Download  Print this page

Dansk - Bosch AL 2450 DV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1519-002.book Page 22 Thursday, January 23, 2014 9:22 AM

22 | Dansk

cu's in het oplaadapparaat zitten tot ze duidelijk warm zijn ge-
worden.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Onderhoud en service
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het oplaadapparaat.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Oplaadapparaten, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
oplaadapparaten apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wij-
ze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstruk-
ser og anvisninger. I tilfælde
af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Disse instrukser bør opbevares til senere brug.
Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle
funktioner 100 % og gennemføre dem uden indskrænkninger
eller har modtaget tilsvarende instruktioner.
1 609 929 0HB | (23.1.14)
Sikkerhedsinstrukser
Denne lader er ikke beregnet til at
blive betjent af børn eller personer
med begrænsede fysiske, sensori-
ske eller mentale tilstand eller
manglende erfaring og kendskab.
Denne lader må kun betjenes af
børn fra 8 år samt af personer med
begrænsede fysiske, sensoriske el-
ler mentale tilstand eller manglen-
de erfaring og kendskab, hvis det
sker under opsyn, eller de modta-
ger anvisninger på sikker omgang
med laderen og således forstår de
farer, der er forbundet hermed. I
modsats fald er der risiko for fejlbe-
tjening og personskader.
Sørg for, at børn er under opsyn.
Dermed sikres det, at børn ikke leger
med ladeaggregatet.
Ladeaggregatet må kun rengøres
og vedligeholdes af børn, hvis de er
under opsyn.
Ladeaggregatet må ikke udsættes for regn eller
fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggregatet
øger risikoen for elektrisk stød.
 Oplad kun NiCd/NiMH-akkuer fra Bosch. Akku-spæn-
dingen skal passe til laderens akku-ladespænding.
I modsat fald er der risiko for brand og eksplosion.
 Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk
stød.
 Kontrollér ladeaggregat, kabel og stik før brug. Anvend
ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ik-
ke at åbne ladeaggregatet og sørg for at det repareres
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origina-
le reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis akku'en anvendes forkert, kan der slippe væske
ud af akku'en. Undgå at komme i kontakt med denne
væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand.
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske
kan give hudirritation eller forbrændinger.
 Tildæk ikke ladeaggregatets ventilationsåbninger. El-
lers kan ladeaggregatet blive for varmt, hvilket kan medfø-
re, at det ikke mere fungerer, som det skal.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch AL 2450 DV Professional