Download  Print this page

Makita 9561CH Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Angle Grinder
GB
Vinkelslipmaskin
S
Vinkelsliper
N
Kulmahiomakone
FIN
Leņķa slīpmašīna
LV
Kampinis šlifuoklis
LT
Nurklihvkäi
EE
Угловая шлифмашина
RUS
9561CH
9561CVH
9562CH
9562CVH
9563C
9564C
9564CV
9565C
9565CV
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 9561CH

  Summary of Contents for Makita 9561CH

 • Page 1 Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL Vinkelslipmaskin BRUKSANVISNING Vinkelsliper BRUKSANVISNING Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE Leņķa slīpmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Kampinis šlifuoklis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Nurklihvkäi KASUTUSJUHEND Угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 9561CH 9561CVH 9562CH 9562CVH 9563C 9564C 9564CV 9565C 9565CV...
 • Page 2 007358 007359 001046 007360 007566 007564 007362 002980 002981 007363 001107 005259...
 • Page 3 005260 005261 005262 007364 014103 010855 007365...
 • Page 4: Specifications

  19-1. Exhaust vent 7-2. Bearing box 12-1. Marking A 19-2. Inhalation vent 7-3. Screw 13-1. Marking B 7-4. Lever 14-1. Marking C SPECIFICATIONS Model 9561CH 9562CH 9563C 9564C 9565C Depressed center wheel diameter 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm Max.
 • Page 5 ) : 2.5 m/s or less h,DS Makita Corporation responsible Uncertainty (K) : 1.5 m/s manufacturer declare that the following Makita machine(s): Model 9564CV Designation of Machine: Work mode : surface grinding with normal side Angle Grinder grip Model No./ Type: 9561CVH, 9562CH, 9562CVH, Vibration emission (a ) : 8.0 m/s...
 • Page 6: Grinder Safety Warnings

  GEA010-1 the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for General Power Tool Safety one minute. Damaged accessories will normally Warnings break apart during this test time. Wear personal protective equipment. WARNING Read all safety warnings and all Depending on application, use face shield, instructions.
 • Page 7 For example, if an abrasive wheel is snagged or wheel. Proper wheel flanges support the wheel pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is thus reducing the possibility of wheel breakage. entering into the pinch point can dig into the surface of Flanges for cut-off wheels may be different from the material causing the wheel to climb out or kick out.
 • Page 8: Functional Description

  b) If the use of a guard is recommended for WARNING: wire brushing, do not allow interference of the DO NOT let comfort or familiarity with product wire wheel or brush with the guard. Wire wheel (gained from repeated use) replace strict adherence or brush may expand in diameter due to work load to safety rules for the subject product.
 • Page 9 Refer to the below table for the relationship between the When using an abrasive cut-off / diamond wheel, • number settings on the dial and the approximate be sure to use only the special wheel guard rotating speed. designed for use with cut-off wheels. (In some European countries, when using a diamond wheel, the ordinary guard can be used.
 • Page 10: Operation

