Download Print this page

Advertisement

CS 30Y • CS 35Y • CS 40Y • CS 45Y
Handling instructions
en
Bedienungsanleitung
de
Mode d'emploi
fr
Istruzioni per l'uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Instrucciones de manejo
es
Instruções de uso
pt
Bruksanvisning
sv
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Käyttöohjeet
Οδηγίες χειρισμού
el
Instrukcja obsługi
pl
CS35Y
Kezelési utasítás
hu
Návod k obsluze
cs
Kullanım talimatları
tr
Instrucţiuni de utilizare
ro
Navodila za rokovanje
sl
Pokyny na manipuláciu
sk
Инструкция за експлоатация
bg
Uputstvo za rukovanje
sr
Upute za rukovanje
hr
Iнструкції щодо поводження з
uk
пристроєм
Инструкция по эксплуатации
ru
en
de
fr
it
nl
es
pt
sv
da
no
el
pl
hu
cs
tr
ro
sl
sk
bg
sr
hr
uk
ru

Advertisement

   Summary of Contents for Hitachi CS 30Y

 • Page 1

  CS 30Y • CS 35Y • CS 40Y • CS 45Y fi CS35Y Handling instructions Kezelési utasítás Bedienungsanleitung Návod k obsluze Mode d’emploi Kullanım talimatları Istruzioni per l’uso Instrucţiuni de utilizare Gebruiksaanwijzing Navodila za rokovanje Instrucciones de manejo Pokyny na manipuláciu Instruções de uso...

 • Page 2

  # @ ! 0 & 0.5~1 mm...

 • Page 3

  5 cm 6 mm 17 mm 110 V – 120 V 220 V – 240 V...

 • Page 4

  English (Original instructions) K: Side cover: Protective cover to the guide bar saw chain, SYMBOLS clutch and sprocket when the chain saw is in use. L: Tension dial: Device for adjusting tension of saw chain WARNING M: Knob: Knob for securing tension dial and side cover The following show symbols used for the machine.

 • Page 5

  English A moment of inattention while operating power 5) Service tools may result in serious personal injury. a) Have your power tool serviced by a qualifi ed b) Use personal protective equipment. Always repair person using only identical replacement wear eye protection. parts.

 • Page 6

  Pinching the saw chain along the top of the guide If the unit does not working properly, immediately stop bar may push the guide bar rapidly back towards the using and request repair from your Hitachi Authorized operator. Service Center.

 • Page 7

  Injury may occur. with the applicable safety standards. 19. Ensure there are no nails and other foreign objects in ○ Always refer to your Hitachi Authorized Service Center the material. for all repairs. If the saw chain impact on the nail etc., injury may Attempting to repair the unit yourself may result in an occur.

 • Page 8

  English SAW CHAIN AND GUIDE BAR STANDARD ACCESSORIES ASSEMBLY ○ Chain case ..............1 ○ Guide bar ..............1 WARNING ○ Chain ................1 ○ Don’t use the saw chain or the guide bar other than ○ Plug clip*..............1 those specifi...

 • Page 9

  English (4) When cutting wood horizontally, turn the unit body to ATTACHING THE PLUG CLIP the right so that the guide bar is below and hold the upper side of the side handle with your left hand. Hold The cord leading from the power plug is prevented from the guide bar horizontally and place the spike that is on being pulled out by the plug clip.

 • Page 10

  GUARANTEE MAINTENANCE AND INSPECTION We guarantee Hitachi Power Tools in accordance with statutory/country specifi c regulation. This guarantee does 1. Inspecting the Chain not cover defects or damage due to misuse, abuse, or (1) Be sure to occasionally inspect the chain tension.

 • Page 11

  NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and development, the specifi cations herein are subject to change without prior notice.

 • Page 12

  Deutsch (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung) K: Seitliche Abdeckung: Schutzabdeckung für Schwert SYMBOLE und Sägekette, Vorgelege und Kettenzahnrad, wenn die Kettensäge in Benutzung ist. WARNUNG L: Spannungswählschalter: Vorrichtung zum Einstellen folgenden Symbole werden für diese der Spannung der Sägekette. Maschine verwendet. Achten Sie darauf, diese vor M: Drehknopf: Knopf Sichern...

 • Page 13

  Deutsch Durch Entfernen Staubes können d) Verwenden Anschlusskabel nicht missbräuchlich. Tragen staubbezogene Gefahren vermindert werden. Elektrowerkzeug niemals 4) Einsatz und Pfl ege von Elektrowerkzeugen Anschlussschnur, ziehen Sie es nicht damit a) Überanspruchen Sie Elektrowerkzeuge nicht. heran und ziehen Sie den Stecker nicht an der Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug für Anschlussschnur aus der Steckdose.

 • Page 14

  Deutsch Eine Berührung der Spitze kann in manchen Fällen WARNHINWEISE ZUR SICHERHEIT einen plötzlichen Rückschlag verursachen, bei dem DER KETTENSÄGE das Schwert nach oben und zurück zum Bediener geschleudert wird. 1. Halten Sie alle Körperteile, wenn die Kettensäge in Ein Einklemmen der Sägekette entlang des oberen Betrieb ist, von der Sägekette fern.

 • Page 15

  Geräusch oder eine abnormale Vibration bemerken, ausgestattet ist (Bremshebel, Entriegelungsknopf, schalten Sie das Gerät aus, stellen Sie seine Kettenfänger usw.). Benutzung ein und bringen Sie es zu Ihrer von Hitachi Sie dürfen diese außerdem nicht verändern oder autorisierten Service-Werkstatt zur Inspektion bzw. unbeweglich machen.

 • Page 16

  Gerätkörpers, neue Warnplakette an. das Nachfüllen von Öl usw. befolgen Sie die Wenden Sie sich für die Warnplakette an ihre von Gebrauchsanweisung. Hitachi autorisierte Service-Werkstatt. 23. Bitten Sie das Geschäft um die Reparatur des Gerätes. 26. Halten etwaige örtliche Vorschriften oder ○...

 • Page 17

  Deutsch ZUSAMMENBAU VON SÄGEKETTE STANDARDZUBEHÖR UND SCHWERT ○ Kettengehäuse ............1 ○ Schwert ............... 1 WARNUNG ○ Kette ................1 ○ Benutzen Sie keine andere Sägekette bzw. kein ○ Steckerklemme* ............1 anderes Schwert, als unter „SPEZIFIKATIONEN“ * In bestimmten Gebieten nicht mitgeliefert. angegeben.

 • Page 18

  Deutsch ○ Das Anzugsmoment für die Spezialmutter wurde auf SCHUTZSTROMKREIS das optimale Niveau eingestellt. Sie darf unter keinen Umständen gelockert oder angezogen werden. Kettensäge einem Schutzstromkreis (1) Heben Sie das Ende des Schwerts nach oben und ausgestattet, um zu verhindern, dass sie beschädigt wird. drehen Sie den Spannungswählschalter, um die Wenn die Kettensäge übermäßig belastet wird, etwa wenn Spannung der Sägekette einzustellen.

 • Page 19

  Deutsch Schneiden Sie ihn zuerst zu einem Drittel von unten der Blätter und das Einstellen der Tiefenanzeige sollte an und brechen Sie dann den Ast von oben ab. Zum in der Mitte des Schwerts bei ordnungsgemäß an der Schluss schneiden Sie den verbleibenden Teil des Maschine montierter Kette erfolgen.

 • Page 20

  Die Zubehöre dieser Maschine sind auf Seite 211 HINWEIS aufgelistet. Aufgrund des ständigen Forschungs und Entwicklung sprogramms von HITACHI sind änderungen der hierin gemachten technischen Angaben vorbehalten. GARANTIE Auf Hitachi-Elektrowerkzeuge gewähren wir eine Garantie unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen und landesspezifi...

 • Page 21

  Français (Traduction des instructions d'origine) Poignée arrière : Poignée de soutien située sur le SYMBOLES carter moteur. J: 1Interrupteur : appareil activé par le doigt. AVERTISSEMENT K: Capot latéral : capot protégeant le guide-chaîne, la Les symboles suivants sont utilisés pour l’outil. chaîne, l’embrayage et le pignon pendant l’utilisation Bien se familiariser avec leur signifi...

 • Page 22

  Français cordons endommagés emmêlés c) Débrancher la fi che de la source d’alimentation augmentent le risque de choc électrique. en courant et/ou le bloc de batteries de l’outil e) Lorsqu’on utilise outil à l’extérieur, avant tout réglage, changement d’accessoires utiliser un prolongateur adapté à l’utilisation ou avant de ranger l’outil.

 • Page 23

  Français 4. Porter des verres de sécurité et une protection à chaîne, il convient de prendre toutes mesures pour auditive. Un équipement supplémentaire de protection éliminer le risque d’accident ou de blessure lors de vos pour la tête, les mains, les jambes et les pieds est travaux de coupe.

 • Page 24

  Si l’outil présente un dysfonctionnement, arrêtez des vibrations anormaux, arrêtez immédiatement l’outil immédiatement de l’utiliser et faites-le réparer par le et retournez-le au centre de maintenance agréé Hitachi centre de maintenance agréé Hitachi. afi n de le faire contrôler et réparer.

 • Page 25

  Français DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS NUMÉROTÉS (Fig. 2 - Fig. 33) Tous les maillons- @ Boulon e Interrupteur gouge doivent garder 1 Zone de recul la même longueur # Pignon r Bouton de verrouillage g Limiteur de profondeur 2 Frein de chaîne Régulateur de la Guide de jauge de $ Partie crochet...

 • Page 26

  Français ATTENTION APPLICATIONS Si vous serrez le bouton avant de tourner le bouton de tension, ce dernier se verrouillera et ne pourra plus Coupe de bois classique. tourner. (4) Appuyez délicatement sur le dessus du bouton pour AVANT LA MISE EN MARCHE l’insérer dans le trou de vis, serrez-le puis reportez- vous aux instructions de la rubrique «...

 • Page 27

  Français ATTENTION CONTRÔLE DU DÉBIT DE L’HUILE ○ Si vous entamez le bois par le dessous, l’outil risque DE CHAÎNE de reculer vers l’utilisateur si la chaîne cogne fortement sur le bois. ○ Lorsque l’outil est mis en marche, l’huile de chaîne ○...

