Download Print this page

Black & Decker DV4800 Original Instructions Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

ภาษาไทย
ซึ ม น้ ำ า บนพื ้ น ผิ ว ที ่ ด ู ด ซึ ม น้ ำ า เช่ น พรม เครื ่ อ งจะดู ด
ของเหลวได้ ด ี ก ว่ า โดยไม่ ต ้ อ งใช้ อ ุ ป กรณ์ เ สริ ม
♦ เพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ในการดู ด ของเหลวบนพื ้ น
แข็ ง ให้ ใ ส่ ห ั ว กวาดน้ ำ า เข้ า กั บ ช่ อ งเปิ ด ของหั ว เก็ บ ฝุ ่ น
♦ เพื ่ อ ผลลั พ ธ์ ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ในการใช้ อ ุ ป กรณ์ เ สริ ม ชนิ ด นี ้ ให้ ถ ื อ
อุ ป กรณ์ ท ำ า มุ ม 45 องศาและดึ ง เข้ า หาตั ว คุ ณ ช้ า ๆ
♦ ห้ า มต่ อ หั ว เก็ บ ฝุ ่ น เลยปลายช่ อ งใส่ หากมี ข องเหลวอยู ่
ในหั ว เก็ บ ฝุ ่ น ห้ า มคว่ ำ า เครื ่ อ ง เอี ย งไปทางด้ า นข้ า ง เงย
หั ว เก็ บ ฝุ ่ น ขึ ้ น หรื อ เขย่ า เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น แรงเกิ น ไป
♦ หลั ง จากดู ด ของเหลวเสร็ จ แล้ ว ให้ ท ำ า ความสะอาด
เครื ่ อ งและแผ่ น กรองทั น ที หากไม่ ท ำ า ความสะอาด
เครื ่ อ งอย่ า งถู ก ต้ อ งหลั ง ใช้ ด ู ด ของเหลวอาจเกิ ด เชื ้ อ รา
ขึ ้ น ได้
♦ ก่ อ นชาร์ จ ตรวจดู ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า แห้ ง สนิ ท และไม่ ม ี
ของเหลวหลงเหลื อ อยู ่ แ ล้ ว เพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งความเสี ย
หายที ่ จ ะเกิ ด กั บ เครื ่ อ ง
การใช้ แ รงดู ด อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
เพื ่ อ รั ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของแรงดู ด ต้ อ งทำ า ความสะอาด
แผ่ น กรองเป็ น ประจำ า ระหว่ า งใช้ ง าน
เทส ิ ่ ง ท ี ่ อ ย ู ่ ข ้ า งในและท ำ า ความสะอาด
ผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์
การถอดหั ว เก็ บ ฝุ ่ น และแผ่ น กรอง (รู ป H, I, J
และ K)
คำ า เตื อ น! แผ่ น กรองสามารถนำ า มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ และควร
ทำ า ความสะอาดเป็ น ประจำ า
♦ กดปุ ่ ม ปลดล็ อ คหั ว เก็ บ ฝุ ่ น (2) และดึ ง หั ว เก็ บ ฝุ ่ น (5)
ออกมาตรงๆ
♦ ในขณะที ่ ถ ื อ หั ว เก็ บ ฝุ ่ น เหนื อ ถั ง ขยะหรื อ อ่ า งล้ า ง ให้ ด ึ ง
แผ่ น กรองออกเพื ่ อ เทสิ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ใ นหั ว เก็ บ ฝุ ่ น ออก
♦ การเปลี ่ ย นหั ว เก็ บ ฝุ ่ น ให้ ใ ส่ ห ั ว เก็ บ ฝุ ่ น กลั บ ไปที ่ ม ื อ จั บ
จนล็ อ คเข้ า ตำ า แหน่ ง พอดี
คำ า เตื อ น! ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งโดยไม่ ม ี แ ผ่ น กรองเด็ ด ขาด การ
เก็ บ ฝุ ่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด จะทำ า ได้ ก ็ ด ้ ว ยแผ่ น
กรองที ่ ส ะอาด
โฟมอุ ด (รู ป J) (WD4810, WD7210 และ
WD9610)
♦ ใส่ โ ฟมอุ ด (10) ลงที ่ ก ึ ่ ง กลางของตั ว ป้ อ งกั น แบบแห้ ง /
เปี ย ก (11)
คำ า เตื อ น! ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งนี ้ ก ั บ การทำ า งานที ่ เ ปี ย กโดยไม่ ใ ส่
ตั ว ป้ อ งกั น น้ ำ า และโฟมอุ ด
แผ่ น กรองพรี ฟ ิ ล เตอร์ (รู ป K) (DV9610P)
แผ่ น กรองและแผ่ น กรองพรี ฟ ิ ล เตอร์ ส ามารถถอดแยกออก
เพื ่ อ ทำ า ความสะอาดได้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น
♦ บิ ด แผ่ น กรองพรี ฟ ิ ล เตอร์ (9) ทวนเข็ ม นาฬิ ก าและถอด