  Installing or removing dust cover attachment During the break-in period with a new wheel, do not work the grinder in the B direction or it will cut into the (Optional accessory) workpiece. Once the edge of the wheel has been rounded off by use, the wheel may be worked in both A WARNING: and B direction.
 • Page 11 Operation with abrasive cut-off / diamond wheel (optional accessory) Fig.18 The direction for mounting the lock nut and the inner flange varies by wheel thickness. Refer to the table below. 100 mm (4") Abrasive cut-off wheel Diamond wheel Thickness: Less than 4 mm (5/32") Thickness: 4 mm (5/32") or more Thickness: Less than 4 mm (5/32") Thickness: 4 mm (5/32") or more...
 • Page 12: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Wheel guard (wheel cover) For depressed center • wheel / multi disc Wheel guard (wheel cover) For abrasive cut-off •...
 • Page 13 19-1. Utblås 7-2. Lagerhus 12-1. Markering A 19-2. Luftintag 7-3. Skruv 13-1. Markering B 7-4. Spak 14-1. Markering C SPECIFIKATIONER Modell 9561CH 9562CH 9563C 9564C 9565C Diameter på rondell med försänkt centrumhål 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm Max.
 • Page 14 Mättolerans (K): 1,5 m/s ENH101-16 Modell 9564CV Gäller endast Europa EU-konformitetsdeklaration Arbetsläge: planslipning med normalt sidohandtag Vibrationsemission (a ) : 8,0 m/s Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare h,AG Mättolerans (K): 1,5 m/s deklarerar att följande Makita-maskin(er): Maskinbeteckning: Arbetsläge: planslipning anti-...
 • Page 15 GEA010-1 tillbehörets riktning och kör maskinen på full hastighet utan last i en minut.Skadade tillbehör Allmänna säkerhetsvarningar för går normalt sönder under den här testtiden. maskin Använd personlig skyddsutrustning. Använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar beroende på arbetet. Om det är lämpligt, och instruktioner.
 • Page 16 Om en slipskiva till exempel nyper fast i arbetsstycket, stöder skivan och minskar risken för att skivan går kan skivans kant som går in i fästpunkten skära in i sönder. Flänsar till kapskivor kan skilja sig från materialet och orsaka att hjulet hoppar ur och kastas flänsar till slipskivor.
 • Page 17 FUNKTIONSBESKRIVNING Ytterligare säkerhetsvarningar: 17. Vid användning av nedsänkta center-rondeller, ska endast glasfiberförstärkta rondeller användas. FÖRSIKTIGT! 18. ANVÄND ALDRIG sten-skålskivor med denna Se alltid till att maskinen är avstängd och • slipmaskin. Denna slipmaskin är inte konstruerad nätsladden urdragen innan du justerar eller för denna typ av skivor och användningen av dessa funktionskontrollerar maskinen.
 • Page 18 För maskin med sprängskydd och klämspak FÖRSIKTIGT! Om maskinen används oavbrutet i låg hastighet Fig.7 • under en lång period blir motorn överbelastad och Fig.8 överhettad. Dra spaken i pilens riktning efter att skruven lossats. Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas •...
 • Page 19 Fig.15 Fig.17 Dammskyddstillbehöret kan tas bort för hand. Dra ur maskinens nätkabel och placera den upp och ner så att det är lätt att komma åt spindeln. Ta bort OBS! eventuella tillbehör på spindeln. Gänga Torka ur dammskyddstillbehöret när det är igensatt koppformade stålborsten/koniska stålborsten...
 • Page 20 Användning av kap-/diamantskiva (valfritt tillbehör) Fig.18 Riktningen för att montera låsmuttern och den inre flänsen varierar beroende på skivans tjocklek. Se tabellen nedan. 100 mm (4") Slipande kapskiva Diamantkapskiva Tjocklek: mindre än 4 mm (5/32") Tjocklek: 4 mm (5/32") eller mer Tjocklek: mindre än 4 mm (5/32") Tjocklek: 4 mm (5/32") eller mer 16 mm (5/8")
 • Page 21: Valfria Tillbehör

  Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Sprängskydd (skydd för rondell) för rondell med •...
 • Page 22: Tekniske Data

