Download Print this page
Black & Decker VM1630 Instruction Manual

Black & Decker VM1630 Instruction Manual

Black & decker 1600 watts bagged vacuum cleaner instruction manual

Advertisement

Quick Links

1600 watts - Bagged Vacuum Cleaner
First Use Safety Recommendation
Please read through this booklet for safe and efficient use of the appliance.
We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed
instructions even if you are familiar with using this appliance.
Keep this guide handy for future reference.
English
Page 02
Arabic
Page 17
VM1630

Advertisement

loading

Related Manuals for Black & Decker VM1630

Summary of Contents for Black & Decker VM1630

 • Page 1 Please read through this booklet for safe and efficient use of the appliance. We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed instructions even if you are familiar with using this appliance. Keep this guide handy for future reference. English Page 02 Arabic Page 17 VM1630...
 • Page 2 English Fig B Fig E Fig G Fig A Fig C Fig D Fig F Fig H...
 • Page 3 English Fig I Fig J Fig L & M Fig K Fig O Fig N...
 • Page 4 • Permanent cloth bag • On board tool storage • Automatic cord rewind • Bag full indicator Intended use Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed to vacuum dry substances. This product is intended for household use only. Safety instructions...
 • Page 5 English Safety of others • Do not allow children or any person unfamiliar with these instructions to use the appliance. • Do not allow children or animals to come near the work area or to touch the appliance or power supply cord. Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
 • Page 6 English • Keep children and animals at a safe distance when using this appliance. • Always work from bottom up when using the appliance on stairs, and keep the appliance at least a stair below your working position. • Always be aware of the position of the power cord and hose while using the appliance.
 • Page 7 English Mounting accessories (Fig. F) The Brush / crevice tool (18) can be used as a crevice tool or an upholstery brush. The crevice tool allows for vacuuming in narrow and hard-to-reach places. The brush tool allows for vacuuming on furniture, blinds, curtains, windows and stairs.
 • Page 8 The filter is located at the rear of this compartment. Slide the filter out of its location slots and brush any dust from Attention: Do not use your vacuum cleaner without this filter in position. Technical Data...
 • Page 9: Making A Claim

  English Protecting the environment Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste. Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose it off with other household waste. Make this product available for separate collection.
 • Page 10: Black & Decker

  « ∞ ± l ± M t ª K ¢ ∑ , ô b ¥ r « ∞ I N U “ ∞ K π § W ° ∫ U « ∞ U ‰ ∑ F L ≈ ß ¥ b . §...
 • Page 11 øe »Ø∏îdG AõédG »a ôà∏ØdG ™≤j ,IóMƒdG øe áHôJC É dG ¢ù«c ádGRE É H ºb »a IOƒLƒªdG äÉëàØdG øe êQÉîdG ≈dE G ôà∏ØdG Öë°SG .IóMƒdG √òg .¬H á≤dÉY áHôJC G ájC G ádGRE É d IÉ°Tôa Ωóîà°SGh ¬©°Vƒe »a ôà∏ØdG Gòg OƒLh ¿hO á«FÉHô¡µdG á°ù浪dG Ωóîà°ùJ Éd :¬«ÑæJ VM1630 240-220 âdƒa 1600 äGh...
 • Page 12 𫨰ûàdG ±É≤jE G /𫨰ûàdG ìÉàØe ≈∏Y §¨°VG ,RÉ¡édG 𫨰ûàd • ±É≤jE G /𫨰ûàdG ìÉàØe ≈∏Y §¨°VG ,RÉ¡édG 𫨰ûJ ±É≤jE É d • .iôNC G Iôe (3) 𫨰ûàdG Iƒ≤d ≥«bódG §Ñ°†dG (2) §Ø°ûdG Iƒb »a ºµëàdG IóMh í«àJ áYô°S OGóYE G ôàNG ,(äÉ«°VQC É dG πãe) Ö∏°U í£°S ∞«¶æàd .§Ø°ûdG OGóYE G ôàNG ,(ó«éæàdG πãe) áªYÉædG í£°SC É...
 • Page 13 áHôJC É dG ¢ù«c IóMh êÉdõe 16 á≤«°†dG øcÉeC É dG ∞«¶æJ IGOC G /IÉ°Tôa 18 ¢Tɪ≤dG øe ´ƒæ°üªdG ¢ù«µdG ∂Ñ°ûe 21 ∑ôëªdG πÑb Ée ôà∏a 23 (Ü πµ°ûdG) ܃ÑfC É dG ∫ƒW §Ñ°V .»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y ܃ÑfC É dG OGóàeG §Ñ°V øµªj • ܃ÑfC É...
 • Page 14 ócC É à∏d »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ¢üëa Ωõ∏j ,ΩGóîà°SÉdG πÑb • .πcB É àdG hC G ≠dÉÑdG Ωó≤dG hC G ∞∏àdG äÉeÉ∏Y øe √ƒ∏N øe QÉ«àdG ∂∏°S ∞∏J ádÉM »a RÉ¡édG ΩGóîà°SG ΩóY Öéj • .ɪ¡æe …C É H Ö«Y OƒLh hC G ¢ùHÉ≤dG hC G »FÉHô¡µdG πÑb øe ¬dGóÑà°SG Öéj ,»FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ∞∏J ádÉM »a •...
 • Page 15 ºFGO ¢Tɪ≤dG øe ¢ù«c • èàæªdÉH ≥aôe äGhOC É ∏d ¿õîe • É k « dB G ∂∏°ùdG ∞d IOÉYE G • .áaÉédG OGƒªdG ¢ùæµd ᪪°üe ôµjO ófB G ∑É∏H á«FÉHô¡µdG á°ù浪dG .§≤a »dõæªdG ΩGóîà°SÉ∏d ºª°üe èàæªdG Gòg IÉYGôe É k ª FGO ø«©àj ,á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC É dG ΩGóîà°SG óæY !ôjòëJ hC G ≥jôM ܃°ûf äÉdɪàMG øe óë∏d ;á«°SÉ°SC É...
 • Page 16 Arabic • πµ°ûdG … πµ°ûdG C G 1 Ü 1 Ω & ∫ πµ°ûdG ∑ πµ°ûdG ¿ πµ°ûdG Éj πµ°ûdG...
 • Page 17 Ü πµ°ûdG ` g πµ°ûdG R πµ°ûdG C G πµ°ûdG ê πµ°ûdG Arabic O πµ°ûdG h πµ°ûdG ì πµ°ûdG...
 • Page 18 Names & Addresses Black & Decker Service Concessionaries Afghanistan: Ishan National Co., Opp. Ministry of Justice, Kabul. Tel.: +93-2-2101727. Algeria: SARL Outillage Corporation, 04 Route De Dely Brahim Cheraga, Alger. Tel.: +213-21-364363/508, Fax: +213-21-369667. Bahrain: Fawaz Al Zayani, P.O.Box 26563, Adliya, Manama. Tel.: +973-17-715252/712756, Fax: +973-17-713789. Bangladesh: Ultra Corporation, 8, Kushol Centre, Uttara, Dhaka 1230.
 • Page 19: Warranty Registration Card

  « ∞ ∂ ± e « ∞ d POSTCODE « ¡ « ∞ ¥ a ¢ U ¸ DATE OF PURCHASE « ∞ ∂ U « Ê ´ M u r Ë ≈ ß DEALER'S NAME & ADDRESS/ PRODUCT MODEL NO. VM1630...

This manual is also suitable for:

Vm1430