za umjetnu kosu ili životinjsku dlaku. Svaki drugi način uporabe i svaka uporaba koja prelazi navedene okvire smatra se nenamjenskom. Isključena su sva potraživanja bilo koje vrste na temelju štete nastale uslijed nenamjenske uporabe. Rizik snosi isključivo sam korisnik. SHBS 1000 B1...
 • Page 20: Korištena Upozorenja

  Upozorenje ovog stupnja opasnosti označava mogućnost ošte- ćenja imovine. Ukoliko ne izbjegnete dotičnu situaciju, to može dovesti do oštećenja predmeta. ► Slijedite naputke navedene u ovom upozorenju kako biste izbjegli oštećenje predmeta. NAPOMENA ► Napomena označava dodatne informacije za jednostavnije rukovanje uređajem. SHBS 1000 B1...
 • Page 21: Sigurnost

  Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo originalnim ■ rezervnim dijelovima. Samo kod takvih dijelova je zajamčeno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Uređaj ne ostavljajte da radi bez nadzora i koristite ga samo ■ u skladu s podacima na tipskoj pločici. SHBS 1000 B1...
 • Page 22 Adapter s mrežnim utikačem priključite samo na lako dostupnu ■ utičnicu kako biste ga u slučaju kvara mogli brzo izvući iz utičnice. Ne pokrivajte adapter s mrežnim utikačem kako biste izbjegli ■ nedozvoljeno zagrijavanje. SHBS 1000 B1...
 • Page 23: Opseg Isporuke

  Ambalaža se ne smije koristiti za igranje. Postoji opasnost od gušenja. Zbrinjavanje ambalaže Ambalaža štiti uređaj od transportnih oštećenja. Povrat ambalaže u kružni tok materijala štedi sirovine te smanjuje nakupljanje otpada. Ambalažu koja Vam više nije potrebna zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima. SHBS 1000 B1...
 • Page 24: Opis Uređaja

  . Baterije su potpuno napunjene kada crtice u kontrolnom više ne trepere i kada se prikazuje 60 minuta. prikazu ♦ S potpuno napunjenim baterijama uređaj se može koristiti oko 60 minuta bez potrebe za priključivanjem na električnu mrežu. SHBS 1000 B1...
 • Page 25: Uporaba S Mrežnim Adapterom

  Pažljivo pročešljajte kosu kako biste uklonili eventualne čvoriće. ► Oko vrata stavite plašt za šišanje ili ručnik kako biste izbjegli da odrezana kosa pada pod kragnu. ► Počnite s dužim nastavkom i kosu skraćujte u koracima do željene dužine. SHBS 1000 B1...
 • Page 26 Mašinicom za šišanje kose i skraćivanje brade polako prođite kroz kosu. ♦ Uređaj pritom držite tako da odabrani nastavak što bliže naliježe. ♦ Kosu uvijek šišajte od potiljka u smjeru tjemena, odn. od čela i od sljepoočnica prema sredini glave. SHBS 1000 B1...
 • Page 27: Šišanje Bez Nastavka

  ♦ Rub reznog mehanizma bez nastavaka položite na željenu visinu početka linije kose. ♦ Uključenu mašinicu pomičite prema dolje. Šišanje i podrezivanje brade ♦ Odaberite stupanj dužine ovisno o željenoj dužini brade. ♦ Bradu uvijek skraćujte postupno. SHBS 1000 B1...
 • Page 28: Čišćenje I Održavanje

  Kako biste smanjili trenje, između oštrica povremeno kapnite i ravnomjerno rasporedite jednu do dvije kapljice ulja za oštrice. Možete koristiti bilo koje ulje koje ne sadrži kiseline (npr. ulje za šivaće mašine). Višak ulja obrišite mekom krpom. SHBS 1000 B1...
 • Page 29: Zbrinjavanje

  Svrha ove obveze je da se baterije/akumulatore zbrinjava na način neškodljiv za okoliš. Baterije/ akumulatore vratite isključivo u ispražnjenom stanju. SHBS 1000 B1...
 • Page 30: Prilog

  Napomene uz izjavu o sukladnosti Ovaj uređaj odgovara osnovnim zahtjevima i drugim rele- vantnim propisima europske direktive za elektromagnetnu podnošljivost 2004/108/EC i direktive za niskonaponske uređaje 2006/95/EC. Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr. SHBS 1000 B1...
 • Page 31: Jamstvo