  19-1. Luftutløp 7-2. Lagerboks 12-1. A-merking 19-2. Luftinntak 7-3. Skrue 13-1. B-merking 7-4. Spak 14-1. C-merking TEKNISKE DATA Modell 9561CH 9562CH 9563C 9564C 9565C Diameter for slipeskive med forsenket nav 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm Maks.
 • Page 23 Gjelder bare land i Europa h,DS Usikkerhet (K): 1,5 m/s EF-samsvarserklæring ansvarlig produsent erklærer Makita Modell 9564CV Corporation at følgende Makita-maskin(er): Arbeidsmåte: Overflatesliping normalt Maskinbetegnelse: sidegrep Vinkelsliper Genererte vibrasjoner (a ) : 8,0 m/s Modellnr./type: 9561CVH, 9562CH, 9562CVH, 9564CV,...
 • Page 24 GEA010-1 Når et tilbehør er undersøkt og montert, skal du plassere deg selv og andre utenfor Generelle advarsler angående tilbehørets rotasjonsplan og kjøre verktøyet sikkerhet for elektroverktøy på maksimal hastighet, uten belastning, i ett minutt. Skadd tilbehør vil vanligvis gå i stykker i ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og løpet av en slik test.
 • Page 25 Hvis for eksempel en slipeskive klemmes fast i Ikke bruk utslitte skiver større arbeidsstykket, kan kanten på skiven som er fastklemt, elektroverktøy. Skiver fra større elektroverktøy grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at passer ikke for den høyere hastigheten til mindre skiven graver seg ut eller slås ut.
 • Page 26 Ekstra sikkerhetsadvarsler: ADVARSEL: 17. Når du bruker slipeskiver med forsenket nav, må passe på bare å bruke Selv om du har brukt produktet mye og føler deg glassfiberarmerte skiver. fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du 18. BRUK ALDRI denne vinkelsliperen...
 • Page 27 Se også nedenstående tabell når det gjelder forholdet Ved bruk av slipende kappeskive/diamantskive må • mellom tallinnstillingen på hjulet og den omtrentlige du passe på å bruke bare det spesielle rotasjonshastigheten. skivevernet som er beregnet på bruk med kappeskiver. (I enkelte europeiske land kan det vanlige vernet brukes ved bruk av diamantskive.
 • Page 28 Montere eller demontere støvdekseltillegg I innkjøringsperioden for en ny skive må slipemaskinen ikke brukes i B-retning, da dette vil føre til at den (valgfritt tilbehør) skjærer inn i arbeidsstykket. Så snart kanten av skiven er rundet av etter å være brukt litt, kan den brukes i ADVARSEL: både A- og B-retning.
 • Page 29 Bruke kappeskive/diamantskive (valgfritt tilbehør) Fig.18 Monteringsretningen for låsemutteren og den indre flensen varierer med tykkelsen på skiven. Se tabellen nedenfor. 100 mm (4") Kappeskiver for pussing Diamanthjul Tykkelse: Mindre enn 4 mm (5/32") Tykkelse: 4 mm (5/32") eller mer Tykkelse: Mindre enn 4 mm (5/32") Tykkelse: 4 mm (5/32") eller mer 16 mm (5/8") 16 mm (5/8")
 • Page 30: Valgfritt Tilbehør

  Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Skivevern (skivedeksel) For slipeskiver med •...
 • Page 31: Tekniset Tiedot