 • Page 28

  1. Contrôle de la chaîne Nous garantissons que l’ensemble des Outils électriques (1) Vérifi ez régulièrement la tension de la chaîne. Si elle Hitachi sont conformes aux réglementations spécifi ques s’est desserrée, ajustez la tension conformément à la statutaires/nationales. Cette garantie ne couvre pas rubrique «...

 • Page 29

  à vide en plus des temps de déclenchements). REMARQUE Par suite du programme permanent de recherche et de développement HITACHI, ces spécifi c ations peuvent faire l’objet de modifi cations sans avis préalable.

 • Page 30

  Italiano (Traduzione delle istruzioni originali) H: Impugnatura anteriore: Impugnatura di sostegno SIMBOLI ubicata nella parte anteriore del corpo principale o verso la stessa. ATTENZIONE Impugnatura posteriore: Impugnatura di sostegno Di seguito mostriamo i simboli usati per la ubicata sopra il corpo principale. macchina.

 • Page 31

  Italiano Cavi danneggiati o attorcigliati possono aumentare c) Prima di eff ettuare qualsiasi regolazione, il rischio di scosse elettriche. sostituire gli accessori o depositare gli e) Durante l’uso degli elettroutensili all’esterno, elettroutensili, scollegare la spina dalla presa utilizzare una prolunga idonea per usi esterni. elettrica e/o il pacco batteria dall’utensile L’utilizzo di cavi per esterno riduce il rischio di elettrico.

 • Page 32

  Se l’unità non funziona correttamente, interromperne resistenza alle forze di contraccolpo. Prendendo le immediatamente l’uso e rivolgersi a un Centro di adeguate precauzioni, l’operatore può controllare le Assistenza Autorizzato Hitachi per la riparazione. forze di contraccolpo. Non lasciar andare l’elettrosega.

 • Page 33

  15. Se durante l’uso le prestazioni dell’unità peggiorano o si notano suoni o vibrazioni anomali, spegnere immediatamente e interrompere l’uso dell’unità, e rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato Hitachi per l’ispezione o la riparazione.

 • Page 34

  Italiano DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI NUMERATI (Fig. 2 - Fig. 33) Tenere tutte le lame @ Bullone e Interruttore 1 Zona di contraccolpo alla stessa lunghezza Delimitatore di # Pignone r Pulsante di blocco 2 Freno catena profondità Regolatore pompa Giuntatore delimitatore $ Parte di aggancio 3 Rilascio dell’olio...

 • Page 35

  Italiano (3) Posizionare fermaglio coperchio laterale APPLICAZIONI nell’alloggiamento, applicare il coperchio laterale, ruotare il regolatore di tensione, allineare il perno di Taglio di legno generale. tensione dell catena con il foro sulla barra di guida e fi ssarlo al coperchio laterale. (Fig. 6 e 7) PRIMA DELL’USO ATTENZIONE Se la manopola viene serrata prima di ruotare il...

 • Page 36

  Italiano (7) Per tagliare tronchi o legname non sostenuto, CONTROLLO DELLA sorreggerlo adeguatamente immobilizzandolo durante DISTRIBUZIONE DELL’OLIO DELLA il taglio servendosi di un cavalletto per segare o un altro metodo idoneo. CATENA ATTENZIONE ○ Quando si taglia il legno dal basso, c’è il rischio che il ○...

 • Page 37

  GARANZIA (2) Quando le lame della catena perdono l’affi latura, Garantiamo gli Utensili Elettrici Hitachi in conformità alle affi larle come descritto nella sezione “Affi latura della specifi che normative imposte dalla legge e dai paesi. lama della catena”.

 • Page 38

  NOTA A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo della HITACHI, le caratteristiche riportate in questo foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva comunicazione.

 • Page 39

  Nederlands (Vertaling van de oorspronkelijke aanwijzingen) H: Voorste handgreep: Steunhandgreep die zich bij of SYMBOLEN in de richting van de voorkant van het gereedschap bevindt. WAARSCHUWING Achterste handgreep: Steunhandgreep die zich op de Hieronder staan symbolen afgebeeld die van bovenkant van het gereedschap bevindt. toepassing zijn op deze machine.

 • Page 40

  Nederlands c) Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan Het gebruik van stofafzuiging vermindert eventuele regen of vochtige omstandigheden. stofgerelateerde risico’s. Het risico op een elektrische schok wordt vergroot 4) Bediening onderhoud elektrisch wanneer er water in het elektrisch gereedschap gereedschap terechtkomt.

 • Page 41

  Nederlands 12. Zaag alleen hout. Gebruik de kettingzaagmachine VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN niet voor toepassingen waarvoor deze niet is bedoeld. VOOR DE KETTINGZAAGMACHINE Bijvoorbeeld: Gebruik de kettingzaagmachine niet voor het zagen van plastic, bakstenen of andere 1. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de materialen die niet van hout zijn.

 • Page 42

  Als de zaagketting verkeerd is aangebracht, kan deze en stopt met het gebruik, waarna u het gereedschap loskomen van het zwaard en letsel veroorzaken. voor inspectie of reparatie naar een offi cieel Hitachi 9. Verwijder nooit een van de veiligheidsinrichtingen servicecentrum brengt.

 • Page 43

  Nederlands ○ Laat alle reparaties door een offi cieel Hitachi 21. Als het gereedschap na gebruik wordt vervoerd of opgeborgen, verwijdert u de zaagketting of brengt u de servicecentrum uitvoeren. kettingafdekking aan. Wanneer u het gereedschap zelf probeert te repareren, Als de zaagketting in contact komt met uw lichaam, kan kan dit resulteren in een ongeluk of letsel.

 • Page 44

  Nederlands STANDAARD TOEBEHOREN KETTINGZAAG EN ZWAARD ○ Kettingkast ..............1 WAARSCHUWING ○ Zwaard ................ 1 ○ Gebruik alleen de kettingzaag en het zwaard die staan ○ Ketting ................. 1 aangegeven in de „TECHNISCHE GEGEVENS”. ○ Stekkerklem* ............... 1 ○ Controleer of de schakelaar is uitgezet en de stekker uit het stopcontact is gehaald.

 • Page 45

  Nederlands (3) Wanneer de afstelling is voltooid, tilt u het uiteinde van ZAAGPROCEDURES het zwaard omhoog en draait dan de knop stevig vast. (Afb. 9) 1. Algemene zaagprocedures (4) Draai de zaagketting ongeveer een halve draai terwijl (1) Schakel de stroom in terwijl u de zaag een stukje u handschoenen draagt om te controleren of de verwijderd houdt van het hout dat u gaat zagen.

 • Page 46

  Nederlands 3. Boomstammen doorzagen 2. Afstellen van de dieptemeter Bij het doorzagen van een boomstam die geplaatst is Om dit werk uit te voeren, gebruikt u de los verkrijgbare zoals aangegeven in Afb. 21 zaagt u de boomstam mal voor de dieptestellernok en een normale platte eerst vanaf onder ongeveer een derde door en daarna vijl die plaatselijk verkrijgbaar is.

 • Page 47

  De accessoires van deze machine staan vermeld op bladzijde 211. GARANTIE De garantie op het elektrisch gereedschap van Hitachi is in overeenstemming met de wettelijke/landspecifi eke richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage.

 • Page 48

  Español (Traducción de las instrucciones originales) H: Empuñadura delantera: Empuñadura de soporte SÍMBOLOS ubicada en o hacia la parte delantera del cuerpo principal. ADVERTENCIA Empuñadura posterior: Empuñadura de soporte A continuación se muestran los símbolos usados ubicada en la parte superior del cuerpo principal. para la máquina.

 • Page 49

  Español d) No utilice el cable incorrectamente. No b) No utilice la herramienta eléctrica si el utilice el cable para transportar, tirar de la interruptor no la enciende y apaga. herramienta eléctrica o desenchufarla. Las herramientas eléctricas que no pueden Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, controlarse con el interruptor son peligrosas y de bordes afi...

 • Page 50

  Español 3. Sujete la herramienta eléctrica por superfi cies de El rebote es el resultado de un uso incorrecto de la agarre aisladas sólo, ya que la cadena de la sierra herramienta o de condiciones incorrectas, pudiéndose podría entrar en contacto con cables ocultos o su evitar tomando precauciones...

 • Page 51

  Llévela a accidente. un Centro de servicio autorizado de Hitachi para su 7. Antes de comenzar el trabajo, compruebe que el inspección o reparación.

 • Page 52

  Español DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS NUMERADOS (Fig. 2 - Fig. 33) Mantenga todos los @ Perno e Interruptor cortadores a la misma 1 Zona de rebote longitud # Piñón r Botón de bloqueo g Calibre de profundidad 2 Freno de cadena Ajustador de bomba Igualador de calibre de $ Parte de gancho...

 • Page 53

  Español 2. Colocación de la cadena de la sierra APLICACIÓN (1) Ajuste la barra de guía en el perno de ajuste. (2) Pase la cadena de la sierra por el piñón observando a Corte de madera en general. qué dirección mira y, a continuación, ajuste la cadena de la sierra en la ranura de la barra de guía.

 • Page 54

  Español (1) Compruebe que la motosierra no está encendida y, a (5) Cuando corte en madera desde abajo, toque la parte continuación, introduzca el enchufe de alimentación superior de la barra de guía con la madera ligeramente. en la toma eléctrica. (Fig.

 • Page 55

  (2) Cuando las cuchillas de la cadena se queden lisas, GARANTÍA afílelas como se indica en la sección titulada “Afi lado Las herramientas motorizadas de Hitachi incluye una de la cuchilla de la sierra”. garantía conforme al reglamento específi co legal/ (3) Una vez fi...

 • Page 56

  NOTA Debido al programa continuo de investigación y desarrollo de HITACHI estas especifi caciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

 • Page 57

  Português (Tradução das instruções originais) H: Pega frontal: Pega de apoio situada na parte frontal do SÍMBOLOS corpo principal. Pega traseira: Pega de apoio situada na parte superior AVISO do corpo principal. De seguida, são apresentados os símbolos J: Interruptor: Dispositivo activado pelo dedo. utilizados para a máquina.