  E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 31711 Dostupnost dežurne telefonske linije: Ponedjeljak do petak od 8:00 - 20:00 sati (SEV) Uvoznik Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., p.p. 61 10020 Novi Zagreb Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 B1...
 • Page 32 Importator ............. 42 SHBS 1000 B1...
 • Page 33: Introducere

  Acesta poate fi utilizat doar pentru părul uman - nu şi pentru părul artifi cial sau părul animalelor. Orice altă utilizare este considerată a fi neconformă. Pretenţiile de orice natură născute în urma deteriorărilor sau utilizării neconforme sunt excluse. Riscul este suportat în totalitate de utilizator. SHBS 1000 B1...
 • Page 34: Avertizări Utilizate

  În cazul în care această situaţie nu este evitată, aceasta poate duce la daune materiale. ► Respectaţi instrucţiunile prezentate de această indicaţie, pentru a evita daunele materiale. INDICAŢIE ► O indicaţie constituie o informaţie suplimentară, care facilitează manipularea acestui aparat. SHBS 1000 B1...
 • Page 35: Siguranţa

  Numai utilizând aceste piese este garantată respectarea dispoziţiilor de siguranţă. Nu lăsaţi niciodată aparatul pornit nesupravegheat şi utili- ■ zaţi-l doar conform indicaţiilor de pe placa de fabricaţie. Utilizaţi pentru alimentarea de la reţea doar adaptorul de ■ reţea livrat. SHBS 1000 B1...
 • Page 36 Racordaţi adaptorul de reţea doar la o priză uşor accesi- ■ bilă, pentru ca în caz de defecţiune să puteţi scoate rapid adaptorul din priză. Nu acoperiţi adaptorul de reţea, pentru a evita o încălzire ■ nepermisă. SHBS 1000 B1...
 • Page 37: Furnitură

  Ambalajul protejează aparatul împotriva deteriorărilor în timpul transportului. Reintroducerea ambalajelor în circuitul de materiale contribuie la economia de materie primă şi reduce cantitatea de deşeuri. Eliminaţi ambalajul de care nu mai aveţi nevoie conform prevederilor locale în vigoare. SHBS 1000 B1...
 • Page 38: Descrierea Aparatului

  şajul de control al încărcării nu mai luminează intermitent şi sunt afi şate 60 de minute. ♦ Cu acumulatorii încărcaţi complet puteţi utiliza aparatul până la cca 60 minute fără racordare la reţeaua electrică. SHBS 1000 B1...
 • Page 39: Funcţionare Cu Adaptorul De Reţea

  Aşezaţi o pelerină de tuns sau un prosop în jurul gâtului, pentru a evita căderea resturilor de păr în guler. ► Începeţi mai întâi cu un pieptene mai lung de reglare a lungimii şi scurtaţi părul treptat până la lungimea dorită. SHBS 1000 B1...
 • Page 40 Deplasaţi maşina de tuns părul şi barba încet prin păr. ♦ Ţineţi aparatul astfel încât pieptenele de reglare a lungimii să fi e aşezat cât mai plan. ♦ Tundeţi întotdeauna de la ceafă spre creştet, resp. de la frunte şi tâmple în sus, spre mijlocul capului. SHBS 1000 B1...
 • Page 41: Tunderea Fără Pieptene

  înălţimea dorită a liniei părului. ♦ Deplasaţi în jos maşina pornită de tuns părul şi barba. Aranjarea şi tunderea bărbii ♦ Alegeţi o treaptă a lungimii de tăiere, în funcţie de lungimea dorită a bărbii. ♦ Scurtaţi-vă acum barba treptat. SHBS 1000 B1...
 • Page 42: Curăţarea Şi Îngrijirea

  Pentru a reduce frecarea, mai picuraţi din când în când una-două picături de ulei pentru lamă (accesorii) printre lame şi distribuiţi-l uniform. Puteţi utiliza şi orice alt ulei fără acizi (de ex. ulei pentru maşina de cusut). Ştergeţi surplusul de ulei cu un prosop. SHBS 1000 B1...
 • Page 43: Eliminare

  / acumulatorii la un centru de colectare local. Această obligaţie are scopul de a asigura eliminarea ecologică a bateriilor / acumulatorilor. Predaţi bateriile / acumulatorii numai dacă sunt descărcaţi. SHBS 1000 B1...
 • Page 44: Anexa

  Indicaţii privind declaraţia de conformitate Acest aparat corespunde cerinţelor fundamentale şi altor prescripţii relevante ale Directivei privind compatibilitatea electromagnetică 2004/108/EC, precum şi celor ale Directivei privind joasa tensiune 2006/95/EC. Declaraţia de conformitate completă, în original este disponibilă la sediul importatorului. SHBS 1000 B1...
 • Page 45: Garanţia

  Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. Service-ul Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 31711 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00 (CET) Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 B1...
 • Page 46 Вносител ............. . 56 SHBS 1000 B1...
 • Page 47: Въведение

  използва само за човешка коса, а не за изкуствена коса или животински косми. Друга или излизаща извън тези рамки употреба се счита за нецелесъобразна. Изключват се претенции от всякакъв вид за щети вследствие нецелесъобразна употреба. Рискът се носи единствено от потребителя. SHBS 1000 B1...
 • Page 48: Използвани Предупреждения

  възможни материални щети. Ако ситуацията не бъде избегната, тя може да доведе до материални щети. ► Спазвайте инструкциите на това предупреждение, за да избегнете материални щети. УКАЗАНИЕ ► Указанието дава допълнителна информация, която улеснява работата с уреда. SHBS 1000 B1...
 • Page 49: Безопасност

  нални резервни части. Само за тези части е гарантирано, че отговарят на изискванията за безопасност. Уредът никога не трябва да се оставя да работи без ■ наблюдение и трябва да работи само в съответствие с параметрите на фабричната табелка. SHBS 1000 B1...
 • Page 50 Включвайте захранващия адаптер само в контакт, до ■ който има лесен достъп, за да може, в случай на авария, захранващият адаптер да се изключи бързо от контакта. Не покривайте захранващия адаптер, за да избегнете ■ недопустимо загряване. SHBS 1000 B1...
 • Page 51: Окомплектовка На Доставката

  Предаване на опаковката за отпадъци Опаковката предпазва уреда от повреди по време на транспортиране. Връщането на опаковката за оползотворяване спестява суровини и намалява количеството отпадъци. Предавайте за отпадъци опаковъчните материали, които повече не са ви необходими, съгласно действащите местни разпоредби. SHBS 1000 B1...
 • Page 52: Описание На Уреда

  . Акумулаторните батерии са заредени напълно, когато лентичките в индикатора за зареждане спрат да премигват и показанието е 60 минути. ♦ С напълно заредени акумулаторни батерии можете да използвате уреда около 60 минути без свързване към електрическата мрежа. SHBS 1000 B1...
 • Page 53: Работа Със Захранващия Адаптер

  Срешете косата внимателно, за да отстраните евентуални възелчета. ► Поставете фризьорска пелерина или кърпа около врата, за да избегнете попадане на остатъци от коса в яката. ► Започнете с приставка за по-голяма дължина на подстригване и постепенно скъсете косата до желаната дължина. SHBS 1000 B1...
 • Page 54 Прокарайте бавно машинката за подстригване през косата. ♦ Дръжте уреда така, че по възможност избраната приставка за подстригване да лежи хоризонтално. ♦ Винаги подстригвайте в посока от тила към горната част на главата респ. от челото и слепоочията нагоре към средата на главата. SHBS 1000 B1...
 • Page 55: Подстригване Без Приставка

  без приставка за подстригване на желаната височина в корените на косата. ♦ Придвижете надолу включената машинка за подстригване. Скъсяване и подстригване на брада ♦ Изберете степен на подстригване в зависимост от желаната дължина на брадата. ♦ Скъсете постепенно брадата си. SHBS 1000 B1...
 • Page 56: Почистване И Поддръжка

  За да намалите триенето, от време на време сипвайте една-две капки масло за смазване (принадлежност) между ножчетата и го разпре- деляйте равномерно. Можете да използвате и всякакво друго масло без съдържание на киселини (напр. масло за смазване на шевни машини). Избърсвайте излишното количество масло с кърпа. SHBS 1000 B1...
 • Page 57: Предаване На Отпадъци

  битовите отпадъци. По закон всеки потребител е длъжен да предава батериите/акумулаторните батерии в местния пункт за събиране на отпадъци на общината/квартала или в търговската мрежа. Това задъл- жение улеснява екологичното предаване на батериите/акумулаторните батерии за отпадъци. Връщайте батериите/акумулаторните батерии само в разредено състояние. SHBS 1000 B1...
 • Page 58: Приложение

  По отношение на съответствието с основните изиск- вания и другите приложими разпоредби, този уред отговаря на европейската Директива за електромаг- нитна съвместимост 2004/108/EC и на Директивата за ниско напрежение 2006/95/EC. Пълната оригинална декларация за съответствие може да се получи от вносителя. SHBS 1000 B1...
 • Page 59: Гаранция