  19-1. Poistoaukko 7-2. Vaihdekotelo 12-1. Merkki A 19-2. Ilman tuloaukko 7-3. Ruuvi 13-1. Merkki B 7-4. Vipu 14-1. Merkki C TEKNISET TIEDOT Malli 9561CH 9562CH 9563C 9564C 9565C Keskeltä ohennetun laikan halkaisija 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm Laikan enimmäispaksuus...
 • Page 32 ENH101-16 sivukahvaa käyttäen Koskee vain Euroopan maita Tärinän päästö (a ) : 7,5 m/s VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA h,AG Epävakaus (K) : 1,5 m/s Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan Työmenetelmä: laikkahionta valmistama(t) kone(et): Tärinäpäästö (a ): 2,5 m/s tai vähemmän...
 • Page 33 GEA010-1 ja että teräharjan harjakset eivät ole irti tai halkeilleet. Jos työkalu tai lisävaruste pääsee Sähkötyökalujen käyttöä putoamaan, tarkista sen kunto tai vaihda koskevat varoitukset varuste ehjään. Lisävarusteen tarkastuksen ja asennuksen jälkeen asetu niin, että sinä VAROITUS Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja eivätkä...
 • Page 34 Takapotku ja siihen liittyvät varoitukset d) Laikkoja saa käyttää vain suositeltuihin Takapotku on kiinni juuttuneen laikan, tyynyn, harjan tai käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi: älä yritä hioa muun lisävarusteen aiheuttama äkillinen sysäys. Kiinni kappaleita katkaisulaikan sivulla. juuttuminen tai takertelu aiheuttaa sen, että pyörivä Katkaisulaikkaa käytettäessä...
 • Page 35 Teräsharjausta koskevat erityiset varoitukset: 32. Älä hio tai leikkaa työkalulla mitään asbestia a) Ota huomioon, että harjaksia irtoaa harjasta sisältäviä materiaaleja. myös normaalikäytössä. Älä kuormita harjaksia 33. Käytä aina paikallisten määräysten turhaan painamalla liian voimakkaasti. Harjakset edellyttämää pölyä keräävää laikansuojusta. voivat helposti tunkeutua vaateiden ja/tai ihon läpi.
 • Page 36: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS HUOMIO: Jos konetta käytetään pitkäaikaisesti pienellä • nopeudella, moottori ylikuormittuu HUOMIO: kuumenee. Varmista aina ennen koneen säätöjen • Nopeussäädintä voi kääntää vain asentoon 5 tai • toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on asentoon 1 ja saakka. Älä pakota sitä asennon 5 sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
 • Page 37 Kiinnitä laikan suojus niin, että laikan suojuksen Kuva14 kiinnityspannan uloke tulee laakerikotelon loven Aseta pölykannen kiinnitin siten, että sen (A:lla, B:llä tai kohdalle. Käännä sitten laikan suojusta 180 astetta C:llä) merkitty puoli kohdistuu työkalun kärkeen päin. myötä- tai vastapäivään. Kiristä ruuvit huolellisesti. Napsauta pölykannen kiinnittimen tapit aukkoon.
 • Page 38 Älä käytä harjaa, jos se on vaurioitunut tai Hiovan katkaisulaikan/timanttilaikan • epätasapainossa. Vaurioituneen harjan käyttäminen (lisävaruste) käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran Kuva18 katkenneiden harjasten takia. Sisälaipan ja lukkomutterin kiinnityssuunta vaihtelee Kuva17 laikan paksuuden mukaan. Katso lisätietoja oheisesta Irrota työkalun virtajohto ja aseta työkalu ylösalaisin taulukosta.
 • Page 39 Leikkaustoiminnan aikana, älä koskaan vaihda • HUOMAUTUS: laikan kulmaa. sijoitat katkolaikkaan sivupainetta (kuten hiomisen aikana), se voi Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä • aiheuttaa laikan lastuamisen ja katkeamisen, joka työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat voi aiheuttaa henkilövamman. vaihdella maittain. Timanttilaikkaa pidettävä...
 • Page 40 19-1. Izplūdes atvere 7-2. Gultņa ieliktnis 13-1. B zīme 19-2. Ieplūdes atvere 7-3. Skrūve 14-1. C zīme 7-4. Svira 15-1. Vadtapa SPECIFIKĀCIJAS Modelis 9561CH 9562CH 9563C 9564C 9565C Slīpripas ar ieliektu centru diametrs 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm Maks.
 • Page 41 Tikai Eiropas valstīm Vibrācijas emisija (a ): 7,5 m/s h,AG EK Atbilstības deklarācija Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs Darba režīms: slīpēšana ar slīpripu ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita" Vibrācijas emisija (a ): 2,5 m/s vai mazāk...
 • Page 42 GEA010-1 Neizmantojiet bojātu aprīkojumu. Pirms katras lietošanas pārbaudiet tādu aprīkojumu kā Vispārējie mehanizēto darbarīku abrazīvās ripas, vai nav skaidu un plaisu, drošības brīdinājumi plīsumu vai nolietojuma, un stiepļu suku - vai nav vaļīgu vai lūzušu stiepļu. Ja mehanizētais BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības darbarīks vai piederums nokrīt, pārbaudiet,...
 • Page 43 15. Mehanizēto darbarīku nedrīkst darbināt viegli b) Ripas ar ieliektu centru slīpēšanas virsmai uzliesmojošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var jāatrodas zemāk par aizsargatloka plāksni. aizdedzināt šos materiālus. Nepareizi piestiprināta ripa, kas izvirzīta cauri 16. Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi aizsargatloka plāksnei, nav pietiekami aizsargāta. dzesēšanas šķidrumi.
 • Page 44 apstrādājamās virsmas laukumi bieži vien ieliecas 25. Ievērojiet ražotāja norādījumus slīpripu paši zem sava svara. Atbalsti jānovieto abās ripas pareizai montāžai un lietošanai. Apejieties ar pusēs zem apstrādājamās virsmas, griezuma slīpripām uzmanīgi un uzglabājiet tās saudzīgi. līnijas tuvumā un tuvu apstrādājamās virsmas 26.
 • Page 45 FUNKCIJU APRAKSTS Cipars (apgriezieni minūtē) 2 800 4 000 UZMANĪBU: 6 500 Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, 9 000 • vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts 12 000 010478 un atvienots no barošanas. UZMANĪBU: Vārpstas bloķētājs Ja instruments ilgstoši darbojas ar nelielu ātrumu, •...
 • Page 46 Izmantojot abrazīvu atgriešanas/ dimanta ripu, Putekļu aizsarga (piederums) uzstādīšana vai • lietojiet tikai īpašu ripas aizsargierīci, noņemšana paredzēta atgriešanas ripām. (Dažās Eiropas valstīs, izmantojot dimanta ripu, var lietot parasto BRĪDINĀJUMS: aizsargu. Ievērojiet savas valsts noteikumus.) Pirms putekļu aizsarga uzstādīšanas • Uzstādiet slīpripas aizsargu tā, lai uz tā...
 • Page 47 Turiet slīpripas vai diska malu apmēram 15 grādu leņķī Att.17 pret apstrādājamo virsmu. Atvienojiet darbarīku no strāvas un novietojiet otrādi, Uzsākot darbu ar jaunu slīpripu, nestrādājiet ar nodrošinot vienkāršu piekļuvi vārpstai. No vārpstas darbarīku virzienā, citādi ieurbties noņemiet visus piederumus. Uzstādiet bļodveida stiepļu apstrādājamajā...
 • Page 48: Papildu Piederumi

