Download Print this page

Bosch Professional AL 2450 DV Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

OBJ_BUCH-2171-002.book Page 1 Friday, January 20, 2017 4:38 PM
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 1T8 (2014.02) AS / 21 ASIA
AL 2450 DV Professional
en Original instructions
cn 原始使用说明书
tw 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
Bản gốc hướng dẫn sử dụng
vi

Advertisement

loading

  Also See for Bosch Professional AL 2450 DV

  Summary of Contents for Bosch Professional AL 2450 DV

 • Page 1 OBJ_BUCH-2171-002.book Page 1 Friday, January 20, 2017 4:38 PM Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart GERMANY AL 2450 DV Professional www.bosch-pt.com 1 609 92A 1T8 (2014.02) AS / 21 ASIA en Original instructions cn 原始使用说明书 tw 原始使用說明書 ko 사용 설명서 원본...
 • Page 2 Tiếng Việt ......Trang 18 1 609 92A 1T8 | (20.1.17) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-2171-002.book Page 3 Friday, January 20, 2017 4:38 PM AL 2450 DV Bosch Power Tools 1 609 929 0HF | (20.1.17)
 • Page 4: English

  °C 0 – 45  Charge only Bosch NiCd/NiMH batteries. The battery Please observe the article number on the type plate of your battery voltage must match the battery charging voltage of the charger. The trade names of individual battery chargers may vary.
 • Page 5 7 is inserted into the charging compartment 6. Cause Corrective Measure Flashing red battery charge indicator 5 For charging Bosch batteries without contact APT 1, use adapter 3. No charging procedure possible To remove the adapter 3 from the charging compartment 6,...
 • Page 6 E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com Uxbridge Disposal UB 9 5HJ At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange Battery chargers, accessories and packaging should be sort- the collection of a product in need of servicing or repair. ed for environmental-friendly recycling. Tel. Service: (0844) 7360109 Do not dispose of battery chargers into household waste! E-Mail: boschservicecentre@bosch.com...
 • Page 7 2 转接器的解锁按键* 2。 3 针对没有 APT 插头接点的蓄电池的转接器* 透过智慧型的充电过程,机器能够自动判断蓄电池的 4 绿色的蓄电池充电指示灯 充电状况。在考量蓄电池的温度和蓄电池的电压等前 提之下,本机器会以最佳的充电电流进行充电。 5 红色的蓄电池充电指示灯 这样不但能够保护蓄电池,而且存放在充电器中的蓄 6 充电室 电池的电量,会一直保持在饱和的状态。 7 有 APT- 接头的蓄电池* 指示: 当蓄电池的温度在许可的充电温度范围内时, *图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。 才能够充电。 详情参阅 " 技术数据 "。 本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。 Bosch Power Tools 1 609 92A 1T8 | (20.1.17)
 • Page 8 原因 处理措施 傳真:+852 2590 9762 红色的蓄电池充电指示灯 5 开始闪烁 電郵:info@hk.bosch.com 无法充电 網站:www.bosch-pt.com.hk 未安装或者未正确地安装 正确地安装好蓄电池 制造商地址: 好蓄电池 Robert Bosch Power Tools GmbH 蓄电池的接点堆积了污垢 清洁蓄电池的接头;例如 罗伯特 · 博世电动工具有限公司 连续地插入,拔出 蓄电 70538 Stuttgart / GERMANY 池,必要时得更换蓄电池 70538 斯图加特 / 德国 蓄电池损坏 更换蓄电池 处理废弃物 蓄电池的充电指示灯 4 或 5 不亮了...
 • Page 9 分  僅可對博世鎳鎘/鎳氫電池進行充電。充電電池的 – 3,0 安培小時 分 電壓必須與充電裝置的充電電壓相符。 否則有失火 蓄電池室的數目 6 – 20 與爆炸之虞。 重量符合 EPTA-Procedure  充電器必須保持清潔。 如果充電器上囤積污垢容易 公斤 01:2014 導致觸電。 / II 絕緣等級  使用前必須檢查充電器、電線和插頭。如果發現故 務必認清充電器銘牌上的購物號。同一個充電器可能有不同的商 品名稱。 障則不可繼續使用充電器。不可擅自拆開充電器。 充電器只能交給合格的專業電工修理,並且只能換 Bosch Power Tools 1 609 92A 1T8 | (20.1.17)
 • Page 10 10 位數物品代碼。 充電溫度範圍以外 (參考 " 技術性數 台灣 據 ") 。只要蓄電池的溫度恢復到許可 台灣羅伯特博世股份有限公司 的充電溫度範圍內,充電器會馬上自動轉換為快速充 建國北路一段 90 號 6 樓 電。 台北市 10491 電話 : (02) 2515 5388 傳真 : (02) 2516 1176 www.bosch-pt.com.tw 1 609 92A 1T8 | (20.1.17) Bosch Power Tools...
 • Page 11: 한국어

  OBJ_BUCH-2171-002.book Page 11 Friday, January 20, 2017 4:38 PM | 11 한국어 制造商地址 :  어린이가 혼자서 충전기를 세척하 Robert Bosch Power Tools GmbH 거나 보수 정비하지 않도록 하십 羅伯特 · 博世電動工具有限公司 시오 . 70538 Stuttgart / GERMANY 70538 斯圖加特 / 德國...
 • Page 12 우에만 급속 충전 과정이 가능합니다 , “ 제품 사양 ” 5 회 정도 충전 및 방전 과정을 거친 후에야 완전한 성 참조 . 능을 보입니다 . 이러한 배터리는 완전히 따뜻해질 때까 지 충전기에 두십시오 . 1 609 92A 1T8 | (20.1.17) Bosch Power Tools...
 • Page 13 แบตเตอรี ่ มิ ฉ ะนั ้ น เครื ่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่ จ ะร้ อ นเกิ น ไป มี ค วามบกพร่ อ งทางกายภาพ ทาง และไม่ ส ามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ประสาทสั ม ผั ส หรื อ ทางจิ ต หรื อ Bosch Power Tools 1 609 92A 1T8 | (20.1.17)
 • Page 14 ไฟฟ้ า ต้ อ งมี ค ่ า ตรงกั บ ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ที ่ ร ะบุ ไ ว ้ บ นแผ่ น ป้ า ย พิ ก ั ด เครื ่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่ 1 609 92A 1T8 | (20.1.17) Bosch Power Tools...
 • Page 15: Bahasa Indonesia

  ที ม งานให้ ค ํ า แนะนํ า การใช้ ง านของ บ๊ อ ช ยิ น ดี ต อบคํ า ถาม เกี ่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเราและอุ ป กรณ์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ Bosch Power Tools 1 609 92A 1T8 | (20.1.17)
 • Page 16 – 1,2 Ah terjadinya kontak listrik menjadi lebih besar. – 1,3 Ah  Hanya gunakan baterai NiCd/NiMH Bosch. Tegangan – 1,4 Ah baterai harus sesuai dengan tegangan pengisian – 1,5 Ah baterai dari charger. Jika tidak, dapat terjadi bahaya kebakaran atau ledakan.
 • Page 17 7 Tidak ada pengisian dimasukkan ke dalam kedudukan 6. Baterai tidak duduk Biarkan baterai duduk dengan Untuk mengisi baterai merek Bosch tanpa kontak APT 1, (dengan betul) pada betul pada kedudukannya gunakan adapter 3. kedudukannya...
 • Page 18: Tiếng Việt

  Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính điện giựt. Kỹ Thuật  Chỉ sạc pin NiCd/NiMH của Bosch. Điện áp của pin phải phù hợp với điện áp nạp pin của máy Đọc kỹ mọi cảnh báo an nạp pin. Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn hoặc toàn và...
 • Page 19 ổ điện và pin 7 được lắp vào khoang nạp điện 6. 5 Đèn báo nạp điện pin màu đỏ Để nạp điện cho pin Bosch không có phần tiếp xúc 6 Khoang nạp điện APT 1, sử dụng bộ tiếp hợp 3.
 • Page 20 Nguyên nhân Biện pháp Chỉnh Sửa Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời Đèn Báo Nạp Điện Màu Đỏ Nhấp Nháy 5 các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng Không thể thực hiện được qui trình nạp điện tôi và...