 • Page 58

  Português Os fi os danifi cados ou entrelaçados podem c) Desligue a fi cha da rede antes e/ou a bateria aumentar o risco de choques eléctricos. da ferramenta eléctrica antes de efectuar e) Quando trabalhar ferramenta quaisquer regulações, mudar os acessórios eléctrica no exterior, utilize uma extensão ou guardar ferramentas eléctricas.

 • Page 59

  Hitachi. na serra e posicione o corpo e o braço para permitir 8. Instale bem a corrente da serra, de acordo com o resistir às forças de recuo.

 • Page 60

  15. Durante a utilização, se o desempenho da unidade deteriorar ou se notar qualquer ruído ou vibração anormal, desligue imediatamente, pare a utilização e dirija-se ao centro de assistência autorizado da Hitachi para inspecção ou reparação. Se continuar a utilizar, podem ocorrer ferimentos.

 • Page 61

  Português DESCRIÇÃO DOS ITENS NUMERADOS (Fig. 2 - Fig. 33) Mantenha todos os @ Parafuso e Interruptor cortadores ao mesmo 1 Zona de recuo comprimento Medidor de # Roda dentada r Botão de bloqueio 2 Travão de corrente profundidade Regulador da bomba Medidor de $ Parte de gancho 3 Livre...

 • Page 62

  Português (3) Coloque o clip na tampa lateral no alojamento, instale a APLICAÇÕES tampa lateral, rode o selector de tensão, alinhe o pino de tensão da corrente com o orifício na barra-guia e Corte geral de madeira. instale-o na tampa lateral. (Figs. 6 e 7) PRECAUÇÃO ANTES DA OPERAÇÃO Se o manípulo for apertado antes do selector de tensão...

 • Page 63

  Português (7) Ao cortar troncos ou madeiras que não estão fi xos, INSPECCIONAR POR EJECÇÃO DO fi xe-os adequadamente imobilizando-os durante ÓLEO DA CORRENTE o corte utilizando um cavalete para serrar ou outro método adequado. ○ A corrente da serra e a barra-guia são lubrifi cadas PRECAUÇÃO automaticamente com óleo da corrente quando a ○...

 • Page 64

  “Afi ar a GARANTIA lâmina da corrente”. Garantimos que a Hitachi Power Tools obedece às (3) Quando o trabalho de serragem estiver concluído, respectivas normas específi cas estatutárias/de país. lubrifi que minuciosamente a corrente e a barra-guia Esta garantia não cobre avarias ou danos derivados de...

 • Page 65

  é desligada e quando está a funcionar ao ralenti, além do tempo de accionamento do gatilho). NOTA Devido contínuo programa pesquisa desenvolvimento da HITACHI, as especifi cações aqui contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

 • Page 66

  Svenska (Översättning av ursprungliga instruktioner) K: Sidoskydd: Skyddshölje för sågkedjesvärdet, SYMBOLER kopplingen och kedjedrevet när kedjesågen används. L: Spänningsvred: Apparat för att justera kedjans VARNING spänning. Nedan visas de symboler som används för M: Vred: Vred för att fästa spänningsvredet och maskinen.

 • Page 67

  Svenska 3) Personlig säkerhet Många olyckor förorsakas av dåligt underhållna a) Var vaksam, se upp med vad du gör och använd verktyg. sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt f) Håll skärverktygen skarpa och rena. verktyg. Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa Använd inte elektriska verktyg när du är trött, skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera.

 • Page 68

  ○ Behåll ett fast grepp med tummar och fi ngrar runt omedelbart användning och begär reparation from din kedjesågens handtag, med båda händerna på sågen auktoriserade Hitachi serviceverkstad. och placera din kropp och arm så att du kan motstå 8. Montera sågkedjan korrekt enligt bruksanvisningen.

 • Page 69

  ○ Överlämna alltid reparationer till din auktoriserad slå omedelbart av den och avbryt användningen, och Hitachi serviceverkstad. kontakta din auktoriserade Hitachi serviceverkstad för Om du försöker reparera enheten själv kan det inspektion eller reparation. resultera i en olycka eller skada.

 • Page 70

  Svenska TEKNISKA DATA Modell CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Svärdets längd (Maximal kaplängd) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Typ av svärd P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Spänning (i förbruksländer)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Ineff ekt* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Kedjehastighet utan belastning...

 • Page 71

  Svenska FÖRSIKTIGT ○ Mängden olja som matas ut kan justeras med Om ratten dras åt innan spänningsvredet har roterats oljejusteringsskruven (Bild 14). kommer spänningsvredet att låsas fast och kommer Vid kapning av tjocka trästycken utsätter sågkedjan inte att rotera. för stor belastning, så se till att mängden utmatad olja (4) Tryck försiktigt på...

 • Page 72

  Svenska (2) Kapning av grenar på fällda träd: 2. Justering av underställningsklack Först kapa grenarna som inte vidrör marken, kapa För att utföra detta arbete, använd tillbehöret sedan av de som vidrör marken. Kapa först halvvägs djupmallsverktyget vanlig plattfi l från ovansidan och sedan underifrån när man kapar kan köpas i handeln.

 • Page 73

  Svenska VAL AV TILLBEHÖR Maskinens tillbehör återfi nns i tabellen på sidan 211. GARANTI Vi garanterar Hitachi Elektriska verktyg i enlighet med lagstadgade/landsspecifi ka bestämmelser. Denna garanti täcker inte defekter eller skada på grund av felaktig användning, missbruk eller normal förslitning. Vid reklamation, var god att skicka det elektriska verktyget, ej isärtaget, med GARANTIBEVIS som hittas i slutet på...

 • Page 74

  Dansk (Oversættelse af de originale instruktioner) K: Sidedæksel: Beskyttelsesdæksel sværdets SYMBOLER savkæde, kobling og kædehjul når kædesaven er i brug. ADVARSEL L: Stramningsknap: Anordning til justering af savkædens Det følgende viser symboler, som anvendes for stramning maskinen. Vær sikker på, at du forstår deres M: Greb: Greb til fastgørelse af stramningsknap og betydning, inden du begynder at bruge maskinen.

 • Page 75

  Dansk Ved brug af en ledning, der er egnet til udendørs d) Opbevar elektrisk værktøj, der ikke er i brug, brug, reduceres risikoen for elektrisk stød. utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, f) Hvis du er nødsaget til at anvende det der ikke er vant til elektrisk værktøj eller som elektriske værktøj på...

 • Page 76

  Tilbageslag er resultatet af forkert brug af værktøjet og/ hos et Hitachi-godkendt servicecenter. eller forkerte betjeningsprocedurer eller forhold, der 8. Monter savkæden korrekt i overensstemmelse med kan forhindres ved at tage de rigtige forholdsregler, brugsanvisningen.

 • Page 77

  25. Hvis advarselsmærkaten ikke længere er synlig, falder opsøge et Hitachi-godkendt servicecenter for at få den af eller på anden måde er utydelig, skal du sætte en ny efterset eller repareret.

 • Page 78

  Dansk SPECIFIKATIONER Model CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Sværdlængde (Maks. savelængde) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Sværdtype P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Spænding (områdevis)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Optagen eff ekt* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Hastighed uden kædebelastning 14,5 m/s...

 • Page 79

  Dansk (4) Tag forsigtigt sværdet og savkæden af. KONTROL AF 2. Montering af savkæden KÆDEOLIEUDSTRØMNING (1) Placer sværdet på monteringsbolten. (2) Før savkæden over kædehjulet, mens du sikrer dig, ○ Savkæden og sværdet smøres automatisk med at den vender rigtigt, og placer derefter savkæden i kædeolie, når kædesaven tændes.

 • Page 80

  Dansk ○ Sav ikke hele vejen igennem træet startende fra For at bevare optimal eff ektivitet er det nødvendigt bunden, eftersom der er fare for, at sværdet fl yver op at kontrollere kædeknivene hyppigt og holde dem og ud af kontrol, når savningen er færdig. ordentlig skarpe og justeret.

 • Page 81

  VALG AF TILBEHØR Denne maskines tilbehør er opstillet i tabellen på side 211. GARANTI Vi yder garanti på elektriske værktøjer fra Hitachi i henhold til lovmæssige/nationale særbestemmelser alt efter land. Denne garanti dækker ikke defekter eller beskadigelse som følge af mishandling, misbrug eller normal slitage.

 • Page 82

  Norsk (Oversettelse av de originale instruksjonene) K: Sidedeksel: Beskyttelsesdeksel sagsverdet, SYMBOLER sagkjedet, clutchen og tannhjulet når kjedesagen er i bruk. ADVARSEL L: Strammehjul: Anordning for å justere strammingen av Følgende symboler brukes for maskinen. Sørg sagkjedet. for å forstå betydningen av disse symbolene før M: Knapp: Knapp for å...

 • Page 83

  Norsk f) Hvis bruk av elektroverktøyet i et fuktig e) Vedlikehold elektroverktøy. Kontroller område ikke kan unngås, bruk et strømuttak at ingen bevegelige deler har låst seg, er med jordfeilbryter. feiljustert, knekt, eller har andre skader som Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk kan påvirke bruk av verktøyet.

 • Page 84

  Hvis enheten ikke fungerer korrekt skal du umiddelbart i alvorlige personskader. Ikke baser deg kun slutt å bruke den og bestille reparasjon hos et HITACHI- på sikkerhetsenhetene innebygd godkjent servicesenter. sagen. Som kjedesagbruker må du gjøre fl ere 8.

 • Page 85

  25. Hvis varselmerkingen ikke lenger er synlig, faller av Personskader kan oppstå. eller på annen måte er uklar, sett på ny varselmerking. Varselmerking kan skaff es fra et Hitachi-godkjent servicesenter. 26. Hvis lokale regler eller forskrifter gjelder der du arbeider, skal disse følges.

 • Page 86

  Norsk SPESIFIKASJONER Modell CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Sverdlengde (Maks. sagelengde) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Sagsverdtype P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Spenning (etter områder)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Opptatt eff ekt* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Kjedehastighet uten belastning 14,5 m/s...

 • Page 87

  Norsk FORSIKTIG Kutting av tykke trestykker utgjør en tung belastning på Hvis knotten strammes før strammehjulet dreies, vil sagkjedet, så sørg for at mengden av utmatet olje økes strammehjulet bli låst og det vil ikke rotere. i slike tilfeller. (4) Trykk forsiktig på toppen av knotten for å sette den inn i FORSIKTIG skruehullet, stram den til og følg deretter instruksjonene En mykstartfunksjon aktiveres når motorsagen slås på,...

