Hitachi CS 30Y Handling Instructions Manual

Hide thumbs Also See for CS 30Y:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Kedjesåg
Elektrisk kædesav
Elektrisk kjedesag
Ketjusaha

Chain Saw

CS 30Y
CS 35Y
CS 40Y
CS 45Y
CS35Y
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi CS 30Y

 • Page 1: Chain Saw

  Kedjesåg Elektrisk kædesav Elektrisk kjedesag Ketjusaha Chain Saw CS 30Y CS 35Y CS 40Y CS 45Y • • • CS35Y Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
 • Page 2 # @ ! 0 & 0.5~1 mm...
 • Page 3 5 cm 6 mm 17 mm 110 V – 120 V 220 V – 240 V...
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Suomi English 1 Kastzon Tilbageslagszone Tilbakeslagssone Takapotkualue Kickback zone 2 Kedjebroms Kædebremse Ketjujarru Kjedebrems Chain brake 3 Olåst Vapauta Free 4 Lås Lås Lås Lukitse Lock 5 Vred Greb Nuppi Knott Knob 6 Spänningsvred Stramningsknap Kireyden valitsin Strammehjul Tension dial 7 Lossa...
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Suomi English Symboler Symboler Symboler Symbolit Symbols VARNING ADVARSEL ADVARSEL VAROITUS WARNING Nedan visas de Det følgende viser Følgende symboler Seuraavassa on The following show symboler som symboler, som brukes for maskinen. näytetty koneessa symbols used for the används för anvendes for maskinen.
 • Page 6 Svenska (Översättning av ursprungliga instruktioner) VAD ÄR VAD? 1. Låsfrigöringsknapp: Knappen som förhindrar oavsiktlig manövrering av avtryckaren. 2. Lock oljetank: Lock för stängning av oljetanken. 3. Sågkedja: Kedja som fungerar som skärverktyg. 4. Svärd: Den del som stöder och leder sågkedjan. 5.
 • Page 7 Svenska b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. till Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna omkopplaren står i läge av innan du ansluter nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga det elektriska verktyget till strömskällan och/...
 • Page 8 Svenska g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör 11. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. hårdmetallskär etc. enlighet Flottiga, oljiga handtag är hala och kan orsaka att du dessa instruktioner, samtidigt som du tar förlorar kontrollen. arbetsförhållanden och det arbete som ska 12.
 • Page 9 ◯ Använd inte verktyget om svärdet eller sågkedjan är kontakta din auktoriserade Hitachi serviceverkstad för sprucken eller om verktyget är repat eller böjt. inspektion eller reparation. Om du fortsätter användning kan skada uppstå.
 • Page 10: Tekniska Data

  Svenska TEKNISKA DATA Modell CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Svärdets längd (Maximal kaplängd) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Typ av svärd P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Spänning (i förbruksländer)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Ineff ekt* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Kedjehastighet utan belastning...
 • Page 11 Svenska 2. Fästning av sågkedjan KONTROLL ATT KEDJEOLJA MATAS UT (1) Placera svärdet på fästbulten. (2) Träd sågkedjan över kedjedrevet medan du kontrollera ○ Sågkedjan och svärdet smörjs automatiskt med dess riktning och placera sedan sågkedjan i skåran på kedjeolja när motorsågen slås på. svärdet (Bild 4).
 • Page 12: Underhåll Och Inspektion

  Svenska ○ Undvik alltid att en kedjesåg som är igång från att 1. Slipning av blad komma i kontakt med marken eller taggtrådsstängsel. Håll medföljande rundfi len mot kedjebladet så att en 2. Kapning av kvistar femtedel av dess diameter sticker ut ovanför bladet som (1) Kapa grenar från ett träd som står: visas i Bild 23.
 • Page 13 Utsätt inte den för olja eller väta så att den skadas. 8. Servicelista VIKTIGT Reparationer, modifi eringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av...
 • Page 14: Hvad Er Hvad

  Dansk (Oversættelse af de originale instruktioner) HVAD ER HVAD? 1. Sikringsknap: Knap, som forhindrer utilsigtet betjening af udløseren. 2. Olietankdæksel: Dæksel til lukning af olietanken. 3. Savkæde: Kæde der fungerer som et skæreværktøj. 4. Styresværd: Den del der understøtter og styrer savkæden.
 • Page 15 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR er træt eller under indfl ydelse af narkotika, ELEKTRISK VÆRKTØJ alkohol eller medikamenter. øjebliks uopmærksomhed, mens ADVARSEL elektriske værktøj anvendes, kan medføre alvorlig Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. personskade. Det kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 16 Dansk Hvis det elektriske værktøj er beskadiget, skal 10. Følg instruktionerne for smøring, kædestramning og det repareres før brug. skift af tilbehør. En forkert strammet eller smurt kæde Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt kan enten knække eller forøge risikoen for tilbageslag. elektriske værktøj.
 • Page 17 Hvis enheden ikke fungerer ordentligt, skal du straks straks slukke for den og ophøre brugen, og derefter ophøre anvendelsen og bede om at få den repareret opsøge et Hitachi-godkendt servicecenter for at få den hos et Hitachi-godkendt servicecenter. efterset eller repareret.
 • Page 18: Før Ibrugtagning

