Download  Print this page

Makita 9561CH Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Angle Grinder
GB
Vinkelslipmaskin
S
Vinkelsliper
N
Kulmahiomakone
FIN
Leņķa slīpmašīna
LV
Kampinis šlifuoklis
LT
Nurklihvkäi
EE
Угловая шлифмашина
RUS
9561CH
9561CVH
9562CH
9562CVH
9563C
9563CV
9564C
9564CV
9565C
9565CV
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 9561CH

  Summary of Contents for Makita 9561CH

 • Page 1 Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL Vinkelslipmaskin BRUKSANVISNING Vinkelsliper BRUKSANVISNING Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE Leņķa slīpmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Kampinis šlifuoklis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Nurklihvkäi KASUTUSJUHEND Угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 9561CH 9561CVH 9562CH 9562CVH 9563C 9563CV 9564C 9564CV 9565C 9565CV...
 • Page 2 007358 007359 001046 9561CH 9562CH 9562CVH 9564C 9563C/CV 9565C/CV 007360 007566 007564 002980 002981 007362 9561CH 9562CH 9562CVH 9564C 9563C/CV 9565C/CV 007363 007567 007565...
 • Page 3 005259 005260 005261 005262 007364 007365...
 • Page 4: Specifications

  Standard and can, therefore, also be used from sockets The following show the symbols used for the equipment. without earth wire. Be sure that you understand their meaning before use. For Model 9561CH/9561CVH/9562CH/9562CVH ・ Read instruction manual. ENG019-1 For European countries only ・...
 • Page 5: Additional Safety Rules

  20. Do not touch the workpiece immediately after 8JD, ENGLAND operation; it may be extremely hot and could Responsible manufacturer: burn your skin. Makita Corporation Anjo Aichi Japan 21. Position the tool so that the power cord ENB031-6 always stays behind the machine during operation.
 • Page 6 Then rotate the wheel guard around 180 degrees speed. clockwise (for 9563C,9563CV) or counterclockwise (for Number (R.P.M.) 9561CH,9561CVH,9562CH,9562CVH,9564C,9564CV,9 2,800 565C,9565CV). Be sure to tighten the screw securely. 4,000 To remove wheel guard, follow the installation procedure 6,500 in reverse.
 • Page 7: Operation

  OPERATION Installing or removing depressed center grinding wheel/Multi-disc (accessory) Fig.9 WARNING: Mount the inner flange onto the spindle. Fit the It should never be necessary to force the tool. The • wheel/disc on the inner flange and screw the lock nut weight of the tool applies adequate pressure.
 • Page 8: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Wheel guard (Wheel cover) • Inner flange • Depressed center wheels •...
 • Page 9: Eg-Deklaration Om Överensstämmelse

  • På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande. • Obs! Specifikationerna kan variera mellan olika länder. END202-2 dubbelisolerad i enlighet med europeisk standard och får därför också anslutas till ojordade vägguttag. Symboler För modell 9561CH/9561CVH/9562CH/9562CVH Följande visar symbolerna används för ENG019-1 utrustningen.
 • Page 10: Ytterligare Säkerhetsanvisningar

  8JD, ENGLAND 18. Se upp för gnistsprut. Håll maskinen på ett Ansvarig tillverkare: sådant sätt att gnistorna flyger i riktning bort Makita Corporation Anjo Aichi Japan från dig, övriga personer eller brännbart ENB031-6 material. 19. Tänk på att rondellen fortsätter att rotera efter YTTERLIGARE att maskinen stängts av.
 • Page 11 (för samma sätt blir hastigheten lägre när inställningen vrids 9563C,9563CV) eller moturs (för mot 1. 9561CH,9561CVH,9562CH,9562CVH,9564C,9564CV,9 nedanstående tabell visas sambandet mellan 565C,9565CV). Dra åt skruven ordentligt. inställningssiffra och rotationshastighet. Gör på omvänt sätt för att ta bort sprängskyddet.
 • Page 12 Undvik att studsa eller hacka med rondeller, i • justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita synnerhet i närheten av hörn, skarpa kanter osv. servicecenter och med reservdelar från Makita. Det är lätt att i dessa situationer förlora kontrollen...
 • Page 13 Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Sprängskydd (skivskydd) •...
 • Page 14: Tekniske Data