  • tikai tā paredzētajam mērķim. spiedienu. Nemēģiniet veikt pārmērīga dziļuma Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija griezumu. Ripas pārspriegošana palielina slodzi par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita uzņēmību pret ripas savērpšanos apkopes centrā. aizķeršanos griezumā, kā arī atsitiena, ripas Ripas aizsargierīce (ripas aizsargs) slīpripai ar...
 • Page 49 12-1. Žymė A diskui 7-3. Sraigtas 13-1. Žymė B 19-1. Oro išmetimo anga 7-4. Svirtelė 14-1. Žymė C 19-2. Oro įtraukimo anga SPECIFIKACIJOS Modelis 9561CH 9562CH 9563C 9564C 9565C Nuspausto centrinio disko skersmuo 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm Maks.
 • Page 50 Darbo režimas : šlifavimas, naudojant diską Techninė dokumentacija saugoma: Vibracijos skleidimas (a ): 2,5 m/s arba mažiau h,DS Makita International Europe Ltd. Paklaida (K) : 1,5 m/s Technical Department, Modelis 9565C, 9565CV Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Darbo režimas: paviršiaus šlifavimas su įprasta...
 • Page 51 GEA010-1 plyšių ar jie ne per daug nusidėvėję, ar nėra iškritusių vielinio šepečio vielų ir ar jos Bendrieji perspėjimai darbui su nenulūžusios. Jei elektrinis įrankis ar jo elektriniais įrankiais priedas buvo numestas, patikrinkite, ar nėra pažeidimų arba naudokite nepažeistą priedą. ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus...
 • Page 52 16. Nenaudokite priedų, kuriems reikalingi skysti apsauginio gaubto krašto plokštumą, negali būti aušinimo skysčiai. Naudojant vandenį ar kitą tinkamai apsaugotas. skystį gali ištikti mirtina elektros trauma ar c) Apsauginis gaubtas turi būti tinkamai elektros smūgis. pritvirtintas prie elektrinio įrankio ir didžiausio Atatrankos ir su ja susiję...
 • Page 53 Bûkite ypaè atsargûs, darote 28. Jei naudojate įrankius, kuriems skirti diskai „kiðeniná“ pjûvá sienose ar kituose aklinuose su sriegiu, įsitikinkite, kad sriegis diske yra plotuose. Iðsikiðantis diskas gali perpjauti dujø ar pakankamai ilgas, kad tiktų veleno ilgis. vandens vamzdþius, elektros laidus ar objektus, 29.
 • Page 54: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS DĖMESIO: Jeigu įrenginys be pertraukos ilgą laiką veikia • mažu greičiu, variklis patiria perkrovą ir įkaista. DĖMESIO: Greičio reguliavimo diską galima sukti tik iki 5 ir • Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • atgal iki 1. Nesukite jo toliau, nes gali sutrikti veikimą...
 • Page 55 Įrankiui su suveržimo svirties tipo disko apsauga Pav.14 Dulkių gaubtą uždėkite taip, kad jo šonas, pamyžėtas Pav.7 žyme (A, B arba C), būtų nukreiptas link įrankio galvutės. Pav.8 Kiškite dulkių gaubto kaiščius į angą, kol pasigirs Atlaisvinę varžtą, stumkite svirtį rodyklės kryptimi. spragtelėjimas.
 • Page 56 Pav.17 Išjunkite įrankį iš maitinimo tinklo ir padėkite jį apverstai, kad lengvai pasiektumėte veleną. Nuimkite nuo veleno visus priedus. Užsukite ant veleno vielinį taurelės formos šepetėlį / vielinį kūginį šepetėlį ir priveržkite jį pateiktuoju veržliarakčiu. Naudodami šepetėlį, pernelyg nespauskite, kad vielelės nesulinktų ir nesulūžtų pirma laiko.
 • Page 57: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti, keisti anglinius šepetėlius, atlikti techninės priežiūros darbus arba reguliuoti turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti tiktai kompanijos „Makita" pagamintas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita"...
 • Page 58: Tehnilised Andmed