 • Page 88

  Norsk FORSIKTIG 2. Justering av dybdemåleren ○ Pass på å ikke bli truff et av fallende grener. For å utføre dette arbeidet må du bruke ekstrautstyret ○ Vær alltid på vakt mot tilbakeslag i kjedesagen. dybdemålerenhet og en standard fl atfi l som fi nnes (2) Sage av grener på...

 • Page 89

  VELGE TILBEHØR Tilbehøret for denne maskinen er listet opp på side 211. GARANTI Vi garanterer Hitachi elektroverktøy i samsvar med lovfestet/landsspesifi kke forskrifter. Denne garantien dekker ikke feil eller skader på grunn av misbruk, vanstell, eller normal slitasje. Hvis du ønsker å klage, vennligst send elektroverktøyet, ikke demontert, med...

 • Page 90

  Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) L: Kireyden valitsin: Laite teräketjun kireyden säätämistä SYMBOLIT varten. M: Nuppi: Nuppi kireyden valitsimen ja sivusuojuksen VAROITUS kiinnittämistä varten. Seuraavassa esitellään koneessa käytetyt N: Ketjukotelo: Kotelo, joka suojaa terälaipan ja -ketjun, symbolit. Varmista, että ymmärrät niiden kun laitetta ei käytetä.

 • Page 91

  Suomi f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa paikassa e) Huolla sähkötyökalut. Tarkista liikkuvien osien välttämätöntä, käytä vikavirtalaitteella kiinnitykset ja kohdistukset, osien eheys ja (RCD) suojattua virtalähdettä. muut sähkötyökalujen toimintaan vaikuttavat RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. tekijät. Jos sähkötyökalu vahingoittuu, korjauta se 3) Henkilökohtainen turvallisuus ennen käyttämistä.

 • Page 92

  Suomi 9. Kanna ketjusahaa etukahvasta sen ollessa sammutettu LISÄTURVALLISUUSVAROITUKSET ja loitolla muista kehonosista. Kun ketjusahaa kuljetetaan tai varastoidaan, pane aina terälaipan 1. Käytä virtalähteen nimilaattaan merkittyä suojus paikalleen. Ketjusahan oikea käsittely vähentää sähköjännitettä. liikkuvan teräketjun kanssa vahingossa tapahtuvan Tämän jännitteen ylittävän jännitteen käyttö saattaa kosketuksen todennäköisyyttä.

 • Page 93

  ○ Älä muunna tätä tuotetta, koska se vastaa jo 15. Jos käytön aikana laitteen toimintakyky heikkenee, tai sovellettavia turvallisuusstandardeja. jos huomaat poikkeavaa ääntä tai tärinää, sammuta ○ Pyydä aina kaikki korjaukset Hitachi valtuuttamasta laite heti äläkä jatka sen käyttämistä, vaan palauta se huoltokeskuksesta. Hitachin valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastusta...

 • Page 94

  Suomi OMINAISUUDET Malli CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Terälaipan pituus (Maksimileikkauspituus) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Terälaipan tyyppi P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Jännite (alueittain)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Teho* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Kuormittamaton ketjun nopeus 14,5 m/s 91PX-45...

 • Page 95

  Suomi (4) Irrota terälaippa ja teräketju varovaisesti. KETJUÖLJYN SYÖTÖN TARKASTUS 2. Teräketjun kiinnitys (1) Aseta terälaippa kiinnityspulttiin. ○ Teräketju ja terälaippa voidellaan automaattisesti (2) Kierrä teräketju vetorattaan yli samalla huolehtien sen ketjuöljyllä, kun ketjusaha kytketään päälle. suunnasta ja sen jälkeen aseta teräketju terälaipan Tarkasta, että...

 • Page 96

  Suomi ○ Estä aina ketjusahaa koskettamasta maata tai 1. Terän teroittaminen piikkilanka-aitoja. Lisävarusteisiin kuuluvaa pyöreää viilaa tulisi 2. Oksan leikkaus pitää ketjuterää vasten niin, että viidesosa sen (1) Oksien leikkaaminen pystyssä olevasta puusta: ympärysmitasta ulottuu terän kärjen yläpuolelle, kuten Paksu oksa tulisi aluksi leikata kohdasta, joka on jonkin on näytetty Kuvassa 24.

 • Page 97

  Suomi HUOMAUTUS HUOM Varo, ettet vahingoita harjan pidintä tämän toiminnan Kostka HITACHI jatkuvasti kehittää tuotteiaan, pidättää aikana. valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri 6. Kiinnitysruuvien tarkistus ilmoitusta. Tarkista säännöllisesti kaikki kiinnitysruuvit varmista, että ne ovat tiukassa. Mikäli joku ruuveista on löystynyt, kiristä...

 • Page 98

  Ελληνικά (Μετάφραση των αρχικών οδηγιών) H: Μπροστινή λαβή: Λαβή στήριξης που βρίσκεται ΣΥΜΒΟΛΑ τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος του κύριου σώματος ή προς αυτό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πίσω λαβή: Λαβή στήριξης που βρίσκεται στο πάνω Τα παρακάτω δείχνουν τα σύμβολα που μέρος του κυρίου σώματος. χρησιμοποιούνται...

 • Page 99

  Ελληνικά e) Μην τεντώνεστε. Να διατηρείτε πάντοτε το b) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, κατάλληλο πάτημα και την ισορροπία σας. θερμάστρες, μαγειρικές συσκευές και Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγχετε ψυγεία. καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε...

 • Page 100

  Ελληνικά 5) Σέρβις πιθανότητα της κατά λάθους επαφής με την a) Να δίνετε το ηλεκτρικό εργαλείο για σέρβις κινούμενη αλυσίδα του πριονιού. σε κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα και να 10. Ακολουθείτε τις οδηγίες για τη λίπανση, το σφίξιμο χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. της...

 • Page 101

  Εξουσιοδοτημένο σας Κέντρο Τεχνικής τραυματισμούς. Εξυπηρέτησης της Hitachi. 14. Πριν να κάνετε την υλοτόμηση όρθιων δέντρων, 8. Εγκαταστήστε σωστά την αλυσίδα του πριονιού, βεβαιωθείτε για τα επόμενα: σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. ○ Κατά τη διάρκεια της εργασίας, να είστε πολύ...

 • Page 102

  ○ Όταν αντικαθιστάτε την αλυσίδα του πριονιού ή της τη στο Εξουσιοδοτημένο σας Κέντρο Τεχνικής λάμας, επιληφθείτε της φροντίδας του σώματος της Εξυπηρέτησης (Σέρβις) της Hitachi για επιθεώρηση συσκευής, γεμίστε τη με λάδι κλπ., ακολουθήστε το ή επισκευή. εγχειρίδιο οδηγιών.

 • Page 103

  Ελληνικά ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Moντέλο CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Μήκος ράβδου-οδηγού 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm (Μέγ. μήκος κοπής) Τύπος λάμας P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Τάση (ανά περιοχές)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Ισχύς Εισόδου* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Ταχύτητα...

 • Page 104

  Ελληνικά ○ Η τάση σύσφιγξης για το ειδικό παξιμάδι έχει ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΚΑΙ ρυθμιστεί στο βέλτιστο επίπεδο. Να μην τη σφίγγετε ΡΑΒΔΟΥ-ΟΔΗΓΟΥ και να μην τη χαλαρώνετε κάτω από οποιαδήποτε περίπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ (1) Ανυψώστε το πέρας της ράβδου-οδηγού και ○ Μη χρησιμοποιείτε άλλη αλυσίδα του πριονιού ή περιστρέψτε...

 • Page 105

  Ελληνικά ○ Μην κόβετε σε όλη τη διαδρομή σε βάθος το ξύλο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ξεκινώντας από το κάτω μέρος γιατί υπάρχει ο Μια λειτουργία απαλής έναρξης ενεργοποιείται κίνδυνος να πεταχτεί προς τα πάνω η λάμα εκτός όταν το αλυσοπρίονο είναι ενεργοποιημένο και ελέγχου...

 • Page 106

  Ελληνικά ○ Βεβαιωθείτε ότι στέκεστε πάνω στην ανηφορική (3) Όταν οι εργασίες πριονίσματος έχουν ολοκληρωθεί, πλευρά του εδάφους γιατί το δέντρο ,μπορεί να λαδώστε διεξοδικά την αλυσίδα και τη ράβδο-οδηγό κυλήσει ή να γλιστρήσει στην κατηφόρα μετά την πατώντας το κουμπί του λαδιού τρεις ή τέσσερις υλοτόμησή...

 • Page 107

  Ελληνικά ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Τα εξαρτήματα του παρόντος μηχανήματος εμφανίζονται στην σελίδα 211. ΕΓΓΥΗΣΗ Εγγυώμαστε τα εργαλεία Hitachi Power Tools σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ανά χώρα. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα ή ζημιές λόγω κακής χρήσης, κακοποίησης...

 • Page 108

  Polski (Tłumaczenie oryginalnych instrukcji) G: Hamulec łańcucha: Urządzenie zatrzymujące lub SYMBOLE blokujące łańcuch piły. H: Uchwyt przedni: Uchwyt wsporczy umieszczony na OSTRZEŻENIE lub w kierunku przodu korpusu. Następujące oznaczenia są symbolami Rękojeść tylna: Uchwyt wsporczy umieszczony na używanymi w instrukcji elektronarzędzia. Przed górze korpusu.

 • Page 109

  Polski Luźne ubrania, biżuteria długie włosy c) Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci. mogą zostać wciągnięte przez ruchome części Obecność wody zwiększa niebezpieczeństwo narzędzia. porażenia prądem elektrycznym. g) Jeżeli wraz z narzędziem dostarczone zostało d) Nie należy używać przewodu zasilającego wyposażenie służące odprowadzania...

 • Page 110

  Polski UWAGA 12. Wolno ciąć tylko drewno. Nie wolno używać piły Dzieci i osoby niepełnosprawne muszą pozostawać łańcuchowej niezgodnie przeznaczeniem. w bezpiecznej odległości od narzędzia. Przykładowo: nie wolno używać piły łańcuchowej Nieużywane narzędzia elektryczne powinny być do cięcia tworzywa sztucznego, muru lub innych przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci niż...