ออกจากแผ่ น กรอง (8)
18
การทำ า ความสะอาดหั ว เก็ บ ฝุ ่ น และแผ่ น กรอง
♦ สามารถล้ า งหั ว เก็ บ ฝุ ่ น และแผ่ น กรองในน้ ำ า สบู ่ อ ุ ่ น ได้
♦ ตรวจดู ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า แผ่ น กรองและหั ว เก็ บ ฝุ ่ น แห้ ง ดี แ ล้ ว
ก่ อ นใส่ ก ลั บ เข้ า ไปใหม่
การเปลี ่ ย นแผ่ น กรอง
จะต้ อ งเปลี ่ ย นแผ่ น กรองทุ ก 6 ถึ ง 9 เดื อ น และทุ ก ครั ้ ง ที ่ ถ ู ก
ใช้ จ นเก่ า หรื อ ชำ า รุ ด เสี ย หาย
แผ่ น กรองสำ า หรั บ เปลี ่ ย นสามารถหาซื ้ อ ได้ จ ากตั ว แทน
จำ า หน่ า ย Black & Decker
สำ า หรั บ รุ ่ น : NV4800 ให้ ใ ช้ แ ผ่ น กรองที ่ ม ี ห มายเลขชิ ้ น ส่ ว น
VF110-XJ
สำ า หรั บ รุ ่ น : NV9610 ให้ ใ ช้ แ ผ่ น กรองที ่ ม ี ห มายเลขชิ ้ น ส่ ว น
VF110P-XJ
สำ า หรั บ รุ ่ น : WD4810, WD7210 และ WD9610 ให้ ใ ช้ แ ผ่ น
กรองที ่ ม ี ห มายเลขชิ ้ น ส่ ว น WVF110-XJ
การบำ า รุ ง รั ก ษา
เครื ่ อ งมื อ แบบมี ส าย/ไร้ ส ายของ Black & Decker ได้ ร ั บ
การออกแบบมาเพื ่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ย าวนานต่ อ เนื ่ อ ง
โดยมี ก ารบำ า รุ ง รั ก ษาน้ อ ยที ่ ส ุ ด การทำ า งานที ่ ส ร้ า งความพึ ง
พอใจอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งจะขึ ้ น อยู ่ ก ั บ การดู แ ลรั ก ษาที ่ เ หมาะสม
และการทำ า ความสะอาดอย่ า งสม่ ำ า เสมอ
คำ า เตื อ น! ก่ อ นทำ า การบำ า รุ ง รั ก ษาเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า แบบมี
สาย/ไร้ ส าย จะต้ อ ง:
♦ ปิ ด สวิ ต ช์ แ ละถอดปลั ๊ ก เครื ่ อ งมื อ
♦ หรื อ ปิ ด สวิ ต ช์ แ ละถอดแบตเตอรี ่ อ อกจากเครื ่ อ งมื อ ถ้ า
เครื ่ อ งมื อ มี ช ุ ด แบตเตอรี ่ แ ยกต่ า งหาก
♦ หรื อ ใช้ แ บตเตอรี ่ จ นหมดถ้ า แบตเตอรี ่ อ ยู ่ ร วมกั บ เครื ่ อ ง
จากนั ้ น ให้ ป ิ ด สวิ ต ช์
♦ ถอดปลั ๊ ก เครื ่ อ งชาร์ จ ออกก่ อ นจะทำ า ความสะอาด เครื ่ อ ง
ชาร์ จ ไม่ ต ้ อ งการการดู แ ลพิ เ ศษอื ่ น ใดนอกเหนื อ จากการ
ทำ า ความสะอาดเป็ น ประจำ า
♦ ทำ า ความสะอาดช่ อ งระบายอากาศในเครื ่ อ งมื อ และเครื ่ อ ง
ชาร์ จ ของคุ ณ เป็ น ประจำ า โดยใช้ แ ปรงขนอ่ อ นหรื อ ผ้ า แห้ ง
♦ ทำ า ความสะอาดตั ว มอเตอร์ เ ป็ น ประจำ า โดยใช้ ผ ้ า ชุ บ น้ ำ า
หมาดๆ ห้ า มใช้ น ้ ำ า ยาทำ า ความสะอาดที ่ ม ี ฤ ทธิ ์ ก ั ด กร่ อ น
หรื อ มี ส ่ ว นผสมของตั ว ทำ า ละลาย
การปกป ้ อ งส ิ ่ ง แวดล ้ อ ม
Z
การเก็ บ รวบรวมแบบคั ด แยก ห้ า มทิ ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้
รวมกั บ ขยะในครั ว เรื อ นปกติ
หากเมื ่ อ ใดก็ ต ามที ่ จ ำ า เป็ น ต้ อ งเปลี ่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ Black &
Decker หรื อ ถ้ า เครื ่ อ งมื อ นี ้ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ี ก ต่ อ ไป อย่ า
ทิ ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ ร วมกั บ ขยะในครั ว เรื อ น จั ด การกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
z
นี ้ เ พื ่ อ ให้ พ ร้ อ มสำ า หรั บ การเก็ บ รวบรวมแบบคั ด แยก
การเก็ บ รวบรวมแบบคั ด แยกสำ า หรั บ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ใ ช้ แ ล้ ว ทำ า ให้ ส ามารถรี ไ ซเคิ ล วั ส ดุ แ ละ
นำ า มาใช้ ง านอี ก ครั ้ ง

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv9610pWd7210Wd9610Wd4810