  7-1. Kettapiire 11-2. Lihvketas 19-1. Väljalaskeventiil 7-2. Laagriümbris 11-3. Kummist tugiketas 19-2. Sissetõmbeventiil 7-3. Kruvi 12-1. Märgis A TEHNILISED ANDMED Mudel 9561CH 9562CH 9563C 9564C 9565C Lohkus keskosaga ketta diameeter 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm...
 • Page 59 Vibratsioonitase (a ): 2,5 m/s või vähem Ainult Euroopa riigid h,DS Määramatus (K) : 1,5m/s EÜ vastavusdeklaratsioon Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, Mudel 9564CV et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): Töörežiim: pinna lihvimine tavalise külgkäepideme Masina tähistus: kasutamisega Nurklihvkäi Vibratsiooni emissioon (a ): 8,0 m/s Mudel nr./tüüp: 9561CVH, 9562CH, 9562CVH, 9564CV,...
 • Page 60 lisatarvik. Pärast lisatarviku kontrolli GEA010-1 paigaldust minge koos kõrvalseisjatega pöörlevast lisatarvikust eemale ja käitage Üldised elektritööriistade elektritööriista maksimaalsel koormusvabal ohutushoiatused kiirusel üheks minutiks. Kahjustatud lisatarvikud lähevad tavaliselt selle testi ajal katki. HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja Kandke isikukaitsevahendeid. Olenevalt juhised.
 • Page 61 Tagasilöök ja sellega seotud hoiatused c) Piire peab olema kindlalt elektritööriista Tagasilöök on äkiline reaktsioon väändes või põrkuva külge kinnitatud ja maksimaalselt turvaliselt pöördketta, tugiketta, harja või muu lisatarviku puhul. paigutatud, nii et käitaja poole jääks kõige Väändumine või põrkumine põhjustab kiiret pöörleva väiksem katmata kettapinna osa.
 • Page 62 Olge eriti ettevaatlik, teete 28. Tööriistade korral, kasutatakse „sukelduslõikamist” olemasolevates seintes keermestatud auguga kettaid, jälgige, et ketta või muudes varjatud piirkondades. Väljaulatuv keerme pikkus oleks piisav võllile lõiketera võib lõikuda gaasi- või veetorudesse, kinnitamiseks. elektrijuhtmetesse või esemetesse, ning 29. Kontrollige, kas töödeldav detail on korralikult põhjustada tagasilöögi.
 • Page 63 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS HOIATUS: Mootor kuumeneb liialt, kui tööriista kaua aega • katkestamatult madalal kiirusel kasutatakse. HOIATUS: Tööriista selliselt kasutamine koormab mootori üle. Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • Kiiruseregulaatorit saab keerata ainult numbrini 5 ja • reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja tagasi numbrini 1.
 • Page 64 Kettapiirde eemaldamiseks, järgige paigaldamise Joon.14 protseduuri vastupidises järjekorras. Paigutage tolmukatte moodul nii, selle külg Klamberhoova tüüpi kettapiirdega tööriista kohta märgisega (A, B või C) on suunatud tööriista otsa poole. Torgake tolmukatte moodulil olevad tihvtid õhuavasse. Joon.7 Joon.15 Joon.8 Tolmukatte moodulit saab eemaldada käega. Tõmmake hooba pärast kruvi lõdvendamist noole suunas.
 • Page 65 Ärge kasutage kahjustatud või balansseerimata Lihvketta/teemantketta (täiendav • harja. Kahjustatud harja kasutamine võib lisavarustus) käitamine suurendada harja katkiste terasharjaste Joon.18 põhjustatud vigastusohtu. Kontramutri ja sisemise flanši paigaldussuund sõltub Joon.17 ketta paksusest. Täpsemad andmed leiate alltoodud Ühendage tööriist vooluvõrgust lahti ja asetage see tabelist.
 • Page 66 Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada • koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht.
 • Page 67: Технические Характеристики

