Download  Print this page

Nederlands - Bosch AL 2450 DV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1519-002.book Page 20 Thursday, January 23, 2014 9:22 AM

20 | Nederlands

Nederlands
Product- en vermogensbeschrijving
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschu-
wingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar deze voorschriften goed.
Gebruik het oplaadapparaat alleen wanneer u alle functies
volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebrui-
ken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.
Veiligheidsvoorschriften
Dit oplaadapparaat is niet bestemd
voor het gebruik door kinderen en
personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke capaci-
teiten of gebrekkige ervaring en
kennis. Dit oplaadapparaat kan
door kinderen vanaf 8 jaar alsook
door personen met beperkte fysie-
ke, sensorische of geestelijke ca-
paciteiten of ontbrekende ervaring
en kennis gebruikt worden als deze
onder toezicht staan of over het
veilige gebruik van het oplaadap-
paraat geïnformeerd werden en de
hiermee gepaard gaande gevaren
verstaan. Anders bestaat er gevaar
voor foute bediening en verwondin-
gen.
Houd toezicht op kinderen. Daar-
mee wordt gewaarborgd dat kinde-
ren niet met het oplaadapparaat spe-
len.
De reiniging en het onderhoud van
het oplaadapparaat door kinderen
mogen niet zonder toezicht plaats-
vinden.
1 609 929 0HB | (23.1.14)
Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen
en vocht. Het binnendringen van water in het op-
laadapparaat vergroot het risico van een elektri-
sche schok.
 Laad alleen Bosch NiCd/NiMH-accu's. De accuspanning
moet bij de acculaadspanning van het oplaadapparaat
passen. Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.
 Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat gevaar voor een elektrische schok.
 Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet als u een be-
schadiging hebt vastgesteld. Open het oplaadapparaat
niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd perso-
neel en alleen met originele vervangingsonderdelen re-
pareren. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stek-
kers vergroten het risico van een elektrische schok.
 Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen lei-
den.
 Dek de ventilatieopeningen van het oplaadapparaat
niet af. Het oplaadapparaat kan anders oververhit raken
en niet meer correct functioneren.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het oplaadapparaat op de pagina met afbeeldingen.
1 Accu zonder APT-insteekcontact*
2 Ontgrendelingsknop voor adapter*
3 Adapter voor accu zonder APT-insteekcontact*
4 Groene accuoplaadindicatie
5 Rode accuoplaadindicatie
6 Oplaadschacht
7 Accu met APT-insteekcontact*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Oplaadapparaat
Productnummer
Oplaadspanning accu (automati-
sche spanningsherkenning)
Laadstroom
– Snel opladen
– Druppelladen
Toegestaan oplaadtemperatuur-
bereik
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het oplaadapparaat. De
handelsbenamingen van sommige oplaadapparaten kunnen afwijken.
AL 2450 DV
2 607 225 0..
V
7,2 – 24
mA
5000
mA
100
°C
0 – 45
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch AL 2450 DV Professional