Download  Print this page

Suomi - Bosch AL 2450 DV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1519-002.book Page 28 Thursday, January 23, 2014 9:22 AM

28 | Suomi

Konstant lys i grønn batteri-ladeindikator 4
Konstant lys i den grønne batteri-ladeindi-
katoren 4 signaliserer at batteriet er helt
oppladet.
Når batteriet er fullt oppladet, kobler ladeapparatet straks om
til kompensasjonslading. Denne utlikner den naturlige selvut-
ladingen til batteriet.
Uten innsatt batteri signaliserer kontinuerlig lys i batteri-in-
dikatoren 4 at støpselet er satt inn i stikkontakten og at lade-
apparatet er driftsklart.
Konstant lys i rød batteri-ladeindikator 5
Konstant lysing i den røde batteri-ladein-
dikatoren 5 signaliserer at temperaturen til
batteriet er utenfor godkjent ladetempera-
turområde, se avsnitt «Tekniske data». Så
snart det tillatte temperaturområdet er nådd, kobler ladeap-
paratet automatisk om til hurtigopplading.
Blinklys rød batteri-ladeindikator 5
Blinklyset i den røde batteri-ladeindikato-
ren 5 signaliserer en annen feil i oppladin-
gen, se avsnitt «Feil – Årsaker og utbe-
dring».
Feil – Årsaker og utbedring
Årsak
Utbedring
Rød batteri-ladeindikator 5 blinker
Ingen opplading mulig
Batteriet er ikke satt (riktig)
Sett batteriet riktig på lade-
inn
apparatet
Batterikontaktene er tilsmus-
Rengjør batterikontaktene;
set
f.eks. ved hyppig innsetting
og fjerning av batteriet, skift
eventuelt ut batteriet
Batteriet er defekt
Skift ut batteriet
Batteri-ladeindikatorene 4 hhv. 5 lyser ikke
Strømstøpselet til ladeappa-
Sett strømstøpselet (helt) inn
ratet er ikke satt (riktig) inn
i stikkontakten
Stikkontakt, strømledning
Sjekk strømspenningen, la la-
eller ladeapparat er defekt
deapparatet eventuelt kon-
trolleres av en autorisert kun-
deservice for Bosch-
elektroverktøy
Arbeidshenvisninger
Ved kontinuerlige oppladingssykluser hhv. oppladingssyklu-
ser som følger rett etter hverandre uten avbrudd kan ladeap-
paratet bli varmt. Dette er ikke farlig og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt.
Et nytt batteri eller et batteri som ikke har vært i bruk over len-
gre tid oppnår først etter fem oppladings- og utladingssyklu-
ser sin fulle effekt. La dette batteriet stå i ladeapparatet til det
tydelig oppvarmes.
En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på
at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.
1 609 929 0HB | (23.1.14)
Service og vedlikehold
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på ladeappa-
ratets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Ladeapparater, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Ikke kast ladeapparater i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
må gamle ladeapparater som ikke lenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja
muut ohjeet. Turvallisuusoh-
jeiden noudattamisen laimin-
lyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä nämä ohjeet hyvin.
Käytä latauslaitetta ainoastaan, jos täysin pystyt arvioimaan
ja hallitsemaan rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet saanut
vastaavia ohjeita.
Turvallisuusohjeita
Tätä latauslaitetta ei ole tarkoitet-
tu lasten eikä fyysisiltä, aistimelli-
silta tai henkisiltä kyvyiltään rajoit-
teellisten tai puutteellisen
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch AL 2450 DV Professional