  19-2. Впускное вентиляционное 7-3. Винт 14-1. Метка C отверстие 7-4. Рычаг 15-1. Штифт 8-1. Винт 15-2. Вентиляционное отверстие ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 9561CH 9562CH 9563C 9564C 9565C Диаметр диска с вогнутым центром 115 мм 125 мм 100 мм 115 мм 125 мм...
 • Page 68 Corporation, являясь ответственным Погрешность (К): 1,5 м/с производителем, заявляет, что следующие Рабочий режим: шлифование поверхности с устройства Makita: противовибрационной рукояткой Обозначение устройства: Распространение вибрации (a ): 8,0 м/с Угловая шлифмашина h,AG Погрешность (К): 1,5 м/с Модель/Тип: 9561CVH, 9562CH, 9562CVH, 9564CV, 9565C, 9565CV Рабочий...
 • Page 69 Техническая документация хранится по адресу: Не используйте принадлежности других Makita International Europe Ltd. производителей, не рекомендованные Technical Department, производителем данного инструмента. Michigan Drive, Tongwell, Даже если принадлежность удастся закрепить Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England на инструменте, это не обеспечит...
 • Page 70 защитить от маленьких фрагментов Отдача и соответствующие предупреждения абразива или заготовки. Средства защиты Отдача – это мгновенная реакция на неожиданное глаз должны быть способны остановить застопоривание вращающегося диска или другой осколки, разлетающиеся при различных принадлежности. Застревание или застопоривание операциях. Противопылевая маска...
 • Page 71 Специальные предупреждения о безопасности c) Если диск застрял или процесс резания для операций шлифования и абразивной резки: прерывается по другой причине, a) Используйте диски только рекомендованных выключите электроинструмент и держите типов и специальные защитные его неподвижно до полной остановки диска. приспособления, разработанные...
 • Page 72 Дополнительные предупреждения по 32. Не используйте инструмент на любых безопасности: материалах, содержащих асбест. 17. При использовании дисков с углубленным 33. При использовании отрезного диска, центром используйте только диски всегда работайте с защитным кожухом армированные стекловолокном. диска для сбора пыли, установка которого 18.
 • Page 73: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Наибольшая скорость достигается при повороте диска в направлении цифры 5. А самая низкая ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ скорость достигается при повороте диска в направлении цифры 1. Соотношение между цифровым значением на диске ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: и примерной скоростью вращения указано в таблице Перед проведением регулировки или проверки •...
 • Page 74 Установка или снятие кожуха круга (для Рис.10 кругов с вогнутым центром, Для снятия диска выполните процедуру установки в обратном порядке. многофункциональных кругов/абразивных отрезных кругов, алмазных кругов) Установка или снятие абразивного диска Для инструмента с ограждением диска со (дополнительная принадлежность) стопорным болтом Примечание: Рис.5 Используйте...
 • Page 75 ЭКСПЛУАТАЦИЯ Рис.17 Отсоедините инструмент от розетки и положите шпинделем вверх, чтобы обеспечить легкий доступ к ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: шпинделю. Снимите насадку со шпинделя. Никогда не прилагайте к инструменту усилий. • Установите проволочную чашечную щетку Вес инструмента создает адекватное давление. проволочную скошенную щетку на шпиндель и Чрезмерное...
 • Page 76 Выполнение работ с абразивным отрезным диском/алмазным диском (дополнительная принадлежность) Рис.18 Направление установки стопорной гайки и внутреннего фланца зависит от толщины диска. См. таблицу ниже. 100 мм (4") Абразивный отрезной круг Алмазный диск Толщина: Менее 4 мм (5/32 дюйма) Толщина: 4 мм (5/32") или более Толщина: Менее...
 • Page 77: Дополнительные Аксессуары

  щеток и любые другие работы по техобслуживанию или регулировке должны осуществляться в уполномоченных сервис-центрах Makita с использованием запасных частей только производства компании Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном...
 • Page 80 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884674F988...

This manual is also suitable for:

9561cvh9563c9564c9562ch9564cv9565c ... Show all