 • Page 111

  9. Nigdy nie wolno usuwać żadnego z zabezpieczeń autoryzowanego punktu serwisowego Hitachi w celu zamontowanych pile łańcuchowej (dźwignia...

 • Page 112

  23. W celu wykonania napraw narzędzia zwrócić się do ostrzegawczą. warsztatu. Naklejki ostrzegawcze dostępne są ○ Nie wolno modyfi kować produktu, ponieważ spełnia autoryzowanych punktach serwisowych Hitachi. wymagania mających zastosowanie norm 26. Podczas pracy, jeżeli obowiązują lokalne zalecenia bezpieczeństwa. lub przepisy, należy ich przestrzegać.

 • Page 113

  Polski AKCESORIA STANDARDOWE MONTAŻ ŁAŃCUCHA I PROWADNICY ○ Futerał łańcucha ............1 OSTRZEŻENIE ○ Prowadnica ..............1 ○ Nie wolno stosować łańcucha piły lub prowadnicy ○ Łańcuch ............... 1 innych niż określone punkcie “DANE ○ Zacisk blokujący* ............1 TECHNICZNE”. ○...

 • Page 114

  Polski UWAGA (2) Podczas cięcia cienkiego kawałka drewna dociskać Jeżeli przesunięcie łańcucha jest niemożliwe należy podstawę prowadnicy do drewna i ciąć w dół, jak sprawdzić czy nie został włączony hamulec łańcucha. pokazano na Rys. 15. (3) Podczas cięcia grubego kawałka drewna dociskać kolec na przedniej części prowadnicy do drewna i ciąć...

 • Page 115

  Polski UWAGA powtarzających się ostrzeniach głębokość ○ Zapewnić, że prowadnica nie zostanie ściśnięta w cięcia będzie się zmniejszać. Odpowiednio, po kłodzie. każdych 3-4 ostrzeniach, umieścić prowadnik z ○ Podczas pracy na pochyłościach pamiętać o tym, głębokościomierzem tak jak pokazano na Rys. 29 aby stać...

 • Page 116

  (uwzględniając wszystkie etapy cyklu roboczego, a także przerwy w pracy urządzenia oraz praca w trybie gotowości). WSKAZÓWKA W zwiazku z prowadzonym przez HITACHI programem badań i rozwoju, specyfi kacje te mogą się zmienić w każdej chwili bez uprzedzenia.

 • Page 117

  Magyar (Az eredeti utasítások fordítása) K: Oldalburkolat: A láncvezető lemezt, a kuplungot SZIMBÓLUMOK és a lánckereket takaró védőburkolat a láncfűrész használata közben. FIGYELMEZTETÉS L: Feszítő tárcsa: A fűrészlánc feszességét beállító Az alábbiakban a géphez alkalmazott jelöléseket eszköz. soroltuk fel. A gép használata előtt feltétlenül M: Fejes csavar: A feszítő...

 • Page 118

  Magyar e) Szerszámgép szabadban történő c) Húzza dugaszt áramforrásból üzemeltetése esetén használjon szabadtéri és/vagy akkumulátorcsomagot használatra alkalmas hosszabbító kábelt. szerszámgépből, mielőtt bármilyen beállítást szabadtéri használatra alkalmas kábel végez, tartozékokat cserél vagy tárolja a használata csökkenti az áramütés kockázatát. szerszámgépeket. f) Ha elkerülhetetlen a szerszámgép nyirkos ilyen megelőző...

 • Page 119

  állítsa meg, ne használja tovább, és kérje a javítást visszarúgás lehet szerszám helytelen egy Hivatalos Hitachi szervizközponttól. használatának, a helytelen üzemeltetési eljárásnak 8. A láncot megfelelően szerelje fel, a használati utasítás vagy körülményeknek az oka, és meg lehet előzni az szerint.

 • Page 120

  15. Ha használat közben a szerszám teljesítménye csökken, vagy valamilyen rendellenes zajt vagy rezgést tapasztal, azonnal kapcsolja ki a szerszámot, ne használja tovább, és vigye egy hivatalos Hitachi szervizközpontba átvizsgálásra és javításra. Ha tovább használja, sérülés fordulhat elő. 16. Ha a szerszám véletlenül leesik vagy beütődik, alaposan vizsgálja át, nincs-e rajta repedés vagy...

 • Page 121

  Magyar A SZÁMOZOTT RÉSZEK LEÍRÁSA (2 - 33 Ábra) Tartson minden 1 Visszarúgási zóna @ Csap e Kapcsoló vágólapot azonos hosszúságban. g Mélységhatároló 2 Láncfék # Lánckerék r Rögzítőgomb 3 Szabad h Mélységmérő illeszték $ Kampó rész t Olajszivattyú beállító 4 Zár j Reszelje le ezt a részt % Burkolat...

 • Page 122

  Magyar (2) Tegye fel a láncot a lánckerékre ügyelve a megfelelő ALKALMAZÁSI TERÜLETEK forgásirányra, és illessze a a láncot a láncvezető lemez vájatába. (5. Ábra) Általános fa darabolás. (3) Illessze fel majd tegye fel az oldalsó burkolatot a házra, forgassa a feszítő tárcsát, igazítsa a láncfeszítő AZ ÜZEMELÉS ELŐTTI tüskét a láncvezető...

 • Page 123

  Magyar ○ Ne vágja át teljesen a fát, amikor alulról kezdi a A LÁNCOLAJ KIBOCSÁTÁS vágást, mert a vezető rúd felfelé kiszabadulva ELLENŐRZÉSE felrepülhet, és elveszítheti az uralmat felette a vágási művelet végén. ○ A fűrész láncot és a láncvezető lemezt automatikusan ○...

 • Page 124

  és a láncvezető lemezt úgy, hogy háromszor-négyszer megnyomja az olajozó GARANCIA gombot, miközben a lánc forog. Ez megelőzi a A Hitachi Power Tools szerszámokra a törvényes/ rozsdásodást. országos előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk. 2. A láncvezető lemez tisztítása A garancia nem vonatkozik a helytelen vagy nem Amikor a láncvezető...

 • Page 125

  (számításba véve az üzemeltetési ciklus minden részét, mint például az időket, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban fut a bekapcsolási időntúl). MEGJEGYZÉS A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

 • Page 126

  Čeština (Překlad původního návodu) K: Boční kryt: Ochranný kryt vodicí lišty řetězové pily, SYMBOLY spojky a řetězky při používání řetězové pily. L: Volič napnutí: Zařízení pro nastavení napnutí řetězu VAROVÁNÍ pily Následující text obsahuje symboly, které jsou M: Knofl ík: Knofl ík pro zajištění voliče napnutí a bočního použity na zařízení.

 • Page 127

  Čeština f) Pokud je použití elektrického nástroje na e) Udržujte elektrické nástroje. Kontrolujte vlhkém místě nevyhnutelné, použijte napájení případná vychýlení nebo sevření pohybujících s ochranným zařízením na zbytkový proud. se částí, poškození částí a jakékoli ostatní Použití zařízení na zbytkový proud snižuje riziko podmínky, které...

 • Page 128

  Obě tyto reakce mohou způsobit ztrátu kontroly nad u Autorizovaného střediska společnosti Hitachi. pilou a následný vážný úraz. Nespoléhejte pouze 8. Namontujte řetěz pily správně podle pokynů v návodu na bezpečnostní prvky, jimiž je pila vybavena. Jako k obsluze.

 • Page 129

  Autorizované středisko společnosti Hitachi. používání a vyžádejte si kontrolu nebo opravu Pokud budete chtít opravit zařízení vlastními silami, v Autorizovaném středisku společnosti Hitachi. může dojít k nehodě nebo úrazu. Pokud budete pokračovat v používání, může dojít 24. Pokud jednotku nepoužíváte, zajistěte její správné...

 • Page 130

  Čeština SPECIFIKACE Model CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Délka vodicí lišty (max. řezná délka) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Typ vodicí lišty P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Napětí (podle oblastí)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Vstupní příkon* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Rychlost řetězu naprázdno...

 • Page 131

  Čeština 2. Montáž řetězu pily KONTROLA MAZÁNÍ ŘETĚZU (1) Nasaďte vodicí lištu na montážní šroub. OLEJEM (2) Nasaďte řetěz pily na řetězku a dbejte přitom na jeho správnou orientaci; pak nasaďte řetěz pily do drážky ○ Řetěz pily a vodicí lišta jsou po spuštění řetězové pily vodicí...

 • Page 132

  Čeština ○ Vždy zamezte kontaktu otáčejícího se řetězu pily se 1. Ostření článků zemí nebo drátěným plotem. Kulatý pilník z příslušenství je třeba držet proti článku 2. Odvětvování řetězu tak, aby jedna pětina jeho průměru přečnívala (1) Odřezávání větví ze stojícího stromu: nad článek, jak je uvedeno na Obr.

 • Page 133

  VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ Přehled příslušenství k tomuto přístroji je uveden na straně 211. ZÁRUKA Ručíme za to, že elek trické nářadí Hitachi splňuje zákonné/místně platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití, hrubého zacházení nebo normálního opotřebení.

 • Page 134

  Türkçe (Orijinal talimatların çevirisi) J: Anahtar: Cihaz parmakla etkinleştirilir. SEMBOLLER K: Yan kapak: Zincirli testere kullanılıyorken kılavuz çubuğu, testere zincirini, kavramayı ve zincir dişlisini UYARI koruyan kapak. Aşağıda, bu makine için kullanılan simgeler L: Gergi kadranı: Testere zinciri gergisini ayarlama gösterilmiştir.

 • Page 135

  Türkçe f) Eğer bir elektrikli aletin ıslak bir yerde e) Elektrikli aletin bakımını yapın. Hareketli kullanılması kaçınılmaz ise, artık akım parçalarda yanlış hizalanma veya sıkışma cihazıyla (RCD) korunan bir güç kaynağı olup olmadığını, kırık parça olup olmadığını kullanın. ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek RCD kullanılması...