  ◯ Kontakt altid Hitachi-godkendt servicecenter Kontakt et Hitachi-godkendt servicecenter angående angående alle reparationer. advarselsmærkaten. Det kan medføre et uheld eller personskade, hvis du 26. Når du arbejder, skal du samtidigt overholde eventuelle forsøger at reparere enheden selv.
 • Page 19 Dansk Inden anvendelse skal du fjerne oliedækslet og fylde (2) Juster savkædens stramning så afstanden mellem tanken med kædesavsolie (sælges separat), eller kanten af kædens drivled og sværdet er på mellem motorolie SAE 20 eller 30. Brug ikke snavset eller 0,5 mm og 1 mm, når kæden løftes forsigtigt op på...
 • Page 20 Dansk (2) Når du saver et spinkelt stykke træ, skal du trykke 4. Fældning af træer basisdelen af sværdet mod træet og save nedad som (1) Lav et nedre hak (1 som vist i Fig. 22): vist i Fig. 14. Lav et nedre hak som vender i den retning, som du (3) Når du saver et tykt stykke træ, skal du trykke ønsker, træet skal falde.
 • Page 21 Sørg for, at denne ikke beskadiges og holdes fri for fugt og olie. 8. Liste over reservedele FORSIGTIG Reparationer, modifi kationer og eftersyn af Hitachi el- værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service-...
 • Page 22 Norsk (Oversettelse av de originale instruksjonene) HVA ER HVA? 1. Lås av-knapp: Knapp som hindrer uforvarende betjening av avtrekkeren. 2. Lokk for oljetank: Lokk til å lukke oljetanken. 3. Sagkjede: Kjede som brukes som kutteverktøy. 4. Sagsverd: Delen som støtter og fører sagkjedet. 5.
 • Page 23 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige FOR ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk faren for personskade.
 • Page 24 Norsk (Oversettelse av de originale instruksjonene) f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. 11. Hold håndtakene tørre, rene og frie fra olje og fett. Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe Håndtak med fett eller olje på er glatte og kan føre til tap kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg, av kontroll.
 • Page 25 16. Hvis enheten mistes i bakken ved et uhell eller utsetts Hvis enheten ikke fungerer korrekt skal du umiddelbart for støt skal den undersøkes nøye for skader eller slutt å bruke den og bestille reparasjon hos et HITACHI- sprekker og du må kontrollere om den er deformert. godkjent servicesenter.
 • Page 26 Norsk SPESIFIKASJONER Modell CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Sverdlengde (Maks. sagelengde) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Sagsverdtype P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Spenning (etter områder)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Opptatt eff ekt* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Kjedehastighet uten belastning 14,5 m/s...
 • Page 27 Norsk (3) Sett klipset på sidedekselet i huset, sett på ○ Hvis olje ikke mates etter at kjedet har rotert i to eller tre sidedekselet, drei på strammehjulet, rett inn kjedets minutter skal du se etter om det har samlet seg sagfl is strammepinne med hullet på...
 • Page 28 Norsk 2. Saging av grener 1. Sliping av blad (1) Sage grener av et tre som står: Rundfi len, som er del av tilbehøret, skal holdes mot En tykk gren skal først sages av i et punkt unna treets sagkjedets blad slik at en femtedel av dens diameter stamme.
 • Page 29 Hold nøye kontroll med at viklinger ikke er skadet og/ eller våte av olje eller vann. 8. Liste over servicedeler FORSIKTIG Reparasjoner, modifi kasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert...
 • Page 30: Osien Selitykset

  Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) OSIEN SELITYKSET 1. Lukitus pois päältä-painike: Painike estää käyttämästä liipaisinta vahingossa. 2. Öljysäiliön kansi: Kansi, jota käytetään öljysäiliön sulkemiseen. 3. Teräketju: Leikkaava ketju. 4. Terälaippa: Tukee ja ohjaa teräketjua. 5. Hammastus: Käytetään tukena sahattaessa puuta tai tukkia.
 • Page 31 Suomi Keskittymisen herpaantuminen pieneksikin YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA hetkeksi voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. KOSKEVAT VAROITUKSET b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. VAROITUS Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja liukumattomien turvakenkien, kypärän kaikki ohjeet. kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa henkilövahinkojen vaaraa.
 • Page 32 Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun 11. Pidä kätesi kuivina ja puhtaina äläkä päästä niihin öljyä teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen tai rasvaa. Rasvaiset, öljyiset kahvat ovat liukkaita ja samalla huomioon työskentelyolosuhteet ja aiheuttavat hallinnan menetyksen. tehtävä työ. 12.
 • Page 33 ◯ Älä muunna tätä tuotetta, koska se vastaa jo työskennellessäsi rinteessä ennakoit, että puita sovellettavia turvallisuusstandardeja. kaatuu, vierii tai liukuu, varmista, että siitä ei ole vaaraa ◯ Pyydä aina kaikki korjaukset Hitachi valtuuttamasta muille työntekijöille. huoltokeskuksesta. 12. Pysy yli 15 m:n etäisyydessä muista henkilöistä. Laitteen korjaamisesta itse saattaa seurata Lisäksi kun työskentelet useiden henkilöiden kanssa,...
 • Page 34 Suomi OMINAISUUDET Malli CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Terälaipan pituus (Maksimileikkauspituus) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Terälaipan tyyppi P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Jännite (alueittain)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Teho* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W Kuormittamaton ketjun nopeus 14,5 m/s 91PX-45...
 • Page 35 Suomi (3) Löysää nuppi täysin ja irrota sivusuojus varovaisesti. KETJUÖLJYN SYÖTÖN TARKASTUS (4) Irrota terälaippa ja teräketju varovaisesti. 2. Teräketjun kiinnitys ◯ Teräketju ja terälaippa voidellaan automaattisesti (1) Aseta terälaippa kiinnityspulttiin. ketjuöljyllä, kun ketjusaha kytketään päälle. (2) Kierrä teräketju vetorattaan yli samalla huolehtien sen Tarkasta, että...
 • Page 36 Suomi HUOMAUTUS KETJUTERÄN TEROITTAMINEN ○ Kun leikkaat puuta pohjasta, on vaara, että laitteen runko työntyy takaisin kohti käyttäjää, jos ketju iskeytyy HUOMIO voimakkaasti puuhun. Varmista, että virtalähde on irrotettu työkalusta ennen ○ Älä leikkaa puun läpi sen pohjasta käsin, koska on alla olevien vaiheiden suorittamista.
 • Page 37 MUUTOKSET Hitachi-sähkötyökaluja parannetaan ja muutetaan jatkuvasti niin, että niihin saadaan sisällytettyä uusin teknologia. Tästä johtuen jotkut osat saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HUOM Kostka HITACHI jatkuvasti kehittää tuotteiaan, pidättää valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta.
 • Page 38 English (Original instructions) WHAT IS WHAT? 1. Lock-off button: Button that prevents the accidental operation of the trigger. 2. Oil tank cap: Cap for closing the oil tank. 3. Saw chain: Chain, serving as a cutting tool. 4. Guide bar: The part that supports and guides the saw chain.
 • Page 39: General Power Tool Safety Warnings

  English c) Prevent unintentional starting. Ensure the GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking WARNING up or carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your fi...
 • Page 40: Chain Saw Safety Warnings

  English 5) Service Causes and operator prevention of kickback: (Fig. 1) a) Have your power tool serviced by a qualifi ed Kickback may occur when the nose or tip of the guide repair person using only identical replacement bar touches an object, or when the wood closes in and parts.
 • Page 41 11. Work should generally be performed individually. When with the applicable safety standards. multiple individuals are involved, ensure suffi cient ○ Always refer to your Hitachi Authorized Service Center spacing between them. for all repairs. In particular, when felling standing trees or working on...
 • Page 42: Specifications

  English SPECIFICATIONS Model CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Guide bar length (Max. cutting length) 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Guide bar Type P012-50CR P014-50CR P016-50CR P0H18-50CR Voltage (by areas)* (110 V, 220 V, 230 V, 240 V) Power Input* 110 V: 1560 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W No-load chain speed...
 • Page 43: Cutting Procedures

  English 2. Attaching the Saw Chain CHECKING FOR CHAIN OIL EJECTION (1) Set the guide bar on the attachment bolt. (2) Loop the saw chain over the sprocket while taking care ○ The saw chain and guide bar are automatically over the direction it is facing, and then set the saw chain lubricated with chain oil when the chain saw is switched in the guide bar groove.
 • Page 44: Sharpening Of The Chain Blade

  English ○ Do not cut all the way thorough the wood by starting SHARPENING OF THE CHAIN BLADE from the bottom since there is the danger of the guide bar fl ying up out of control when the cut is fi nished. CAUTION ○...
 • Page 45 8. Service parts list CAUTION Repair, modifi cation and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 50 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 52 • Målt lydstyrkeniveau: 103 dB • Guaranteed sound power level: 105 dB • Garanteret lydstyrkeniveau: 105 dB The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. er authorized to compile the technical fi le.

This manual is also suitable for:

Cs 40yCs 35yCs 45y

Table of Contents