  Symboler kan derfor også brukes i kontakter uten jordledning. Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette For modell 9561CH/9561CVH/9562CH/9562CVH utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du ENG019-1 begynner å bruke maskinen.
 • Page 15 8JD, ENGLAND 18. Se opp for flygende gnister. Hold maskinen Ansvarlig produsent: slik at gnistene flyr bort fra deg og andre Makita Corporation Anjo Aichi Japan personer eller brennbare materialer. ENB031-6 19. Ta hensyn til at skiven fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av.
 • Page 16 180 grader med klokken (for rotasjonshastigheten. 9563C, 9563CV) eller klokken (for 9561CH,9561CVH,9562CH,9562CVH,9564C,9564CV,9 Nummer o/min (R.P.M.) 565C,9565CV). Forviss deg om at du har trukket skruen 2 800 godt til. 4 000 Fjern beskyttelseskappen å...
 • Page 17 skruen etter at du har dratt spaken i pilretningen i BRUK arbeidsøyemed. Innstillingsvinkelen beskyttelseskappen kan justeres med spaken. Fjern beskyttelseskappen å følge ADVARSEL: installeringsfremgangsmåten i motsatt rekkefølge. Det burde aldri være nødvendig å bruke makt på • maskinen. Vekten av maskinen utøver passende Installere eller fjerne nedtrykket, sentrert trykk.
 • Page 18 Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Beskyttelseskappe (skivedeksel) •...
 • Page 19: Tekniset Tiedot

  Nämä arvot on saatu standardin EN50144 mukaisesti. leikkaamiseen ilman vettä. ENH001-6 ENF002-1 VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Virtalähde Koneen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä seuraavien standardien vaatimukset;...
 • Page 20 8JD, ENGLAND 18. Varo kipinöitä. Pidä työkalua niin, että kipinät Vastuullinen valmistaja: suuntautuvat poispäin itsestäsi ja muista sekä Makita Corporation Anjo Aichi Japan syttymisherkistä materiaaleista. ENB031-6 19. Ota huomioon, että laikka jatkaa pyörimistään vielä sen jälkeen, kun virta on katkaistu.
 • Page 21 Kierrä sitten laikan suojusta noin 180 astetta myötäpäivään (malleille 9563C,9563CV) Luku (kierr./min) vastapäivään (malleille 2 800 9561CH,9561CVH,9562CH,9562CVH,9564C,9564CV,9 4 000 565C,9565CV). Kiristä ruuvit huolellisesti. 6 500 9 000 Irrota laikan suojus päinvastaisessa järjestyksessä. 11 000 Kiristysruuvi-tyyppisillä laikkasuojuksilla 006407 varustetulle työkalulle...
 • Page 22 Kiristä lukkomutteri painamalla karalukkoa voimakkaasti Vältä laikan pomppimista ja jumittumista varsinkin • niin, ettei kara pääse pyörimään, ja kiristä lukkomutteri silloin, kun työstät nurkkia, teräviä reunoja ja niin sitten lukkomutteriavaimella myötäpäivään. edelleen. Seurauksena voi olla hallinnan menetys ja takapotku. Kuva10 ÄLÄ...
 • Page 23 HUOMAUTUS: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen. Laikan suojus •...
 • Page 24 Tiem ir Simboli divkāršā izolācija saskaņā ar Eiropas standartu, tāpēc Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms tos var izmantot bez zemējuma. darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi Modelim 9561CH/9561CVH/9562CH/9562CVH izprotat to nozīmi. ENG019-1 ・ Izlasiet rokasgrāmatu. Tikai Eiropas valstīm Troksnis un vibrācija...
 • Page 25: Ek Atbilstības Deklarācija