  Сервизно обслужване България Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 31711 Работно време на горещата линия: понеделник до петък от 8:00 ч. – 20:00 ч. (централноевропейско време) Вносител KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 B1...
 • Page 60 Εισαγωγέας ............70 SHBS 1000 B1...
 • Page 61: Εισαγωγή

  σιμοποιείται μόνο σε ανθρώπινες τρίχες, όχι σε συνθετικές τρίχες ή τρίχες ζώων. Μία άλλη ή διαφορετική χρήση από τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύει ως μη σύμφωνη με τους κανονισμούς. Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους έναντι φθορών από μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση απορρίπτονται. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. SHBS 1000 B1...
 • Page 62: Χρησιμοποιούμενες Υποδείξεις Προειδοποίησης

  Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές. ► Οι οδηγίες σε αυτή την υπόδειξη προειδοποίησης γίνονται ώστε να απο- φεύγονται υλικές ζημιές. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Μία υπόδειξη χαρακτηρίζει πρόσθετες πληροφορίες που διευκολύνουν το χειρισμό της συσκευής. SHBS 1000 B1...
 • Page 63: Ασφάλεια

  ή με ελαττωματικό εξάρτημα αραιώματος , διότι αυτά ενδέχεται να έχουν αιχμηρές ακμές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Τα ελαττωματικά μέρη κατασκευής επιτρέπεται να αντικαθί- ■ στανται μόνο από γνήσια ανταλλακτικά. Μόνο με αυτά τα ανταλλακτικά εξασφαλίζεται η πλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας. SHBS 1000 B1...
 • Page 64 τική μηχανή για μαλλιά και γένια για ενδεχόμενα μηχανικά ελαττώματα. Προσέχετε ώστε το καλώδιο να μη μαγκώνει στις θύρες ■ ντουλαπιών ή να μην περνάει πάνω από καυτές επιφάνει- ες. Ειδάλλως μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μόνωση του καλωδίου. SHBS 1000 B1...
 • Page 65: Παραδοτέος Εξοπλισμός

  Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από φθορές κατά τη μεταφορά. Η επιστροφή της συσκευασίας για ανακύκλωση εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες προδιαγραφές. SHBS 1000 B1...
 • Page 66: Περιγραφή Συσκευής

  έχουν φορτιστεί πλήρως όταν οι μπάρες στην ένδειξη ελέγχου φόρτισης δεν αναβοσβήνουν πλέον και προβάλλεται η ένδειξη 60 λεπτά. ♦ Με πλήρως φορτισμένους συσσωρευτές η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει περ. έως και 60 λεπτά χωρίς να πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ρεύματος. SHBS 1000 B1...
 • Page 67: Λειτουργία Με Το Τροφοδοτικό Με Βύσμα

  Τοποθετήστε μια κάπα κουρέματος ή μια πετσέτα γύρω από το λαιμό και το σβέρκο, ώστε να μην πέσουν τρίχες στο γιακά. ► Ξεκινήστε πρώτα με ένα μακρύτερο εξάρτημα μήκους κοπής και κόψτε τα μαλλιά σταδιακά έως το επιθυμητό μήκος. SHBS 1000 B1...
 • Page 68 Κρατάτε τότε έτσι τη συσκευή, ώστε το επιλεγμένο εξάρτημα μήκους κοπής να είναι όσο πιο επίπεδο γίνεται. ♦ Κόβετε πάντα ξεκινώντας από το σβέρκο με κατεύθυνση το άνω μέρος κεφαλής ή από το μέτωπο και τους κροτάφους προς τα επάνω στο κέντρο του κεφαλιού. SHBS 1000 B1...
 • Page 69: Κοπή Χωρίς Εξάρτημα

  Μετακινήστε την ενεργοποιημένη κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια προς τα κάτω. Διαμόρφωση και κοπή στα γένια ♦ Επιλέξτε μια βαθμίδα μήκους κοπής σύμφωνα με το επιθυμητό μήκος για τα γένια. ♦ Κόβετε τα γένια μόνο βαθμιδωτά. SHBS 1000 B1...
 • Page 70: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  Για να μειώσετε την τριβή, βάζετε σποραδικά μια έως δύο σταγόνες λάδι λεπίδων (αξεσουάρ) μεταξύ των λεπίδων και κατανέμετε το ομοιόμορφα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λάδι χωρίς οξέα (όπως π.χ. λάδι για ραπτομηχανές). Σκουπίστε το υπερβάλλον λάδι με ένα πανί. SHBS 1000 B1...
 • Page 71: Απόρριψη

