Download Print this page

Black & Decker DV4800 Original Instructions Manual page 16

Hide thumbs

Advertisement

ภาษาไทย
♦ อย่ า ทำ า ให้ แ บตเตอรี ่ ช ำ า รุ ด หรื อ บิ ด เบี ้ ย วด้ ว ยการเจาะหรื อ
การทุ บ มิ ฉ ะนั ้ น อาจทำ า ให้ เ กิ ด ความเสี ่ ย งจากการบาด
เจ็ บ และเพลิ ง ไหม้ ไ ด้
♦ ห้ า มชาร์ จ แบตเตอรี ่ ท ี ่ ช ำ า รุ ด
♦ ในสภาพที ่ ห นั ก ที ่ ส ุ ด อาจเกิ ด การรั ่ ว ของแบตเตอรี ่ ไ ด้
เมื ่ อ คุ ณ สั ง เกตเห็ น ของเหลวบนแบตเตอรี ่ ให้ ใ ช้ ผ ้ า เช็ ด
ของเหลวออกอย่ า งระมั ด ระวั ง หลี ก เลี ่ ย งการสั ม ผั ส ถู ก
ผิ ว หนั ง
♦ ในกรณี ท ี ่ ส ั ม ผั ส ถู ก ผิ ว หนั ง หรื อ ดวงตา ให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามคำ า
แนะนำ า ด้ า นล่ า ง
คำ า เตื อ น! ของเหลวจากแบตเตอรี ่ อ าจทำ า ให้ เ กิ ด การ
บาดเจ็ บ หรื อ ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ ส ิ น ในกรณี ท ี ่ ส ั ม ผั ส
ถู ก ผิ ว หนั ง ให้ ร ี บ ล้ า งออกด้ ว ยน้ ำ า ถ้ า ผิ ว หนั ง เป็ น รอยแดง
แสบ หรื อ ระคายเคื อ ง ให้ ร ี บ พบแพทย์ ในกรณี ท ี ่ ส ั ม ผั ส ถู ก
ผิ ว หนั ง ให้ ร ี บ ล้ า งออกด้ ว ยน้ ำ า สะอาดและไปพบแพทย์
เครื ่ อ งชาร์ จ
เครื ่ อ งชาร์ จ ของคุ ณ ได้ ร ั บ การออกแบบมาสำ า หรั บ แรงดั น
ไฟฟ้ า ที ่ ก ำ า หนดไว้ โ ดยเฉพาะ ต้ อ งตรวจสอบกำ า ลั ง ไฟเพื ่ อ
ให้ ต รงกั บ แรงดั น ไฟฟ้ า บนแผ่ น แสดงพิ ก ั ด เสมอ
คำ า เตื อ น! ห้ า มเปลี ่ ย นสายปลั ๊ ก ไฟของเครื ่ อ งชาร์ จ เป็ น
สายปลั ๊ ก ไฟธรรมดาโดยเด็ ด ขาด
♦ ใช้ เ ครื ่ อ งชาร์ จ Black & Decker เพื ่ อ ชาร์ จ แบตเตอรี ่
ภายในเครื ่ อ ง/อุ ป กรณ์ ท ี ่ ใ ห้ ม าพร้ อ มกั น เท่ า นั ้ น การ
ชาร์ จ แบตเตอรี ่ ช นิ ด อื ่ น ๆ อาจทำ า ให้ แ บตเตอรี ่ ร ะเบิ ด และ
เกิ ด การบาดเจ็ บ และความเสี ย หายได้
♦ ห้ า มชาร์ จ แบตเตอรี ่ ช นิ ด ชาร์ จ ซ้ ำ า ไม่ ไ ด้
♦ หากสายไฟของตั ว เครื ่ อ งชำ า รุ ด เสี ย หาย ต้ อ งได้ ร ั บ
การเปลี ่ ย นโดยผู ้ ผ ลิ ต หรื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารของ Black &
Decker ที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตเพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งอั น ตรายที ่ อ าจ
เกิ ด ขึ ้ น
♦ อย่ า ให้ เ ครื ่ อ งชาร์ จ สั ม ผั ส น้ ำ า
♦ ห้ า มแกะเปิ ด เครื ่ อ งชาร์ จ
♦ ห้ า มใช้ ส ิ ่ ง ใดแหย่ เ ข้ า ไปในตั ว เครื ่ อ งชาร์ จ
♦ ต้ อ งวางเครื ่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ / แบตเตอรี ่ ไ ว้ ใ นบริ เ วณที ่ ม ี
การระบายอากาศเป็ น อย่ า งดี ใ นขณะชาร์ จ
ความปลอดภั ย ของบุ ค คลอื ่ น
♦ เครื ่ อ งมื อ นี ้ ไ ม่ ไ ด้ ม ี ไ ว้ เ พื ่ อ การใช้ ง านโดยบุ ค คล (ซึ ่ ง
รวมถึ ง ผู ้ เ ยาว์ ) ที ่ ม ี ค วามสามารถทางกายภาพ ความ
สามารถทางการรั บ รู ้ หรื อ ความสามารถทางสมอง
บกพร่ อ ง หรื อ บุ ค คลซึ ่ ง ขาดประสบการณ์ แ ละความรู ้
เว้ น เสี ย แต่ จ ะได้ ร ั บ การควบคุ ม ดู แ ลหรื อ คำ า แนะนำ า การ
ใช้ ง านเครื ่ อ งมื อ จากผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบความปลอดภั ย ของ
บุ ค คลเหล่ า นั ้ น
♦ เด็ ก ควรได้ ร ั บ การควบคุ ม ดู แ ลเพื ่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า เด็ ก จะไม่
เล่ น เครื ่ อ งมื อ
ความเสี ่ ย งอื ่ น ๆ ที ่ ย ั ง มี อ ยู ่