  8JD, ANGLIJA 17. Neizmantojiet griezējripu sānu slīpēšanai. Atbildīgais ražotājs: 18. Sargieties no dzirkstelēm. Turiet darbarīku tā, Makita Corporation Anjo Aichi Japan lai novirzītu dzirksteles cilvēkiem un viegli ENB031-6 uzliesmojošiem materiāliem pretējā virzienā. PAPILDUS DROŠĪBAS 19. Ņemiet vērā to, ka slīpripa turpina griezties arī...
 • Page 26 Cipars (apgriezieni minūtē) 2 800 virzienā (modelim 9563C,9563CV) pretēji 4 000 pulksteņrādītāja virzienam (modelim 6 500 9561CH,9561CVH,9562CH,9562CVH,9564C,9564CV,9 9 000 565C,9565CV). Pārliecinieties, vai skrūve ir cieši 11 000 pieskrūvēta. 006407 Lai noņemtu slīpripas aizsargu, izpildiet augstāk aprakstīto uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.
 • Page 27 Darbarīkam ar spīlējuma sviras tipa slīpripas Uzlieciet putekļu aizsargu tā, lai tā mala ar atzīmi (A, B aizsargu vai C) būtu vērsta virzienā pret darbarīka galviņu. Att.7 Iespiediet putekļu aizsarga tapas atverēs. Att.8 Att.16 Kad skrūve ir atskrūvēta, pavelciet sviru bultiņas virzienā. Putekļu aizsargu iespējams noņemt ar rokām.
 • Page 28 Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Slīpripas aizsargs (Slīpripas vāks) • Iekšējais atloks •...
 • Page 29 Visi įrenginiai turi dvigubą izoliaciją, kaip reikalauja Europos standartas, Simboliai todėl juos galima jungti į elektros lizdą neįžemintus. Žemiau yra nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš Modeliui 9561CH/9561CVH/9562CH/9562CVH naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę. ENG019-1 ・ Skaitykite instrukciją.
 • Page 30 8JD, ENGLAND / Anglija 19. Atkreipkite dėmesį, kad išjungus įrankį diskas Atsakingasis gamintojas: toliau sukasi. Makita Corporation Anjo Aichi Japan 20. Nelieskite ruošinio iškart po naudojimo; jis ENB031-6 gali būti itin karštas ir nudeginti odą. 21. Padėkite įrankį taip, kad darbo metu maitinimo PAPILDOMOS SAUGOS laidas visuomet liktų...
 • Page 31 180 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę (modeliams 9563C o mažesnis greitis gaunamas sukant skaičiaus 1 ir 9563CV) arba prieš laikrodžio rodyklę (modeliams kryptimi. 9561CH,9561CVH,9562CH,9562CVH,9564C,9564CV,9 Žr. žemiau pateiktą lentelę, kad pamatytumėte ryšį tarp 565C,9565CV). Būtinai patikimai priveržkite varžtą. skaičiaus ant ratuko ir apytikslį sukimosi greitį.
 • Page 32: Techninė Priežiūra

  Jei norite priveržti fiksavimo galvutę, stipriai paspauskite VISUOMET pakeiskite diską, jei įrankis iškrito • ašies fiksatorių taip, kad velenas negalėtų suktis, tada šlifavimo metu. pasinaudokite fiksavimo galvutės raktu ir patikimai NIEKADA nedaužykite šlifavimo disko į ruošinį. • priveržkite pagal laikrodžio rodyklę. Venkite disko atšokimų...
 • Page 33 Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti, keisti anglinius šepetėlius, atlikti techninės priežiūros darbus arba reguliuoti turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti tiktai kompanijos „Makita" pagamintas atsargines dalis. PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita"...
 • Page 34: Tehnilised Andmed