 • Page 136

  Ünite düzgün çalışmıyorsa kullanmaya derhal son Geri tepme, aletin hatalı kullanılması ve/veya doğru verin ve Yetkili Hitachi Servis Merkezi'nden üniteyi kullanım prosedürlerinin izlenmemesi sonucu ortaya onarmasını isteyin. çıkar ve aşağıda belirtilenler gibi doğru tedbirlerin 8.

 • Page 137

  ○ Yürürlükteki güvenlik standartlarına zaten uygun ağaca takılırsa/sıkışırsa üniteyi kapatın ve kama olduğundan, bu ürün üzerinde değişiklik yapmayın. kullanın. ○ Her türlü onarım için mutlaka Yetkili Hitachi Servis 15. Kullanım sırasında ünitenin performansı düşerse Merkezi'ne başvurun. veya anormal bir ses/titreşim hissederseniz, ünitenin Üniteyi kendi başınıza onarmaya çalışmanız kazaya...

 • Page 138

  Türkçe TEKNİK ÖZELLİKLER Model CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Kılavuz çubuk uzunluğu 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm (Maks. kesme uzunluğu) Kılavuz çubuğu tipi P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Voltaj (bölgelere göre)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Güç...

 • Page 139

  Türkçe (4) Kılavuz çubuğu ve testere zincirini dikkatlice çıkarın. ZİNCİR YAĞI ÇIKARMANIN KONTROL 2. Testere Zincirinin Takılması EDİLMESİ (1) Kılavuz çubuğu bağlantı cıvatasına yerleştirin. (2) Hangi yöne baktığına dikkat ederek testere zincirini ○ Testere zinciri ve kılavuz çubuk, zincirli ağaç kesme zincir dişlisine sarın ve testere zincirini kılavuz çubuk testeresi açılınca otomatik olarak yağlanır.

 • Page 140

  Türkçe UYARI ZİNCİR BIÇAĞININ BİLEYLENMESİ ○ Ahşabı alt kısmından başlayarak keserken, zincirin ahşaba sert bir şekilde temas etmesi sonucu ünitenin UYARI kullanıcıya doğru geri tepmesi riski vardır. Aşağıdaki adımları uygulamadan önce elektrik ○ Kesim tamamlanınca kılavuz çubuğun aniden beslemesinin kesildiğinden emin olun. kontrolden çıkması...

 • Page 141

  ülkede yürürlükte olan güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uygun davranılmalıdır. AKSESUARLARIN SEÇİLMESİ Bu makinenin aksesuarları sayfa 211’de listelenmişir. GARANTİ Hitachi Elektrikli El Aletlerine ülkelere özgü hukuki düzenlemeler çerçevesinde garanti vermekteyiz. Bu garanti, yanlış veya kötü kullanım, normal aşınma yıpranmadan kaynaklanan arıza hasarları...

 • Page 142

  Română (Traducerea instrucţiunilor originale) G: Frâna de lanţ: Dispozitiv pentru oprirea sau blocarea SIMBOLURI lanţului fi erăstrăului. H: Mânerul din faţă: Mâner de susţinere situat la sau spre AVERTISMENT partea din faţă a corpului principal. În cele ce urmează sunt prezentate simbolurile Mânerul din spate: Mâner de susţinere situat pe folosite pentru mașină.

 • Page 143

  Română d) Nu forţaţi cablul de alimentare. Nu folosiţi b) Nu folosiţi scula electrică în cazul în care niciodată cablul de alimentare pentru a comutatorul nu își îndeplinește funcţia de transporta, a trage sau a scoate scula pornire și oprire. electrică...

 • Page 144

  Română 3. Ţineţi scula electrică doar de suprafeţele de prindere Reculul este rezultatul utilizării incorecte a sculei izolate, deoarece lanţul fi erăstrăului poate intra în şi/sau a procedurilor sau a condiţiilor de operare contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. incorecte şi poate fi...

 • Page 145

  8. Instalaţi corect lanţul fi erăstrăului, conform manualului utilizarea şi reveniţi la Centrul de servicii autorizate de instrucţiuni. Hitachi pentru verifi cări şi reparaţii. Dacă este instalat incorect, lanţul fi erăstrăului se va Dacă veţi continua utilizarea, se pot produce leziuni.

 • Page 146

  Română DESCRIEREA ELEMENTELOR NUMEROTATE (Fig. 2 - Fig. 33) Menţineţi egale 1 Zonă de recul @ Şurub e Comutator lungimile tuturor dinţilor tăietori g Limitator de avans 2 Frâna de lanţ # Pinion r Buton de blocare Buton de reglare a 3 Eliberaţi h Şablon de avans $ Porţiune pentru agăţat...

 • Page 147

  Română 2. Ataşarea lanţului fi erăstrăului APLICAŢII (1) Fixaţi şina de ghidaj pe şurubul de prindere. (2) Înfăşuraţi lanţul fi erăstrăului peste pinion având grijă Tăierea generală a lemnului. la direcţia în care este orientat şi apoi fi xaţi lanţul fi...

 • Page 148

  Română (2) Fierăstrăul cu lanţ este pornit când butonul de blocare (6) Pe lângă studierea cu atenţie a instrucţiunilor de este tras şi oprit când butonul de blocare este eliberat. utilizare, asiguraţi o instruire practică privind operarea (Fig. 12) fi erăstrăului cu lanţ înainte de utilizare sau cel puţin exersaţi lucrul cu fi...

 • Page 149

  GARANŢIE conform instrucţiunilor secţiunea intitulată Garantăm sculele electrice Hitachi în conformitate cu „Ascuţirea lamei lanţului”. reglementările statutare/specifi ce ţării. Această garanţie (3) Când aţi terminat lucrul cu fi erăstrăul, ungeţi bine nu acoperă defectele sau daunele provocate de utilizarea lanţul şi şina de ghidaj apăsând butonul pentru ulei necorespunzătoare, abuz sau de uzura și deteriorarea...

 • Page 150

  fi timpul necesar opririi sculei și timpul de funcţionare suplimentar la pornirea sculei). NOTĂ Ca urmare a programului continuu de cercetare și dezvoltare derulat de Hitachi, prezentele specifi caţii pot fi modifi cate fără notifi care prealabilă.

 • Page 151

  Slovenščina (Prevod izvirnih navodil) J: Stikalo: Naprava aktivirana s prstom. SIMBOLI K: Stranski pokrov: Zaščitni pokrov za letev, verigo žage, sklopko in verižnik, ko se veriga žage uporablja. OPOZORILO L: Številčnica za napon: Naprava za nastavitev napona V nadaljevanju so prikazani simboli, uporabljeni verige žage pri stroju.

 • Page 152

  Slovenščina f) Če je delo z električnim orodjem v vlažnem e) Električno orodje vzdržujte. Pregledujte, okolju neizbežno, uporabite napajanje, ki je če je pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje zaščiteno s stikalom za diferenčni tok (RCD). električnega orodja. Zaščitno stikalo za diferenčni tok (RCD) zmanjša Poškodovano električno orodje je treba pred nevarnost električnega udara.

 • Page 153

  Če naprava ne deluje pravilno, takoj prekinite so navedeni v nadaljevanju. uporabo in se za popravilo obrnite na vaš Hitachi-jev ○ Ohranjajte trden prijem tako, da palci in prsti pooblaščeni servisni center. obkrožajo ročaje verižne žage, z obemi rokami na 8.

 • Page 154

  15. Če se zmogljivost naprave med uporabo zmanjša ali veljavnim varnostnim standardom. če opazite neobičajen zvok ali vibracije, takoj izklopite ○ Za vsa popravila se vedno obrnite na vaš Hitachi-jev napravo in prenehajte z uporabo, ter se obrnite na vaš pooblaščeni servisni center.

 • Page 155

  Slovenščina SPECIFIKACIJE Model CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Dolžina letve (max. dolžina rezanja) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Tip letve P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Napetost (po območjih)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Vhodna moč* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Hitrost verige brez obremenitve 14,5 m/s...

 • Page 156

  Slovenščina 2. Pritrjevanje verige žage PREVERJANJE IZTISNJENJA (1) Letev postavite na pritrjevalni sornik. VERIŽNEGA OLJA (2) Verigo žage ovijte preko verižnika in pri tem pazite na smer, v katero gleda, in nato namestite verigo žage v ○ Veriga žage in letev se samodejno podmažeta z utor letve.

 • Page 157

  Slovenščina ○ Vedno preprečite, da se delujoča verižna žaga 1. Ostrenje rezila dotakne tal ali žičnatih ograj. Dodatek - okroglo pilo je treba držati proti rezilu verige 2. Rezanje vej tako, da se ena petina njenega premera razteza nad (1) Rezanje vej s stoječega drevesa: vrh rezila, kot prikazano na Sl.

 • Page 158

  IZBOR PRIBORA Pribor za to orodje je naveden na strani 211. GARANCIJA Garantiramo za Hitachi električna orodja v skladu z ustavno/državno veljavnimi uredbami. Garancija ne pokriva napak ali poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali normalne obrabe. V primeru pritožbe pošljite...

 • Page 159

  Slovenčina (Preklad pôvodných pokynov) Zadné držadlo: podporné držadlo nachádzajúce sa na SYMBOLY vrchnej časti hlavného tela. J: Spínač: zariadenie aktivované prstom. VÝSTRAHA K: Bočný kryt: ochranný kryt vodiacej lišty, reťaze, spojky Nižšie sú zobrazené symboly, ktoré sa v prípade a ozubeného kolesa, keď sa reťazová píla používa. strojného zariadenia používajú.

 • Page 160

  Slovenčina e) Pri používaní elektrického náradia vonku Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú používajte predlžovací kábel vhodný riziko náhodného spustenia elektrického náradia. použitie vonku. d) Nečinné elektrické náradie uskladnite mimo Používanie kábla vhodného na používanie vonku dosahu detí a nedovoľte, aby osoby, ktoré znižuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

 • Page 161

  Ako používateľ reťazovej používať a požiadajte o opravu autorizované servisné píly by ste mali vykonať niekoľko krokov, aby sa pri stredisko spoločnosti Hitachi. pílení nevyskytli nehody ani poranenia. 8. Reťaz správne namontujte v súlade s návodom na Spätný...

 • Page 162

  24. Ak náradie nepoužívate, správne ho odložte. Hitachi na kontrolu alebo opravu. Vypustite reťazový olej a zariadenie odložte na suché Ďalšie používanie môže viesť k poraneniu. miesto mimo dosahu detí alebo na uzamknuté miesto.