ความเสี ่ ย งอื ่ น ๆ ที ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ใ นคำ า เตื อ นเพื ่ อ ความปลอดภั ย
นี ้ อาจเกิ ด ขึ ้ น ได้ เ มื ่ อ ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ความเสี ่ ย งเหล่ า นี ้ อ าจ
16
เกิ ด ขึ ้ น จากการใช้ อ ย่ า งไม่ ถ ู ก ต้ อ ง การใช้ เ ป็ น เวลานาน
เป็ น ต้ น
แม้ ว ่ า จะปฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ กำ า หนดด้ า นความปลอดภั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
และใช้ อ ุ ป กรณ์ น ิ ร ภั ย แต่ ค วามเสี ่ ย งอื ่ น ๆ ที ่ ย ั ง มี อ ยู ่ บ างอย่ า ง
ก็ ไ ม่ ส ามารถหลี ก เลี ่ ย งได้ ความเสี ่ ย งเหล่ า นั ้ น ได้ แ ก่ :
♦ การบาดเจ็ บ จากการสั ม ผั ส ชิ ้ น ส่ ว นที ่ ห มุ น /เคลื ่ อ นที ่
♦ การบาดเจ็ บ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ขณะเปลี ่ ย นชิ ้ น ส่ ว น ใบมี ด
หรื อ อุ ป กรณ์ เ สริ ม
♦ การบาดเจ็ บ ที ่ เ กิ ด จากการใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ต่ อ เนื ่ อ งเป็ น
เวลานาน เมื ่ อ ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ เป็ น ระยะเวลานาน ต้ อ ง
แน่ ใ จว่ า คุ ณ ได้ ห ยุ ด พั ก เป็ น ระยะ
♦ ความบกพร่ อ งในการได้ ย ิ น เสี ย ง
♦ อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพที ่ เ กิ ด จากการสู ด ดมฝุ ่ น จาก
การใช้ เ ครื ่ อ งมื อ (ตั ว อย่ า ง:- การทำ า งานกั บ ไม้ โดย
เฉพาะไม้ โ อ๊ ค ไม้ บ ี ช และ MDF)
ความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า
เครื ่ อ งชาร์ จ ของคุ ณ ได้ ร ั บ การออกแบบมาสำ า หรั บ แรงดั น
ไฟฟ้ า ที ่ ก ำ า หนดไว้ โ ดยเฉพาะ ต้ อ งตรวจสอบกำ า ลั ง ไฟเพื ่ อ
ให้ ต รงกั บ แรงดั น ไฟฟ้ า บนแผ่ น แสดงพิ ก ั ด เสมอ ห้ า มเปลี ่ ย น
สายปลั ๊ ก ไฟของเครื ่ อ งชาร์ จ เป็ น สายปลั ๊ ก ไฟธรรมดาโดย
เด็ ด ขาด
สั ญ ลั ก ษณ์ ต ่ า งๆ บนเครื ่ อ งชาร์ จ
อ่ า นคู ่ ม ื อ เล่ ม นี ้ ท ั ้ ง หมดอย่ า งละเอี ย ดก่ อ นใช้ ง าน
เครื ่ อ งมื อ นี ้
#
เครื ่ อ งมื อ นี ้ ม ี ฉ นวนสองชั ้ น ดั ง นั ้ น จึ ง ไม่ จ ำ า เป็ น ต้ อ ง
ต่ อ สายดิ น ต้ อ งตรวจสอบกำ า ลั ง ไฟเพื ่ อ ให้ ต รงกั บ
w
แรงดั น ไฟฟ้ า บนแผ่ น แสดงพิ ก ั ด เสมอ
ระบบป้ อ งกั น การลั ด วงจรแบบ Short circuit
proof มี ค วามปลอดภั ย ด้ ว ยหม้ อ แปลงขดลวด
แยก แหล่ ง จ่ า ยไฟหลั ก ถู ก แยกออกจากไฟออก
x
ของหม้ อ แปลงด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เครื ่ อ งชาร์ จ จะปิ ด โดยอั ต โนมั ต ิ ถ้ า หากอุ ณ หภู ม ิ
แวดล้ อ มสู ง เกิ น ไป และผลที ่ ต ามมาเครื ่ อ งมื อ นั ้ น
จะไม่ ส ามารถเปิ ด ทำ า งานได้ ให้ ถ อดสายฐานเครื ่ อ ง
ชาร์ จ ออกจากแหล่ ง จ่ า ยไฟหลั ก และนำ า ส่ ง ซ่ อ มที ่
$
ศู น ย์ บ ริ ก ารที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รอง
ฐานเครื ่ อ งชาร์ จ นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ การใช้ ง านในที ่
ร่ ม เท่ า นั ้ น
ส่ ว นประกอบสำ า คั ญ
เครื ่ อ งมื อ นี ้ ม ี ส ่ ว นประกอบสำ า คั ญ บางอย่ า งหรื อ ทั ้ ง หมดดั ง
ต่ อ ไปนี ้
1. สวิ ต ช์ เ ปิ ด /ปิ ด
2. ปุ ่ ม ปลดล็ อ คถั ง เก็ บ ฝุ ่ น
3. ไฟแสดงสถานะการชาร์ จ

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv9610pWd7210Wd9610Wd4810