  ・ Lugege kasutusjuhendit. Tööriist on vastavalt Euroopa standardile kahekordse isolatsiooniga ning seega võib seda kasutada ka ilma ・ KAHEKORDNE ISOLATSIOON maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult. Mudelile 9561CH/9561CVH/9562CH/9562CVH ・ Kasutage kaitseprille. ENG019-1 Üksnes Euroopa riikidele Müra ja vibratsioon ・ Üksnes EL riikides Tüüpiline...
 • Page 35 17. Ärge kasutage lõikeketast külg-käiamiseks. 8JD, ENGLAND 18. Olge ettevaatlik lendvate sädemetega. Hoidke Vastutav tootja: seadet nii, et sädemed lendaksid eemale nii Makita Corporation Anjo Aichi Japan teist, kaasinimestest kui ka tuleohtlikest ENB031-6 materjalidest. 19. Pöörake tähelepanu asjaolule, et ketas jätkab OHUTUSE LISAEESKIRJAD pöörlemist ka peale tööriista väljalülitamist.
 • Page 36 Seejärel pöörake kettapiiret umbes 180 kraadi (9563C ja 9563CV Number (pööret minutis) 2 800 korral) päripäeva või (9561CH, 9561CVH, 9562CH, 4 000 9562CVH, 9564C, 9564CV, 9565C ja 9565CV korral) 6 500 vastupäeva. Pärast paigaldust pingutage kindlasti kruvi 9 000 hoolikalt.
 • Page 37 Tõmmake hooba pärast kruvi lõdvendamist noole MÄRKUS: suunas. Paigaldage kettapiire selliselt, et kettapiirde Puhastage tolmukatte moodul, kui see on tolmu või • klambri eend oleks laagriümbrise sälguga kohakuti. võõrkehadega ummistunud. Ummistunud Seejärel pöörake kettapiiret 180° võrra. Kinnitage see tolmukatte mooduliga töö jätkamine kahjustab kruviga, olles eelnevalt tõmmanud hooba töötamiseks tööriista.
 • Page 38 Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid regulaarselt või siis, kui need hakkavad ummistuma. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE säilimiseks tuleb vajalikud remonttööd, süsiharja kontrollimine väljavahetamine ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav •...
 • Page 39: Русский Язык

  утилизируйте данный двойную изоляцию и поэтому может подключаться к электроинструмент вместе с розеткам без провода заземления. бытовыми отходами! Для модели 9561CH/9561CVH/9562CH/9562CVH В рамках соблюдения Европейской ENG019-1 Только для европейских стран Директивы 2002/96/EC по утилизации Шум и вибрация электрического и электронного...
 • Page 40: Декларация О Соответствии Ес

  что может 8JD, ENGLAND свидетельствовать о неправильной Ответственный изготовитель: установке или плохой балансировке диска. Makita Corporation Anjo Aichi, Япония Осмотрите инструмент для определения ENB031-6 причины. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 12. Убедитесь, что обрабатываемая деталь имеет надлежащую опору. ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 13. Крепко держите инструмент.
 • Page 41 инструмента. Действие переключения 22. Если в месте выполнения работ очень Рис.2 высокая температура и влажность или в Для инструмента с кнопкой блокировки ней содержится большое количество ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: токопроводящей пыли, используйте Перед включением штекера инструмента в прерыватель цепи (30 мА) для обеспечения •...
 • Page 42 буксе. Затем поверните ограждение диска на 180 по часовой стрелке (для 9563C,9563CV) или против Перед установкой или снятием пылезащитной • часовой стрелки (для крышки выключите инструмент и извлеките его 9561CH,9561CVH,9562CH,9562CVH,9564C,9564CV,9 вилку из розетки сети питания. Несоблюдение 565C,9565CV). Хорошо затяните винт. этого требования может привести к...
 • Page 43 уполномоченных сервис-центрах Makita с как положить инструмент. использованием запасных частей только Шлифовка и зачистка производства компании Makita. ВСЕГДА крепко держите инструмент одной рукой за корпус, а другой за боковую рукоятку. Включите инструмент и поднесите круг или диск к обрабатываемой детали.
 • Page 44 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если Вам необходимо содействие в получении...
 • Page 48 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884674-988...