 • Page 163

  Slovenčina ŠPECIFIKÁCIE Model CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Dĺžka vodiacej lišty (max. rezná dĺžka) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Typ vodiacej lišty P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Napätie (podľa miesta)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Vstupný príkon* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Rýchlosť...

 • Page 164

  Slovenčina 2. Nasadenie reťaze KONTROLA VYSTREKOVANIA (1) Nasaďte vodiacu lištu na upínací svorník. REŤAZOVÉHO OLEJA (2) Oviňte reťaz okolo ozubeného kolesa, pričom dajte pozor na jej smerovanie, a potom ju zasuňte do drážky ○ Po zapnutí reťazovej píly začne reťazový olej vodiacej lišty.

 • Page 165

  Slovenčina ○ Vždy zabráňte tomu, aby sa reťazová píla v prevádzke 1. Ostrenie rezných článkov dotkla zeme alebo drôtených plotov. Okrúhlym pilníkom (súčasť príslušenstva) prechádzajte 2. Pílenie konárov po ostrí reťaze tak, aby pätina jeho priemeru (1) Pílenie konárov na stojacom strome: prečnievala ponad ostrie, ako je to znázornené...

 • Page 166

  úkonu dávajte pozor, Vzhľadom na pokračujúci program výskumu a vývoja v nezdeformovali držiak kefky. spoločnosti HITACHI si vyhradzujeme právo zmien tu 6. Prehliadka montážnych skrutiek uvedených technických špecifi kácií bez predchádzajúceho Pravidelne kontrolujte montážne skrutky a zabezpečte, upozornenia. aby boli vždy správne utiahnuté. Pokiaľ sa niektoré...

 • Page 167

  Български (Превод на оригиналните инструкции) H: Предна ръкохватка: Ръкохватка, разположена в СИМВОЛИ (близост до) предната част на основното тяло. Задна ръкохватка: Ръкохватка, разположена отгоре ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на основното тяло. Използвани са следните символи за машината. J: Спусък: Задействане на уреда с пръст. Уверете...

 • Page 168

  Български d) Не нарушавайте целостта на кабелите. 4) Експлоатация и поддръжка на електрически Никога не носете и не дърпайте електрически инструменти инструменти за кабела; при изключване от a) Не насилвайте електрическите инструменти. контакта дърпайте щепсела, не кабела. Използвайте подходящ електрически Пазете...

 • Page 169

  Български В някои случаи допирането на върха може да БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С причини внезапен обратен удар, при който шината ВЕРИЖЕН ТРИОН да бъде отблъсната нагоре и към оператора. Притискането на веригата при върха на водещата 1. Пазете всички части от тялото си от верижния трион, шина...

 • Page 170

  натиснат. използвате и го занесете за проверка или ремонт в Ако уредът не работи правилно, незабавно спрете оторизиран сервизен център на Hitachi. да го използвате и го дайте на ремонт в оторизиран Ако продължите да го използвате, има опасност от...

 • Page 171

  Български ОПИСАНИЕ НА НОМЕРИРАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (Фиг. 2 - Фиг. 33) Поддържайте всички 1 Зона на откат @ Болт e Спусък остриета на еднаква дължина Верижно зъбно 2 Верижна спирачка r Заключващ бутон g Дълбокомер колело Шаблон за Регулатор на 3 Свободно $ Кука...

 • Page 172

  Български СГЛОБЯВАНЕ НА ВЕРИЖНИЯ СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ ТРИОН И ВОДАЧА ○ Кожух на веригата ............1 ○ Водеща шина ...............1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ○ Верига ................. 1 ○ Не използвайте верижен трион или водач, различни ○ Скоба на щепсела*............1 от посочените в „СПЕЦИФИКАЦИИ“. * Не е включена в комплекта в някои региони. ○...

 • Page 173

  Български (4) Когато режете дърво хоризонтално, обърнете ПОСТАВЯНЕ НА СКОБАТА НА уреда надясно, така че шината да е отдолу, и ЩЕПСЕЛА дръжте горната част на предната ръкохватка с лявата си ръка. Дръжте шината хоризонтално и Скобата на щепсела предотвратява изваждането на опрете...

 • Page 174

  Предоставяме гаранция за Електрически (2) Когато остриетата на веригата се затъпят, ги Инструменти Hitachi съгласно специфичните местени заточете, както е описано в раздел „Заточване на законодателства на съответните държави. Настоящата острието на веригата“. гаранция не покрива дефекти или повреди, причинени...

 • Page 175

  се базират на оценка на въздействието в реални условия (като се вземе предвид целият работен цикъл - времето, през което уредът е натоварен или работи на празен ход, и времето, през което е изключен). ЗАБЕЛЕЖКА HITACHI провежда непрекъсната програма за проучвания...

 • Page 176

  Srpski (Prevod originalnog uputstva)) Zadnja ručka: Dodatna ručka koja se nalazi na vrhu OZNAKE glavnog tela. J: Prekidač: Uređaj aktiviran prstom. UPOZORENJE K: Bočni poklopac: Zaštitni poklopac za vodeću šipku, Ovde su prikazane oznake koje se koriste na mašini. motornu testeru, kvačilo i klin kada se motorna testera Postarajte se da razumete njihovo značenje pre koristi.

 • Page 177

  Srpski f) Ako nije moguće izbeći upotrebu električnog Ako je oštećen, električni alat treba popraviti pre alata na vlažnom mestu, koristite napajanje upotrebe. zaštićeno zaštitnom strujnom sklopkom (RCD). Mnoge nezgode su izazvane električnim alatom koji Korišćenjem RCD-a smanjuje se opasnost od nije dobro održavan.

 • Page 178

  što može da dovede do ozbiljne lične Ako jedinica ne radi pravilno, odmah prestanite da je povrede. Nemojte se samo oslanjati na bezbednosne koristite i zatražite opravku od vašeg Hitachi ovlašćenog uređaje ugrađene u vašu testeru. Kao korisnik motorne servisnog centra.

 • Page 179

  ○ Ne menjajte ovaj proizvod, jer već poštuje primenljive da nema deformacije. bezbednosne standarde. Ako je jedinica oštećena, napukla ili deformisana, može ○ Uvek se obratite Hitachi ovlašćenom servisnom centru doći do povrede. zarad svih opravki. 17. Kada vršite prevoz jedinice putem automobila, fi ksirajte Ako pokušavate da opravite jedinicu sami, to može...

 • Page 180

  Srpski SPECIFIKACIJE CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Model Dužina vodeće šipke (maks. dužina 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm sečenja) P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Tip vodeće šipke Napon (po područjima) * (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Ulazna snaga * 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W...

 • Page 181

  Srpski (2) Malo olabavite dugme a zatim olabavite točkić tenzije da PROVERAVANJE IZBACIVANJA ULJA biste otpustili tenziju sa lanca testere. (Sl. 4) LANCA (3) U potpunosti olabavite dugme i nežno uklonite bočni poklopac. ○ Lanac za testeru i vodeća šipka se automatski (4) Nežno uklonite vodeću šipku i lanac testere.

 • Page 182

  Srpski ○ Ne secite skroz kroz drvo tako što ćete početi od dole 1. Oštrenje sečiva jer postoji opasnost da vodeća šipka odleti na gore bez Dodatna okrugla turpija treba da se drži nasuprot sečiva kontrole kada je sečenje završeno. lanca tako da se jedna petina njegovog dijametra ○...

 • Page 183

  (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa kao što su vreme kada će alat biti isključen, vreme rada u praznom hodu i vreme uključivanja). NAPOMENA Zbog neprekidnog programa istraživanja i razvoja kompanije HITACHI, ovde navedene specifi kacije su podložne izmenama bez prethodnog obaveštenja.

 • Page 184

  Hrvatski (Prijevod izvornih uputa)) K: Bočni pokrov: Zaštitni pokrov vodilice, lanca pile, kvačila SIMBOLI i zupčanika kada je pila je u upotrebi. L: Brojčanik napetosti: Uređaj za prilagodbu napetosti UPOZORENJE lanca pile. Za uređaj se koriste sljedeći simboli. Uvjerite se da M: Stezna glava: Stezna glava za osiguranje brojčanika prije uporabe razumijete njihovo značenje.

 • Page 185

  Hrvatski 3) Osobna sigurnost g) Koristite električni alat, pribor i nastavke, itd. u a) Budite na oprezu, paziti što radite i koristiti zdrav skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne razum prilikom korištenja električnog alata. uvjete i radove koji se izvode. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod Uporaba električnog alata za namjene za koje alat utjecajem droga, alkohola ili lijekova.

 • Page 186

  5. Kad je vidljivost slaba, kao što je tijekom lošeg vremena i vratite se kod svoga Hitachi ovlaštenog servisera radi ili noću, nemojte koristiti uređaj. Osim toga, nemojte ga pregleda ili popravka.

 • Page 187

  Ozljeda može nastati. skladu s važećim sigurnosnim standardima. 19. Uvjerite se da nema čavala i ostali stranih predmeta u ○ Uvijek se obratite vašem Hitachi ovlaštenom servisnom materijalu. centru za sve popravke. Ako lanac pile dođe u doticaj s čavlom i sl., može doći do Pokušaj popravka uređaja može dovesti do nezgode ili...

 • Page 188

  Hrvatski SPECIFIKACIJE CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Model 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Dužina vodilice (Maks. dužina piljenja) P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Tip vodilice Napon (prema područjima) * (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Ulazna snaga * 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W 14,5 m/s...

 • Page 189

  Hrvatski (2) Otpustite gumb lagano, a zatim otpustite kotačić za PROVJERAVANJE IZBACIVANJA zatezanje za smanjivanje napetosti na lancu pile. ULJA ZA LANAC (Slika 4) (3) Potpuno otpustite gumb i nježno uklonite bočni poklopac. ○ Lanac pile i vodilice automatski se podmazuju uljem (4) Nježno uklonite vodilicu i lanac pile.

 • Page 190

  Hrvatski ○ Uvijek spriječite da uključena motorna pila dodirne tlo ili 1. Oštrenje oštrice žičane ograde. Dodana kružna turpija treba biti postavljena nasuprot 2. Rezanje grana lanca oštrice, tako da se jedna petina njezina promjera (1) Rezanje grana sa stojećeg drva: proteže iznad vrha oštrice, kao što je prikazano na sl.

