Download  Print this page

Norsk - Bosch AL 2450 DV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1519-002.book Page 26 Thursday, January 23, 2014 9:22 AM

26 | Norsk

Fel – Orsak och åtgärd
Orsak
Åtgärd
Den röda batteriladdningsindikatorn 5 blinkar
Laddning inte möjlig
Batterimodulen inte (korrekt)
Sätt upp batterimodulen kor-
insatt
rekt på laddaren
Batterikontakterna är förore-
Rengör kontakterna t. ex.
nade
genom att upprepade gånger
sätta in och ta ut batterimo-
dulen, eller byt batterimodu-
len vid behov
Batteriet är defekt
Ersätt batterimodulen
Laddningsindikatorerna 4 resp. 5 lyser inte
Laddarens stickpropp är inte
Anslut stickproppen korrekt i
(korrekt) kopplad
vägguttaget
Vägguttaget, nätsladden eller
Kontrollera nätspänningen,
laddaren är defekt
låt vid behov en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch
el-verktyg kontrollera ladda-
ren
Arbetsanvisningar
Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade laddnings-
cykler utan avbrott kan laddaren bli varm. Detta är utan bety-
delse och är inte ett tecken på att laddaren har en teknisk
defekt.
En ny eller under en längre tid inte använd batterimodul får
först efter ca. 5 laddnings- och urladdningscykler sin fulla
kapacitet. Låt dessa batterier sitta kvar i laddaren tills de tyd-
ligt värmts upp.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på
att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.
Underhåll och service
Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och
information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor
som gäller våra produkter och tillbehör.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på lad-
darens typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
1 609 929 0HB | (23.1.14)
Avfallshantering
Laddare, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljö-
vänligt sätt för återvinning.
Släng inte laddare i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
för kasserade elektriska och elektroniska
apparater och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara laddare omhändertas
separat och på miljövänligt sätt lämnas in
för återvinning.
Ändringar förbehålles.
Norsk
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene
og anvisningene. Feil ved over-
holdelsen av advarslene og ned-
enstående anvisninger kan
medføre elektriske støt, brann
og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på disse informasjonene.
Bruk ladeapparatet kun hvis du kan beregne alle funksjonene
og kan utføre dissse uten innskrenkninger eller har fått tilsva-
rende instrukser.
Sikkerhetsinformasjon
Denne lader er ikke beregnet brukt
av barn og personer med reduserte
fysiske eller sansemessige evner
eller med manglende erfaring og
kunnskap. Laderen kan brukes av
barn fra 8 år og oppover og av per-
soner med svekkede fysiske eller
sansemessige evner eller manglen-
de erfaring og kunnskap, forutsatt
at bruken skjer under tilsyn, eller
brukeren har fått instruksjoner om
sikker håndtering av laderen og
forstår farene som er forbundet
med bruk av laderen. Ellers er det fa-
re for feilbetjening og personskader.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch AL 2450 DV Professional