  ρίες / τους συσσωρευτές σε ένα σημείο συγκέντρωσης της κοινότητας / της πόλης του ή στο εμπόριο. Αυτή η υποχρέωση εξυπηρετεί στο να απομακρύνονται οι μπαταρίες / συσσωρευτές με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιστρέφετε τις μπαταρίες / του συσσωρευτές μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση. SHBS 1000 B1...
 • Page 72: Παράρτημα

  Αυτή η συσκευή αντιστοιχεί αναφορικά με τη συμφωνία στις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές προδιαγρα- φές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/EC, καθώς και της Οδηγίας περί χαμηλής τάσης 2006/95/EC. Η πλήρης και γνήσια Δήλωση Συμμόρφωσης διατίθεται από τον εισαγωγέα. SHBS 1000 B1...
 • Page 73: Εγγύηση

  Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης χρεώνονται οι εμφανιζόμενες επισκευές. Σέρβις Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 31711 Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET) Εισαγωγέας KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 1000 B1...
 • Page 74 Importeur ............. . 84 SHBS 1000 B1...
 • Page 75: Einführung

  Haar – nicht bei Kunst- oder Tierhaar – angewendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SHBS 1000 B1...
 • Page 76: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SHBS 1000 B1...
 • Page 77: Sicherheit

  Kanten haben können. Es besteht Verletzungsgefahr! Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ■ ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden. Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und nur gemäß ■ den Angaben auf dem Typenschild. SHBS 1000 B1...
 • Page 78 Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut erreichba- ■ re Steckdose an, damit im Störungsfall das Steckernetzteil schnell aus der Steckdose gezogen werden kann. Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine unzulässige ■ Erwärmung zu vermeiden. SHBS 1000 B1...
 • Page 79: Lieferumfang

  Es besteht Erstickungsgefahr. Entsorgung der Verpackung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoff e und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SHBS 1000 B1...
 • Page 80: Gerätebeschreibung

  Die Akkus sind voll geladen, wenn die Balken in der Ladekontrollanzeige nicht mehr blinken und 60 Minuten angezeigt werden. ♦ Mit voll geladenen Akkus können Sie das Gerät bis zu ca. 60 Minuten ohne Anschluss an das Stromnetz betreiben. SHBS 1000 B1...
 • Page 81: Betrieb Mit Dem Steckernetzteil

  Legen Sie einen Frisierumhang oder ein Tuch um Hals und Nacken, um zu vermeiden, dass Haarreste in den Kragen fallen. ► Beginnen Sie zuerst mit einem längeren Schnittlängen-Aufsatz kürzen Sie das Haar schrittweise auf die gewünschte Länge. SHBS 1000 B1...
 • Page 82 Führen Sie den Haar- und Bartschneider langsam durch das Haar. ♦ Halten Sie das Gerät dabei so, dass der gewählte Schnittlängen-Aufsatz möglichst fl ach aufl iegt. ♦ Schneiden Sie immer vom Nacken in Richtung Oberkopf bzw. von Stirn und Schläfen nach oben zur Kopfmitte hin. SHBS 1000 B1...
 • Page 83: Schneiden Ohne Aufsatz

  Höhe des Haaransatzes an. ♦ Bewegen Sie den eingeschalteten Haar- und Bartschneider nach unten. Bart trimmen und schneiden ♦ Wählen Sie eine Schnittlängen-Stufe, je nach gewünschter Bartlänge. ♦ Kürzen Sie Ihren Bart nun stufenweise. SHBS 1000 B1...
 • Page 84: Reinigung Und Pfl Ege

  Um die Reibung zu reduzieren, geben Sie gelegentlich ein bis zwei Tropfen Klingenöl (Zubehör) zwischen die Klingen und verteilen Sie es gleichmäßig. Sie können auch jedes säurefreie Öl (wie z.B. Nähmaschinenöl) verwenden. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab. SHBS 1000 B1...
 • Page 85: Entsorgung

  Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpfl ichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. SHBS 1000 B1...
 • Page 86: Anhang

  10°C bis 40°C Hinweise zur Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. SHBS 1000 B1...
 • Page 87: Garantie

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 31711 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SHBS 1000 B1...
 • Page 88 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 01 / 2014 · Ident.-No.: SHBS1000B1-012014-2 IAN 31711...

Table of Contents