 • Page 191

  što su vremena kada je uređaj isključen, i kada radi u praznom hodu, zajedno s vremenom aktivnog korištenja). NAPOMENA Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja tvrtke HITACHI, ovdje navedene specifi kacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.

 • Page 192

  Українська (Переклад первинних інструкцій) G: Гальмо ланцюга: Пристрій для зупинки або СИМВОЛИ блокування ланцюга пилки. H: Передня ручка: Підтримуюча рукчка, розташована ПОПЕРЕДЖЕННЯ спереду на основному корпусі. Нижче наведено символи, які зазначаються на Задня ручка: Підтримуюча ручка, розташована пристрої. Перш ніж користуватися пристроєм, вгорі...

 • Page 193

  Українська 4) Експлуатація і догляд за автоматичним d) Обережно поводьтеся зі шнуром. Ніколи не несіть інструмент на шнурі, не волочіть його інструментом за шнур і не витягайте штепсельну виделку з a) Не застосовуйте надмірну силу до розетки, тягнучи за шнур. автоматичного...

 • Page 194

  Українська Причини зворотного удару та засоби його ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ уникнення: (Мал. 2) КОРИСТУВАННЯ ЛАНЦЮГОВОЮ Зворотний удар виникає, коли кінець шини пилки натикається на певний предмет або коли ланцюг ПИЛКОЮ застрягає в деревині. Зіткнення кінця шини пилки зі стороннім 1. Працюючи з пилкою, не підносьте ланцюг близько предметом...

 • Page 195

  або згини, не використовуйте інструмент. і зверніться до авторизованого сервісного центру ○ Перевірте, чи шина і ланцюг пилки надійно Hitachi для проведення техогляду та ремонту. закріплені. Якщо шина або ланцюг зламані або Якщо ви продовжите користуватися інструментом, зміщені, існує ризик травмування.

 • Page 196

  Українська ОПИС ПРОНУМЕРОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (Мал. 2 - Мал. 33) Зона зворотного Зберігайте однакову @ Болт e Перемикач удару довжину всіх лез # Зубчасте колесо g Висота профілю 2 Гальмо ланцюга r Кнопка блокування З’єднувач Регулятор мастильної 3 Вільно $ Ділянка з гачками обмежувачів...

 • Page 197

  Українська Якщо штепсельна виделка підключена до (4) Обережно натисніть зверху на гвинт, щоб ввести розетки, коли перемикач знаходиться в положенні його в отвір, затягніть його, після чого виконайте УВІМКНЕНО, інструмент негайно почне працювати, вказівки, наведені в розділі «Регулювання натягу а це може призвести до нещасного випадку. ланцюга».

 • Page 198

  Українська ○ Об’єм мастила, яке подається на ланцюг, можна 2. Обрізання гілок регулювати за допомогою гвинта регулювання (1) Обрізання гілок на живому дереві мастила. (Мал. 14) Товсту гілку слід спочатку обрізати на певній Розрізання товстих колод створює суттєве відстані від стовбура дерева. навантаження...

 • Page 199

  ослаблення ланцюга відрегулюйте його натяг згідно із вказівками у пункті «Регулювання натягу ГАРАНТІЯ ланцюга». Ми гарантуємо, що автоматичні інструменти Hitachi (2) У разі затуплення лез ланцюга нагостріть їх згідно виготовлені згідно місцевих вказівок. Ця гарантія не із вказівками у пункті «Гостріння леза ланцюга».

 • Page 200

  ○ Визначіть заходи безпеки для оператора згідно практичного застосування (беручи до уваги всі частини робочого циклу, такі як вимикання інструменту і його роботи вхолосту на додаток до виконання робочих завдань). ПРИМІТКА Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює HITACHI, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

 • Page 201

  Русский (Перевод оригинальных инструкций) G: Тормоз цепи: Устройство для остановки или СИМВОЛЫ блокировки пильной цепи. H: Передняя рукоятка: Вспомогательная рукоятка, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ расположенная на или в направлении передней Hижe пpивeдeны cимвoлы, иcпoльзyeмыe части основного корпуса. для устройства. Пepeд нaчaлoм paбoты Задняя рукоятка: Вспомогательная рукоятка, oбязaтeльнo yбeдитecь...

 • Page 202

  Русский b) He пpикacaйтecь тeлoм к зaзeмлeнным d) Cнимитe вce peгyлиpoвoчныe или пoвepxнocтям, нaпpимep, к гaeчныe ключи пepeд включeниeм тpyбoпpoвoдaм, paдиaтopaм, кyxoнным элeктpoинcтpyмeнтa. плитaм и xoлoдильникaм. Гaeчный или peгyлиpoвoчный ключ, Ecли Baшe тeлo coпpикocнeтcя c зaзeмлeнными ocтaвлeнный пpикpeплeнным к вpaщaющeйcя пoвepxнocтями, вoзpacтeт...

 • Page 203

  Русский Бoльшoe кoличecтвo нecчacтныx cлyчaeв cвязaнo потерять равновесие или контроль за цепной c плoxим oбcлyживaниeм элeктpoинcтpyмeнтoв. пилой. f) Coдepжитe peжyщиe инcтpyмeнты ocтpo 7. При резке напряженных веток опасайтесь их зaтoчeнными и чиcтыми. обратного выпрямления. При высвобождении Haдлeжaщим oбpaзoм coдepжaщиecя в натяжения...

 • Page 204

  переключатель не срабатывает, пока не будет вверх. нажата кнопка блокировки. ○ Когда дерево начнет падать, выключите Если устройство работает неправильно, инструмент, осмотритесь вокруг и немедленно немедленно прекратите использование и уйдите в безопасное место. обратитесь за ремонтом в уполномоченный центр технического обслуживания Hitachi.

 • Page 205

  При замене пильной цепи или направляющей использование, и верните его в уполномоченный шины, техническом обслуживании корпуса, центр технического обслуживания Hitachi для заливке масла и др. следуйте руководству по выполнения проверки или ремонта. эксплуатации. Если Вы продолжите использование, может 23. Обратитесь в магазин для ремонта инструмента.

 • Page 206

  Русский СПЕЦИФИКАЦИИ Модель CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Длина направляющей шины 300 мм 350 мм 400 мм 450 мм (Макс. длина резки) Тип направляющей шины P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Напряжение (по регионам)* (110 B, 220 B, 230 B, 240 B) Потребляемая мощность* 110 B: 1560 Bт...

 • Page 207

  Русский (2) Настройте натяжение пильной цепи так, чтобы СБОРКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И зазор между краями приводных рычагов цепи и НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ направляющей шины находился между 0,5 мм и 1 мм, когда когда цепь немного приподнята в центре ПPEДУПPEЖДEHИE направляющей шины. (Рис. 10) ○...

 • Page 208

  Русский Подождите, по крайней мере, две секунды после (2) Резка веток с поваленных деревьев: отключения бензопилы из-за автоматической Сначала отрежьте ветки, которые не касаются остановки перед тем, как снова включить ее. земли, а затем отрежьте касающиеся земли. При резке толстых ветвей, касающихся земли, сначала...

 • Page 209

  CEPTИФИKATOM, кoтopый Работа регулятора натяжения и кнопки станет нaxoдитьcя в кoнцe инcтpyкции пo oбpaщeнию, в медленной, если опилки или другие посторонние aвтopизoвaнный цeнтp oбcлyживaния Hitachi. материалы накопятся внутри боковой крышки, и возможны случаи, когда они полностью прекратят двигаться. После использования...

 • Page 210

  вo внимaниe вce пepиoды циклa экcплyaтaции кpoмe вpeмeни зaпycкa, тo ecть кoгдa инcтpyмeнт выключeн, paбoтaeт нa xoлocтoм xoдy). ПPИMEЧAHИE Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния и paзвития, HITACHI ocтaвляют зa coбoй пpaвo нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx дaнныx бeз пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.

 • Page 211

  91PX – 45XJ (3/8 × 12") : 6697852 12" : 6696990 91PX – 52XJ (3/8 × 14") : 6697854 14" : 6696991 91PX – 57XJ (3/8 × 16") : 6697889 16" : 6696992 91PX – 64XJ (3/8 × 18") : 6699182 18"...

 • Page 213

  English Dansk Română GUARANTEE CERTIFICATE GARANTIBEVIS CERTIFICAT DE GARANŢIE 1 Model No. 1 Modelnummer 1 Model nr. 2 Serial No. 2 Serienummer 2 Nr. de serie 3 Date of Purchase 3 Købsdato 3 Data cumpărării 4 Customer Name and Address 4 Kundes navn og adresse 4 Numele și adresa clientului 5 Dealer Name and Address...

 • Page 215

  Fax: +44 1908 606642 URL: http://www.hitachi-powertools.dk URL: http://www.hitachi-powertools.co.uk Hitachi Power Tools Finland Oy Hitachi Power Tools France S. A. S. Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland Parc de l’Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541, Tel: (+358) 20 7431 530 91015 EVRY CEDEX, France...

 • Page 218

  Nível garantido de potência de som: 105 dB Le responsable des normes européennes d’Hitachi Koki Europe Ltd. est autorisé à compiler les O Gestor de Normas Europeias da Hitachi Koki Europe Ltd. está autorizado a compilar o fi cheiro técnico. données techniques.

 • Page 219

  Garantált hangteljesitmény szint: 105 dB Garantert lydeff ektnivå: 105 dB Az Hitachi Koki Europe Ltd. Európai Szabványkezelője fel van hatalmazva a műszaki Lederen for europeiske standarder ved Hitachi Koki Europe Ltd. har fullmakt til å fájl elkészítésére. utarbeide det tekniske dokumentet.

 • Page 220

  Nivel de putere sunet garantat: 105 dB Garantovana jačina zvuka: 105 dB Managerul pentru standarde euopene al Hitachi Koki Europe Ltd. este autorizat să întocmească fi șa tehnică. Direktor za evropske standarde u kompaniji Hitachi Koki Europe Ltd. ovlašćen je za sastavljanje tehničke Organism notifi...

This manual also for:

Cs 45y, Cs 35y, Cs 40y

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: