Download  Print this page

Svenska - Bosch AL 2450 DV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1519-002.book Page 24 Thursday, January 23, 2014 9:22 AM

24 | Svenska

Årsag
Afhjælpning
Akku-kontrollamper 4 hhv. 5 lyser ikke
Ladeaggregatets net-
Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
stik er ikke sat (rigtigt) i
Stikdåse, netkabel eller
Kontrollér netspændingen, lad evt.
ladeaggregat er defekt
ladeaggregatet blive kontrolleret af
en autoriseret servicecenter for
Bosch-el-værktøj
Arbejdsvejledning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
En ny akku eller en akku, der ikke har været brugt i længere
tid, yder først fuld kapacitet efter ca. 5 opladninger og aflad-
ninger. Lad disse akkuer blive siddende i ladeaggregatet, til
de er opvarmet betydet.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Vedligeholdelse og service
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedli-
geholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegnin-
ger og informationer om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Det 10-cifrede typenummer på ladeaggregatets typeskilt skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Ladeaggregater, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasserede ladeaggregater indsamles
separat og genbruges iht. gældende miljø-
forskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
1 609 929 0HB | (23.1.14)
Svenska
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säker-
hetsanvisningar och instruk-
tioner. Fel som uppstår till
följd av att säkerhetsanvis-
ningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna.
Använd laddaren endast om du är förtrogen med dess funktio-
ner och utan inskränkning behärskar hanteringen eller om du
fått de anvisningar för manövrering som krävs.
Säkerhetsanvisningar
Denna laddare är inte avsedd för
användning av barn eller personer
med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller med
bristande kunskap och erfarenhet.
Denna laddare får endast användas
av barn från 8 år och uppåt, och av
personer med begränsad fysisk,
sensorisk eller mental förmåga
eller bristande kunskap och erfa-
renhet, om de övervakas eller är
instruerade i laddaren och förstår
riskerna som är förknippade med
den. I annat fall föreligger fara för
felanvändning och skador.
Håll barn under uppsikt. Barn får
inte leka med laddaren.
Utan uppsikt får barn inte rengöra
eller underhålla laddaren.
Skydda laddaren mot regn och väta. Tränger vat-
ten in i laddaren ökar risken för elektrisk stöt.
 Ladda endast NiCd/NiMH-batterier från Bosch. Batteri-
spänningen måste passa till laddarens spänning.
Annars föreligger brand- och explosionsrisk.
 Håll laddaren ren. Förorening kan leda till elektrisk stöt.
 Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt före varje
användning. En skadad laddare får inte användas. Du
får själv aldrig öppna laddaren, låt den repareras av
kvalificerad fackman och endast med originalreserv-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch AL 2450 DV Professional