Download  Print this page

Türkçe - Bosch AL 2450 DV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1519-002.book Page 33 Thursday, January 23, 2014 9:22 AM
Υποδείξεις εργασίας
Σε περιπτώσεις διαρκούς φόρτισης ή αλλεπάλληλων, χωρίς δια-
κοπή κύκλων φόρτισης, ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό,
όμως, είναι ακίνδυνο και δεν αποτελεί ένδειξη ότι ο φορτιστής
παρουσιάζει κάποια τεχνική βλάβη.
Μια καινούργια μπαταρία καθώς και μια μπαταρία που δεν είχε
χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό αποκτά την πλήρη ισχύ της μό-
νο μετά από 5 κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης. Να αφήνετε αυ-
τές τις μπαταρίες μέσα στο φορτιστή μέχρι να ζεσταθούν αισθη-
τά.
Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση
σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλήθηκε και πρέπει να αντικατα-
σταθεί.
Συντήρηση και Service
Service και παροχή συμβουλών χρήσης
Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή
και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα
ανταλλακτικά:
www.bosch-pt.com
Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως
στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλα-
κτικά τους.
Όταν ζητάτε πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλ-
λακτικά παρακαλούμε να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο
αριθμό ευρετηρίου που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευα-
στή.
Ελλάδα
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Tel.: 210 5701270
Fax: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Tel.: 210 5701380
Fax: 210 5701607
Απόσυρση
Οι φορτιστές, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανα-
κυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μη ρίχνετε τους φορτιστές στα απορρίμματα του σπιτιού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία
2012/19/EE σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρι-
κές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τη
μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δί-
καιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό οι άχρη-
στοι φορτιστές να συλλέγονται ξεχωριστά και
να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Bosch Power Tools
Türkçe
Ürün ve işlev tanımı
Bütün uyarıları ve talimat
hükümlerini okuyun. Açıkla-
nan uyarılara ve talimat hü-
kümlerine uyulmadığı takdirde
elektrik çarpmalarına, yangın-
lara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bu talimatı iyi saklayın.
Şarj cihazını ancak bütün işlevlerini ve talimatı okuyup öğren-
dikten sonra kullanın.
Güvenlik Talimatı
Bu şarj cihazı çocuklar ile fiziksel,
duyusal ve zihinsel yetenekleri sı-
nırlı veya deneyimi yetersiz ve bil-
gisi olmayan kişiler tarafından kul-
lanılmaz. Bu şarj cihazı 8 yaşından
itibaren çocuklar ve fiziksel, duyu-
sal veya zihinsel yetenekleri sınırlı
ve yeterli deneyim ve bilgiye sahip
olmayan kişiler tarafından ancak
denetim altında veya şarj cihazının
güvenli kullanımı hakkında aydın-
latıldıkları ve bu kullanıma bağlı
tehlikeleri kavradıkları takdirde
kullanılabilir. Aksi takdirde hatalı
kullanım ve yaralanma tehlikesi var-
dır.
Çocuklara göz kulak olun. Bu yolla
çocukların şarj cihazı ile oynamasını
önleyebilirsiniz.
Şarj cihazının temizliği ve bakımı
çocuklar tarafından denetimsiz bi-
çimde yapılamaz.
Şarj cihazını yağmur ve neme karşı koruyun.
Şarj cihazının içine su sızması elektrik çarpma teh-
likesini artırır.
 Sadece Bosch NiCd/NiMH aküleri şarj edin. Akünün ge-
rilimi şarj cihazının akü şarj gerilimine uygun olmalıdır.
Aksi takdirde yangın ve patlama tehlikesi vardır.
 Şarj cihazını temiz tutun. Kirlenme nedeniyle elektrik
çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
Türkçe | 33
1 609 929 0HB | (23.1.14)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch AL 2450 DV Professional